Јавне набавке мале вредности за набавку добара-угља и дрва бр. 5/2014жүктеу 32.48 Kb.
Дата15.07.2016
өлшемі32.48 Kb.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

ЧАЈЕТИНА

Број 507


Датум: 18.06.2014. године

На основу члана 31,39, 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гл.РС“, бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара-угља и дрва бр. 5/2014, дел. бр. 298 од 16.05.2014. године, за потребе Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара угља и дрва.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/2014
Назив и адреса наручиоца: Угоститељско-туристичка школа, Сердара Мићића број 5, 31310 Чајетина
Интернет страница наручиоца: www.srednjaskolacajetina.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета –установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке: Добра-угаљ и дрва
Кратак опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-угља и дрва за потребе Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, Сердара Мићића број 5.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09111100 угаљ и 03400000 дрва
Партије: Ова набавка је обликована по партијама

Партија 1- 09111100 угаљ (мрки, гранулација коцка, 17.800 kj/kg (4300 kcal))

Партија 2- 03400000 дрва (бела букава, овогодишња сеча, цепанице)
Подношење понуда са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем проценат укупне вредности набавке, који ће поверити подизвођачу не може бити већа од 50% од укупне вредности набавке.
Критеријум, елементи критеријума за оцену понуда за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или интернет стране наручиоца: www.srednjaskolacajetina.edu.rsНачин подношење понуде и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: : Угоститељско-туристичка школа, Сердара Мићића број 5, 31310 Чајетина, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за ЈНМВ бр. 5/2014, добра- угља 09111100 и дрва 03400000, Партија_____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију На полеђини коверте обавезно навести назив, седиште, адресу понуђача као и име особе за контакт. Понуђач може да достави само једну понуду, уредно попуњену према позиву и конкурсној документацији на српском језику. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. -У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију посебно. Понуде са варијантама нису дозвољене. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 27.06.2014. године најкасније до 12 часова, без обзира на начин доставе. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда у позиву, сматраће се неблаговременим, и исте ће се након окончања поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 27.06.2014. године одмах након истека рока за достављање понуда у просторијама Угоститељско-туристичке школе, адреса: Сердара Мићића број 5, 31310 Чајетина.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног писменог пуномоћја Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Татјана Миљановић Кравић, e-mail: srednaskolcaj@ptt.rs©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет