Аз өнімді қазандық агрегаттардың жылулық есебібет1/4
Дата15.07.2016
өлшемі1.03 Mb.
  1   2   3   4Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика факультеті
Жылуэнергетика кафедрасы

АЗ ӨНІМДІ ҚАЗАНДЫҚ АГРЕГАТТАРДЫҢ

ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ

курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

Павлодар

УДК 621.181 (07)

ББК 31.361 я 7

Б 28


С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінде ұсынылған
Рецензент:

техника ғылымдарының кандидаты, доцент Р. Р. Камилов


Құрастырушы К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева
Б 28 Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

құраст. К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева. – Павлодар, 2006. – 32 б.


Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықта «Қазан агрератының жұмыс қағидасы, құрылымы және жылулық есебі» пәнінен берілген жұмысты орындаудың нақты жолдары түсіндіріліп, есептеудің тиімді тәсілдері көрсетілген. Негізгі қажет мәліметтер толықтай нақтыланған.

Курстық жобаны орындауға әдістемелік нұсқаулықтар типтік жұмыс бағдарламасына сай жасалған.

УДК 621.181 (07)

ББК 31.361 я

© К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева, 2007

© С. Торайғыров атындағы Павлодар

мемлекеттік университеті, 2007

БЕКІТЕМІН

С. Торайғыров атындағы ПМУ

ОЖ жөніндегі проректор

_____________ Пфейфер Н. Э.

«_____»______________200___ж.

Құрастырушы: т.ғ.к. К. Т. Баубеков, аға оқытушы Ж. А. Тулебаева

Жылуэнергетика кафедрасы

Кафедра отырысында бекітілген «___» _____ 200 __ ж. Хаттама № ___

ЖЭ кафедрасының меңгерушісі ___________ К.Т. Баубеков
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«_____» _______________ 200 ___ ж. Хаттама № ____


ӘК төрағасы __________________ М. М. Кабдуалиева

(қолы)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы _____________ А.П. Кислов «__»________200 _ ж.

(қолы)

ӘББ нормобақылаушысы _______ Г.С. Баяхметова «__»_____200 _ ж.(қолы)

ОӘК ЖАҚТАЛҒАН

ОӘК бастығы ______________ Л. Т. Головерина «__»________200 _ж.

(қолы)

Кіріспе
Курстық жобалау орындалғаннан кейін, студенттер жүргізген жұмысын толық түсіндіре алады. Және де алынғанды практикада есептеп, қазандық агрегаттар, мен қолдану нормативтік ГОСТ материялдармен әдебиет тізімімен қолданылады. Курстық жобаға кіретіндер:

- курстық жоба тапсырмасы;

- отынға мінездеме;

- қазан агрегатын қысқаша суреттелуі және оның параметрлері;

- қазандық агрегаттың жылулық есебі;

- пайдаланған әдебиет тізімі.

Жылулық есеп агрегатқа мінездеме беру үшін (босындағы экрондыз көздеше, тірі өткізгіш газы, көздің ұзындығы пеште немесе түтіндік жерде байқалады. Өз бетінше бөлім түгінде немесе жылулық есептен шығарылады. Аяғында есептен кейін отын температурасын күйдірілген және жұмыс істетіп ағза (су, бу, ауа) қазандық агрегат жылу сақтау жылдамдығы немесе жылу қолдану әдісінің жылуы.

Түсіндірме қағазына II формат парақ және сия қолданылады. Қолданылған қағазы номірленіп қиылысу керек. Есептелу және таблица схема арқылы үстінгі эскиз жылуы түрінде көрсетіледі.

Көрсетілген графикалық бөлім екі парақ А1 форматынаң тұрады.

Сызба ЕСКД-да көзделген масштаб бойымен таңбаланады.

Қазандық агрегаттың бөлімдері сызбада толық көрсету керек. Оттық қондырғы, көтерілген түсірілген экрандық жүйесі, буландыру, үстіңгі жылу аяғы, бу сепарациондық орналастырушы және сызбада тағы да каркастың орналасуы көрсетілу керек. Керектігі гарнитура және арматура обмуровка изоляция көрсетілу керек.

Сызбада берілген: оттық ұзындығы, булану және жылу үстіндегі қүйрыгы қосалқы қиылыс жылу үстін және аяғында.

Осыдан кейін оқушыларға басқаша өз бетінше сызба проектісінен тапсырма түрліше қолданылған берілген буландырғышты орындайды.

Оқушылар әдебиет түрімен және қазандық агрегат сызбасын қолданалады.

Түсініктеме хатына кіретіндер: титулдық бет, курстық жобаға тапсырма, пікір, кіріспе, есеп, пайдаланған әдебиеттер тізімі.

1 Бу қазанының пайдалы әрекет коффициентін есептеу

Қатты немесе сүйық, газ түрінде көрсетілген отын қосымша түрінде алынады және әдебиет тізімі кіріспе түрінде толық көрсетіледі. Егер де элементік отын құрағыш кестеде жарылғыш массасында көрсетілсе, оны жұмыс істеу массасына аударады.

Кіріспені қолдану үшін зауыттық сызбамен буландыру және оттық қондырғы тапсырмасын алу үстінде қызу қазғану түтін газына орналасуын ескереді. Булану жүйесін құрастырады. Осыдан басқа, яғни сызбада компоновкалық сулы экономайзер және түтін күйіндеген жылулык «қиылыс» керектігі мүмкін емес, сондықтан басқа жолмен қолданылады, мысалы «біріңғай» орналастыру.

Біріңғай компоновка қолдану әдісі , қиылысы - .

Отын түрінде қолдануға болады, корсетілген сызбада тапсырмаға біріктілген отын түрінде таңдау. Орналасу және тұру орындары.

Мысалы, жүйе түрінде 1 суретте корсетілген жүйеде судың, будың, ауаның кетуші газдың, энтальпиясы сіңу су және бу көрсетілген.

Байланысты қиын жеңдеу күйі күлділік және шығу үшін таңдау шлактары шығарылған түрі - сұйық немесе қатты.

1 – оттық экрандар (қыздырудың бужасағыш беттері); 2 – төбелік буқыздырғыш; 3 – ширмалық буқыздырғыш; 4 – фестон; 5 – конвективті буқыздырғыш; 6, 7 – экономайзер; 8, 9 – ауақыздырғыш.


Сурет 1 - Дағдылы қазан жүйесі

Әрі қарай (қосымша 6) таңдау коэффициент ауаның көлемде оттықтан шығару және ауаның жүтуы жылу устінде булануында ескеріледі.

Көбінесе ауа коэффициент барлық үстінгі жылу оттық камерадан кейін қосалқы түрінде жинақтау жолымен көшірме көлемде ауа алдында орналастырылған үстінгі біріңғай жұту газ жолымен жасалады.
, (1.1)
мұнда і – үстінгі жылу түтін күйіндегі газ жолы саны;

- оттықта ауа коэффициентінің көшірме түрі.
1.1 Отын шығынын анықтау

Теориялық ауа деңгейі, отынның толық күйіп кетуіне қажет. Қатты және сүйық отынның жағуына керек ауа мөлшері


(1.2)
Газ күйіндегі отынның жануы
(1.3)
Теориялық азот деңгейі
Сұйық және қатты отын, м3/кг
(1.4)
Газ түріндегі отын
(1.5)
Үш атомдық газ деңгейі. Сұйық және қатты отын
(1.6)
Газ күіндегі отын, м33
(1.7)
Теориялық сулы бу деңгейі қатты және сүйық отын, м3/кг
(1.8)
Газ күіндегі отын, м33
, (1.9)
мұнда - газ күйіндесі отын, жалғасқан 1м3 құрғақ газ

температурасы есептелген 100С, »10 г/м3.

Сипаттама деңгейі және отын жануды анықтауға болады.

Отын жану деңгейін есептеу үшін ауаның табылған көшірме коэффициенті қолданылады. Есеп 1.1 кестеге сәйкес шығарылады. Судың және будың деңгейі, ортанғы коэффициентен ауаның көп көлемде үстіңгі жылумен көзделеді. Одан шығу жолында бірдей жартылай сон үстінен шығу. Содан кейін газдың жылдамдығының келуі газдың ортаңғы деңгеймен есептеледі. Қарым-қатынас жылу ауыстыру қарастырылады. Кестеде көрсетілген үш атомдық газдың және күлдік концентрация бөлігі қолданылып, жылу ауыстыру біріңғай есептеледі: күлдің көлемі, газдың жұтуы еселеуіші алынады.Газдың түтін массасы күлдің концентрациясы үш атомдық газдың ауыстыруына әкеледі.
Кесте 1.1 - Газдың теңгейі

Өлшем атауы

ӨлшемділігіОттық және фестон

Қыздыру беті газдарының жүрісі бойынша

1

2

3

4

Газоходтан кейінгі ауа шығыны коэффициенті


1.1 Кестенің жалғасы

1

2

3

4

Ауа шығыны коэффициенті,

Ауаның жинақ соруы

Газдар массасы - кезінде газоход бойынша орташа

Түтіндік газдар массасы

Түтіндік газдардың үдемелі салмағы

1.2 Ауа және отын күюі энтальпиясы есебі

Теориялық керек ауа энтальпиясы, температура бойынша алынады, кДж/м3


(1.10)
Газдың энтальпиясы, газ температурасы болғанда алынады, кДж/м3
(1.11)
Түтін газындағы күл энтальпиясыі, кДж/кг
(1.12)
Оттықтан әкету жолы
(1.13)

Мына формуламен қолдану:3 ауа, үш атомдық газ, азот 1кг күл бір қалыпты қысымда кДж/м3, кДж/кг олардың мәні көлсетілген.

Отынның жану кезіндегі энтальпияның отынның барлық түрі, үшін >1, кДж/кг (кДж/м3)

(1.14)
Газ энтальпиясы жұмыс істеу кезіндегі көшірме ауа нәтижесін есептеу үшін 1.2 кестеде көрсетілген. Есептелген газ температурасы келесі немесе соңғы белгісіз болғандықтан, ол диапазон есептеледі.
1.3 Бу генераторы жылу балансының

Құрастырылған жылу баланс бугенераторы қорытынлады. Тепе-теңдік орналасқанан кейін орталарына түскен агрегат саны жылуы, жылу ұғымы және қолданылған қажет саны жылудың жоғалтуы жылулық балансты анықтау коэффициеті қажетті шығын отыны керек.

Жылу балансы және бірінғай есебі номиналдық тапсырмамен орындалады.

Жылу балансының бірлік отыны, кДж/кг (кДж/м3)


(1.15)
қатты және сүйық отын, кДж/кг
(1.16)
газ түріндегі отын, кДж/м3
, (1.17)
мұнда - төменгі жылу жүмыс массасының күюі қатты

және сұйық немесе құрғақ масса газ күйіндегі

отын;

- сыртқы – сыртқы жылу арқылы;

- физика жылу отыны;

- жылу, бугенераторға шығаратын бу үрлеу.

Сыртқы ауа қыздыру отыны


(aТ - DaТ - Daпл + Daвп ) , (1.18)
мұнда Daпл - ауа жұтқыш қосымша 6;

Daвп - жұтқыш ауадағы ауа қыздырғышы;- энтальпия теориялық ауа денгейі температурасы

оның біріңғай жылуы бугенератор сыртында.

Температураны табу (кесте 1.3); (кесте 1.2); - суық ауа температура кесте 1.2.

Қыздыру ауасы 700С – дейін рециркуляция ыстық ауа арқылы орындалады. Ең үлкен қыздырған – бу және сулы арқылы.

Сулы Wп формула арқылы есептеледі %, кг/кДж
(1.19)

Кесте 1.2 – Жану өнімдерінің энтальпиясыТемпература

Ауаның теориялық энтальпиясы

Газдыңтеориялық энталь-

пиясы

Күл энтальпиясы

Газдар энтальпиясы


0С

Түтіндік газдар жолымен келесі қыздыру бетіи т.б.

2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет