Атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. Конференция барысында мына мәселелер қарастырыладыДата03.07.2016
өлшемі43 Kb.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2014 жылдың 17 қазанында Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік уинверситеті «Дінтану» пәнін оқытудың ғылыми-педагогикалық негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференция барысында мына мәселелер қарастырылады:


 1. Қазақстан Республикасындағы діни ахуал және жастар тәрбиесі.

 2. Қазақстан жоғары оқу орындарындағы діни наным-сенім жағдайы және студенттерді тәрбиелеу мәселесі.

 3. «Дінтану» пәнін оқытудың әлемдік және қазақстандық тәжірибесі мен үлгілері.

 4. Дінді оқыту мәселесіне теологияның, зайырлы дінтанудың және атеизмнің ұстанымдары

 5. Зайырлы дінтану пәні, объектісі және ғылыми педагогикалық қағидалары (принциптері)

 6. Қоғамтану жүйесіндегі «Дінтану» пәнінің орны мен мәртебесі

 7. «Дінтану» пәнін оқытуда ұстаз тұлғасының рөлі.

Ұйымдастыру алқасы қатысу туралы өтініш пен материалдарды 2014 жылдың 13 қыркүйегіне дейін қабылдайды: sharni_86@mail.ru

Мекен-жайы: Ақтөбе, ағ.Жұбановтар көшесі, 263. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, «Білім мен тәрбиенің дүниетанымдық және әлеуметтік мәселелерін зерттеу» орталығы, телефон: 8 (7132) 55-21-76 208 каб.

Материалдарды рәсімдеу талабы:

Қатысу туралы өтінішіңізге қоса электрондық және баспа түрінддегі материалыңызды (5-6 бетке дейін WORD редакциясымен WINDOWS үшін) жіберуіңізді сұраймыз: Times New Roman шрифтінде, 14 кегльмен басып, файлды өзіңіздің аты-жөнімен сақтаңыз.

Беттің ортасына мақаланың атауы көрсетіліп, бір жолдан кейін автордың аты-жөні, астына ұйымның, қаланың атауы жазылады.

Жол шеті: үсті – 20мм; асты – 20мм; сол жағы – 20 мм; оң жағы – 20 мм. Жол арасы 1 интервал. Ені бойына теңестірілуі керек. Мәтіндегі сілтемелер тік жақшада [1, 33-б.], әдебиеттер тізімі пайдалану ретімен рәсімделеді.

Қазақ/орыс, ағылшын тілдерінде қысқаша түйіндеме болуы керек.

Ұйымдастыру жарнасын 3000 теңге көлемінде арнайы есеп шотқа аударып және «Дінтану конференциясына» деп көрсетуі керек.

ҚР, 03000, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 34.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БИН 13 08 40 02 17 20

РНН 06 18 00 32 76 16

ИИК KZ 51 60 10 12 10 00 18 23 10

БИК HSBKKZKX

АО «Народный банк Казахстана»

КБЕ 16


ОКПО 52239911

ОКЭД 85420Мақалалар қазанның 10-на дейін қабылданады.
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
17 октября 2014 года в Актюбинском региональном государственном университете им.К.Жубанова планируется проведение республиканской научно-практической конференции «Научно-педагогические основы преподавания дисциплины «Религиоведение».

В ходе конференции будут рассмотрены следующие проблемы: 1. Религиозная ситуация в РК и воспитание молодежи.

 2. Состояние религиозности в вузах Казахстана и проблемы воспитания студентов.

 3. Опыт и модели преподавания «Религиоведения» в мире и в Казахстане.

 4. Подходы теологии, светского религиоведения и атеизма к проблемам преподавания религии.

 5. Предмет, объект и научно-педагогические принципы светского религиоведения.

 6. Место и статус «Религиоведения» в системе обществознания.

 7. Роль личности педагога в процессе преподавания «Религиоведения».

Организационный комитет принимает заявку на участие и материалы до 13 сентября 2014 года: sharni_86@mail.ru.

Для участия необходимо предоставить текст доклада в электронном и бумажном варианте в адрес организации: улица бр.Жубановых, 263. Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, Научный центр «Мировоззренческие и социальные проблемы образования и воспитания», телефон: 8 (7132) 55-21-76 каб.208.

Требования для оформления материалов конференции:

Заявку на участие и текст статьи (5-6 страниц не более) должны быть набраны в текстовом редакторе WORD: шрифт Times New Roman, 14 кегль, файл сохранить своей фамилией.

По центру пишется название статьи, через один интервал Ф.И.О. автора, ниже название организации и города.

Поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20мм; правое – 20 мм; левое – 20 мм. Текст должен быть выравнен по ширине. Сноски текста должны быть в квадратных скобках [1, 33-б.], а список литературы должен быть указан в порядке упоминания.

А также должны быть резюме на казахском/русском и английском языках.

Организационный взнос в размере 3000 тенге надо отправить на специальный счет и указать «для конференции Религиоведения»:

РК, 03000, Актобе, порспект А.Молдагуловой, 34.

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова

БИН 13 08 40 02 17 20

РНН 06 18 00 32 76 16

ИИК KZ 51 60 10 12 10 00 18 23 10

БИК HSBKKZKX

АО «Народный банк Казахстана»

КБЕ 16


ОКПО 52239911

ОКЭД 85420


Статьи принимаются до 10-го октября.


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет