Қазақ мемлекеттікжүктеу 3.58 Mb.
бет1/18
Дата09.06.2016
өлшемі3.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің Хабаршысы №5 2009.
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК

ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


ХАБАРШЫ

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ


ФИЛОЛОГИЯ СЕРИЯСЫ


КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ


ВЕСТНИК

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ


СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

АЛМАТЫ №5 (4) 2009


2006 жылдан бастап шығады

Шығару жиілігі – жылына 6 рет

МАЗМҰНЫ

Қазақстан Республикасының мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі

Ақпарат және мұрағат комитетінде

08.08. 2005 жылы тіркелген

№6204-Ж


Қожахметова К.Ж. ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ-НІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ.......................................................................
О Қ Ы Т У Ә Д І С Т Е М Е С І
Абдрахимова Г.Б. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ

ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ....Божбанова Т. СӨЗ ІСКЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАС-ТЫРУ МАҚСАТЫНДА ЖОБА ӘДІСІН ҚОЛ-ДАНУ ҮЛГІСІНІҢ МАЗМҰНЫ...............................

Дөкенова Н.Е., Семжанова С. ЕЛЖАНДЫ ЕРЛЕР ӨНЕГЕСІН ТАНЫТУ................................

Жансеркеева Э.Н. ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА КӨРНЕКІ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..............................

Жұмақаева Б.Д. МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ ЖЕДЕЛДЕ-ТЕ, ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУДА БАҒДАРЛАМА-НЫҢ РӨЛІ.................................................................

Молдасанов Е.М. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКА-СЫН ӨЗГЕ ТІЛДІ СТУДЕНТТЕРГЕ ОҚЫТУ......

Сейдомарова С.Н. КОГНИТИВНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.......................................................................

Сеитова А.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕР-НЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ............................................
Ә Д Е Б И Е Т Т А Н У
Әбілов А. О. БӨКЕЙДІҢ «ҚАМШЫГЕР» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯ ЖӘНЕ ЫРҒАҚ.....................................................................

Әбілов А. Ш.АЙТМАТОВТЫҢ «БОРАНДЫ БЕКЕТ» РОМАНЫ ЖӘНЕ ЫРҒАҚ...........................

Базылова Б.К. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА...............................

Балтабаева Г.С. Ғ.МҮСІРЕПОВ ӘҢГІМЕ-СІНДЕГІ СИМВОЛДЫҚ ТАНЫМ...........................

5

1215
19

22


25
29

33


39

42
47


51
57
Бас редактор

профессор Ш.К. Беркімбаева
Бас редактордың орынбасары

п.ғ.д., проф. Қожахметова К.Ж.
Редакциялық алқа

Тастемірова Л.Ө. - ф.ғ.к., доцент

Таубаева Ш.Т. - п.ғ.д., профессор

Пірәлиева Г.Ж.–ф.ғ.д., проф. м.а.

Ыбырайым Б. –ф.ғ.д., профессор;

Ермекова Т.Н. - ф.ғ.д., доцент;

Сәтбекова А.А. - п.ғ.к., доцент;

Сүлейменова Ж.Н.- п.ғ.д., доцент.

Сейдахметова Р.Г. - ф.ғ.к., доц.;

Рысбаева Г.Қ.- ф.ғ.r., доцент.Жауапты редактор

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б.Д.ЖұмақаеваРедактор

ф.ғ.к. Орынханова Ғ.А© Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

050000, Алматы қаласы,

Әйтеке би көшесі, 99.

Тел. 233-18-32, 233-18-55 (120)

Факс 233-18-35.

Бегманова Б.С. ҚАЗАҚ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ................................

61


Дәуітұлы Т. ЖАҢЫЛТПАШТЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ............

64


Жүнісова И.Ж. АБЫЛҚАСЫМ ФИРДОУСИДІҢ «ШАХНАМА» ЭПОСЫНЫҢ ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ РӨЛІ .......................................................................................

69Ержанова С. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ........

72


Жанұзақова Қ. МОДЕРНИСТІК, ПОСТМОДЕРНИСТІК ТУЫНДЫДАҒЫ

РОМАНТИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ......................................


76


Зайкенова Р. ТАРИХИ ШЫҒАРМА ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛ-СТИЛІ...................................

82


Зайкенова Р. ҚАБДЕШ ЖҰМАДІЛОВТІҢ «СОҢҒЫ КӨШ» ДИЛОГИЯСЫНЫҢ ЖАЗЫЛУ ТАРИХЫ............................................................................................................

88


Рахманова Н. С.СЕЙФУЛЛИННІҢ «КӨКШЕТАУ» ПОЭМАСЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК ДҮНИЕТАНЫМ........................................................................................

94


Сарбасов Б. «ОҒЫЗНАМА» КІТАБИ ЭПОСЫНДАҒЫ ҒАЖАЙЫП ТУУ МОТИВІ

101

Сейсенбиева Э.С. Ғ.МҮСІРЕПОВТІҢ «БОЛАШАҚҚА АМАНАТ» ПЕСАСЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕР БОЛМЫСЫ......................................................................

106


Ақайұлы Ы., Ғабдуллина Г.Қ. ТЕРМИН ТҮЗУДЕГІ БАЛАУ ЖӘНЕ АТАУЛЫҚ БАЛАУ ТӘСІЛІ..................................................................................................................

1101


Ақайұлы Ы., Ғабдуллина Г.Қ. ТЕРМИН ТҮЗУДЕГІ МАҒЫНАЛЫҚ ЖӘНЕ АУДАРМАЛЫҚ БАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ..............................................................................

116


Эргашева М.Е. СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ МЕСТА................................................................................................................................

123


Искакова А.Г. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ

СТИЛИСТИКИ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ.........................................................


127


Киякова Г.Б. РАССМОТРЕНИЕ КАЗАХСКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА................................................................................

132Қанабекова М.Қ. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ «ДӘМ» КОНЦЕПТІСІ......................................

135

Нагиева А.Т. КОНЦЕПТ «ТРУД» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУР.............................................................................

139


Тажимуратова А.Е. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГОРОДА..............................

144

Рысбаева Г.Қ. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ ТОТЕМДІК ҰҒЫМДАРДЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫ................................................................................................

147


Румянцева Е.В. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ БЫТИЯ В ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КОНЦЕПТА........................................................................................................................

153


Сулейменова Р.Е. ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА И ТИПЫ РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУР СОВРЕМЕННОГО СООБЩЕСТВА.....................................................................................................................

160


Тажимуратова А.Е., Пешич В.В. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОНСКИХ И КОСТАНАЙСКИХ РУССКИХ ГОВОРОВ...............................................

166


Ханкишиева Э.М. ТРАНСПОЗИЦИЯ КАЗАХИЗМОВ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ КАЗАХСТАНА....................................................................................................

170


Шагирова К.Ә. МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ........

175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет