БАҒдарламасы «Қайтымсыз процестер термодинамикасы»Дата15.07.2016
өлшемі183 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасы
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика және аспап жасау кафедрасы
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Қайтымсыз процестер термодинамикасы» пәнінен


050604 - «Физика» мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарМамандық бойынша эллективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

__________ Н.Э. Пфейфер

2011 ж. "___" __________Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/34


Құрастырушы: профессор __________ Биболов Ш.К.


Физика және аспап жасау кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


«Қайтымсыз процестертермодинамикасы» пәні бойынша

050604 - «Физика» мамандығының студенттеріне арналған


Оқу жұмыс бағдарламысы жұмыстың оқу жоспары және 2007 ж. «30» мамырда бекітілген мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген.
Кафедра отырысында ұсынылған 2011 ж. «__» _____ № ___хаттама

ФжАЖ кафедрасының меңгерушісі ________Ш.К. Биболов «____»___2011 ж.


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдiстемелік кеңесiмен құпталған «__» ______ 2011 ж. №__хаттама

ОӘК төрағасы _________Ж.Ғ.Мұқанова «____»__________________2011 ж.КЕЛІСІЛГЕН

ФМжАТФ деканы__________Ж.К. Нұрбекова «___»______________ 2011 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН


ЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута «___»______________2011 ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010ж. «_____»______________ №____хаттама1 Пәннің мақсаты

Студенттерге тасымалдау құбылыстарының негізгі термодинамикалық және статистикалық зандылыктары туралы терең және мығым білім берумен бірге ол білімдерді қолданбалы мәселелерге пайдалануды ұйрету. Қойылған мәселелерді шешу кезінде термодинамикалық және статистикалық теорияларға тән түрлі әдістерге айрықша көңіл бөлу.Пәннің міндеттері

Осы пәнді оқып ұйренген студент тасымалдау кұбылыстары кезінде термодинамика мен статистикалық физиканың негізгі ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, термодинамика мен статистикалық физикада шешілетін мәселелерді қоя біліп, шешу әдістерін ұйренуі керек, тасымалдау коэффициенттердің сан мәндерін таба білуі, тасымалдау құбылыстарын зерттеудің әдістерімен танысу керек.


2 Пререквизиттер

«Механика», «Молекулалық физика», «Электр және магнетизм», «Термодинамика және статистикалық физика».


3 Постреквизиттер

Бұл пәнде алған білімдер қортынды жұмыс орындағанда пайдаланылады.


4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Дәріс


Тәжір.

СӨЖ


1

Молекулалық қозғалыс жэне тасымалдау құбылыстары

6

3

18

2

Диффузия құбылысы

6

3

18

3

Жылу өткізгіштік және тұгқырлық

6

3

18

4

Сиректелген газдардағы тасымалдау

6

3

18

5

Сұйықтар және қатты денелердегі тасымалдау құбылыстары

6

3

18

Барлығы


30

15

90

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Молекулалық қозғалыс және тасымалдау құбылыстары.

Соқтығыстардың орташа саны және молекулалардың еркін жүру орташа жолы. Бөлшектердің эффективті көлденең қимасы және ықтималдық. Газдағы молекулалық шоқтың шашырауы. Еркін жүру жолды тәжірибеде анықтау.

Тақырып 2. Диффузия құбылысы. Газдардағы диффузия. Стационарлы емес диффузия. Стационарлы диффузия. Диффузия коэффициентін есептеу. Өзара диффузия коэффициенті. Термиялық диффузия.

Тақырып 3. Жылу өткізгіштік және тұтқырлық. Газдар жылу өткізгіштігі. Стационарлы емес жылу өткізгіштік. Стационарлы жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік коэффициентін есептеу. Газдар тұтқырлығы (ішкі үйкеліс). Тұтқырлық коэффициентін өлшеу (вискозиметрия).

Тақырып 4. Сиректелген газдардагы тасымалдау құбылыстары.

Тасымалдау коэффициенттері арасындағы қатынастар. Төмен қысымдағы газдардағы жылу алмасу. Төмен қысымдағы газдардың ағысы (молекулалық ағыс). Цилиндрлік түтіктегі молекулалық ағыс. Газ қоспаларының молекулалық ағысы. Газ қоспаларының бөлінуі. Асқын сиректелген газдардың диффузиясы. Әр түрлі қызған газ бөліктерінің арасындағы қысым айырмашылығы (жылулық транспирация). Сиректелген газ диффузиясы. Кнудсен эффектісі.

Тақырып 5. Сұйықтар және қатты денелердегі тасымалдау құбылыстары. Радиометриялық эффект. Жылулық сырғанау. Сұйықтардағы молекулалық қозғалыс. Броун қозғалысы. Диффузия және броун қозғалысы арасындағы байланыс. Сұйықтардағы ішкі үйкеліс. Френкель - Андраде формуласы. Ньютондық емес сұйықтар. Серпімді-түтқырлы сұйықтар. Қатты денелердегі ішкі үйкеліс. Қатты денелердегі жылу өткізгіштік.

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны

Тақырыптардың атауы

Мазмұны

Сағаттар көлемі

1

Молекулалық қозгалыс және тасымалдау құбылыстары

Соқтығыстардың санын жэне молекулалардың еркін жүру орташа жолын есептеу. Бүл параметрлердің молекулааралық потенциал түрінен тэуелдігі. Бөлшекетрдің эффективті көлденең қимасы жэне ықтималдық. Газдағы молекулалық шоқтың шашырауы.

3


2

Диффузия қүбылысы

Диффузия коэффициентін есептеу. Өзара диффузия коэффициенті. Диффузия коэффициентінің температура мен шоғырланудан тэуелдігі. Стационарлы диффузия. Стационарлы емес диффузия

3

3

Жылу өткізгіштік және түтқырлық

Газдар жылу өткізгіштігі. Стационарлы емес жылу өткізгіштік. Стационарлы жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік коэффициентін есептеу. Газдар тұтқырлығы. Тұтқырлы ортадағы қозғалыс

3

4

Сиректелген газдардагы тасымалдау қүбылыстары

Төмен қысымдағы газдардағы жылу апмасу. Төмен қысымдағы газдардың ағысы (молекулалық ағыс). Газ қоспаларының молекулалық ағысы. Асқын сиректелген газдардың диффузиясы. Әр түрлі қызған газ бөліктерінің арасындағы қысым
айьірмашылығы (жылулық транспирация). Сиректелген газ эффузиясы. Кнудсен эффектісі.

3

5

Сұйықтар және қатты денелердегі тасымалдау қүбылыстары

Радиометриялық эффект. Жылулық сырғанау. Сүйықтардағы молекулалық қозғалыс. Броун
қозғалысы. Диффузия жэне броун қозғалысы арасындағы байланыс. Сүйықтардағы ішкі үйкеліс. Френкель - Андраде формуласы. Серпімді-түтқырлы сүйықтар. Қатты денелердегі ішкі үйкеліс. Қатты денелердегі жьшу өткізгіштік.

3

Барлығы

15


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрі
СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттардың көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық

Конспект

Сабаққа қатысуы

20

2

Практикалық сабақтарға қатысу және оған дайындық

Жұмыс дәптері

Есептер шешімі

10

3

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалдарды игеру

Конспект

Тестлеу

40

4

Бақылау шараларына дайындық

Тесттер

1МБ, 2 МБ,

20

Барлығы

90

4.4.2 Студенттерге өзіндік оқуға арналган тақырыптар:

1 Тақырып - Молекулалық қозғалыс жэне тасымалдау құбылыстары.


Бөлшектердің эффективті көлденең қимасы және ықтималдық. Еркін жүру
жолды тәжірибеде анықтау.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 220-228 б.

2 Тақырып - Диффузия құбылысы.

Стационарлы емес диффузия. Диффузия коэффициентін есептеу. Өзара диффузия коэффициенті. Термиялық диффузия. Ұсынылатын әдебиет: [1], 228-231 б.

3 Тақырып - Жылу өткізгіштік және тұтқырлық.

Стационарлы емес жылу өткізгіштік. Стационарлы жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік коэффициентін есептеу. Газдар тұтқырлығы (ішкі үйкеліс). Тұтқырлық коэффициентін өлшеу (вискозиметрия). Ұсынылатын әдебиет: [1], 232-236 б.

4 Тақырып - Сиректелген газдардағы тасымалдау құбылыстары.
Тасымалдау коэффициенттері арасындағы қатынастар. Цилиндрлік түтіктегі
молекулалық ағыс. Газ қоспаларының молекулалық ағысы. Газ қоспаларының
бөлінуі. Асқын сиректелген газдардың диффузиясы. Сиректелген газ
диффузиясы. Кнудсен эффектісі.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 263-266 б; [4], 172-178 б, 178-189 б.

5 Тақырып - Сұйықтар және қатты денелердегі тасымалдау құбылыстары.
Жылулық сырғанау. Сұйықтардағы молекулалық қозғалыс. Диффузия және
броун қозғалысы арасындағы байланыс. Сұйықтардағы ішкі үйкеліс. Френкель - Андраде формуласы. Ньютондық емес сұйықтар. Серпімді-тұтқырлы сұйықтар. Қатты денелердегі ішкі үйкеліс. Қатты денелердегі жылу өткізгіштік.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 275-282 б; [4], 230-234 б.5 Әдебиет

1. Базаров И.П. Термодинамика. М.: 2003. - 320 с.

2. Василевский А.С., Мултановский В.В. Статистическая физика и термодинамика. - М.: Просвещение, 1995. - 256 с.

3. Кикион А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. • М.: Наука, 1996. -480 с.

4. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. - М.: ВШ, 1987. - 360 с.

5. Румер Ю.Б., Ривкин М.Ш. Термодинамика и статистическая физика и кинетика. - И.: 1997. -512с

6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2: Термодинамика и молекулярная физика. - М.: Наука, 2004. - 552 с.


Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/32050604 – «Физика» мамандығының оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Пәннің аталуы: «Қайтымсыз процестердің термодинамикасы»


Оқу түрі

Жұмыс көлемі

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі
Кре-дит-тер саны

Академиялық сағат

кредит

Аудиториялық сағат

СӨЖбар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

КЖбар-

лығы


Дәр

Тәж


бар-

лығы


СӨЖМ

күн-дізгі

3

135

45

90

7


7

3

45

30

15

90

45


ФжАЖ кафедрасының меңгерушісі______ Ш.К. Биболов «___»______2011 ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет