Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" мемлекеттiк жастар сыйлыєы туралыжүктеу 66.86 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі66.86 Kb.
Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" мемлекеттiк жастар сыйлыєы туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ ќаулысы 1996 жылєы 7 тамыз N 983      Жастардыѕ єылыми, шыєармашылыќ жјне ќоєамдыќ ќызметiн ќолдау маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi ќаулы етедi:

      1. Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєы туралы, Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєын беру жґнiндегi Комиссиясы туралы ќоса берiлiп отырєан ережелер бекiтiлсiн. 


       Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      2. <*>
       Ескерту. 2-тармаќ кїшiн жойды - ЌР Їкіметінiѕ 1998.10.27. N   1086 ќаулысымен.
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќаржы министрлiгi белгiленген тјртiппен сыйлыќ беретiн жылы мемлекеттiк бюджетте Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєыныѕ лауреаттарына аќшалай сыйлыќ тґлеуге ќаражат кґздесiн.
      4. Ќоса берiлiп отырєан тiзбеге сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ кейбiр шешiмдерiнiѕ кїшi жойылєан деп танылсын.

       Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрi

Ќазаќстан Республикасы  


Їкiметiнiѕ        
1996 жылєы 7 тамыздаєы  
N 983 ќаулысымен    
бекiтiлген    

Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" мемлекеттiк жастар сыйлыєы туралы
ЕРЕЖЕ

      1. "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєы (Бўдан јрi - сыйлыќ) Ќазаќстан Республикасыныѕ 35 жасќа дейiнгi азаматтарына жемiстi єылыми, шыєармашылыќ жјне ќоєамдыќ ќызметi їшiн берiледi. Сыйлыќ талантты жастарды ынталандыру жјне олардыѕ айрыќша сіѕірген еѕбегін тану маќсатында беріледі.


       Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      2. Сыйлыќ мынадай (саны 10): єылым, јдебиет, журналистика, спорт, халыќ шыєармашылыєы, дизайн жјне бейнелеу ґнері, эстрада, театр жјне кино, классикалыќ музыка, ќоєамдыќ ќызмет атаулары бойынша екі жылда бір рет беріледі.
       Ескерту. 2-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      3. Сыйлыќтыѕ аќшалай мґлшерiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi берiлетiн жылы белгiлейдi. 
      4. Сыйлыќ беруге ќызметі инновациялыќ болып табылатын жјне тиісті саланы жјне тўтастай алєанда ќоєамды дамытуєа ыќпал ететін кандидаттар ўсынылады. 
      Бiр кандидатураны сыйлыќќа ќайта ўсынуєа болмайды. Бiр кандидатураны бiр саладан артыќ сыйлыќќа ўсынуєа болмайды.
       Ескерту. 4-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      5. Конкурстыќ ќўжаттарды ќабылдау, iрiктеу, талќылау жјне сыйлыќќа ўсыну туралы шешiмдер ќабылдау тјртiбiн Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєын беру жґнiндегi Комиссия (бўдан јрi - Комиссия) жїзеге асырады.
      Комиссияныѕ ќўрамын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi сыйлыќ берiлетiн жылы бекiтедi.
       Ескерту. 5-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      6. Кандидатураларды сыйлыќќа ўсыну тјртібі мен мерзімі туралы хабарландыру, сондай-аќ жекелеген атаулар бойынша Комиссияныѕ ќарауына берілетін ќажетті конкурстыќ материалдардыѕ тізбесі осы Ереженіѕ 13-тармаєына сјйкес сыйлыќ ресми тапсырылєанєа дейін тґрт айдан кешіктірмей баспасґзде жарияланады. 
      Конкурсќа ќатысатын кандидатуралар тізімі мен оларды ўсынєан ўйымдарда да баспасґзде жарияланады.
       Ескерту. 6-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      7. Сыйлыќ алуєа кандидатураларды ўсынуды орталыќ, жергiлiктi жјне ґзге де мемлекеттiк органдар, шыєармашылыќ жјне кјсiптiк одаќтар, ќоєамдыќ жастар бiрлестiктерi жјне ќызметi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына ќайшы келмейтiн ґзге де ўйымдар жїргiзедi.
      Сыйлыќ алуєа ўсынылєан кандидатуралар туралы дўрыс емес аќпарат ўсынылєан жаєдайда аталєан кандидатуралар конкурсќа ќатысуєа жiберiлмейдi.
       Ескерту. 7-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметінiѕ 2006.08.22. N  797 (алєаш рет peсми жарияланєан кїнiнен бастап он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) ќаулысымен.
      8. Сыйлыќ алу конкурсына ќатысушы кандидаттардыѕ ќызметі бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында талќылануы керек. Талќылау материалдары Комиссияєа жiберiледi. 
       Ескерту. 8-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      9. Спектакльдердi, кино жјне телефильмдердi, бейнелеу ґнерiнiѕ кґрмелерiн ќарауды, концерттiк баєдарламалар мен музыкалыќ шыєармаларды тыѕдауды ўйымдастыру, сыйлыќќа ўсынылєандардыѕ ќызметімен таныстыру ўсынушы ўйымдармен бiрге Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєы жґнiндегi Комиссиясына жїктеледi.
       Ескерту. 9-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      10. <*>
       Ескерту. 10-тармаќ алып тасталды - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      11. Сыйлыќ алєан адамдарєа Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєыныѕ лауреаты" атаєы берiлiп, диплом, омырауєа таєатын белгi жјне аќшалай сыйлыќ табыс етiледi.
      12. Сыйлыќ авторлар ўжымына берiлсе, оныѕ аќшалай бґлiгi олардыѕ мїшелері арасында теѕ бґлiнедi. 
       Ескерту. 12-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      13. Сыйлыќтар салтанатты жаєдайда тапсырылады, наградтау рјсiмi Ќазаќстан Республикасыныѕ Тјуелсiздiк Кїнiне орайластырылады.
      14. Лауреаттыѕ омырауєа таєатын белгiсi мен дипломныѕ сипаттамасын Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєы жґнiндегi Комиссиясыныѕ тґраєасы бекiтедi.

Ќазаќстан Республикасы   


Їкiметiнiѕ          
1996 жылєы 7 тамыздаєы   
N 983 ќаулысымен     
бекiтiлген     

Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєын беру жґнiндегi Комиссия туралы
ЕРЕЖЕ

       Ескерту. Таќырыбына ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.      1. Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєын беру жґнiндегi Комиссия (Бўдан јрi - Комиссия) сарапшы-кеѕесшi орган болып табылады, ол ґз мiндеттерiн ќоєамдыќ негiзде атќаратын мјдениеттiѕ, ґнердiѕ, єылымныѕ беделдi ќайраткерлерiнен, орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты ќызметкерлерiнен ќўрылады. 
      Комиссия ќызметініѕ ўйымдыќ, материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз етілуін Ќазаќстан Республикасы Бiлiм жјне єылым министрлiгi жїзеге асырады. 
       Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 , 2004.08.26. N  897 , 2005.09.29. N   964 ќаулыларымен.
      2. Комиссияныѕ жўмысын тґраєа бастаєан тґралќа басќарады.
      Комиссия тґраєасы оныѕ ќызметiне басшылыќ жасайды, Комиссияныѕ отырыстарында тґраєалыќ етеді, оныѕ жўмысын жоспарлайды, оныѕ шешiмдерiнiѕ iске асырылуына жалпы баќылауды жїзеге асырады жјне ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес Комиссия жїзеге асыратын ќызмет їшiн, сондай-аќ салааралыќ, ведомствоаралыќ їйлестiру їшiн жјне Комиссия јзiрлейтiн шешiмдер їшiн дербес жауапты болады. Тґраєа болмаєан кезде оныѕ функцияларын орынбасары орындайды.
      Комиссия хатшысы Комиссия отырыстарыныѕ кїн тјртiбi жґнiндегi ўсыныстарды, ќажеттi ќўжаттарды, материалдарды дайындайды жјне ол ґткiзiлгеннен кейiн хаттаманы ресiмдейдi.
      Хатшы жўмыс тобыныѕ мїшесi болып табылмайды.
      Комиссия мїшелерi Комиссия ќызметiне алмастыру ќўќыєынсыз ќатысады. 
      Комиссияныѕ дербес ќўрамын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi сыйлыќ берiлетiн жылы бекiтедi. 
      Комиссияныѕ сандыќ ќўрамы 28 адамнан аспауєа тиiс. 
       Ескерту. 2-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 , 2004.08.26. N  897 , 2006.08.22. N  797 (алєаш рет peсми жарияланєан кїнiнен бастап он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) ќаулыларымен. 
      3. Комиссия ґзiне жїктелген мiндеттерi бойынша: 
      сыйлыќќа ўсынылєан кандидатуралардыѕ конкурстыќ ќўжаттарын ќабылдап, алдын ала ќарайды, оларды ўсыну тјртiбiнiѕ саќталуын ќамтамасыз етедi;  
      кандидатураларды iрiктеп алып, конкурсќа ќатысуєа рўќсат ету туралы ўсыныстар енгiзедi, конкурсќа жiберiлген жўмыстарды ўсынєан ўйымдарды кґрсете отырып, олардыѕ тiзiмiн баспасґзде жариялайды; 
      конкурсќа жiберiлген кандидатуралардыѕ ќызметін кеѕ жјне ашыќ талќылануын ўйымдастырады; 
      сыйлыќтарды беру туралы шешiм ќабылдайды; 
      сыйлыќ лауреатыныѕ дипломдары мен омырауєа таєатын белгiсiн ресiмдейдi. 
       Ескерту. 3-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      4. Комиссия сыйлыќќа ўсынылєан кандидатураларды алдын ала ќарау їшiн секциялар мен сараптау топтарын ќўрады. 
       Ескерту. 4-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 , 2005.09.29. N  964 ќаулыларымен.
      5. Сыйлыќ алуєа ўсынылєан кандидатураларды Комиссия екi кезеѕде ќарайды. Бiрiншiсiнде Комиссия конкурсќа сыйлыќ алуєа ќатысу їшiн кандидатураларды iрiктейдi, екiншiсiнде сыйлыќ таєайындау туралы шешiм ќабылдайды.
      Комиссия шешiмдерi ашыќ дауыс беру арќылы ќабылданады жјне егер оєан Комиссия мїшелерiнiѕ жалпы саныныѕ кґпшiлiгi дауыс берсе, ќабылданєан болып саналады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда тґраєа дауыс берген шешiм ќабылданєан болып саналады.
      Комиссия отырыстарын ґткiзу нјтижелерi бойынша оныѕ барлыќ мїшелерi мiндеттi тїрде ќол ќоятын хаттама жасалады.
       Ескерту. 5-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметінiѕ 2006.08.22. N  797 (алєаш рет peсми жарияланєан кїнiнен бастап он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) ќаулысымен.
      6. Егер де сыйлыќќа Комиссия мїшесiнiѕ кандидатурасы ўсынылєан болса, оныѕ авторы Комиссияныѕ секциялары мен мјжiлiстерiнiѕ жўмысына ќатыспайды. 
       Ескерту. 6-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2002.09.20. N  1038 ќаулысымен.
      7. Мемлекеттiк сыйлыќты беру туралы шешiмдi Комиссия дауыс беру нјтижелерi бойынша ќабылдайды жјне ол Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi бекiткеннен кейiн кїшiне кiредi. Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ Мемлекеттiк сыйлыќты беру туралы ќаулысы Ќазаќстан Республикасыныѕ Тјуелсiздiк Кїнiне орай баспасґзде жарияланады.
       Ескерту. 7-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметінiѕ 2006.08.22. N  797 (алєаш рет peсми жарияланєан кїнiнен бастап он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) ќаулысымен.

Ќазаќстан Республикасы   


Їкiметiнiѕ        
1996 жылєы 7 тамыздаєы   
N 983 ќаулысымен     
ќосымша      

  Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ кїшi жойылєан кейбiр шешiмдерiнiѕ


ТIЗБЕСI

      1. "Дарын" Мемлекеттiк жастар сыйлыєын таєайындау туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1992 жылєы 11 тамыздаєы N 666  ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1992 ж., N 32, 489-бап).


      2. "Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1992 жылєы 11 тамыздаєы N 666 ќаулысына ґзгерiстер енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1994 жылєы 9 тамыздаєы N 888  ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1994 ж., N 34, 374-бап). 
      3. "Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ кейбiр шешiмдерiне ґзгерiстер енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1994 жылєы 16 мамырдаєы N 525 ќаулысыныѕ 1-тармаєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1994 ж., N 22, 229-бап). 
      4. "Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1994 жылєы 9 тамыздаєы N 888 ќаулысына ґзгерiстер енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiѕ 1994 жылєы 24 желтоќсандаєы N 1462  ќаулысы . 


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет