Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесінежүктеу 214.64 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі214.64 Kb.
Жоба

«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесіне

1-қосымша20___ жылғы ____________ айындағы

Ақша төлемдері және (немесе) аударымдар туралы есепУәкілетті банктің атауы _____________________________________________________________________


Р/с№

опе-ра-ция-ның коды

Жіберуші/Шетелдік банк

Бенефициар/Шетелдік банк

Төлем/аударым

Ес-кертпе

Резиденттілік бел-гісі

Эко-но-мика сек-то-ры

Атауы/аты-жөні

КҰЖЖ /рези-денттің СТН

Рези-дент-тің БСН/ЖСН

Ел

Рези-дент-тілік бел-гісі

Эко-но-мика сек-то-ры

Атауы/аты-жөні

КҰЖЖ /рези-денттің СТН

Рези-дент-тің БСН/ЖСН

Ел

Күні

Валю-та

Сомасы, төлем валюта-сының мың бірлігі

ТМК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Басшы/Бас бухгалтер ____________________________________ _________________ _____________________________________

(лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

Орындаушы ________________________ __________________________________________________ телефон ________________________

(қолы) (аты-жөні)

200 ____ жылғы "______"_____________Мөр

орны

1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

Уәкілетті банктер есепті Ереженің 8, 55-2, 60, 63, 64-1-тармақтарында көрсетілген жағдайларда ұсынады.

Клиенттерде хабарлама туралы куәлік болмаған кезде Есептің 2-бағанында операцияның мынадай кодтары көрсетіледі:

01 – резидент заңды тұлғалардың резидент еместерге 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты валюталық шарттар бойынша төлемдері;

02 – резидент еместерден резидент заңды тұлғаларға 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты валюталық шарттар бойынша түсімдер;

03 – резидент заңды тұлғалардың шетел банкіндегі меншікті шотына/шотынан түсімдер және (немесе) аударымдар;

04 – резиденттердің бағалы қағаздар бойынша валюталық шарттар, жарғылық капиталға 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға қатысу үлестері бойынша төлемдері (тікелей инвестицияларды қоспағанда);

05 – резиденттерге валюталық шарттар бойынша бағалы қағаздар, жарғылық капиталға 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға қатысу үлестері бойынша түсімдер (тікелей инвестицияларды қоспағанда);

06 – төлем/аударым сомасы (төлем сомасына негізгі актив кірмейді) 100 мың АҚШ доллары баламасынан асқан кезде туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша резиденттер мен резидент еместер арасындағы төлемдер және (немесе) аударымдар;

07 – ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға беру туралы валюталық шарт бойынша резиденттің резидент емеске сомасы 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын төлемдері;

08 – ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға беру туралы валюталық шарт бойынша резидент еместен резидентке сомасы 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын түсімдер;

Өзге жағдайларда Есептің 2-бағанында операциялардың мынадай кодтары көрсетіледі:

11 – брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент еместен резиденттің 500 жүз мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатып алуы;

12 – егер резидент активті бастапқы сатып алу туралы тіркеу куәлігін және (немесе) хабарлама туралы куәлікті ұсынбаса, брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент емеске резидент еместің 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатуы;

13 – резидент жеке тұлғалардың резидент еместерге 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты төлемдері;

14 – резидент жеке тұлғаларға резидент еместерден 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты түсімдер;

15 – резидент жеке тұлғалардың шетелдік банктегі өз шотына/шотынан түсімдер және (немесе) аударымдар;

16 – төлем/аударым сомасы 100 мың АҚШ доллары баламасынан асқан кезде жұмыстардың, қызмет көрсетулердің экспорты (импорты) бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға байланысты операциялар бойынша резиденттер және резидент еместер арасындағы төлемдер және (немесе) аударымдар.

17 –резидент еместен резидент алған (резидент емеске резидент төлеген), 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомадағы дивидендтер.

Есептің 3-18-бағандары Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісін – төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ақша аударуға өтініш және басқа да төлем құжаттары негізінде толтырылады. 6, 12-бағандарда резидент заңды тұлғалар бойынша КҰЖЖ коды қойылады, резидент жеке тұлғалар бойынша СТН қойылады.

Есептің 7,13-бағандары код болған жағдайда толтырылады.

9-14-бағандарда резиденттер шетел банкіндегі шотқа аударған кезде (операция коды – 03 және 15) шетел банкі туралы ақпарат толтырылады, өзге жағдайларда бенефициар туралы ақпарат толтырылады. 3-8-бағандарда резиденттің шетел банкіндегі шотынан аударған кезде (операция коды -03 және 15) шетел банкі туралы ақпарат толтырылады, өзге жағдайларда жіберуші туралы ақпарат толтырылады.

Резидент жеке тұлғалардың банк клиенттерінің төлемдері (аударымдары) бойынша 04, 05, 06 кодтары бар операциялар үшін 19-бағанда жеке тұлғаның мекенжайы көрсетіледі.

11 коды бар операциялар үшін 19-бағанда бағалы қағаздары, жарғылық капиталға қатысу үлесі, инвестициялық пай қорының пайлары сатып алынған резидент заңды тұлға туралы ақпарат толтырылады.

Операция коды 15 болатын төлемдер бойынша резидент жеке тұлғалар бойынша ақпарат толтырылмайды: 5, 6, 7-бағандарда – шетелдік банктердегі шоттарға аударған жағдайда, 11,12, 13-бағандарда – резиденттің шетелдік банктегі шотынан аударған жағдайда.».«Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
жүзеге асыру ережесіне

1-1-қосымша

 

Бұзушылық бойынша № ______ карточка

_________ жылғы _____________ есепті ай
Уәкілетті банктің аты______________________________________________

 
Ақпарат түрі

Жол коды

Бұзушылық жөніндегі ақпарат
Банк клиенті бойынша ақпарат:

10
1

Атауы (заңды тұлғалар үшін)

Аты-жөні (жеке тұлғалар үшін)11

 

2

КҰЖЖ коды/БСН (заңды тұлғалар үшін)

12
3

СТН/ЖСН коды (жеке тұлғалар үшін)

13

 

4

Клиенттің белгісі:

1 – заңды тұлға / 2 – жеке тұлға


14

5

Мекенжайы

15

 

6

Облыстың коды

16

 
Валюталық операция бойынша ақпарат:

20

 

7

Күні

21
8

Сомасы

22
9

Валюта

23Бұзушылық жөніндегі ақпарат:

30
10

Түрі

31
11

Бұзушылықтың сипаттамасы

32
12

Келісімшарттың нөмірі

33
13

Келісімшарттың күні

34
14

Қосымша мәліметтер

35
 

1.1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау
Коды 16 жолда әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктемесіне (ӘАОЖ) ҚР МЖ 11-2003 сәйкес облыстар кодының бастапқы 2 цифры көрсетіледі.

Ақпарат немесе құжаттар берудің мерзімі бұзылған жағдайда 21-23 жол кодтары толтырылмайды.

Коды 21 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып валюталық операция жүргізілген күн көрсетіледі.

Коды 22 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргізілген валюталық операциялардың сомасы операция валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

Коды 23 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргізілген валюталық операциялар бойынша валютаның коды ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

Коды 31 жолда код форматындағы бұзушылықтың түрі көрсетіледі және коды 32 жолда мәтіндік форматта бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Коды 33, 34 жолдар валюталық заңнама бұзыла отырып жүргізілген валюталық операциялар бойынша келісім-шарт болған кезде толтырылады.».

«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесіне

2-қосымша
20__ жылғы ______________ айындағы

Жеке тұлғалардың ақша төлемдері/аударымдары туралы есеп

Уәкілетті банктің атауы _____________________________________________________________________
Ақша жіберу-шінің (алушы-ның) аты-жөні

Ақша жіберуші-

нің (алушының резидент-

тілік белгісі


Жеке тұлға-

ның СТН СТН/ЖСН- ыЖеке тұлға-

ның СТН


Төлем/

аударым белгісіТөлем/

ауда-


рым мақса-тының коды

Төлем/

аударым жүргізу күніШот нөмірі

Төлем/

аударым валютасыТөлем/

аударым валюта-сының мың бірлігі, сомасыСомасы, мың

АҚШ долларыАқша алушы-ның (жіберу-шінің)

елі


Ақша алушы (жіберуші) туралы қолда бар ақпарат
Резидент-

тілігі


Эконо-

мика секторыЖеке тұлғаның аты-жөні не заңды тұлғаның атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Басшы/Бас бухгалтер ____________________________________ _________________ _____________________________________

(қызметі) (қолы) (аты-жөні)

Орындаушы ________________________ __________________________________________________ телефон ________________________

(қолы) (аты-жөні)

200 ____ жылғы "______"_____________Мөр орны
2-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

Есепті уәкілетті банк Ереженің 12-тармағында көрсетілген жағдайда уәкілетті банктің төлем карточкаларын пайдалана отырып жеке тұлғаның банк шоты бойынша жүзеге асырылған операциялары бойынша жеке, және жеке тұлғалардың төлем карточкаларын пайдаланбай банк шоты бойынша не шоттар ашпай жүргізілген аударымдары бойынша жеке ұсынады.

3, 8, 10, 13, 14 және 15-бағандар бойынша деректер Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісін – төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы нормативтік құқықтық актілерінде көзделген форматтарда және кодтарда көрсетіледі. Төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалатын операциялар үшін 10 және 11-бағандарда төлем/аударым/ақша алу валютасы мен сомасы бойынша деректер көрсетіледі, ал 14 және 15-бағандар толтырылмайды.

4-баған бойынша жеке тұлғаның 12 мәнді СТН-ы, 5-баған бойынша жеке тұлғаның ЖСН-ы көрсетіледі. Резидент емес жеке тұлғада СТН/ЖСН-ы болмаған жағдайда баған толтырылмайды.

6-баған бойынша егер төлемді/аударымды есеп беріп отырған банк жіберген болса «жіберілген» деген жазба, егер төлемді/аударымды есеп беріп отырған банк алса «алынған» деген жазба, төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша алынған жағдайда «ақша алу» деген жазба жүргізіледі.

7-баған бойынша жеке тұлға ақша аударуға (алуға) арналған тапсырмада (өтініште) көрсеткен ақша төлемі/аударымы мақсатының коды қойылады. Төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалатын банк шоты бойынша ақша төлемі/аударымы үшін баған толтырылмайды.

9-баған бойынша оның атына/атынан аударым жүзеге асырылған жеке тұлғаның ағымдағы шотының нөмірі көрсетіледі. Банк шотын ашпай жасалған аударымдар үшін баған толтырылмайды.


12-баған бойынша ақша төлемі/аударымы сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Егер төлем/аударым АҚШ долларынан өзге валютада жүзеге асырылса, онда төлем сомасының АҚШ долларындағы баламасы операция жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.

13-баған бойынша 6-бағанда көрсетілген (жіберілген/алынған/ақша алу) ақша төлемінің/аударымының белгісіне байланысты бенефициар/ақша жіберушінің/ақша алу елінің коды қойылады.

16-баған бойынша ақша аударуға (алуға) арналған тапсырмаға (өтінішке) сәйкес бенефициардың/ақша жіберушінің жеке тұлғаның аты-жөні не заңды тұлғаның атауы, не бенефициар/ақша жіберуші туралы, уәкілетті банктің аударым жүзеге асырылған төлем карточкасына сәйкес келетін төлем карточкалары жүйесінде көзделген ақпарат көрсетіледі. Төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақша алған жағдайда баған толтырылмайды.».

«Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
жүзеге асыру ережесіне

7-қосымша200__ жылғы _____ тоқсандағы

Жарғылық капиталға қатысу жөніндегі есеп

Резидент ______________________________________________________________________

(атауы/аты-жөні)

КҰЖЖ коды ______________________ СТН/ЖСН/БСН ____________________________


Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің / хабарлау туралы куәлігінің нөмірі

берілген күні __________________________________________________________________


мың АҚШ доллары

Жол-дың коды

Көрсеткіштің атауы

Әрбір инвестор бойынша

1

2

3

4

5

10

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған құн


20

Есепті кезеңдегі акцияларды, қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын сатудан өзгерістер (+ұлғаю/-азаю)

((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26))оның ішінде мыналар түріндегі: 

21

ақша түсімі 

22

жабдықтың, тауардың және өзге мүліктің түсуі 

23

материалдық емес активтердің түсуі 

24

коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары бойынша берешекті айырбастау 

25

жарғылық капиталға дивидендтер есептеу (дивидендтерді акцияалармен төлеу)


26

басқалары (талдап көрсету)30

Есепті кезеңнің аяғындағы жинақталған құн ((10) + (20))


40

Инвестордың жарғылық капиталдағы есепті кезеңнің аяғындағы үлесі, %


50

Есепті кезеңде төленген (алынған) дивидендтер:

((51) + (52)+(53)), оның ішінде
51

ақшалай түрде


52

акциялар (қатысу үлестері) түрінде


53

өзгесі (талдап көрсету) ________________________

___________________________________________

___________________________________________


Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (қаржылық есептілікке сәйкес тікелей инвестициялау объектісі резидент толтырады)


мың теңге

1-бөлім. Бухгалтерлік баланстан ақпарат

Жолдың коды

Көрсеткіштің атауы

20__ жылғы 31 желтоқ-санға

20__ жылғы 31 нау-рызға

20__ жылғы 30 мау-сымға

20__ жылғы 30 қыр-күйекке

20__ жылғы 31 желтоқ-санға

60

Капиталоның ішінде:
61

Жарғылық капитал
62

Бөлінбеген кіріс (+)/жабылмаған шығын (-)
63

есепті жылдың
64

өткен жылдардың
65

Капиталдың басқа баптары (бар болса – талдау керек)


2-бөлім. Пайдалар мен шығындар туралы ақпарат

Жолдың коды

Көрсеткіштің атауы

20__ жылғы 1-тоқсан үшін

20__ жылғы
6 ай үшін

20__ жылғы
9 ай үшін

20__ жыл үшін

70

Салық салынғаннан кейінгі кіріс(+)/шығын(-)
оның ішінде:

71

Бағамдық айырма бойынша кірістер (оң бағамдық айырма)

72

Бағамдық айырма бойынша шығыстар (теріс бағамдық айырма)
Басшы/Бас бухгалтер ______________________________________________________

(лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

Орындаушы ______________________________________ телефон _______________

(қолы) (аты-жөні)

200 ____ жылғы "______"_____________Мөр

орны

7-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау
Инвестициялау объектісі (тікелей инвестор) резидентке ол жарғылық капиталға қатысу бойынша алған бірнеше тіркеу куәлігі бойынша бір есеп ұсынуға рұқсат етіледі. Осы жағдайда есеп ұсынылатын барлық тіркеу куәлігінің көмірін көрсету қажет.

Дивидендтер (кодтары 51, 52, 53 жолдар) салықтарды қоса алғанда олар нақты төленген күн бойынша көрсетіледі.

Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сомаларды тиісінше операциялар жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің аяғындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып АҚШ долларына аударған дұрыс. Туындаған бағамдық айырманы басқа да өзгерістерде (жолдың коды 26) көрсету қажет.

Есепті кезеңнің басындағы қалдық (коды 10 жол) тиісінше әрбір баған бойынша есепті кезеңнің алдындағы өткен кезеңнің аяғындағы қалдыққа (коды 30 жол) тең.

Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер есепті тоқсан алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша инвестициялау объектісінің қаржылық есептілігіне сәйкес ұсынылады:

1-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі туралы мәліметтер өткен жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ұсынылады (өткен жылдың 1-тоқсаны, 6, 9 және 12 айы үшін);

2-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны үшін);

3-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны және 6 айы үшін);4-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны, 6 және 9 және айы үшін).».


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет