Ақпараттық үрдістерді модельдеу және талдауДата03.07.2016
өлшемі133 Kb.
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

«Ақпарақаттық жүйелер» кафедрасы

БЕКТЕМІН:

ОІ бойынша проректорі

____________ Егоров В.В.

«_____» _________ 2013 ж.

БАҒДАРЛАМА

6М070300 «Ақпарақаттық жүйелер»

мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан

Өңдеген: к.т.ғ., доцент Баймульдин М.К.

к.т.ғ., доцент Салмов В.Н.

к.т.ғ., аға оқыт. Смагулова А.С.

аға оқыт. Шулгаубаева Г.С.

аға оқыт. Солодовникова И.В.

Қарағанды – 2013


6М070300 «Ақпарақаттық жүйелер» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан пәндерінің тізімі:


Ақпараттық үрдістерді модельдеу және талдау

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау

Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқаруМемлекеттік емтихандар бағдарламасы.
Ақпараттық үрдістерді модельдеу және талдау

1 Ақпараттық үрдістердің модельдерінің түрлері
1.1 Шешім қабылдаудың математикалық модельдері
1.2 Имитациялық модельдер, жүйелер, әдістер
1.3 Ақпараттық үрдістердің имитациялық модельдері
1.4 Үрдістерді имитациялаудың интеллектуалды қүралдары

2 Имитациялық компьютерлік технологиялар аппараты
2.1 Модельдеу есептеріндегі анық емес жиынтықтар
2.2 Петри желілері және модельдеу

2.3 Үрдістерді жөне жүйелерді декомпозициялау

2.4 Модельдеу технологиясы

2.5 Компьютерлік модельдеу және есептеу сынағының технологиясы3 Модельдеу объекттері
3.1 Стационарлық үрдістер
3.2 Стационарлық үрдістерді модельдеу
3.3 Иерархиялық жүйелерді модельдеу
3.4 Агрегаттық жүйелер
3.5 Робасттық жүйелер

4 Эмпирико-статистикалық модельдеу
4.1 Күрделі жүйелердің жүмыс істеуін талдау әдістері
4.2 Жүмьіс ерекшеліктерін зерттеу
4.3 Жүйелендіру
4.4 Фильтрлеу жөне бағалау теориясы
4.5 Таңдау және салыстыру модельдері
4.6 Күй-қалыптарын анықтау жөне бағалау
4.7 Дамуды болжау
4.8 Оптимизациялау және жақсарту
4.9 Үлкен көлемдегі жүйелердегі үрдістерді модельдеу
Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау

1 Ақпараттық жүйені жобалау
1.1 Ақпараттық жүйе - көп компонентті құрылым
1.2 Ақпараттык жүйелердің қосымшаларын құру фазалары
1.3 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын құрудың үйымдастырушылық жөне технологжялық мөселелері

2 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын кұру технологиялары
2.1 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларының (АЖҚ) есептері
2.2 АЖҚ-ны құрудың технологиялық шешімдері, әдістердітаңдау мен негіздеу
2.3 АЖҚ-ны құру кезіндегі ұйымдастыру процестері.
2.4 АЖҚ-ны құрудын стандарттары мен өдістемелері.
2.5 Ақпараттық жүйелердің профилді түсінігі

3 АЖҚ-ның архитектурасы
3.1 АЖҚ-ның архитектурасына түсінік
3.2 Ақпараттық жүйелердің типтік компоненттері
3.3 АЖҚ-да функцияның бөліну принциптері
3.4 Ақпараттық жүйелердің файл-серверлік, клиент-серверлік, көп деңгейлі архитектурасы
3.5 Ақпараттық жүйелердің компоненттерінің арасындағы өзара әрекеттесудің ұйымдасуы.

4 АЖҚ-ны жүзеге асыру
4.1 Ақпараттық жүйелердің косымшаларының қүрылымы мен программалық-аппараттық платформаларын таңдау
4.2 Ақпараттық жүйелердің компоненттерІнің арасындағы өзара әрекеттесу әдістерін таңдау
4.3 Қолданбалы, ресурсты басқару жөне мөліметтерді ұсыну компоненттерін құру
4.4 АЖҚ-ның сенімділік, тез өрекет ету, модернизация жөне ақпараттарды қорғау сұрақтарын бағалау
Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару

1 Деректерді басқару
1.1 Деректерді басқару үғымы
1.2 Деректер базасына қатынас жасау кезінде ақпараттық қосымшалардың сүраныстарын өңдеу
1.3 Деректердің тұтастығы мен тұтастықтың шектеулерін қамтамасыз ету
1.4 Ақпараттық жүйелердегі мөліметтерді өңдеудің негізгі операциялары
1.5 SQL тілінде мөліметтер базаларына сүраныс
1.6 Ақпараттық жүйелерде транзакция механизмінің қолданылуы.
1.7 Деректер базасын жобалаудың жалпы қадамы
1.8 Талаптың қалыптасу мен талдану этапы
1.9 Концептуалдық жобалау
1.10 Логикалық жобалау
1.11 Физикалық жобалау.
1.12 Data Warehouse мөліметтерді сақтау қорының концепциясы

1.13 Data Warehouse-де мөліметтерді басқару

1.14 Деректердің көпөлшемді моделі

1.15 Деректерді сақтау қорының типтері

1.16 Деректерді сақтау қорының архитектурасы мен оны жүзеге асыру қадамдары.


2 Ақпараттық жүйелерді құру
2.1 Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық қосымшаларға қатысты мөліметтерді басқаруға қойылатын талаптар
2.2 Ақпараттық жүйелерді құру этаптары. Ақпараттық қосымшалардың функционалдық компоненттері.
2.3 Ақпараттық жүйелерді құру өдістеріне шолу

2.4 Ақпараттық жүйелерді құру үшін арналған программалық орталар

2.5 «Клиент - сервер» архитектурасында мөліметтерді басқару

2.6 Мәліметтер базасының серверлері мен SQL-серверлер3 Мәліметтердің интеллектуалдық талдануы
3.1 OLAP мәліметтерінің оперативтік аналитикалық өнделуі

3.2 OLAP-жүйеге қойылатын талаптар

3.3 OLAP-жүйелердің түрлері

3.4 KDD (Knowledge Discovery in Databases) мен DM (Data Mining) мөліметтерінің интеллектуалдық өдістері

3.5 Шешім қабылдау процесінде DM-нің алатын орны мен рөлі

3.6 OLAP-технология мен мәліметтерді сақтау қорының негізінде DM-нің жүзеге асуы

3.7 Интеллектуалдық талдау үшін мөліметтерді дайындау ерекшеліктері


4 Қазіргі заманға сай МББЖ
4.1 Қазіргі заманға сай реляциондық жөне постреляциондық МББЖ

4.2 Офистік жүйелердің құрамына енетін МББЖ

4.3 Жоғары өнімділікті МББЖ

4.4 Объектілі-бағытталған жүйелер

4.5 Объектілі - реляциондық МББЖ

4.6 МББЖ-нің тораптық версиясының ерекшеліктері мен үлестірілген мәліметтер базасы
Негізгі әдебиеттер тізімі

 1. Шукаев Д.Н. Анализ и моделирование процессов и систем.- Алматы: Эверо, 2005.

 2. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. - Алматы: РИК, 2004.

 3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: ВТIТ, 2001.

 4. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. - СПб.: Питер, 2004.

 5. Бусленко И.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1988.

 6. Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. -Спб.: Питер, 2002.

 7. Козлов В.А. Открытые информационные системы. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 8. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2001.

 9. Джеф Раскин, Интерфейс: новые ыаправления в проектировании компьютерных систем. -Пер. с англ. - СПб: Символ-Плюс,2003.

 10. Торрес Роберт Дж., Практическое руководство по проектированию и разработке пользовательского интерфейса. - Пер. с англ.- М. Издательский дом "Вильямс", 2002.

 11. Хомоненко А.д. и др. Базы данных: Учеб. Для вузов. - М.: Бином-Пресс, 2007 (736 с.)

 12. Ульман Д., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. – Издательство «Лори», 2000.

 13. Дейт Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных. Уч.пос. - М.: Издат.центр «Академия», 2005 (320с).

 14. Абдуллина В.З. Базы и банки данных. Уч.пос. - Алматы: КазНТУ, 2003.

 15. Абдуллина В.З. Системы баз данных. Учеб. - Алматы: КазНТУ, 2009 (в печати).

 16. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика.: Пер.с англ. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2003. – 1440 с.

 17. Четвериков В.Н. и др. Базы данных и знаний. – М.: Высшая школа, 1987. – 354 с.

 18. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 455с.


Қосымша әдебиеттер тізімі

 1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 1978.

 2. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. – М.: Финансы и статистика, 1994.

 3. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. - М.: ДМК Пресс, 2004.

 4. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 5. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. – М.: Наука, 1983.

 6. Крэйн М., Лемуэн О. Введение в регенеративный метод анализа моделей. М.: Наука, 1992.

 7. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. – М.: Мир, 1985.

 8. Лифшиц А.Л., Мальц Э.А. Статистическое моделирование СМО. – М.: Советское радио, 1978.

 9. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. М.: Наука, 1975.

 10. Овчаров Л.А. Прикладные задачи ТМО. – М.: Машиностроение, 1989.

 11. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. – М.: Финансы и статистика, 1994.

 12. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.2 – М.: Мир, 1997.

 13. Шукаев Д.Н. Моделирование на персональном компьютере. 4.1,2. – Алматы: КазНТУ, 1996.

 14. Шукаев Д.Н., Тусупова Б.Б. Моделирование систем массового обслуживания. - Алматы, КазНТУ, 2002.

 15. Хомоненко А.Д. и др. Delphi 7. Спб.: БХВ-Петербург,2003.

 16. Джерол С. Секреты разработки WEB-приложений на Visual Basic 5 – СПб.: Питер, 1998.

 17. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB-приложений. Уч. пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2001.

 18. Косентино К. PHP. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV, 2001.

 19. Будилов В.А. РНР 5.Экспресс-курс..- СПб:БХВ-Петербург,2005,

 20. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер,2001.

 21. Жумагалиев Б.И.Лабораторный практикум по интернет-технологиям. Учебное пособие. Алматы: ААЭиС, 2003.

 22. Карпова Т.Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер, 2002 (304 с.)

 23. Дьюсон Р. SQL Server 2008. Программирование. :Пер.с англ. – М.: БИНОМ, 2009. – 812с.

 24. Гарсиа М. MS SQL Server 2008. Справочник администратора. : Пер.с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2009. – 976с.

 25. Бекоревич Ю.В. Самоучитель MS Access 2003. - Спб.: Питер, 2004. –727с.

 26. Берзтисс Т. Структуры данных. : Пер. с англ. – М.: Статистика, 1994. – 408с.

 27. Хомоненко А. Delphi 7. - Спб.: Питер, 2005. – 1200с.

 28. Хедерсон К. Профессиональное руководство по SQL Server - Спб.: Питер, 2005. – 619с.

 29. Дунаев С. Доступ к БД и техника работы в сети. – М.: Диалог-МИФИ, 1999.

 30. Карпов Е. MS Access 2000. СПб.: Питер, 2000. – 412с.

 31. Зимулин А.В. Типы данных в языках программирования и БД. - Новосибирск: Наука, 1987. – 151с.

 32. Нейбург Э. Проектирование баз данных с помощью UML. : Пер.с англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. – 281с.

 33. Фиайли К. SQL: руководство по изучению языка. : Пер.с англ. - М.: ДМК-Пресс, 2004. – 451с.

 34. Радько Т.И., Яворский В.В.. Принципы организации баз данных. Учебное пособие. – Караганда, Изд-во КарГТУ, 2004. – 90с.

 35. Саймон А. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000г. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 254с.

 36. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001. – 532с.

 37. Когановский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. –М.: Финансы и статистика, 2001. – 756с.

 38. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 459с.

 39. Чеканов А. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. – СПб.: Питер, 2003. – 746с.

 40. Веберова И.И. Распределенные информационные системы. Учебное пособие. – Томск: тУСУР, 2001. – 348с

 41. Артемьев В.И. Обзор способов и средств построения информационных приложений. Уч.пособие. - . - М.: Диалог-МИФИ, 1999. – 416с.

 42. Радько Т.И. Системы баз данных. Электронный учебник Сертификат № 668. – Караганда: КарГТУ, 2010.

 43. Радько Т.И., Закиров М.Х. Проектирование баз данных. Учебное пособие. – КарГТУ, Караганда, 2007, 112с.

 44. Григорьев Ю.А., Ревунков Г.И. Банки данных: Учеб. для вузов. -М.: Изд-во МГТУ, 2002 (320 с).

 45. Туманов В.Е., Маклаков С.В. Проектирование реляционных хранилищ данных. - М.: Изд-во Диалог-МИФИ, 2007 (ЗЗЗс).

 46. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2002

 47. Горев А.И. и др. Эффективная работа с СУБД. – СПб.: Питер, 1997.

 48. Четвериков В.Н. и др. Базы данных и знаний. Учебн. – М.: Высшая школа, 1987.

 49. Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. - СПб.: Питер, 2002.

 50. Галицына О. Л. и др. Базы данных. Уч.пос. - М: ФОРУМ ИНФРА, 2003.

 51. Чекалов А. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

 52. Кузнецов С. SQL язык реляционных баз данных. – М Майор, 2001.

 53. Коннэл Дж. Visual Basic 6. Введение в программирование баз данных. - М.: ДМК, 2000

 54. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. - Киев: ДиаСофт, 2001.

 55. Абдуллина В.З. и др. Работа с Access: Лабораторный практикум. Уч.пос. - Алматы, ИНТ, 2005.

 56. Абдуллина В.З. Проектирование и отладка пользовательских при-ложений. Ч. 1 и Ч. 2. Методические указания к курсовой работе и самостоятельной работе студентов по курсу «Базы, банки данных и экспертные системы»,- Алматы: КазНТУ, 2001.

 57. 16. Абдуллина В.З. Обработка баз данных в Access и Visual Basic. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Базы данных».- Алматы: КазНТУ, 2004.

АЖ кафедра меңгерушесі М.К. Баймульдин(№20 хаттамасы 20 мамыр 2013 ж.

кафедра отырысында бектілген)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну мөлшерiн және ережесiн бекiту туралы
2012 -> К. С. Тілеуқабылова стив джобс – Аpple корпорациясының негізін қалаушы Қарағанды 2014 алғы сөЗ
2012 -> 1 кесте Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Б. Г. НҰҒман қожа ахмет яссауи


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет