Қ ұрастырушы: аға оқытушы Тугамбаева Т. БДата05.07.2016
өлшемі76.5 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша


5В072100 –Органикалық заттардың химиялық технологиясы,

5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

мамандықтарының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Пәнді меңгеруге арналған

Павлодар

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор _______ Пфейфер Н.Э.

20__ж.«___»____________

Қ ұрастырушы: аға оқытушы _______________Тугамбаева Т.Б.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша

5В072100 –Органикалық заттардың химиялық технологиясы,

5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған


Әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары

Пәнді меңгеруге арналған


Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ж. «___»_________, №__ Хаттама
Кафедра меңгерушісі___________Жапаргазинова К.Х. 20___ж. «___»_________
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті ОӘК мақұлданды

20___ж. «___»_________, №____ Хаттама


ОӘК төрағасы___________________Нургожин Р.Ж. 20___ж. «___»_________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы___________________Варакута А.А. 20___ж. «___»_________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ ХаттамаТақырып 1. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін

Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясының салалары және олардың дамуы. [1. 19-46 б.], [6. 11-62 б.]

Қазіргі қазақ тілінің даму ерекшеліктері. Мамандық тілі туралы түсінік. [14. 5-163 б.], [15. 10-136 б.], [16. 8-224 б.], [17. 4-223 б.], [18. 4-35 б.]

Бақылау сұрақтары

1. Қазақ тілігің негізгі түсініктері?

2. Тір теориясы дегеніміз не? Тілдік жүйе дегеніміз не?

3. Тіл теориясының қандай салаларын білесіздер?

4. Қазіргі қазақ тілінің даму ерекшеліктері қандай?

5. Мамандық тілі дегіміз не?Тақырып 2. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы. [2. 7-187 б.], [3. 5-211 б.], [5. 3-207 б.], [6. 3-199 б.]Бақылау сұрақтары

1. Терминдік сөздерге қандай сөздер жатады?

2. Термин сөздердің категориясы дегеніміз не?

3. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі қандай?

4. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы жайлы не білесіздер?

5. Терминдердің баламалық ұғымдарының және аудармасының қолданылу аясы қандай?Тақырып 3. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Кәсіби қазақ тілінің мамандық дамытудағы ролі. Дұрыс сөйлеу қағидасы. Сөз дәлдігі. Тіл тазалығы. [4. 22-53 б.], [8. 82-126 б.],

Сөз байлығы. Сөз талғамы. Сөз әдебі. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдері. [9. 22-57 б.], [10. 43-71 б.], [11. 59-87 б.], [6. 55-100 б.]

Бақылау сұрақтары


  1. Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшеліктер қандай?

2. Кәсіби қазақ тілінің мамандық дамытудағы ролі қандай?

3. Дұрыс сөйлеу қағидасы қандай?

4. Сөзді дұрыс айту нормалары қандай?

5. Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдерінің ерекшеліктері қандай?


Тақырып 4. Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің жиілілігі.

Кәсіби сөздердің жіктелу құрылымы. Кәсіби сөздердің ішіндегі активті және пассивті қолданысы. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру, ақпарат беру құрылымын ажырату. [2. 7-187 б.], [3. 5-211 б.], [5. 3-207 б.], [6. 3-199 б.]Бақылау сұрақтары

1. Кәсіби сөздердің жіктелу құрылымы қандай?

2. Кәсіби сөздердің ішіндегі активті және пассивті қолданыстар қандай?

3. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру құрылымы қандай?

4. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы ақпарат беру құрылымы қандай?
Тақырып 5. Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау формалары.

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі этномәдени айшықтар. Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби мәтіндегі аударма практикумы. [16. 8-224 б.], [17. 4-223 б.], [18. 4-35 б.]

Мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер. Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік. [16. 8-224 б.], [17. 4-223 б.], [18. 4-35 б.]
Бақылау сұрақтары

1. Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі қандай?

2. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері қандай?

3. Мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер қандай?

4. Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік дегеніміз не?

Әдебиет
Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

4 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

5 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005.Қосымша

6 Мусинов А.,ж.б. Қазақ тілі: Студенттерге арналған окулық/ А.Мусинов, М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.

7 Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы» 1998.

8 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

9 Бектұров Ш.К. Читаем газеты на казахском языке. Қазақша газеттерді оқып үйренейік. Алматы: ВШП «Әділет» 1999.

10 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.

11 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

12 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 1994.

13 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

Сөздіктер

14 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

15 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

16 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: химия / жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е.Арын – Павлодар, 2002 – 79 б.17 Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008

18 Тугамбаева Т.Б. Русско-казахский химико-технологический терминологический словарь. Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік. Әдістемелік нұсқаулар. Павлодар, 2007 – 39 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет