$1 Тұңғыш психологиялық лабораторияның негізін калағанДата28.06.2016
өлшемі219 Kb.
$1 Тұңғыш психологиялық лабораторияның негізін калаған:

- Бехтерев.

- Фрейд.

- Вундт.


- Выготский.

- Ушинский.

$2 Қазіргі психологиялық, зерттеулерде қай әдіс негізгі және маңыздырақ деп саналады:

- Генетикалық.

- Референтометрия.

- Эксперимент.

- Тест.

- Әңгіме.$3 Адамның қоршаған ортаны нақты қабылданудағы көңіл –күйі

- Конформизм.

- Фрустрация.

- Адапгация.

- Бағдар.

- Сенсибилизация.

$4 Төл тіліміздегі психология оқулығының авторы кім:

- Мұқанов.

- Алтынсарин.

- Аймауытов.

- Абай.

- Жарықбаев.$5 Түс көру деген не:

- Шындыктың санадан тыс бейнеленуі.

- Қиялдың пассивті түрі.

- Гипнозға берілушіліктің жоғары нәтижесі.

- Галлюцинацияның ерекше түрі.

- Қиялдың активті түрі.

$6 Қандай бір жетістікке жетудегі санадан тыс ұмтылыс:

- Ерік.


- Ынтызарлық.

- Қажеттілік.

- Қызығу.

- Инстинкт.

$7 Зейіннің бір сәтте бірнеше объектілерді қамтып алу қасиеті:

- Концентрация.

- Көлемі.

- Тұрақтылығы.

- Ауысуы.

- Бөлінуі.

$8 Психика дегеніміз:

- Қоршаған ортадан шындьқтың мида бейнеленуі іс-әрекеті.

- Жүйке жүйесінің физиологиялық қызметі.

- Мидың рефлекторлық, іс-әрекеті.

- Бас ми материясының субстраты.

- Бақылаудың, жанның көрінісі.

$9 Бір объетіні екіншісінен гөрі ерекше бөліп алу қабылдаудың кандай қасиетімен байланысты:

- Заттылығы.

- Құрылымы.

- Тұтастығы.

- Тұрақтылығы.

- Таңдамалығы.

$10 Тұлға аралық қарым - қатынас кезінде жетекшіге (лидерге) сөзсіз бағыну стилі:

- Либеральды.

- Авторитарлы.

- Демократиялық.

- Қол астына алу.

- Конфронтация.

$11 Психиканың эволюциялык дамуының 3 деңгейі туралы түжырымдаманың авторы:

- Выготский.

- Леонтьев.

- Рубинштейн.

- Эльконин.

- Теплов.

$12 Адамның білгенін дер кезіңде есіне түсіре алмауы калай

аталады:


- Амнезия.

- Конфабуляция.

- Реминисценция.

- Мнемоника.

- Агнозия.

$13 Қоршаған ортадағы болмыстың құбыжық бейнелер түрінде көрінуі калай аталады:

- Қиял.

- Галлюцинация.- Иллюзия.

- Адаптация.

- Синестезия.

$14 Сыртқы әрекеттің ішкіге айналуы:

- Интериоризация.

- Эстериоризация.

- Әлеуметтену.

- Тұқым қуалаушылық.

- Өнімді іс - әрекет.

$15 Төменде келтірілген қасиеттердің кайсысы адамды тұлға ретінде сипаттайды:

- Эмоциялы.

- Қызбалық.

- Ұқыптылық.

- Ұяңдық.

- Ұялшақтық.

$16 Индивитің өмірге келгеннен өліміне дейінгі даму процесі:

- Филогенез.

- Онтогенез.

- Эволюция.

- Акселерация.

- Эмансипация деп аталады.

$17 Өзара байланысты емес касиеттерді "желімдеу"аркылы пайда болған жаңа бейнелерді жасау тәсілі:

- Гипербола.

- Типтік бейнелер жасау.

- Акцент жасау.

- Агглютинация.

- Схематизация.

$18 Психиканың саналы, санадан тыс және санасыз деңгейі туралы ілмнің іргесін қалаған кім:

- Леонтьев.

- Фрейд.


- Выготский.

- Рубинштейн.

- Вундт.

$19 Психология өз алдында дербес ғылым болып кашан қалыптасты:

б.э.д.

- 3 ғасырда.- 17 ғасырда.

- 19 ғасырда.

- 20 ғасырда.

- 12 ғасырда

$20 Жан туралы алғаш трактатты кім жазды:

- Платон.

- Демокрит.

Гиппокрит.

- Сократ.

- Аристотель.

$21 Кім орта ғасырда жанның мәні және оны тәрбиелеу туралы жан-жак.ты қарастырды, "Әлемнің екінші ұстазы" аталды:

- Аквинский.

- Бокачко.

- Ибн Сина.

- Аль-Фараби.

- Декарт.

$22 Психологиялық әдістердің ішіндегі ең көнесі:

- Социометрия.

- Тест.

- Анкета.- Бақылау.

- Эксперимент.

$23 Социометрия әдісінің негізін салған кім:

- Выготский.

- Леонтьев.

- Бине.


- Морено.

- Теплов.

$24 Қазіргі таңда психология ғылымының қанша саласы бар:

- 5.


- 7.

- 10.


- 12.

- 15 тен аса.

$25 3аттардың бөлшекгерінен кұбылыстар мен заттардың мәні туралы елес алуга мүмкіндік беретін ой операциясы:

- Анализ.

- Синтез.

- Салыстыру.

- Классификация.

- Абстракция.

$26 Таным іс - әрекетінің алғашқы сатысы:

- Ойлау.


- Қиял.

- Түйсіктер.

- Қабылдау.

- Ес.


$27 Адамның қоршаған ортадагы шындықты бұрмалап түсінуі:

- Ойлау.


- Галлюцинация.

- Иллюзия.

- Адаптация.

- Синестезия.

$28 Өткен өмірінде болган оқиғаларды есіне түсіре алмау құбылысы:

- Амнезия.

- Конфабуляция.

- Реминисценция.

- Мнемоника.

- Агнозия.

$29 Ғылыми психологияның негізін салушылардың біреуі:

- Ушинский.

- Фрейд.

- Аристотель.

- Выготский.

- Вундт.


$30 Санадағы аса қатты жарық жылылық сезімін туғызады, қараңғылық салқьндықты түйсінгін тудырады. Бұл құбылыс қалай аталады:

- Синестезия.

- Сенсибилизация.

- Адалтация.

- Конфабуляция.

- Ресминисценция.

$31 Қоғам дамуындағы прогресті іске асыратын қандай психикалық процестің көмегімен жасалынады:

- Қиял.


- Ойлау.

- Ес.


- Түйсіктер.

- Конформдық.

$32 Түрлі психикалық көріністерді анықтайтын негізгі себептерді біз қай маңызды принциптен іздейміз:

- Детерминизм.

- Тарихилық.

- Даму.


- Сана мен іс - әрекеттің бірлігі.

- Жүйелілік.

$33 Ұжым туралы ілімнің негізін салушылардың бірі:

- Макаренко.

- Руссо.

- Выготский.

- Эльконин.

- Рубинштейн.

$34 Шынайы объектің сапасын жоғарылату киялдың қай тәсілі негізінде жүзеге асырылады:

- Гиперболизация.

- Типизация.

- Түйсіну.

- Агглютинация.

- Схематизация.

$35 Психикалық құбылыстардың себебін объективті тұрғыдан іздеуді қай принцип қамтамасыз етеді:

- Детерминизм.

- Тарихилық.

- Даму.


- Сана мен іс-әрекеттің бірлігі.

- Жүйелілік.

$36 Қазақстандағы бірінші психологиялық оқулықтың авторы:

- Аль – Фараби.

- Aбай.

- Аймауытов.- Шоқан.

- Жарықбаев.

$37 Көне заман ойшылдарының қайсысы түңгыш рет жан проблемасын кең түрде материалистік негізде қарастырды:

- Аристотель.

- Платон.

- Демокрит.

- Сократ.

- Пифагор

$38 Ресейдегі алғашқы психологиялык, лабораторияның негізін салған кім:

- Бехтерев.

- Выготский.

- Ушинский.

- Ланге.

- Ломоносов.

$39 Туындайтын проблемаларды шешуде дискуссиялы тұрғыға негізделген жеке адамдар арасындағы өзара карым қатынастар стилі:

- Либеральды.

- Авторитарлы.

- Демократиялық.

- Қамкорлық.

- Конфронтация.

$40 Адамның өзінің есіндегі бос аралықтарын қиялмен толтыра отырып, өз білгенін жеткілікті түрде есіне түсіре алмайтын құбылысы қалай аталады:

- Амнезия.

- Конфабуляция.

- Реминисценция.

- Мнемоника.

- Агнозия.

$41 Адам өзін өзектілеу арқылы жеке адам ретінде толық байқатуын мақсат тұтатын психологиялық бағыт :

- Бихевиоризм.

- Гештальт психология.

- Гуманистік психология.

- Психоанализ.

- Трансактылы анализ (талдау).

$42 Ғалымдардың ішінде психоанализ өдістерінің негізін кім салған:

- Морено.

- Вундт.

- Фрейд.


- Выготский

- Леонтьев.

$43 Психологияның санадан тыс деңгейі байқалады:

- Интуициядан.

- Инстинктерден.

- Шартты рефлекстерден.

- Интериоризациядан.

- Экстериоризациядан.

$44 Қоршаған ортадағы құбылыстар мен заттар туралы тұтастай елес тууын қамтамасыз ететін психикалық процесі

- Түйсікгер.

- Қабьлдау.

- Ойлау.


- Қиял.

- Ес.


$45 Қоршаган ортадағы құбылыстар мен затгар жайындағы мәліметтерді сактауды қамтамасыз ететін психикалық процесі:

- Түйсіктер.

- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

- Ес


$46 Бұрын қабылдау негізінде жаңа бейнелер жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесі:

- Түйсіктер.

- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

- Ес.


$47 Кейбір адамдарда музыка дыбыстарының әсері белгілі бір түйсіктерді (ақ, қызыл) елестетін процесі:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Бейімделу.

- Интериоризация.

- Экстериоризация.

$48 Дыбысты ести отырып музыканттың айыру кабілеттілігі камтамасыз етіледі (мысалы "до" жөне "до - диез"):

- Синестезия кұбылысымен.

- Сенсибилизациямен.

- Жүйкенің қозғыштығымен.

- Адаптация арқылы.

- Сезгіштіктің абсолютті табалдырығы.

$49 Төменгі сезімдер.

Зерттелтен объектіге зейінін шоғырландыра алмау кабілеті шартталынады:

- Стреспен.

- Алаңғасарлықен.

- Ырықсыз зейінмен.

- Үйрешікті зейінмен.

- Қабылдаудың тандамалылыгымен.

$50 Жеке тұлғаны калыптастыратын процесс:

- Іс - әрекет.

- Тәрбие.

- Окыту.

- Ерік сапаларының дамуы.

- Сенсибилизация.

$51 Сапалы жаңа өнім пайда болатын іс - өрекет түрі:

- Оқу.

- Еңбек.


- Ойын.

- Өнімділік.

- Қарым-қатынас.

$52 Балалық шақта қоршаған орта шындығын игеру процесі жүретін іс - әрскст түрі:

- Оқу.

- Еңбек.


- Ойын.

- Өнімділік.

- Қарым – қатынас.

$53 Жаттығу процесінде қалыптасатын автоматтандырылған әрекет:

- Дағды.

- Іскерлік.

- Әдет.

- Абстиненция.- Конфоризм.

$54 Алдын-ала ойланбаған белгілі әрекеттерді орындауга қабілеттілік:

- Әдет.

- Іскерлік.- Дағды.

- Талант.

- Данышпандық.

$55 Қажеттілікке айналган кейбір іс-әрекеттерді орындауға бағытталған санадан тыс әрекеттер-

- Әдет.

- Іскерлік.- Дағды.

- Талант.

- Данышпандық.

$56 Сезім мүшелеріне тікелей әсер студе кұбылыстар мен заттардың жекс касиеттерінің бейнелену процесі:

- Қабылдау.

- Түйсіктер.

- Ес.

- Ойлау.


- Қиял.

$57 Қабылдаудың өткен тәжірибеге тәуелділігі:

- Перцепция.

- Апперцепция.

- Антицилация.

- Тұрақтылығы.

- Заттылық.

$58 Тестілер мен баска да психологиялык, зерттеу әдістерінің жарамдылыгының көрсеткіші:

- Көрнекілік.

- Түсініктілік

- Ғылымилығы.

- Лабильділік

- Валидтілік.

$59 Индивитің психикалык, өмірінің элементтерін біртұтас комплекске жинақгау негізгі әдіснамалық принципі болып саналатын неміс психологиялық мектебінің бағыты

- Бихевиоризм.

- Гештальт психология.

- Гуманистік психология.

- Психоанализ.

- Трансактілі анализ.

$60 Қажеттіліктен туындайтын адамның саналы белсенділігі:

- Ес.

- Ойлау.


- Қиял.

- Іс - әрекет.

- Оқу.

$61 Қабылдаудың тұрақтылығы және тәуелсіздгі қандай қасиетімен түсіндіріледі?- Тұрақтылығы.

- Заттылығы.

- Таңдамалығы.

- Құрылымы.

- Мағыналылығы.

$62 Индивидтің кеңістікте орналасуын аныктауға байланысты түйсіктер:

- Статикалық.

- Кинестетикалық.

- Дистантгық.

- Контактылы.

- Органикалық.

$63 Айналасындағылармен карым- катынасты және ұжымдык іс - әрекетті кажетсінуден туындайтын кажеттіліктер:

- Физиологиялық.

- Рухани.

- Органикалық.

- Материалдық.

- Әлеуметтік.

$64 Қарым-к,атынас процесінде белгілі әлеуметтік рольді орындайтын адамдар арасындағы диалогты контактке негізделген психологиялық әдіс

- Психоанализ.

- Социометрия.

- Гештальт.

- Іс-әрекеттік.

- Трансактті талдау.

$65 Стандартты максатталған сұрақтарға жауаптарды тандау арқылы жеке тұлгалык, сипаттарды мен білім дәрежесін анықтауга арналған әдіс:

- Анкета.

- Психоанализ.

- Тест.

- Референтометрия.- Тәжірибе.

$66 Жеке адамның бұрын қабылданған ашық та ұсак бейнелерді есте қалдыру жөне қайта жаңғырту қабілеті -

- Синестезия.

- Естігенді есте сақтау (есту есі).

- Реминисценция.

- Көргенді есте сақтау (көру есі).

- Эйдетикалық ес.

$67 Жағдайды түсінуге бағытталған жөне өз мінез- кұлқының соған сәйкес әрекеттсрінің жиынтығы:

- Конфоризм.

- Интериоризация.

- Экстсриоризация.

- Бағдарлық іс - әрекет.

- Өнімді іс - әрекет.

$68 Өз-өзін бақылау әдісі:

- Социомстрия.

- Интроспекция.

- Психоанализ.

- Трансактті талдау.

- Референтометрия.

$69 Білімге ұмтылу мен мөдениетгі игеруде көрінетін адамға тән ерекше кажеттіліктер:

- Материалдық.

- Әлеуметтік.

- Рухани.

- Органихалық.

- Физиологиялық.

$70 Объектінің көлемі, созыңқылы және вибрациясы туралы түйсінулер:

- Органикалық.

- Статикалық

- Кинестетикалық.

- Дистанттық.

- Тактильді.

$71 Түлғаның қогамдық мәнді сапаларын дамыту мақсатында мақсатты оқыту мен тәрбиелеу барысында танымдық іс - әрекеттің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласы:

- Педагогикалық психология.

- Әлеуметтік психология.

- Балалар психологиясы.

- Еңбек психологиясы.

- Шығармашылық психология.

$72 Психикалық функциялардың мидың үлкен жарты шарларында шоғырлануы мен оның орындалуына жауап қайтаратын мидың бөлімдерін айкындауды зерттейтін психологияның саласы:

- Медициналық психология.

- Салыстырмалы психология.

- Зоопсихология.

- Психотерапия.

- Нейропсихология.

$73 Түрлі қарым-қатынас процесінде (бизнесте әріптестік және бәсекелестік, дипломатияда, ұжымдық еңбекте, отбасы өмірінде т.б.) адамдар арасындағы өзара катынас мәселелерін қарастыратын психология ғылымының саласы:

- Балалар психологиясы.

- Еңбек психологиясы.

- Отбасындағы қарым-қатынас психологиясы.

- Қарым-қатынас психологиясы.

- Дін психологиясы.

$74 "Отбасының ішкі қарым-қатынасының зандылықтарын, отбасындағы біріккен іс-әрекеттегі оның маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға (балалар тәрбиесі, моральдық сексуалдық және материалдық сәттіліктер) бағытталған жоғары сезімдердің көрінуін, сондай-ақ отбасындағы ішкі жанжалдар мен олардың алдын алуды тану мақсатын қоятын психология ғылымының тармағы"

- Дін психологиясы.

- Отбасындағы карым-катынас психологиясы.

- Спорт психологиясы .

- Шығармашылық психологиясы.

- Еңбек психологиясы.

$75 Психология ғылымының автоматтандырылған приборларды пайдалана отырып жұмыстың тиімділігін арттырудың заңдылықтары мен мүмкіншіліктерін зерттейтін саласы:

- Инженерлік психология .

- Психотехника.

- Психометрия .

- Еңбек психологиясы.

- Басқару психологиясы.

$76 Эксперимент барысында қандай да бір психикалық құбылыстар мен процестерді сипаттайтын, қабылданған ақпаратгы есте сақтау уақытының, жылдамдығының, көлемінің, қарқындьшығьшың сандық арақатынастарын зерттеу:

- Психофизика.

- Психотехника.

+ Психометрия.

- Психотерапия.

- Басқару психологиясы.

$78 Адамның эмоцияналды-еріктік сферасын жандандыру әдістерінің негізінде психологиялык, көмек көрсету және дағдарыс жағдайынан шығуға ықпал ететін жағымды бағдарды құру:

- Психофизика.

- Психотехника.

- Психометрия.

- Психотерапия.

- Басқару психологиясы.

$79 Психология ғылымында практикалық міндеттерді шешу барысында, әсіресе адамды және оның кәсіби бағдарын өзіндік жетілдіруге қатысты психика жайлы білімдерді қолдану мәселелерін өндейтін бір ағымы:

- Психофизика.

- Психотехника.

- Психометрия.

- Психотерапия.

- Басқару психологиясы.

$80 Сезімталдық табалдырықтарын, тітіркендіргіштердің күшін, жауап беру уақыты т.с.с. дене факгорларын зерттеу негізінде психикалық күйлер мен мінез- құлық формаларының көптүрлілігін зерттейтін классикалық, жалпы психологияның бөлімі:

- Психофизика.

- Психотехника.

- Психометрия.

- Психотерапия.

- Басқару психологиясы.

$81 Саңырау жөне нашар есітетін адамдардың психикалық даму ерекшеліктерін зерттейтін психологияның салалары:

- Сурдопсихология.

- Тифлопсихология.

- Психофизика.

- Психометрия.

- Балалар психологиясы

$82 Көзі көрмейтін адамдардың психикасының ерекшеліктсрін зерттейтін психология ғылымының саласы:

- Сурдопсихология.

- Тифлопсихология.

- Психофизика.

- Психометрия.

- Балалар психологиясы

$83 Ауру адамның психикасының ерекшелігінің көрінуін, олармен байланыс жасауды үйымдастыруды, оның сауығуы үшін жағымды психологиялық ахуал тудыруды зерттейтін психология ғылымының аймағы (область):

- Сурдопсихология.

- Тифлопсихология.

- Психофизика.

- Психометрия.

- Балалар психологиясы

$84 Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге жүмкіндік беретін психологиянық әдісі:

- Тест.

- Социометрия.- Анкеталау.

- Интервью.

- Әңгімелесу.

$85 Психикалық процестер мен қабілеттердің даму дәрежесін жйкыңдауға, сонымен бірге стандартталган мақсатты бағытты сұрақтар арқылы түлғаны түтастай объективті сипаттауға мүмкіндік беретін әдіс:

- Тест.

- Социометрия.- Анкеталау.

- Интервью.

- Әңгімелесу.

$86 Алдын-ала максат тұтып дайындалган сүрақтарға жазбаша жауап алу аркылы, объект туралы қызыктырған акпаратты алуға көмектесетін психологияның әдісі не:

- Интервью.

- Тест.


- Социометрия.

- Анкета.

- Әңгіме.

$87 Болашақта даму мүмкіндігін болжау мақсатында адамның өмірлік жолын, ата-анасымен туыстарын, оларға мәнді жеке құндылықтарды зерттеу негізінде жүргізілетін психологиялық зерттеу не:

- Биографиялық әдіс.

- Интроспекция.

- Қателер және оны жөндеу әдісі

- Генетикалық.

- Егіздер.

$88 Егіздерді онтогенетикалық дамуын әртүрлі өлеуметтік ортаның әсеріне байланысты олардың дамуын салыстырмалы эерттеу:

- Биографиялық әдіс.

- Интроспекция.

- Қателер және оны жөндеу әдісі

- Генетикалық.

- Егіздер.

$89 Адамның даралық ерекшеліктерін инотиптің дамуын сыртқы ортаның әсерінің өзгеруімен қатысты зерттеу әдісі

- Биографиялық әдіс.

- Интроспекция.

- Қателер және оны жөндеу әдісі

- Генетикалық.

- Егіздер.

$90 Психикалық іс-әрекеттерін материалданған нәтижесін талдау барысында жинакталған фактілерге не негізделеді:

- Бақылау.

- Интроспекция.

- Психоанализ.

- Іс-әрекеттің өнімін зерттеу.

- Қателер және оны жөндеу.

$91 Қиын жағдайларда мінез-құлықтың жаңа түрін өңдеу тәсілі:

- Референтрметрия.

- Интроспекция.

- Іс-әрекетгің нәтижесін зерттеу.

- Қателер және оны жөндеу.

- Психоанализ.

$92 Субъектінің мінез-құлқы мен іс-әрекетінің, психикалық процесгсрін, эмоционалды көріністсрінің дерекгерііі мақсатты түрде тіркеуге сүйенген психологиялық зертгеу әдісі:

- Референтометрия.

- Бақылау.

- Интроспекция.

- Психоанализ

- Социометрия.

$93 Топтағы адамдардың бір-бірін өзара іріктеу мотивациясын камтамасыз ететін психологиялык, зерттеулер әдісі:

- Референтометрия.

- Бақылау.

- Интроспекция.

- Психоанализ.

- Социометрия.

$94 Акыл-ой кемдігі –

- Олигофрения

- Дебильділік

- Санадан төмен

- Санадан тыс

- Акселерация

$95 Тірі ағзалардың өр текті тітіркендіргіштердің тұтастай жиынтығына жауап қайтару жолымен коршаған ортаның біртұтас заттарын бейнелеу қабілеті :

- Дамудың перцептивтік сатысы.

- Дамудың сенсорлық сатысы.

- Дамудың интеллектуалды сатысы.

- Филогенез.

- Онтогенез.

$96 Сезімтал жасушалардың сыртқы ортадан өсер алуымен сипатталатын барлық тірі ағзаларға тән дамудың карапайым сатысы:

- Дамудың перцептивтік сатысы.

- Дамудың сенсорлық сатысы.

- Дамудың интеллектуалды сатысы.

- Филогенез.

- Онтогенез.

$97 Мінез-кұлықтың дұрыстығын міндеттейтін практикалық маңызды міндеттердің қатарын шешу қабілеті байкалатын индивидтің даму деңгейі:

- Дамудың перцептивтік сатысы.

- Дамудың сенсорлық сатысы.

- Дамудың интеллектуалды сатысы.

- Филогенез.

- Онтогенез.

$98 Табиғаттың тарихи жетілу барысында тірі организмдердің пайда болуы мен эволюциялық даму процесі:

- Дамудың перцептивтік сатысы.

- Дамудың сенсорлық сатысы.

- Дамудың интеллектуалды сатысы.

- Филогенез.

- Онтогенез.

$99 Сандьқ және сапалық өзгерістерден көрінетін тірі табиғаттың үнемі күрделеніп отыруы мен дамуы:

- Дамудың перцептивтік сатысы.

- Дамудың сенсорлық сатысы.

- Эволюция.

- Филогенез.

- Онтогенез.

$100 Акыл-ой кемістігінің бір түрі болып табылатын жөне ойлаудың бұзылуымен сипатталатын психика күйі:

- Олигофрения.

- Сана алдындағы.

- Санадан төмен.

- Санадан тыс.

- Акселерация.

$101 Биологиялық тұрғыда мәнді тітіркендіргіштерге санасыз жауап беруден көрінетін тума психикалык, реакция:

- Интуиция.

- Инстинкт.

- Санадан тыс.

- Шартсыз рефлекс.

- Санадан төмен.

$102 Шартсыз-рефлекторлы реакциялардың негізінде яғни санадан төмен жүзсгс асатын әрекеттер:

- Интуиция.

- Инстинкт.

- Санадан тыс.

- Шартсыз рефлекс.

- Санадан төмен.

$103 Жүйке орталыктарындағы импульстердің өтуінің тежелуіне немесе баяулауына әкелетін, қозуға қарама-қарсы физиологиялық процесс:

- Инерттілік.

- Тежелуші.

- Динамикалық.

- Меланхолик.

- Лабильділік.

$104 Танымға деген ұмтылыста көрінетін ақыл-ой сезімі -

- Қызығушылық.

- Білуге кұмарлық.

- Табандылық.

- Жан-тәнімен берілу.

- Импульсивтілік.

$105 Бір нәрсені білуге санадан тыс ұмтылу:

- Қызығушылық.

- Білуге кұмарлық.

- Табандылық.

- Жан-тәнімен берілу.

- Импульсивтілік.

$106 Тітіркендіргіштерді түйсіне алу және оларға жауап қайтара алу қабілеті:

- Адаптация.

- Сезімталдық.

- Синестсзия.

- Сенсибилизация.

- Түстерді айыра алмау.

$107 Қоршаған ортаға икемделу касиеті:

- Адаптация.

- Сезімталдық.

- Синестсзия.

- Сенсибилизация.

- Түстерді айыра алмау.

$108 Сыртқы және ішкі орта тітіркендіргіштерінің анализі мен синтезі жасалатын организмнің нейрофизиологиялық жүйесі:

- Эфферентгіх жүйке жүйесі.

- Афференттік.

- Анализатор.

- Рефлекстік доға.

- Рецепторлар.

$109 Жүйке импульстары аркылы анализаторлардан (сезім органдарынан) немесе ішкі органдар орталық жүйке жүйесіне қай жүйке типі аркылы беріледі:

- Эфференттік.

- Афференттік.

- Анализатор.

- Рефлекстік доға.

- Рецепторлар.

$110 Ми қабығынан жүмысшы органдарға импульстарды жеткізетін организмнің кез-келген тітіркендіргішке жауап реакциясын камтамасыз ететін жүйкелер:

+ Эфференттік.

- Афференттік.

- Анализатор.

- Рефлекстік доға.

- Рецепторлар.

$111 Дененің кеңістіктегі орнын жөне қимыл-козғалысын түйсінуі:

+ Кинестезиялық түйсінулер.

- Органикалық түйсінулер.

- Синестезия.

- Сенсибилизация.

- Адаптация.

$112 Организмнің өмірлік қажеттіліктері ауырғанмен, шөлдегенмен тойынумен жөне жыныстық құмарлықпен қатысты түйсіну:

- Кинестезиялық .

- Органикалық.

- Синестезия.

- Сенсибилизация.

- Адаптация.

$113 Бірінен екіншісі туындайтын әртүрлі түйсінулердің өзара байланысы:

- Кинестезиялық .

- Органикалық.

- Синестезия.

- Сенсибилизация.

- Адаптация.

$114 Қандай да бір ішкі жөне сыртқы тітіркендіргіштердің әрекетінің әсерінен сезгіштігінің артуы:

- Кинестезиялық .

- Органикалық.

- Синестезия.

- Сенсибилизация.

- Статикалық.

$115


- Ұғым.

- Депривация.

- Байқампаздығы.

- Рецепция.

- Иллюзия.

$116 Толып жатқан объектілердің ішінен адамның қажеттілігіне, қызығушылығына және бағьптылығына байланысты заттарды іріктеп алу қабылдаудың қай заңдылығына жатады:

- Тандамалылығы

- Тұтастай.

- Депривация.

- Рецепция.

- Иллюзия.

$117 Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды кате қабылдауы:

- Тандамалылығы

- Тұтастай.

- Депривация.

- Рецепция.

- Иллюзия.

$118 Кеңістіктегі тұтастай мағынасы жоқ заттар мен құбылыстарды ойша тұтастық мағына беріп қабылдау

- Таңдау.

- Тұтастай.

- Депривация.

- Рецепция.

- Иллюзия.

$119 Сананы психологияның пәні ретіңде қарастырмай, психиканы мінез-құлық актілерімен байланыстырған психологияның бағыты:

- Бихевиоризм.

- Гештальт психология.

- Когнитивтік психология.

- Ассоциятивтік психология.

- Салыстырмалы психология.

$120 Әр түрлі жастағы адамдардың психологиялық ерекшелігін зертгейтін психология саласы:

- Жас ерекшелік психологиясы.

- Балалар психологиясы.

- Педагогикалық психояогия.

- Әлеуметтік психология.

- Психоанализ.

$121 Сөздік қарым- қатынас жолдарымен мәліметті тікелей немесе жанама түрде алынуын қамтамасыз ететін психология әдісінің бірі:

- Тест.

- Референтометрия.- Әңгімелесу.

- Интроспекция.

- Психоанализ.

$122 Адамдардың коғамдық тарихи іс-әрекетімен жанамаланған, тек адамға ғана тән психикалық бейнелеудің ең жоғарғы сатысы:

- Ойлау.

- Сана.


- Қиял.

- Иллюзия.

- Галлюцинация.

$123 Ағымдағы бір ғана міндеттің жүзеге асуына бағытталған, іс-әрекеттің салыстырмалы түрде аяқталған элементтері:

- Әрекет.

- Қылықтар.

- Қозғалыс.

- Актілер.

- Бағдар.

$124 Танымдық қажеттіліктің көрініс берумен байланысты, жағымды эмоцияларға толы, тек тұлға бағыттылығының бір түрі:

- Қызығу.

- Қызығушылық.

- Білуге құмарлық.

- Таным.


- Ұмтылушылық.

$125 Инстинкті құмарлықтардың жеке тұлғаның белсенділігінің қайнар көзі және сананың рөлін жете бағаламаған психологиядағы бағыт:

- Бихевиоризм.

- Фрейдизм.

- Гештальт.

- Когнитивті.

- Интроспекция.

$126 0қыту мен төрбиенің заңцылықтарын эерттейтін психологияның колданбалы саласы:

- Жас ерекшелік психологиясы.

- Балалар психологиясы.

- Педагогикалық психология.

- Әлеуметтік.

- Психоанализ.

$127 Қысқа стандартталған зерттеумен катысты психологияның әдісі:

- Анкета.

- Тест.


- Рефентометрия.

- Қызмет нәтижесін зерттеу.

- Генетикалық.

$128 Мидың обьективті шындықты бейнелейтін касиеті:

- Сана.

- Ойлау.


- Психика.

- Рефлексия.

- Инстинкт.

$129 Нақты қажеттілікті қанағаттандырумен байланысты іс-әрекетке итермелеуші күш:

- Қызығу.

- Мотив.


- Мақсатқа ұмтьлушылық.

- Шешімділік.

- Қажеттілік.

$130 Тіршілік етудің нақты жағдайынан тәуелділігі мен қажеттіліктің күйіне байланысты адам белсенділігінің негізгі себебі бұл:

- Қажеттілік.

- Қызығу.

- Әлеуметтену.

- Интуиция.

- Конформность.

$131 Психикалык, процестерге жататындар:

- Түйсіну.

- Көңіл- күй.

- Темперамент.

- Мінез.


- Стресс.

$132 Психикалық қалыпқа жататындар:

- Түйсіну.

- Көңіл-күй.

- Темперамент.

- Мінез.


- Қиял.

$133 Жеке тұлғаның құрылымын құрайтын:

- Бағыттылық.

- Психикалық процестер.

- Психикалық саналар.

- Психикалық қасиеттер.

- Әдеттер.

$134 Өткен төжірибенің сезім, ой күйзеліс түрінде айкындалуы:

- Ес.

- Иллюзия.- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

$135 Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстардың жеке касиеттерінің бейнеленуі:

- Ес.

- Түйсік- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

$136 3аттар мен құбылыстардың жиынтық қасиеттерінің көрінісі:

- Ес.

- Иллюзия.- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

$137 3аттар мен құбылыстардың тікелей сезім органдарына әсер ете отыра бейнеленуі:

- Ес.

- Түйсіну- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

$138 Жаңа бейнелермен ойлардың бейнеленуі:

- Ес.

- Иллюзия.- Қабылдау.

- Ойлау.


- Қиял.

$139 Адамның өз мінез-көріністерін әдейі, жүйелі және максатгы түрде қабылдауы:

- Эксперимент.

- Бақылау.

- Сұрау.

- Анкета.

- Іс-әрекет нәтижесін талдау.

$140 Стандартталған сұрақтар мен тапсырмаларды пайдалана отырып, белгілі маңызды қасиеттерді анықтайтын психологиялық әдіс:

- Әңгіме.

- Анкета.

- Тест.

- Психоанализ.- Референтометрия.

$141 3ерттеуші мен зерттелушінің тікелей қарым-қатынасы процесінде мәліметтерді алуды сипаттайтын әдіс:

- Бақылау.

- Анкета.

- Әңгіме.

- Тест.


- Эксперимент.

$142 Субьекгивті психикалык, қүбылыстар жайында пікір алумен қатысты және мінез-кұлық көріністерін есепке алатын психологияның әдісі:

- Бақылау.

- Эксперимент.

- Әңгіме.

- Социометрия.

- Референтометрия.

$143 Тұтастай жеке тұлғаны немесе қандай да бір психикалық процесті бағалау әрекеті жасалынатын стандартталған психологиялық сынақ әдісі:

- Әңгіме.

- Тест.


- Эксперимент.

- Анкета.

- Социометрия.

$144 Әдеби, ғылыми публицистикалық мәтіндер сипаттамаларының негізінде адамның психологиялық сипаттамаларын анықтауға жағдай жасайтын, психикалык іс-әрекет өнімдерін талдау әдісінің бір түрі:

- Анкета.

- Графология.

- Контент-анализ.

- Психоанализ.

- Іс-өрекет өнімдерін талдау.

$145 Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін қалаған ғалым:

- Бехтерев.

- Вундт.


- Сеченов.

- Павлов.

- Торндайк.

$146 Психологиядағы өзін-өзі бақылау әдісі:

- Бақылау.

- Референтометрия.

- Интроспекция.

- Социометрия.

- Рефлексия.

$147 Таным процестері психологиядағы ағымның негізгі зерттеу нысаны:

- Ассоциативті психологияның.

- Когнитивті психологияның.

- Салыстырмалы психологияның.

- Педагогикалық психологияның.

- Балалар психологиясының.

$148 Ассоциативті психологияның зерттеу нысаны:

- Санасыздық.

- Сана.


- Санадан тыс.

- Ассоциациялар.

- Эмоциялар.

$149 Психологиядағы психоаналитикалық бағыттың негізін қалаушы:

- Бехтерев.

- Вундт.


- Фрейд.

- Выготский.

- Леонтьев.

$150 Психиканың біртұтас құрылымы қай ағымның зерттеу пәні:

- Бихевиоризмнің.

- Психоанализдің.

- Когнитивтік психологияның.

- Гештальт психологияның.

- Ассоциативті психологияның.

$151 Ырықты зейіннің дамуына қажет жағдайлар:

- Іс- әрекетті жүзеге асыру борышы мен міндетін сезіну.

- Тітіркендіргіштердің әрекетінің басталуы мен аякталуы.

- Заттардың козғалмалылығы.

- Тітіркендіргіш жаңалығы, күші, қарама- карсылығы.

- Тітіркендіргіштер арасындағы қарама- карсылығы.

$152 Ырықты зейінді туғызатын және бекітетін ықпалдар:

- Тітіркендіргіштердің карама- қарсылығы.

- Тітіркендіргіштердің ерекшелігі.

- Ішкі есеп формасында ағымдағы іс-әрекет нәтижелерін түсіну.

- Жұмыстың өдеттегі жағдайлары.

- Қызығудың тұрақтылығы.

$153 Лимонды көрген кезде көп адамдарда сілекейі бөлініп ащы дәмі сезіледі:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$154 Музыкант 1/8 дыбыс танып ажырататын болса кәдімгі адамдар дыбыстың 1/2тон айырмашылығын естиді

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$155 Адам алғаш рет қатты линзалы көз өйнек кигенде ыңгайсыз болып кедергі жасайды, бірақ бірте-бірте оған үйреніп сезінбейтін болады:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$156 Әдетте адамдар кемпірқосақтың 7 түсін ғана ажырататын болса, кытайлық окушылар арнайы жаттығулардың нәтижесінде кемпірқосақтың 30 дан астам түсін айыра біледі:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$157 Неліктен жүргізушілер машиналарының мандайшасында ілулі тұрған ойыншықтарға назар аудара қоймайды:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$158 Сана айқындалады:

- Адамзат дамуының қоғамдық-тарихи сипатымен.

- Таптық бағыттылықтың өзгеруімен.

- Формациялардың ауысуымен.

- Табиғатпен.

- Мәдениетпен.

$159 Алдын-ала ойланбаған белгілі әрекеттерді орындауга қабілеттілік:

- Әдет.

- Іскерлік.- Дағды.

- Талант.

- Данышпандық.

$160 Сана дегеніміз:

- Рефлексияға қабілеттілік.

- Болмысты психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі қоғамдық тарихи дамудың жемісі.

- Субъектінің сезімдік және ақыл-ойлық бейнелерінің жиынтығы.

- Қоршаған ортадағы өзгерістерге пара-пар жауап беру қабілеттілігі.

- Психиканың көп функционалды жүйесі.

$161 Естің эксперименталды теориясының авторы, "мағынасыз буындар" әдісін қолданған және "ұмыту қисығын" анықтаған:

- Рибо.

- Эббингауз.- Селье.

- Фрейд.


- Бине.

$162 Ес процесінің қайта дамуы теориясының авторы:

- Рибо.

- Эббингауз.- Селье.

- Фрейд.


- Бине.

$163 Балалық шақта қоршаған орта шындығын игеру процесі жүретін іс - әрскст түрі:

- Оқу.

- Еңбек.


- Ойын.

- Өнімділік.

- Қарым – қатынас.

$164 Доминанта ілімін негіздеген:

- Сеченов.

- Ухтомский.

- Теплов.

- Бехтерев.

- Мерлин.

$166 «Күшті әрекетшіл қиял-ұлы ақылға тиісті» деген Ж.Д.Ушинскийдің сөздерін қалай түсінуге болады:

- қиялдың мәні.

- ойлау мен қиялдың өзара байланысы .

- қиялды дамытудың қажеттілігі .

- қиялдың белсенді сипаты .

- іс-әрекет ыкпалында.

$167 Адамды билеп алған эмоцияларға байланысты қиял бейнелері аяқ астынан жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар:

- Қайта жасау.

- Еріксіз.

- Шығармашылық.

- Ерікті.

- Галлюцинация.

$168 Неліктен адам бетіне жұққан шаң- тозаңды сезінбейді:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$169 Кей сәттерде адамдар әлдебір дауыстарды естігенде оның дәмін сезінгендей болады:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$170 Мына бейнелерді жасауда: су перісі, Кентавр қиялдың жасалу жолдарының кайсысы пайдаланылған

- Агглютинация (желімдеу).

- Гипербола (әсірелеу).

- Нактылау.

- Акцент жасау.

- Типтік бейне жасау.

$171 Мына бейнелерді жасауда: сфинкс, айдаһар қиялдың жасалу жолдарының қайсысы пайдаланылған:

- Агглютинация (желімдеу).

- Гипербола (әсірелеу).

- Нактылау.

- Акцент жасау.

- Типтік бейне жасау.

$172 Алынған мәліметті өзгертілген түрде өңдеу:

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.

- Қабылдауға.- Түйсіктерге тән.

$173 3аттар мен құбылыстарды олардың касиеттері мен бөліктерінің жиынтығы түрінде бейнелеу:

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.

- Қабылдауға.- Түйсіктерге тән.

$174 Экологиялық ластанған аймактың тұрғыны, табиғаты жаңа жерге келгенде басы айналып, ауырғанын сезінеді:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

+ Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$175 Иогамен айналысушылар жалаң аяк, лезвия шегенің үстінде жүрген кезде ауырсынбайды, ал жылы аймақтың тұрғындары аязға шыдай алмайды:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$176 Адам тындап отырғанда неге көзін жұмыңқырап отырады:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$177 Неге адам бөлмедегі сағат соғуын байқамайды:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$178 Адам ыстық шәй ішкенде қант салады, шәй суығаннан соң дәмі өте тәтті болады:

- Сенсибилизация.

- Синестезия.

- Адаптация.

- Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

- Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

$179 Түйсіктерге төн қасиет:

- Жеке қасиеттердің бейнеленуі.

- Міндетті түрде бірнеше анализаторлардың байланыстылығы қажет.

- Қарама- қарсы белсенділік кажет.

- Психикалық әрекеттердің арнайы жүйесі, оқыту мен тәжірибені меңгеруді талап етеді.

- Қабілет өмір сүру барысында калыптасады.

$180 Қабылдауға тән қасиет:

- Жеке қасиеттердің бейнеленуі.

- Туа пайда болады.

- Ойлауға байланысты үрдіс.

- Қиялға байланысты үрдіс.

- Қабылдау, естің даму деңгейіне байланысты.

$181 Қандай психикалық процесс заттардың жеке қасиеттерін бейнелейді:

- Қиял.

- Ойлау.


- Ес.

- Қабылдау.

- Түйсік.

$182 Бұрынғы қабылданған заттар мен құбылыстардың сақталынған төжірибесін сезімдер, ойлар мен образдар аркылы бейнелеу:

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.

- Қабылдауға.- Түйсіктерге тән.

- Фрейдизм.

$183 Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стеді:

- Психоанализ.

- Гештальт.

- Ассоцианизм.

- Бихевиоризм.

- Фрейдизм.

$184 Есте сақтау мен еске түсіруде әдетте материал кездейсоқ элементтер жиынтығы емес, тұтастай құрылым ретінде көрінеді:

- Психоанализде.

- Гештальтта.

- Ассоциативтікте.

- Бихевиоризмде.

- Фрейдизмде.

$185 Ес дегеніміз іргелестік, ұқсастық қысқа мерзімділігі мен кеңістіктегі жақындығы бойынша анағұрлым тұрақты байланыстардың күрделі жүйесі:

- Психоанализде.

- Гештальтта.

- Ассоциативтікте.

- Бихевиоризмде.

- Фрейдизмде.

$186 Егер адам бірнөрсені ұмытса (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз:

- Психоанализде.

- Гештальтта.

- Іс- әрекет теориясында.

- Бихевиоризмде.

- Фрейдизмде.

$187 Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым:

- Выготский.

- Вундт.

- Фрейд.


- Леонтьев.

- Рубинштейн.

$188 Табиғаттың барлық объектілерін жанды дейтін қияли түсінік:

- Анимизм.

- Монизм.

- Идеализм.

- Дуализм.

- Панпсихизм.

$189 Ым-ишарат, мимика, пантомимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау.

- Вербалды емес қарым-қатынас.

- Вербалды қарым-қатынас.

- Қарым-қатынас барьері.

- Қоғамдық пікір.

- Дипломатия.

$190 Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін қалаған ғалым:

- Бехтерев.

- Вундт.

- Сеченов.

- Павлов.

- Торндайк.

$191 Психологиядағы өзін-өзі бақылау әдісі:

- Бақылау.

- Референтометрия.

- Интроспекция.

- Социометрия.

- Рефлексия.

$192 Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп, қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды":

- Агглютинация.

- Гипербола.

- Нақтылау.

- Акцент жасау.

- Типтік образдар жасау.

$193 Бұрын қабылданғанды өзгертіп бейнелеу:

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.


- Қабылдауға.

- Түйсіктерге тән.

$194 Санада мәліметті жинақтау және сақтау:

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.


- Қабылдауға.

- Түйсіктерге тән.

$195 Бұрынғы білімдерді жаңа тұрғыдан көрсету, бұрын қабылданылмаған жаңа заттарды жасау

- Қиялға.

- Ойлауға.

- Еске.


- Қабылдауға.

- Түйсіктерге тән.

$196 Тұңғыш рет халықтардың этникалық ерекшеліктерін жеке тұлғалық ерекшеліктердің негізі ретінде ғылыми тұрғыда негіздеген қазақ ғалымы:

- Абай.


- Ы.Алтынсарин.

- Ш.Уалиханов.

- Шәкәрім.

- А.Байтұрсынов.

$197 Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп, қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды":

- Агглютинация.

- Гипербола.

- Нақтылау.

- Акцент жасау.

- Типтік образдар жасау.

$198 Шағын топтың жоғарғы сандық шегі:

- 5-7 адам.

- 9-12 адам.

- 20-30 адам.

- 40-50 адам.

- 50 адамнан аса.

$199 Топтағы жетекші рөлі:

- Топ әрекетіне жауапкершілік.

- Тәртіп бұзушыларға жаза қолдану.

- Топ ішіндегі іс-әрекет пен өзара қарым-қатынасын үйлестіру.

- Топ мүшелерінің арасында міндеттерін бөліп беру.

- Топтың басқа мүшелерімен көзқарас бірлігі.

$200 Қиял бейнелері адамды коршаған болмыспен еш байланыссыз қиял-ғажайыптық құбылыстар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтандар

- Қайта жасау.

- Еріксіз.

- Шығармашылық.- Ерікті.

- Галлюцинация.
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет