201 ж. № Қызмет көрсету шартынажүктеу 30.29 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі30.29 Kb.
201__ж. «____»__________ № ___

Қызмет көрсету шартына

___ Қосымша келiсiм


Павлодар қ. 20___ ж. «___» _________
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін «______________________________» мемлекеттік мекемесі басшы _________ __________ тұлғасында бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы әкімі аппаратының «Павлодар аймақтық мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Жарғы негізінде әрекет ететін директор Гүлнәр Константинқызы Исенова тұлғасында екінші тараптан 20___ж. «___» ___________ № ___ Қызмет көрсету шартына төмендегілер туралы осы Қосымша келісімді жасасты.

1. Тараптар 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының _____-тармағын жаңа редакцияда жазуға уағдаласты:

«____________________________________________________________________» ... және бұдан әрі Шарт мәтіні бойынша ... .

1. Тараптар 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының 8-тар-мағындағы «_________________________» соманы «_______________________» сомаға ауыстыруға уағдаласты ... және бұдан әрі Шарт мәтіні бойынша ... .

1. Тараптар 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының 10-тар-мағында «... осы Шарт бойынша төлем қызмет көрсету фактісі бойынша төленеді » сөздерінің алдынан:

келесі сөз орамын жаңа редакцияда жазуға уағдаласты: «Көрсетілген қызметтің қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғаннан кейін 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде» ... және бұдан әрі Шарт мәтіні бойынша ... .

1. Тараптар 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының __-тар-мағын келесі сөз орамымен толықтыруға уағдаласты: «______________________» ... және бұдан әрі мәтін бойынша ... .

2. 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының осы Қосымша келiсiммен қозғалмаған басқа да қалған талаптары өзгерiссiз қалады және Тараптар ол бойынша өз міндеттемелерін растайды.


3. Осы Қосымша келiсiм Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және 20___ж. «___» ___________ №___ Қызмет көрсету шартының әрекет ету мерзімі ішінде қолданылады.
4. Осы Қосымша келiсiм мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данамен жасалды және 20___ж. «___» ___________ № ___ Қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылады.«Тапсырыс беруші»
__________ ТАӘ

«Орындаушы»

_______ Г. Исенова

Дополнительное соглашение №___

к Договору на оказание услуг №___ от «____»_______201__г.
г.Павлодар «___» ________ 201_ г.

Государственное учреждение «___________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ________________, действующее на основании Положения, с одной стороны, и КГКП «Павлодарский региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» аппарата акима Павлодарской области, акимата Павлодарской области в лице директора Исеновой Гульнары Константиновны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», дей­ствующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг №_____ от «____»________201__г. о нижеследующем:

1.Стороны договорились п.__ Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г. изложить в новой редакции:

«______________________________________________________________________________»

… и далее по тексту Договора…

Или:

1. Стороны договорились в п.8 Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г. заменить сумму «_____________________тенге»

- на: «________________ тенге» … и далее по тексту Договора…

Или:

1. Стороны договорились в п.10 Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г. после слов: «Оплата услуг по настоящему Договору производится по факту оказания услуг…»

- изложить следующую фразу в новой редакции: «…в те­чение 7 (семи) календарных дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг…» … и далее по тексту Договора…

Или:

1. Стороны договорились п.__ Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г. дополнить следующей фразой: «__________________»… и далее по тексту Договора…

2. Все остальные условия Договора на оказание услуг №___ от «____»________201__г., не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства;

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан и действует в течение срока действия Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на государственном и русском языках и является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг №___ от «____»________ 201__г.


«ЗАКАЗЧИК»

____________ ФИО

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

___________Г. Исенова©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет