1. бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық мәдениетін қалыптастыру негіздеріжүктеу 0.87 Mb.
бет7/8
Дата09.07.2016
өлшемі0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Нысан және оның қасиеттерін ажырата білу
Жекеден жалпыға өту тақырыбында белгілі қасиеттері бойынша жиын элементтерін бөліп алуды үйретіп, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады. Мақсаты, ортақ белгілері бойынша жиын элементтерін, олардың әрекеттерін, заттарды бөліп алу немесе белгілерін анықтай білу.


Жиын ды анықтау.
Негізгі қасиетін белгілеу тақырыбында жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін немесе белгілерін анықтай білу. Бұл анықтамаларды балаға қарапайым мысалдармен көрсеткен.


Жиынның ортақ элементтерін ажырату
Образдық ойлау тақырыбында оқушылардың өмірде нақты түрде кездесетін немесе елестетуге болатын түрлі бейнелік нысандар нұсқасына анықтау. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. .
Образдық ойлау

Қорыта келгенде, бұл электронды оқулық оқушылармен олардың ата-аналарына қосымша көмек ретінде пайдалануға болады. Яғни, бұл злектронды оқу бағдарламасында ақпарат, нысан, нысандарды топтарға бөлу, оларды жіктеу, жиын, жиын элементтерімен танысуға мүмкіндік бар.ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын әзірлеудің негізінде мынадай түбегейлі жаңа тұжырымдамалық негіздер жатыр:

- мектеп бітірушілерінің тұлғалық сапалары ретінде құзыреттіліктер түріндегі күтілетін нәтижелерді анықтау арқылы білім беру жүйесінің «шығуын» реттеу;

- мектептік білім берудің түрлі деңгейдеріндегі тұлғаның даму дәйектілігін сипаттайтын оқътудан күтілетІн нәтижелердің көпдеңгейлі жүйесін кұру;

- «дайын білімдерді алушы» баяу оқушыға жасалған акцентті оқушы-танымдық процестің белсенді субъектісі акцентіне ауысуын көздейтін мектептік іс-әрекетгің негізгі процесі ретінде оқудың рөлін күшейту;

- негзгі кұзыреттілікгерді, білімдерді, біліктер мен дағдыларды меңгеру жөніндегі оқушылардьң оқу жетістіктерінің деңгейлерін анықтау негізінде білім беру жүйесі мен мекгептің, оқушылардың даму динамикасын бакылауға бағдарланған оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесін енгізу;

-жоғарғы мектепте бейіндік оқытуды енгізуге негізделген білім беру мазмұнының тұлғалық бағдары мен вариативтілігі;

- педагогикалық саралау мен бейіндендіру негізінде жеке білім алу траекториялары бойынша оқыту процесіндегі оқушылардың табысты

әлеуметтенуін қамтамасыз ету;

- жалпы орта білім берудің кұрьлымы мен мазмұнының білім берудің әрбір денгейіндегі психологиялық-физиологиялық және жас ерекшеліктеріне, мүмкіндіктері мен қабілеттеріне сәйкестігі.

Жалпы орта білім беру жүйесіндегі жаңа бағдар бұдан былай нормалаушы кұжаттар бола алмайтын жалпыға міндетті стандарттардың кұрметтеріне де өзгерістер енгізеді. Жалпы орта білім берудің жалпыға міндетті стандарты -білім беру процесіне қатысушылардың барлығына арналған бағдарлар жүйесі.

Ғалымдардың пікірінше, қазіргі мектепте информатика курсының оқытылуы дүниежүзілік педагогикалық практикада бұрын-соңды болмаған құбылыс деуге болады. Заман ағымына сай, жаңа ақпараттық технологиялардың өте жедел дамуына байланысты информатика пәнінің мазмұны өзгеруде. Осыған байланысты, мұғалімнің өзі де уақыт талабына сәйкес болуы міндет.

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалімоларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан, ұстазға жүктелетін міндет ауыр», -деп Елбасымыз атап өткендей, заман талабына үн қосатын ұлттық ұлылығын паш етер ұрпақ тәрбиелеудегі еңбегіміз табысты болғай.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1 Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін». 19 наурыз, 2004 жыл.//Егемен Қазақстан, 2004 жыл.

2 Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы, Білім-Образование, №1, 2004.

3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жалпы орта білім. Негізгі ережелер. – Астана, 2006.

4 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы //Егемен Қазақстан, 16 қазан, 2004 жыл.

5 Назарбаев Н. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында //Егемен Қазақстан, 2005 ж., 1 наурыз.

6 Усвоение знаний и развитие младших школьников /Под ред. Л.В.Занкова. – М: Просвещение, 1985. – 185 с.

7 Овчинников Г.С. Усвоение знаний и развитие младших школьников: Учебное пособие к спецкурсу: Челябин.гос.пед.инс-т. – Челябинск, 1995. - 88 с.

8 Суворова Г.Ф. Индивидуальный подход к учащимся на уроке //Начальная школа. – М., 1987, №4. – С. 54-59.

9 Поляков Г.Б. Психолого-педагогические проблемы на учебном процессе – София: Народни просвета, 1981. – 133 с.

10 Пышкало А.М. Обучение и воспитание детей с шестилетнего возраста в школе / Под ред. И.Д.Зверева, А.П.Пышкало. – М: Педагогика, 1987. – 216 с.

11 Бантова М.А. Система вычислительных навыков //Начальная школа. – М., 1975, №10. – С. 51-55.

12 Барсай Б.Т. Оқытудың қазіргі технологияларының негіздері. – Алматы: Өлке, 2002.

13 Бидайбеков Е.Ы. Развитие методической системы обучения информатике специалистов совмещенных с информатикой профилей в университетах Республики Казахстан: автореф..., дисс..., докт. пед. наук. – М., 1998. - 34 с.

14 Қараев Ж.А. Качества образования и новые технологии обучения //Менеджмент в образовании. – Алматы, № 3(1), 2003. – С.23-28..

15 Коваленко Г.В. Подготовка учащихся к активному и сознательному восприятию новых знаний на уроках. - Харьков, 1974. – 213 с.

16 Нечкина М.В., Энштейн Д.А. Современный урок: Опыт и размышления //Советская педагогика. – М., 1980, №3. - С. 77-79.

17 Огородников И.П. Повышение эффективности урока. – М: Знание, 1990. – С. 37-38.

18 Суворова Г.Ф. Индивидуальный подход к учащимся на уроке /Начальная школа. – М., 1987, №4. – С. 54-59.

19 Санай Г.Е. Педагогические условия формирования готвности учителя к реализации инновационных технологий обучения. Дисс.к.п.н.. - Тараз, 2005. – 148 с.

20 Мухамедин М. Ойын іс-әрекеті процесіндегі бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеу. Пед.ғ.к. дисс ... – Алматы, 1997. – 182 б.

21 Тургунбаева Б.А. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения. Дисс.к.п.н. – Алматы, 1998. – 148 с.

111 Обухова Л.Ф. Урок в современной школе. – М.: Просвещение, 1991. –191 с.

22 Қараев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерной технологий обучения: дисс...д.п.н. – Алматы, 1994.-312 с.

23 Қазмағамбетов А.Г., Кеңесбаев С.М. Білімді ақпараттандыру және оның болашақ мұғалімдерді дайындаудағы әсері //Тезисы докл. Межд. конф. «Развитие информационных технологий в высшей школе».- Алматы, 2003.

24 Казмагамбетов А.Г. Научно-педагогические основы формирования системы оценочных притязаний старшеклассников в учебном процессе: автореф...д.п.н. – Алматы, 1999.

25 Кеңесбаев С.М., Айтбаева. Ж Болашақ мектеп мұғалімдерін жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға дайындаудың мақсаты, мазмұны және принциптері //«Педагогикалық білім беру сапасы: дамытудың өзекті мәселелері мен болашағы» халықаралық ғ.–пр.конф. -Алматы, 2004.

26 Бидайбеков Е.Ы. Білімді ақпараттандыру жоғары оқу орындарында мамандар дайындау бағыты ретінде // «Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесінде ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалану» халықаралық ғ.-тәжірибелік конф.– Қызылорда: Эверо, 2007.

27 Мухамбетжанова С.Т. Устойчивое развитие образования в условиях информатизации системы повышения квалификации работников образования // Тезисы докл.межд. научно-пр.конф.стран Центральной Азии и Казахстана- Алматы, 2007.

28 Ермеков Н.Т., Ғалымжанова М.А. 11 сыныптың қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы «Информатика» пәні оқулығы (авторлық бірлестікте)- Алматы: Жазушы, 2007.-176 б.

29 Ермеков Н.Т. К проблеме обучения информатике в 12-летней школе // Сб. Научн.ст. IV Межд.форума «Информатизация образования Казахстана и стран СНГ»- Алматы,2006.-С.292-294.

30 Данаев Н.Т., Балақаева Г.Т. 2-6 сыныпқа арналған тестілеу бағдарламалары // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ математика және механика ғылыми зерттеу институты- Алматы, 2003.-С.

31 Джусубалиева Д.М. Теоретические основы формирования информационной культуры студентов в условиях дистанционного обучения: дис... к.п.н.- Алматы, 1997.

32 Ершов А.П Программирование-вторая грамотность.- Новосибирск, 1981.-С.18-19.

33 Ершов А.П. Как учить программированию // Микропроцессорные средств и системы.-1986. -№1.-С.91-93.

34 Әмірбеков А. Оқушылардың компьютерлік-талдау ебдейліктерін дамыту: п.ғ.к... дисс.- Шымкент, 1995.-153 б.

35 Беспалько В.П. Метод.указания по программированному обучению. М.: ИКМГДТ, 1967.-128 с.

36 Сардарова Ж.И. Бастауыш сыныптарда дамытушы компьютерлік ойындарды пайдалану // КазИНТИ, 2002.

37 Ғалымжанова М.А. «Windows XP операциялық жүйесі». Әдістемелік құрал. – Алматы: Иманали,2006.- 46 б.

38 Мұхамбетжанова С.Т. Білім беру мекемелерін қызметкерлерін ақпараттық-комуникациялық технология саласы бойынша біліктілігін көтерудің ғылыми-әдістемелік негіздері. Алматы, 2006 ж

39 Ғалымжанова М.А. Творческая работа с одаренными школьниками с использованием новых компьютерных технологий.//«Дарынды балалармен жұмыс жасау жолдары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция– Атырау,2005.-Б. 52-54.

40 Ғалымжанова М.А. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру //Менеджмент в образовании. -2006.-№3.-Б. 54-58.

41 «Ақпараттық мәдениет негіздері» №3 дәптер 2005ж.

42 Горячев А.В «Информатика в играх и задачах» . МЭСИ , 2000

43 Ғалымжанова М.А. Мектеп информатикасындағы іс-тәжірибе, проблемалар және келешегі// «Қазіргі білім беру ауқымындағы физика-математика ғылымдарының ролі» халықаралық ғылыми-теориялық конференция– Атырау,2005.-Б. 216-219.

44 Р.Р.Камалов, И.Ю.Хлобыстова, А.А.Тутолмин. От информационной компетентности к формированию информационной культуры специалиста. Информатика и образование; 2005; №2; 109 - 111 бб.


Қосымша А
Атырау қаласындағы Сәтпаев атындағы мектептің 12 жылдық білім беру тәжірибе алаңында 2 жылдан бері информатика пәнін оқытудағы қолданылып жүрген күнтізбелік жоспар үлгісі:


Реттік №

СабақСабақ тақырыбы2а сыныбы (12 жылдық)І тоқсанІ бөлім. Информация.

1

1

Информация дегеніміз не?

2

2

Информация түрлері

3

3

Адам информациямен не істейді?

4

4

Қайталау. Тесттік тапсырмалар.ІІ бөлім. Дербес компьютер.

5

5

Дербес компьютер. Құраушы құрылғылар.

6

6

Компьютердің аппараттық және программалық жабдықтамасы.

7

7

Қауіпсіздік техникасы. Компьютерлік терминдер. Объект. Экран объектілері.

8

8

Компьютерді күнделікті өмірде қолдану. Компьютерлік желілір

9

9

Қайталау. Бақылау жұмысыІІ тоқсан.

10

1

Жұмыс үстелі. Маус операциялары.

11

2

Меню. Интерфейс түсінігі. Қарапайым тізім. Пиктографиялық меню. Кәдімгі батырмалық меню. Ашылатын тізім. Қабаттасқан меню.

12

3

Бас меню. Стандартты программаларды бас менюден іске қосу және олардың жұмысын аяқтау.

13

4

Программа және оның терезесі. Терезенің элементтері. Тереземен жүргізілетін негізгі әрекеттерді меңгеру.

14

5

ДК пернетақтасымен танысу.

15

6

Қайталау. Бақылау жұмысыІІІ тоқсан.ІІІ бөлім. Алгоритмдеу.

16

1

Заттардың әрекеті. Әрекет нәтижесі

17

2

Адам өміріндегі суреттер. Paint графикалық редакторы программасының терезесі. Құю құралы.

18

3

Кері әрекеттер.

19

4

Оқиғалар тізбегі. Алгоритм. Қарандаш құралымен танысу. әрекетті болдырмау пернелері.

20

5

Әрекеттер тізбегін құру. Тізбектегі әрекетті іздеу және түзету. Қарындаш және құю құралдарын пайдалану.

21

6

«Алгоритм» сөзі қайдан шықты? Сызық құралымен танысу

22

7

Алгоритмді орындаушылар. «Утенок Кря» компьютерлік ортасы.

23

8

Жұмыстық тікелей және программалық режимі.

24

9

Алгоритмді орындау. Бастапқы шарт беру.

25

10

Сызықты алгоритм.

26

11

Қайталау. Бақылау жұмысы.ІҮ тоқсанІҮ бөлім. Логика элементтері

27

1

«Ақиқат» және «жалған» түсініктері

28

2

Терістеу (емес) түсінігі.

29

3

«Жиын» түсінігі. Біздің төңірегімізде және табиғаттағы жиындар.Ү бөлім. Объектілер және жүйелер.

30
Заттардың белгілерін атап көрсету. Цифрлық пернетақтамен танысу. Сызық инструменті.

31
Заттарды сипаттау. Екі және одан көп заттарды салыстыру. Суреттің үзіндісі туралы түсінік. Белгілеу құралы.

32
Зер салу, зерде және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Біздің төңірегіміздегі өсімдіктер. Қазақ халық творчествосы.

33
Жабайы аңдар. Балықтар және басқағажайып жануарлар.

34
Қайталау. Бақылау жұмысы.
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет