2015 ж. «09» ақпан Хаттама №03-з/2015жүктеу 1.17 Mb.
бет6/7
Дата17.06.2016
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

12.ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ.

12.1. Шарт Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес реттеледі. Басқалары, Шартта реттелмегендері, бірақ одан туындайтындары Қолданыстағы заңнамалар арқылы реттеледі.

12.2. Шарт бойынша туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер бастапқыда келіссөздер арқылы реттелуі тиіс.

12.3. Тараптардың қайсы бірі өзге Тарапқа бірінші болып кінәраттар мен даулар туралы хабарлаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тараптар кінәраттар мен дауларға қатысты бір келісімге келмеген жағдайда осы Шартпен байланысты немесе осы Шарт талаптарын бұзумен байланысты туындайтын барлық даулар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының соттарында түпкілікті шешілуі тиіс.

12.4. Барлық даулар бойынша Клиент Банкке жазбаша өтінішпен хабарласады. Банк дау мәніне байланысты өз бетінше оны қарау мерзімін Қолданыстағы заңнамалар талаптарын ескере отырып белгілейді.

12.5. Клиенттің өтініштерін негізді деп таныған жағдайда, Банк жүргізілген операцияларға түзетулер енгізеді, сонымен қатар туындаған жағдайды реттеу үшін басқа да қажетті іс-әрекеттерді жүргізеді.

12.6. Клиенттің шағымдарын негізді емес деп таныған жағдайда, Клиент Банкке берілген шағымдарды қараумен байланысты барлық шығындарды өтейді. Банк Шарттың негізінде және Клиенттің қандайда бір қосымша келісімісіз Ағымдағы шоттан келтірілген шығындар сомасын алуға құқылы.

12.7. Клиент қолының түпнұсқалығы туралы мәселені шешкенде, Тараптар келесі ережелерді басшылыққа алатын болады: төлем құжатындағы қол егер төлем құжатында қойылған қол Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттағы /қол үлгілеріндегі қолмен сәйкес келмеген жағдайда жалған деп танылуы мүмкін.

12.8. Банк Клиенттің өтінішін Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіпте және мерзімде Қолданыстағы заңнама талаптарын ескере отырып қарайды.


12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.

12.1. Договор регулируется Действующим законодательством. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется Действующим законодательством.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, первоначально подлежат урегулированию путем переговоров.

12.3. В случае, когда Стороны не могут достигнуть согласия в отношении претензий и споров в разумные сроки с с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет другую Сторону о таких претензиях и спорах, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся нарушения условий Договора, подлежат окончательному разрешению в судах Республики Казахстан.

12.4. По всем спорам Клиент обращается с письменным заявлением в Банк. Банк в зависимости от существа спора самостоятельно определяет срок его рассмотрения, с учетом требований Действующего законодательства.

12.5. В случае признания претензии Клиента обоснованной, Банк производит корректировку произведенной операции, а также иные необходимые действия для урегулирования возникшей ситуации.

12.6. В случае признания претензии Клиента необоснованной, Клиент возмещает Банку все расходы, связанные с рассмотрением предъявленной претензии. Банк вправе на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Клиента изъять с Текущего счета сумму понесенных расходов.

12.7. При решении вопроса о подлинности подписи Клиента, Стороны будут руководствоваться следующим правилом: подпись на платежном документе может быть признана поддельной в случае, когда подпись на платежном документе не соответствует подписи Клиента с образцами подписей.

12.8. Банк рассматривает обращения Клиента в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка с учетом требований Действующего законодательства.


13. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

13.1. Тараптардың осы Шартқа байланысты беретін кез келген ақпараттары, сонымен қатар Шартты жасау дерегі құпия ақпарат болып табылады және олар Қолданыстағы заңнама талаптары немесе Шарттың талаптарында басқалай қарастырылмаса, үшінші тұлғаларға екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімін алусыз жарияланбайды.

13.2.Банк Клиентке және Банк Шартқа сәйкес көрсететін қызметтерге қатысты ақпараттардың құпиялылығын қамтамасыз ету үшін барлық оған байланысты шараларды қолданады.

13.3.Банк құпиялылық Клиенттің кінәсінен бұзылған жағдайда немеес құпия ақпарат үшінші тұлғаларға басқа дереккөздері арқылы белгілі болғанда жауапкершілік алмайды.

13.4. Қосылу туралы өтініш бере отырып және Банк офисінде жеке өзі қатыса отырып, Клиент ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу және жабу мақсаттары, Шартта қарастырылған операцияларды жүзеге асыру үшін Банк Қолданыстағы заңнамалардың ережелеріне, оларға бекітілген ақпараттарды жариялау деңгейін қадағалау қажеттілігін белгілейтін Банктің ішкі құжаттарына сәйкес кез келген ақпаратты жариялауын талап етуге құқылы, ал Клиент Банкке оның талап етуі бойынша кез келген ақпаратты Банк белгілеген мерзімде және Банктің Шартта белгіленгендей құпиялылық талаптарын қадағалай отырып беруге міндетті.

13.5. Қосылу туралы өтініш бере отырып, Клиент Банк офисіне келген сәтте Банкті шартсыз және қайтарымсыз, құпия түрде, осы Шарт негізінде және Клиенттің қайсы бір қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға ұсынуға уәкілетті етеді:


а)  а) Клиентке және/немесе осы Шартқа және/немесе Клиент пен Банк арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей банктік құпия болып табылатын барлық және кез-келген мәліметтерді, сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды - Банктің ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Банктің аффилиирленген заңды тұлғаларына; құзырлы мемлекеттік  органдарына, соттарына, құқық қорғау органдарына (соның ішінде, алдын-ала анықтау органдарына және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық қауіпсіздік және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) олардың сұрауы бойынша немесе Клиент Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда немесе Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы нормаларын бұзған жағдайда, Банк осы Шарт негізіндегі құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға;

б) б) Банкке, Банк акционерлеріне және/немесе Банктің аффилиирленген тұлғаларына қызмет көрсету үшін қажет және жеткілікті болып табылатын Клиентке және/немесе осы Шартқа және/немесе Клиент пен Банк арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару үшін,  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей банктік құпия болып табылатын барлық және кез-келген мәліметтерді, сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды, - Банкпен, Банк акционерлерімен және/немесе Банктің аффилирленген тұлғаларымен аналитикалық сұраулар жүргізу үшін,  басқада, оның ішінде қарызды қайтару, консультациялық, заңнамалық, аудиторлық қызметтерді көрсету үшін, оның ішінде ақшаны төлеуге және/немесе аударуға қатысатын үшінші тұлғаларға  (банк-корреспонденттерді, төлем карточкалары жүйелерін және т.б. қосқанда) осы қызметтерді көрсету үшін жалданған немесе болашақта жалданатын кез-келген үшінші тұлғаларға, мүлік кепілінің тіркелуін жүргізетін органдарға және/немесе ұйымдарға,  мүліктің сатылуын сотсыз күштеп сатуды жүзеге асырушы сенімді тұлғаға, бұл үшінші тұлғалардың Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің аффилирленген тұлғалары алдында өз міндеттемелерін орындау мақсатында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару мақсатында.

в) Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына, шетел салық органдарына, сонымен қатар АҚШ салық органдарына (IRS) және шетел салық агенттеріне – Клиентке және/немесе Шартқа және/немесе Банк және Клиент арасында жасалған басқа да шарттарға қатысты барлық және кез келген ақпараттарды, сонымен қатар қолданысын тоқтатқан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында белгіленгендей банктік құпия болып табылатын ақпараттарды Америка Құрама Штаттарының FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «Шетелдік шоттардың салық ережесі туралы» Заңында белгіленген талаптарды іске асыру мақсатында.

Бұл өкілеттік Банкпен,  Банк акционерлерімен, Банктің аффилиирленген тұлғаларымен аталған үшінші тұлғалар арасында мүмкін болғанша құпиялылықты сақтау мақсатындағы келіcушіліктер орнаған жағдайда ғана жүзеге асады.13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с Договором, а также сам факт заключения Договора, являются конфиденциальной информацией и не могут быть разглашены третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не вытекает из требований Действующего законодательства или условий Договора.

13.2. Банк предпримет все зависящие от него меры для обеспечения конфиденциальности информации относительно Клиента и услуг, оказываемых Банком в соответствии с Договором.

13.3. Банк не несет ответственности, если конфиденциальность была нарушена по вине Клиента или конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.

13.4. Подавая Заявление о присоединении и лично присутствуя в офисе Банке, Клиент соглашается, что для целей открытия, ведения и закрытия текущих счетов, осуществления операций, предусмотренных Договором, Банк вправе требовать раскрытия любой информации, в соответствии с положениями Действующего законодательства, внутренних документов Банка, устанавливающих необходимость соблюдения закрепленного в них уровня раскрытия информации, а Клиент обязуется предоставлять Банку, по его первому требованию, любую информацию в сроки, установленные Банком и с соблюдением Банком условий конфиденциальности, как предусмотрено Договором.

13.5. Подавая Заявление о присоединении, в момент своего личного присутствия в офисе Банка, Клиент безусловно, и безотзывно уполномочивает Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора без какого-либо дополнительного согласия Клиента, следующим третьим лицам:

а) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Банка, аффилиированным юридическим лицам Банка; уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной и/или государственной безопасности) по их запросу, либо в случае нарушения Клиентом обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Клиентом норм Действующего законодательства; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено Действующим законодательством, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

б) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Банком, акционерами Банка и/или аффилированными лицами Банка для осуществления аналитических опросов, оказания иных услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, третьим лицам, участвующим в осуществлении платежа и/или перевода денег (в том числе, банкам-корреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), органам и/или организациям, осуществляющим регистрацию залога имущества, доверенному лицу, осуществляющему реализацию имущества в принудительном внесудебном порядке, для предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком, акционерами Банка и/или аффилиированными лицами Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках Действующего законодательства, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено Действующим законодательством, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Банку, акционерам Банка и/или аффилированным лицам Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках Действующего законодательства.

в) уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено действующим законодательством Республики Казахстан, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Банком, акционерами Банка, аффилиированными лицами Банка достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае.15.ХАБАРЛАМА. ШҰҒЫЛ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ.

15.1. Осы Шартта қарастырылған барлық хабарламалар жазбаша үлгіде қазақ және/немесе орыс және/немесе ағылшын тілдерінде ұсынылады және егер Шартта белгіленген тәртіпте басқа мекенжайлар берілмеген болса Қосылу туралы өтініште көрсетілген пошталық мекенжай, электронды пошта мекенжайы (e-mail), ұялы телефон нөмірімен хабарлама жібері арқылы жіберіледі.

15.2. Тараптар осы арқылы Банктен болған кез келген Хабарламалар жазбаша түрде ресімделген және алынған деп келіседі және растайды, егер осындай Хабарламалар:

15.2.1. жеке өзіне алу туралы қолхат толтыра отырып тапсырылады;

15.2.2. курьерлік немесе пошталық қызмет арқылы жіберіледі;

15.2.3 электронды мекенжай (e-mail)/ ұялы байланыс арқылы жіберіледі;

15.2.4. Банк филиалдарының операциялық залдарында және оның құрылымдық бөлімшелерінде көзге түсетін жерлерде орналастырылады;

15.2.5. бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар Банктің корпоративтік веб-сайттарында мына мекенжай www.atfbank.kz; бойынша орналастырылады;

15.2.6. банкоматтардың экрандарында орналастырылады.

15.3. Тараптар осы арқылы Клиенттен кез келген Хабарламалар жазбаша түрде ресімделген және алынған деп саналады, егер осы Хабарламалар:

15.3.1. Банктің уәкілетті қызметкеріне, Банк Кеңсесі қызметкеріне алу туралы қолхатқа қол қоюмен берілген болса;


15.3.2. курьерлік немесе пошталық қызмет арқылы жіберілсе.

15.4. Осы бапқа сәйкес жіберілетін барлық Хабарламалар алынған деп саналады, егер:

15.4.1. егер олар Клиенттің жеке өзіне, Банктің уәкілетті қызметкеріне жеке берілсе – тапсырылған күні;

15.4.2. егер олар курьерлік қызмет немесе пошталық қызмет арқылы жіберілсе – пошталық жөнелтулерді жеткізген күні;

15.4.3. егер олар Банк филиалдарының және олардың құрылымдық бөлімшелерінің операциялық залдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар Банктің корпоративтік веб-сайттарында немесе банкоматтардың экрандарында орналастырылған болса – егер хабарлама мәтінінде басқалай қарастырылмаса орналастырылған күні;

15.4.4. егер олар электронды мекенжай (e-mail)/ ұялы байланыс арқылы жіберілсе – Хабарлама жіберілген күні. Сонымен қатар, Хабарламаның Клиентке жеткізілу дерегі мен күні қажетті ақпараттар берілген растама болып табылады (электронды мекенжай(e-mail), ұялы телефон нөмірі, Хабарлама жіберілген күні мен уақыты көрсетіліп жіберілген Хабарламаның көшірмесі және т.б.).

15.5. Тараптар өздерінің пошталық мекенжайларын (e-mail), телефон нөмірлерін немесе қандай да бір басқа деректемелерін өзгерткен жағдайда, олар ол туралы бір-біріне 5 (бес) Жұмыс күнінен аспайтын мерзімде осы Шартта қарастырылған тәртіпте хабарлаулары тиіс.

15.6. Осы Шартпен немесе Тараптардың өзге жазбаша келісімі бойынша өзге жағы анықталмайтын болса, хабарламалар/хабарландырулар осындай хабарламаларда/хабарландыруларда көрсетілген жағдайлар туындағанға/өзгертілгенге/тоқтатылғанға дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жолданады.    1. Клиент жедел байланыс құралдарын пайдаланудың кез келген және барлық тәуекелін, оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей үшінші тұлғалардың кез келген түрде қасақана әрекет ету мүмкіндігі тәуекелін, сондай-ақ алаяқтық тәуекелін, жіберілген ақпаратқа заңсыз қол жеткізу тәуекелін, Клиент/Банк алғанға дейін жедел байланыс құралдарының, қызметті орындаушылардың, хабарламалар мен хабарландыруларды беру үшін қолданылатын жабдықтың жұмысындағы ақаулармен байланысты ақпараттың жоғалу тәуекелін өзіне қабылдайды.

15.8. Банк Клиенттің жедел байланыс құралдарын пайдалану барысында оның жеке мәліметтерінің өзгеруіне байланысты, Шартқат сәйкес ол туралы Банкке жазбаша түрде хабарламауына байланысты Хабарламалар мен ескертулерді алмағаны немесе уақтылы алмағаны үшін жауапкершілік алмайды.

15.9. Банк сонымен қатар Клиенттің жедел байланыс құралдарын пайдалана отырып Хабарламаны жіберумен байланысты келтірілген кез келген шығын, соның ішінде Клиенттің Хабарламаны алмағаны/уақтылы алмағаны, үшінші тұлғалардың қасақана іс-әрекеттері нәтижесінде келтірілген кез келген шығын үшін жауапкершілік алмайды, оларға осындай шығындар Банктің өз міндеттемелерін салғыр немесе қасақана орындамау нәтижесінде болу жағдайлары кірмейді.15. УВЕДОМЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ.

15.1. Все Уведомления, предусмотренные Договором, направляются в письменной форме на казахском и/или русском и/или английском языке и посылаются по почтовому адресу, адресу электронной почты (e-mail), сообщением по номеру мобильного телефона, факсу указанным в Заявлении о присоединении, если не будут предоставлены другие адреса в порядке, установленном Договором.

15.2. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые Уведомления от Банка Клиенту считаются оформленными в письменном виде и полученными Клиентом, когда такие Уведомления:

15.2.1. вручаются лично под расписку о получении;

15.2.2. направляются через курьерскую или почтовую службу;

15.2.3. направляются по электронному адресу (e-mail)/мобильной связи/факсу;

15.2.4. размещаются в операционных залах филиалов Банка и их структурных подразделений в доступном для обозрения месте;
15.2.5. размещаются в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.atfbank.kz;
15.2.6. размещаются на экране банкоматов.
15.3. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые Уведомления от Клиента Банку считаются оформленными в письменном виде и полученными Банком, когда такие Уведомления:

15.3.1. вручаются уполномоченному работнику Банка, в том числе работнику Канцелярии Банка, под расписку о получении;

15.3.2. направляются через курьерскую или почтовую службу.

15.4. Все Уведомления, направляемые согласно настоящей статье, считаются полученными:

15.4.1. если они вручаются лично Клиенту, уполномоченному работнику Банку – на дату вручения;

15.4.2. если они направляются через курьерскую или почтовую службу – на дату доставки почтового отправления;

15.4.3. если они размещаются в операционных залах филиалов Банка и их структурных подразделений, в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном на веб-сайте Банка либо на экране банкоматов - на дату размещения, если иное не предусмотрено в тексте самого сообщения;

15.4.4. если они направляются по адресу электронной почты (e-mail)/мобильной связи/факсу - на дату отправки Уведомления. При этом надлежащим доказательством факта и даты доставки Уведомления Клиенту является подтверждение, содержащее необходимую информацию (как-то: копия отправленного Уведомления с указанием электронного адреса (e-mail), номера мобильного телефона, даты и времени отправки Уведомления и т.д.).

15.5. В случае изменения Сторонами своего почтового адреса, электронного адреса (e-mail), номера телефона/факса или каких-либо иных реквизитов, они должны уведомить об этом друг друга в срок, не превышающий 5 (пять) Рабочих дней, в соответствии с порядком, предусмотренным Договором.

15.6. Если иное не установлено Договором или иной письменной договоренностью Сторон, Уведомления направляются не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты

возникновения/изменения/прекращения указанных в таких Уведомлениях обстоятельств.

15.7. Клиент принимает на себя весь и любой риск использования средств оперативной связи, включая, но не ограничиваясь, возможностью любых умышленных действий третьих лиц, в том числе, мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, а также утрату такой информации до ее получения Клиентом/Банком, вызванную сбоями в работе средств оперативной связи, поставщиков услуг, оборудования, используемого для передачи сообщений и уведомлений. Банк не несет ответственности за любые сбои при передаче Уведомлений, неполадки любого оборудования, при помощи которого должна быть передано и/или получено Уведомление.

15.8. Банк не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Уведомлений и сообщений Клиентом, вызванное изменением реквизитов Клиента, связанных с его идентификацией при использовании средств оперативной связи, о которых Клиент письменно не уведомил Банк в соответствии с Договором.

15.9. Банк также не несет ответственности за любые убытки, которые может понести Клиент в связи с отправкой Уведомлений с использованием средств оперативной связи включая, но не ограничиваясь, убытки Клиента, возникшие в результате неполучения/несвоевременного получения Уведомлений Клиентом, злоумышленные действия третьих лиц, если только ни не будет доказано, что такие убытки явились результатом небрежности или умышленного неисполнения Банком своих обязанностей.16. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ. АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫ ЖАБУ.

16.1. Клиент (оның Өкілі) қол қойған Қосылу туралы өтінішті Банк оған тиісті белгі қою арқылы қабылдаған сәттен бастап, егер Қосылу туралы өтініштің мәтінінде басқасы қарастырылмаса, Қосылу туралы өтініш қабылданған, ал Шарт жасалған деп саналады. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделік танытуы бойынша анықталады.

16.2. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлға болып табылатын Клиентпен Шарт жасау Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40-бабына сәйкес жүзеге асырылады. Шартқа Банкпен ерекше қарым-қатаныспен байланысты тұлға қосылған жағдайда, Шарт Банктің Директорлар Кеңесі онымен Шарт жасау қорытындысы туралы сұрақты бекіткенге дейін жасалған деп саналмайды.

16.3.Ағымдағы шотты жабу Клиенттің Ағымдағы шотты жабу туралы өтінішіне сәйкес, банктік шотты Қолданыстағы заңнамаларға және/немесе Шартқа сәйкес жабуға кедергі келтіретін негіздемелер болмаған жағдайда Клиенттің өтінішін алған күннен бастап 10 Жұмыс күнінен артық емес мерзімде жүргізіледі.

16.4. Ағымдағы шотты жабу сонымен қатар Банктің бастамасы бойынша және/немесе Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүргізілуі мүмкін.

16.5. Клиент Қолданыстағы заңнаманы бұзған жағдайда, сондай-ақ Банкте Ағымдағы шоттың болуына, Ағымдағы шотта ақшаның болмауына және/немесе үш айдан/бір жылдан астам мерзім Ағымдағы шотта ақша қозғалысының болмауына байланысты, Клиент өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, сондай-ақ Банктің пікірінше, Банк үшін жағымсыз салдарды орнатуы мүмкін жағдайлар туындаған жағдайда, егер Қолданыстағы заңнамада өзге мерзім көрсетілмесе, Шарттың әрекет етуінің нақты тоқтатылуының жоспарланған күніне  кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күн қалғанда Клиентті хабардар ете отырып, Банк Шартты орындаудан бас тартуға  құқылы.

16.6. Қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Тараптарда қаржылық және басқа да орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда Шарт бұзылмайды, ал Ағымдағы шот жабылмайды. Тараптардың кез келгені Шарт қолданысын тоқтату туралы өтініш білдіргеннен кейін Тараптар барлық орындалмаған міндеттемелерді толық орындауға міндетті. Клиенттің Банк алдындағы барлық міндеттемелері толық және тез арада орындалуға тиіс. Егер Клиенттің міндеттемелерін тоқтату мүмкіндігі болмаған жағдайда, Клиент Банктің талап етуі бойынша оның Банк алдындағы міндеттелерін орындауға қамтамасыз етуді беруге міндетті.

16.7. Клиент және Банк тиісті міндеттемелердің барлығын орындағаннан кейін 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Ағымдағы шоттағы Ақша қалдығы , егер ол Қолданыстағы заңнамалар арқылы рұқсат етілсе Клиентке қолма-қол түрде төленеді немесе Клиенттің Банктегі немесе басқа банктегі банктік шоттарына Клиенттің жазбаша нұсқамасы бойынша аударылады.

16.8. Ағымдағы шот жабылған күннен бастап Шарттың қолданысы тоқтатылады.

16.9. Банк және Клиент арасында жасалған қолданыстағы шарттың бірінде жабылуға тиісті Ағымдағы шотқа осы шартта қарастырылған Тараптар арасындағы өзара есеп айырысу жүргізілетін банктік шот ретінде сілтеме берілген болса Клиент Ағымдағы шотты жабуға және Шартты бұзуға құқығы жоқ. Бұл жағдайда, Тараптар осындай шарттарға Банкте ашылған басқа банктік шот нөмірін көрсету бойынша өзгерістер енгізу бойынша немесе Ағымдағы шотты пайдалануды қарастырмайтын Тараптар арасында өзара есеп айырысу үшін басқа да тәсілдерді қарастыратын шаралар қолдануға міндеттенеді.

16.10. Тараптар Шарт қолданысы тоқтатылған жағдайда (негіздемелерге тәуелсіз), Шарт өзінің қолданысын тоқтады, осы Шарттың 13-бабын қоспағанда (Құпиялылық), ол Қолданыстағы заңнамаларда Банктің Шарттарды және Ағымдағы шотты ашумен және ол бойынша операцияларды жүргізумен байланысты құжаттарды сақтау мерзімі аяқталғанға дейін күшін сақтайды.

1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет