Арал ґѕіріндегі экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды јлеуметтік ќорєау туралыжүктеу 122.3 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі122.3 Kb.
Арал ґѕіріндегі экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды јлеуметтік ќорєау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 1992 жылєы 30 маусымдаєы N 1468-XII Заѕы


Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесініѕ Жаршысы, 1992 ж., 2 т. N V-VII


МАЗМЎНЫ

      Арал проблемасы планетаныѕ орасан зор экологиялыќ апаты ретінде аса ґткір сипат алып отыр. Осыны негізге ала отырып, "Арал ґѕірінде тўратын халыќтыѕ ґмір сїру жаєдайын тїбірінен ґзгерту жґніндегі шўєыл шаралар туралы" 1992 жылєы 18 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесі ќаулысымен Арал аймаєыныѕ Ќазаќстан бґлігі экологиялыќ ќасірет аймаєы деп жарияланєан болатын.


      Айналадаєы табиєи ортаныѕ тез арада шґл далаєа айналуы жјне оныѕ ќўлдырауыныѕ ќалпына келмейтіндей тўраќты процесі, тіршілік жаєдайыныѕ нашарлауы, аурудыѕ кґбеюі экологиялыќ ќолайсыз аудандарда тўратын халыќты јлеуметтік ќорєау шараларын заѕ жїзінде шешіп, ќўќыќтыќ жаєынан реттеуді талап ететін жаѕа јлеуметтік-экономикалыќ жјне экологиялыќ ахуал туєызды.

І бґлім.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Заѕныѕ маќсаты мен міндеттері

      Осы Заѕ Арал экологиялыќ апаты салдарынан зардап шеккен азаматтардыѕ ќорєалуын ќамтамасыз етуге тиіс жјне олардыѕ статусын, аумаќтардыѕ топталуын айќындайды, јлеуметтік оѕалту шараларына мўќтаж адамдарєа ґтем мен жеѕілдіктер белгілейді, экологиялыќ ќолайсыз аудандарда тўратын халыќтыѕ ґмірі мен денсаулыєын саќтау, тўраќты тіршілік жаєдайын ќамтамасыз ету, халыќты экологиялыќ таза тамаќ ґнімдерімен, медицина ќўралдарымен, ауыз сумен басым жабдыќтау, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жаєдайды жаќсарту жїйесін ќалыптастыруєа принципті кґзќарастарды баянды етеді.
      Заѕ Арал ґѕірініѕ јлеуметтік проблемаларын шешу жґніндегі шараларды жїзеге асырудыѕ негізгі амалын белгілейді.

      2-бап. Арал ґѕірі Ќазаќстан бґлігініѕ экологиялыќ


             ќолайсыз аумаєын топтау

      Ќалыптасќан экологиялыќ ќолайсыз жаєдайдыѕ ауыртпалыќ дјрежесін, айналадаєы табиєи ортаныѕ шґл далаєа айналуы мен ластануыныѕ адам денсаулыєына јсерін ескере отырып, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Єылым академиясыныѕ тўжырымдамасы негізінде Арал ґѕіріндегі экологиялыќ ќасірет аумаєы:


      экологиялыќ апат;
      экологиялыќ даєдарыс;
      экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќтар болып бґлінеді.

      3-бап. Экологиялыќ апат аймаєы

      1. Экологиялыќ апат аймаєы шекарасын белгілеудіѕ негізгі ґлшемдері мыналар:
      халыќ ґлімініѕ тўраќты ґсуі;
      экологиялыќ себептерге байланысты амалсыздан кґшіп кету; 
      айналадаєы табиєи ортада ластаушы заттар шоєырлануыныѕ жол берілетін шекті нормативтерден халыќ ґміріне ќауіп тґндіретін мґлшерде асып кетуі;
      экологиялыќ жїйеніѕ толыќ кїйреуі жјне олардыѕ ґздігінен ќалпына келу ќабілетін жоєалтуы;
      су объектілерініѕ єасырлар бойы ауытќудан асып тїсетін апатты жаєдайда тайыздауы.
      2. Экологиялыќ апат аймаєына Ќызылорда облысыныѕ Арал жјне Ќазалы аудандарыныѕ, Аќтґбе облысыныѕ Шалќар ауданыныѕ аумаќтары кіреді.
      Ескерту. 3-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      4-бап. Экологиялыќ даєдарыс аймаєы

      1. Экологиялыќ даєдарыс аймаєы шекарасын белгілеудіѕ негізгі ґлшемдері мыналар:
      халыќтыѕ ерекше ауруларыныѕ тўраќты ґсуі;
      айналадаєы табиєи ортада ластаушы заттар шоєырлануыныѕ жол берілетін шекті нормативтерден халыќ денсаулыєына ќауіп тґндіретін мґлшерде асып кетуі;
      экологиялыќ жїйелердіѕ тїр-тўќым ќўрамыныѕ азаюы мен ќўрылымдыќ тўтастыєыныѕ бўзылуы, экологиялыќ жїйелердіѕ биологиялыќ ґнімділігініѕ 75 процентке тґмендеп кетуі;
      су объектілерініѕ орташа кґп жылдыќ ауытќудан асып тїсетін мґлшерде даєдарысты жаєдайда тайыздауы.
      2. Экологиялыќ даєдарыс аймаєына Ќызылорда облысы аудандарыныѕ (3-бапта кґрсетілгендерінен басќа) аумаќтары, Ќызылорда ќаласы жјне јкімшілік-аумаќтыќ баєынысына кіретін елді мекендерді ќоса алєанда, Байќоѕыр ќаласы кіреді.
      Ескерту. 4-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      5-бап. Экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќ

      1. Экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќ шекарасын белгілеудіѕ негізгі ґлшемдері мыналар:
      халыќтыѕ экологиялыќ даєдарыс жаєдайына себепті байланысы бар ауруларыныѕ тўраќты ґсуі;
      айналадаєы табиєи ортада ластауыш заттар шоєырлануыныѕ жол берілетін шекті нормативтерден тўраќты асып кетуі;
      экологиялыќ жїйелердіѕ сан жаєынан  алєанда тїр-тўќымы ќўрамыныѕ азаюы жјне олардыѕ биологиялыќ ґнімділігініѕ кемінде 50 процент тґмендеп кетуі;
      су объектілерініѕ орташа кґп жылдыќ ауытќудан асып тїсетін мґлшерде тайыздауы. 
      2. Экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќќа Аќтґбе облысыныѕ Байєанин, Ырєыз, Мўєалжар (бўрынєы Мўєалжар ауданыныѕ елдi мекендерi шекарасыныѕ шегiнде), Темiр аудандарыныѕ; Оѕтїстiк Ќазаќстан облысыныѕ Арыс (оныѕ iшiнде Арыс ќаласы), Отырар, Созаќ, Шардара аудандарыныѕ жјне Тїркiстан ќаласыныѕ, сондай-аќ Ќараєанды облысыныѕ Ўлытау ауданыныѕ (бўрынєы Жезќазєан облысыныѕ Жездi ауданыныѕ елдi мекендерi шекарасыныѕ шегiнде) аумаќтары кiредi. 
      Ескерту. 5-бап ґзгерді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 1997.11.04. N 186 Заѕымен.

ІІ-бґлім.
АРАЛ ҐЅІРІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫЌ АПАТ ПЕН ДАЄДАРЫСТЫ
ЖАЄДАЙ САЛДАРЫНАН ЗАРДАП ШЕККЕН АЗАМАТТАРДЫЅ
СТАТУСЫ

      6-бап. Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен


             азаматтардыѕ статусы

      Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккендерге мыналар жатады:


      1) белгіленген тјртіппен экологиялыќ апат аймаєы статусын алєан аумаќта 1970 жылдан бастап осы кезге дейін кемінде 10 жыл тўрып жатќан немесе тўрєан азаматтар (он жасќа дейінгі балаларды ќоса);
      2) экологиялыќ ќасіретпен себепті байланысы бар аурудан денсаулыєын жоєалтќан, осы аймаќта кемінде 3 жыл тўрєан немесе тўрып жатќан азаматтар.

      7-бап. Экологиялыќ даєдарыс салдарынан зардап


             шеккен азаматтардыѕ статусы

      Экологиялыќ даєдарыс салдарынан зардап шеккендерге мыналар жатады:


      1) белгіленген тјртіппен экологиялыќ даєдарыс аймаєы статусын алєан аумаќта 1975 жылдан бастап осы кезге дейін кемінде 15 жыл тўрып жатќан немесе тўрєан азаматтар (15 жасќа дейінгі балаларды ќоса);
      2) экологиялыќ ќасіретпен себепті байланысы бар аурудан денсаулыєын жоєалтќан, осы аймаќта кемінде 5 жыл тўрып жатќан немесе тўрєын азаматтар.

      8-бап. Экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындау


             ыќпалыныѕ салдарынан зардап шеккен
             азаматтардыѕ статусы

      Экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындау салдарынан зардап шеккендерге мыналар жатады:


      1) белгіленген тјртіппен экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќ статусын алєан аумаќта 1975 жылдан осы кезге дейін кемінде 20 жыл тўрып жатќан немесе тўрєан азаматтар (балалар мен 18 жасќа дейінгі жасґспірімдерді ќоса);
      2) экологиялыќ ќасіретке себепті байланысы бар аурудан денсаулыєын жоєалтќан, осы аймаќта кемінде 7 жыл тўрєан немесе тўрып жатќан азаматтар.

      9-бап. Экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен


             азаматтарды тіркеу тјртібі туралы

      Экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен тўратын жері жјне экологиялыќ ќасірет аймаєындаєы бўрынєы тўрєан жері бойынша жїзеге асырылады.


      Ескерту. 9-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      10-бап. Аймаќтар шекарасын жјне экологиялыќ ќасірет


              салдарынан зардап шеккен азаматтардыѕ статусын
              ґзгерту

      Ескерту. 10-бап алып тасталды - ЌР 2012.02.13 N 553-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      10-1-бап. Экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен
                 экологиялыќ ќасірет аймаќтарыныѕ шекараларын
                 ґзгерту

      Экологиялыќ апат, экологиялыќ даєдарыс жјне экологиялыќ даєдарыс алды жаєдайындаєы аймаќ шегіндегі экологиялыќ ќасірет аймаќтарыныѕ шекаралары, сондай-аќ экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен азаматтардыѕ мјртебесі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртіппен осы Заѕєа ґзгерістер жјне (немесе) толыќтырулар енгізу арќылы ґзгертіледі.


      Ескерту. II бґлім 10-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2012.02.13 N 553-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

ІІІ бґлім.
ЭКОЛОГИЯЛЫЌ ЌАСІРЕТ АЙМАЄЫНДА ТЎРАТЫН
АЗАМАТТАРДЫЅ ЈЛЕУМЕТТІК ЌОРЄАЛУЫ

      11-бап. Тамаќ ґнімдерімен, сапалы ауыз сумен


              ќамтамасыз етудегі басымдыќтар

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне жергілікті атќарушы органдар экологиялыќ ќасірет аймаєыныѕ халќын экологиялыќ таза тамаќ ґнімдерімен жјне сапалы ауыз сумен басымдыќты тїрде ќамтамасыз етеді.


      Ескерту. 11-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      12-бап. Медициналыќ ќызмет кґрсетуді, денсаулыќ саќтау


              ісін ќаржыландыруды жјне материалдыќ жаєынан
              жабдыќтауды ўйымдастыру

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі экологиялыќ ќасірет аймаєы халќына:


      1) медициналыќ мекемелерді ўстауєа ќаржы бґлу нормаларын бір тўрєынєа шаќќанда экологиялыќ апат аймаєында 1,5 есе, экологиялыќ даєдарыс аймаєында 1,3 есе жјне экологиялыќ даєдарыс жаєдайына жаќындаєан аймаќта 1,15 есе ўлєайтуєа;
      2) медицина техникасын, дјрі-дјрмектерді нысаналы бґлуді ќамтамасыз етуге;
      3) аймаќтыѕ барлыќ халќын дїркін-дїркін кешенді тїрде медициналыќ тексеруден ґткізіп отыруєа, тиісті денсаулыќ саќтау органдарыныѕ жолдамаларымен республиканыѕ барлыќ клиникаларында, медицина орталыќтарында жјне басќа медицина мекемелерінде медициналыќ-санитариялыќ жјне медициналыќ-јлеуметтік кґмек кґрсетілуіне кепілдік береді.
      Ескерту. 12-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      13-бап. Халыќты јлеуметтік жаєынан ќолдау

      1. Экологиялыќ ќасірет аймаєында тўратын халыќќа:
      1) экологиялыќ апат жјне экологиялыќ даєдарыс аймаќтарында тўрып жатќан жјне 1998 жылєы 1 ќаѕтарєа дейiн зейнетке шыќќан азаматтардыѕ экологиялыќ ќолайсыз жаєдайларда тўрып жатќаны їшiн мынадай аймаќтар бойынша коэффициент ќолданыла отырып зейнетаќы алуєа ќўќыєы бар:
      Экологиялыќ апат - 1,5;
      экологиялыќ даєдарыс - 1,3;
      2) экологиялыќ жаєынан ќолайсыз жаєдайда тўрєаны їшін:
      экологиялыќ апат аймаєы бойынша      - 1,5
      экологиялыќ даєдарыс аймаєы бойынша  - 1,3
      экологиялыќ даєдарыс жаєдайына
      жаќындаєан аймаќ бойынша             - 1,2
      коэффициентті ќолдана отырып, еѕбекке аќы, стипендия тґлеу;
      3) жыл сайын аќы тґленетін ќосымша демалыс (еѕбектіѕ зиянды
жаєдайында жўмыс істегені їшін берілетін демалыстыѕ їстіне):
      экологиялыќ апат аймаєы бойынша     - 12 кїнтізбелік кїн
      экологиялыќ даєдарыс аймаєы бойынша - 9 кїнтізбелік кїн
      экологиялыќ даєдарыс жаєдайына
      жаќындаєан аймаќ бойынша            - 7 кїнтізбелік кїн
      беру белгіленеді; 
      4) еѕбек демалысын берумен бірге жыл сайын сауыќтыруєа арнап ќолданылып жїрген тґлемдердіѕ їстіне бір айлыќ тариф нарќы немесе ќызметтік айлыќаќы кґлемінде материалдыќ кґмек кґрсетіледі.
      2. Экологиялыќ ќасірет аймаєында тўратын зейнеткерлер мен мїгедектерге:
      1) (алып тасталды)
      2) (алып тасталды)
      3) (алып тасталды)
      4) ќарттар мен мїгедектерге арналєан интернат-їйлерде орындармен ќамтамасыз етуде артыќшылыќ алуєа ќўќыќ беріледі. <*>
      5) (алып тасталды)
      6) (алып тасталды)
      Ескерту. 13-бапќа ґзгеріс енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 1997.06.19. N 134 Заѕымен , 13-баптыѕ 2-тармаєыныѕ ќолданылуы 2000 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.04.07. N 374 Заѕымен , 13-баптыѕ 2-тармаєыныѕ ќолданылуы 2003 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.11.16. N 481 Заѕымен ,  ґзгеріс енгізілді - 2004.12.23. N 21 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі).

      14-бап.


      Ескерту. 14-бап алып тасталды - ЌР 1999.04.07 N 374 Заѕымен.

      15-бап. Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен


               адамдарєа берілетін ќосымша ґтемдер мен
               жеѕілдіктер

      Осы Заѕныѕ 6-бабында аталєан адамдардыѕ:


      1) (алып тасталды)
      2) (алып тасталды)
      3) тўратын їйін меншігіне тегін алуєа ќўќыєы бар.
      4) (алып тасталды)
      5) (алып тасталды)
      Ескерту. 15-баптыѕ 4-тармаќшасы жаѕа редакцияда - Ќазаќстан  Республикасыныѕ 1997.04.02. N 88 Заѕымен , 15-баптыѕ ќолданылуы 2000 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.04.07. N 374 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 15-баптыѕ ќолданылуы 2003 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.11.16. N 481 Заѕымен , ґзгеріс енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2004.12.23. N 21 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі).

      16-бап. Экологиялыќ даєдарыс салдарынан зардап шеккен


              адамдарєа берілетін ќосымша ґтемдер мен
               жеѕілдіктер

      Осы Заѕныѕ 7-бабында аталєан адамдардыѕ:


      1) (алып тасталды)
      2) (алып тасталды)
      3) тўратын їйін меншігіне тегін алуєа ќўќыєы бар.
      4) (алып тасталды)
      5) (алып тасталды)
      Ескерту. 16-баптыѕ 4-тармаќшасы жаѕа редакцияда - Ќазаќстан  Республикасыныѕ 1997.04.02. N 88 Заѕымен , 16-баптыѕ ќолданылуы 2000 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.04.07. N 374 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 16-баптыѕ ќолданылуы 2003 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін тоќтатыла тўрсын - 1999.11.16. N 481 Заѕымен , ґзгеріс енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2004.12.23. N 21 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі).

      17-бап. Экологиялыќ апат аймаєынан кетіп ќалєан


              адамдарєа берілетін ґтемдер мен жеѕілдіктер

      1. Осы Заѕныѕ 6-бабында аталєан адамдардыѕ:


      1) жаѕадан ќоныстанєан жерде ґздерініѕ кјсібі мен біліктілігіне сјйкес бірінші кезекте жўмысќа орналасуєа, немесе ондай жўмыс жоќ болєан жаєдайда ґз тілектері ескеріле отырып басќа жўмыс немесе жаѕа кјсіптерді (мамандыќтарды) оќып-їйрену мїмкіндіктеріне, оќыту кезеѕінде белгіленген тјртіппен жалаќысы саќталуєа ќўќыќ бар.
      2) (алып тасталды)
      3) (алып тасталды)
      2. Экологиялыќ ќасірет салдарынан І жјне ІІ топтаєы мїгедектердіѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ облыс орталыќтарын, республикалыќ маѕызы бар ќалаларын жјне астанасын ќоспаєанда, жаѕа тўратын жері бойынша бірінші кезекте тўрєын їй алуєа ќўќыєы бар.
       Ескерту. 17-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР  2004.12.23 N 21, (2005.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      18-бап. Экологиялыќ ќасірет аймаєына ерікті тїрде


               жалдану бойынша жўмысќа жіберілген немесе
               кґшкен адамдарєа берілетін ґтемдер мен
              жеѕілдіктер

      Экологиялыќ ќасірет аймаєына ерікті тїрде жалдану бойынша жўмысќа жіберілген немесе кґшкен адамдардыѕ:


      1) (алып тасталды)
      2) (алып тасталды)
      3) экологиялыќ ќасірет аймаєында кемінде бес жыл жўмыс істеген, тўрєын їйге мўќтаж мамандардыѕ тўраќты тўрєылыќты жері бойынша бірінші кезекте їй алуєа ќўќыєы бар.
      Ескерту. 18-бап ґзгеріс енгізілді - ЌР 2004.12.23 N 21 (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.22 № 479-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      19-бап. Экологиялыќ ќасірет аймаєындаєы жўмыссыздарєа


              берілетін јлеуметтік кепілдіктер мен ґтемдер

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі, облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:


      1) ќаржы жјне материалдыќ ќаражаттарды жаѕа жўмыс орындарын ќўруєа, аќы тґлейтін ќоєамдыќ жўмыстарды ўйымдастыруєа басым баєыттауды;
      2) экологиялыќ апат аймаєынан кґшіп-ќонушыларды республиканыѕ экологиялыќ жаєынан ќолайлы аймаќтарында жўмысќа орналастыру жаєдайын;
      3) алынып тасталды - ЌР 1999.0.07 N 374 Заѕымен.
      4) Арал ґѕірі проблемаларын шешу їшін ќажетті аса зјру кјсіптерді иелену жґніндегі техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі жјне жоєары білімніѕ кјсіптік оќу баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына, сондай-аќ, оќу кезеѕінде міндетті тїрде жатаќхана беретін кјсіптік оќытуєа арналєан курстарєа артыќшылыќты пайдалана отырып (мґлшер белгілеу жолымен) тїсуді ќамтамасыз етеді.
      Ескерту. 19-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 1999.0.07 N 374, 2007.07.27 N 320 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.07.22 № 479-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      20-бап. Ґтемдер тґлеу мен жеѕілдіктер беруді


              ґзгерту жјне тоќтату їшін негіздер

      Ґтемдер тґлеу мен жеѕілдіктер беру аумаќтыѕ статусы мен азаматтардыѕ статусы осы Заѕда белгіленген тјртіппен ґзгерген ретте ґзгереді жјне тоќтатылады.

      21-бап. Осы Заѕ кїшініѕ Арал ґѕірініѕ Ќазаќстан
              бґлігіндегі экологиялыќ ќасіреті салдарынан
              зардап шеккен басќа мемлекеттер азаматтарына
              ќолданылуы

      Ќазаќстан Республикасынан тысќары жерде тўратын жјне Арал ґѕірініѕ Ќазаќстан бґлігіндегі экологиялыќ апат немесе экологиялыќ даєдарыс салдарынан зардап шеккен азаматтар осы Заѕда кґзделген барлыќ жеѕілдікті ќабылданєан мемлекетаралыќ келісімдерге сјйкес пайдаланады.ІV бґлім.
ОСЫ ЗАЅДЫ ЖЇЗЕГЕ АСЫРУДЫЅ ЎЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫЌ
ЖЈНЕ ЭКОНОМИКАЛЫЌ АМАЛЫ

      22-бап. Осы Заѕды ќаржылай ќамтамасыз ету


               жјне жїзеге асыру амалы

      Азаматтарды јлеуметтік ќорєау жґнінде осы Заѕда кґзделген ережелерді жїзеге асыру республикалыќ жјне жергілікті бюджеттер, сондай-аќ ўйымдар мен кјсіпорындардыѕ ќаражаттары, ерікті жарналар, ќайырымдылыќ кґмек есебінен ќаржыландырылады.


      Арал ґѕірініѕ Ќазаќстан бґлігін экологиялыќ сауыќтыру мен јлеуметтік-экономикалыќ дамыту наќты жобалардыѕ жјне мемлекеттік баєдарламалардыѕ негізінде, осы Заѕныѕ талаптары ескеріле отырып жїзеге асырылады.

      23-бап. Осы Заѕныѕ іске асырылуын баќылау

      Осы Заѕныѕ атќарылуын баќылауды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі жјне жергілікті атќарушы органдар жїзеге асырады.
      Ескерту. 23-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.04.27 N 15-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      24-бап. Осы Заѕныѕ бўзылєандыєы їшін жауаптылыќ

      Лауазымды адамдар мен азаматтар осы Заѕныѕ талаптарын орындамаєаны їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жауапты болуы.
      Ескерту. Орыс тіліндегі мјтінге тїзету енгізілді, ќазаќ тіліндегі мјтіні ґзгермейді - ЌР 2011.07.22 № 479-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет