Апстракт с обзиром на језичку сличност и често мешање појмова акт управе и управни актжүктеу 16.88 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі16.88 Kb.
Апстракт

С обзиром на језичку сличност и често мешање појмова акт управе и управни акт, указала се потреба за њиховим прецизним дефинисањем и разграничењем.

Израз „акти управе“ у нашем језику преузет је из француског језика. Овај појам означава целокупност послова које врше органи управе. Њиме се не означава одређена категорија аката већ представља прост збир различитих аката, а коришћењем овог термина истиче се чињеница да им је исти доносилац.

Одређивањем својстава аката управе те њиховом поделом на правне (а у оквиру ове групе даљом поделом на опште и појединачне) и материјалне акте, долазимо до одређења појма управног акта. При дефинисању овог појма у правној науци јављају се раличити ставови и мишљења. Тек изношењем битних обележја и елемената управног акта било је могуће вршити анализу и поређење управног акта са осталим актима управе, као и њихову класификацију.

Акти командовања као специфични акти, обрађени су са циљем да се испита њихова припадност, односно да ли припадају породици управних аката или не. Различита су схватања по овом питању али поређењем аката командовања са управним актима и утврђивањем међусобних разлика долази се до њиховог позиционирања у односу на управне какте.

Материјални акти управе представљају акате које управа обавља или доноси а који немају непосредно правно дејство. У оквиру њих акценат се углавном ставља на управне мере. Посебна пажња у раду стављена је на вршење ових аката у специфичним ситуацијама (ратно стање, ванредно стање, ванредна ситуација).

Кључне речи: акти управе, правни акти управе, класификација, управни акт, обележја, врсте, акти командовања, материјални акти, управне радње, управне мере, ванредна ситуација, ванредно стање, ратно стање.

Abstract

Given the similarity of words and concepts common to mix act of administration and the administrative act, there was a need for their precise definition and delimitation.

The term "acts of administration" in our language is taken from the French. This term means the totality of tasks performed by administrative authorities. It does not denote a certain category of acts, but a simple collection of various documents, and use of this term emphasizes the bearer of such acts.

By determining the properties of acts of administration and their division into the law acts (and within this group is further split into general and individual) and the material acts, we come to the definition of the concept of an administrative act. In defining the term, in science, there are various attitudes. Only by making the important characteristics and elements of the administrative act it was possible to perform the analysis and comparison administrative act with other acts of administration. Therefore, determining the characteristics of any administrative act made it possible to make their division which depends on characteristic of administrative act and standards of division.

Acts of command as specific acts are dealt with in order to ascertain their origin, or whether they belong to a family of administrative acts or not. There are different views on this issue but comparing the acts of command with the administrative acts and the establishment of mutual difference leads to their positioning in relation to administrative acts.

Physical acts of administration are a series of acts and activities performed by administration management but without ​​a direct legal effect. Within them, the emphasis is usually placed on administrative measures. Particular attention was placed on the doing of these acts in very specific situations (war, emergency, emergency situation).Keywords: acts of administration, the legal acts of administration, classification, administrative act, characteristics, types, acts of command, the material acts, administrative activity, administrative measures, emergency situation.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет