БАҒдарламасы қарағанды 2010жүктеу 0.82 Mb.
бет2/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5

9. Сурыптауды пайдалану

Сұрыптаудың аудиттегі негізгі қағидаттары. Сүрыптаудың қажеттілігі және сұрыптап тексеруді жүргізудің кезендері. Сұрыптап тексеруге қажет. Сүрыптаужиынтығынанықтау. Элементтердің ең жогарғы құынын және элементтер кілтін анықтау. Сальдосы бар және шоттар айналымына сэйкес сүрыптау шамасын анықтау. Сұрыптау тэсілін тандап алу (кездейсоқтық, жүйелі)10. Аудиторлық тексеруді жоспарлау

Жоспарлаудың қағидаттары мен кезендері. Аудитордың клиентпен алдынала танысуы (бастапқы жоспар). Фирма ішін-дегі бастапқы жоспарлау стандарты (қүжат) және оның негіз-гі бөлімдерінің сипаттамасы: шаруашылық субьекті жалпы ақ-парат, негізгі есептілік көрсеткіштер, ішкі бақылаудың және есеп жүйесін жазу, аудитордың пікірі. Міндеттеме хат және аудит жүргізу жөніндегі келісім шарт. Аудиттің жалпы жоспарын дайын-дау. Бақылау тэсілдерінің тестісін және аудит бағдарламасының тәсілдерін маңызыдылық тарапынан қалыптасыру.11. Электрондық дайындалған көрсеткіштер аудиті

Компьютермен дайындалған көрсеткіштер аудитіне қойылатын талаптар. Компьютер жүйесімен дайындалып өңделген ақпараттарды дайындау.12. Аудиторлық қортынды: жасау тапсыру тәртібі

Шаруашылық субьекгісінің басшысына жүргізілген аудиттің қортындысы туралы жазбаша мэлімет беру. Аудиторлық қортынды құрылымы мен түрлері сөзсіз, тексерусіз жасалған аудиторлық пікір. Аудиторлық ескерту түрлері. Ескертпесі бар пікір. Теріс пікір. Аудиторлық қортындыға қол қою мерзімі. Қаржылық есеп-ті тапсырғаннан кейінгі уақиғаларға шолу жасау. Әдейі арналған аудиторлық қортынды.


ТӘЖІРИБЕЛІК АУДИТ

1. Қортынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

Аудиттің ақпаратгық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері. Аудит жүзгізудегі обьекті бойынша және Циклдік амалдар.2. Сатып алу кезенінің аудиті

Сатып алу кезеңінің шоттарыньщ өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақ-паратгық көзі. Сатып алу кезеңінің шоттарыньщ дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін ауди-торлық тұжырымдар. Тэуекелділікгің бастапқы деңгейін анықтау ұшін жүргізілетін бақылау тэсілдері.3. Өндіріс кезеңінің аудиті

Өндіріс кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Өндіріс кезеңінің аудитін жүргізудің акдараттық көзі. Өндіріс кезеңінің шоттары дүрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. Тәуекелділіктің бастапқы деңгейін анықгау үшін жүргізілетін бақылау тосілдері.4. Қаржылық қортындыныц қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

Сату кезеңі шотгарының өзара байланысы және аудиттің бағытгары. Қаржылық қортынды есептің қалыптасуы мен са-ту кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңі шслтарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудитін жүргізгенде тек-серілетін аудиторлық түжырымдар. Аудит жүргізу барысында тек-серуге арналған негізгітркырымдар. Дебиторлық қарыздар аудиті. Бақылау құралдарын тексеру тестері.5. Ақша қаражаттарының аудиті.

Кассадағы ақша қаражатгарының аудиті. Банкгегі және басқа да шоттардағы ақша қаражаттарының аудиті. Есеп беруге міндет-ті сомалдардың аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық түжырымдама. Бақылау қүралдарыньщ текееру тестері.6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

Материалдық емес активтердің аудиті. Негізгі қүрал-жаб-дықтарыньщ аудиті. ¥зақмерзімді актердің тозуының аморти-зациясыньщ аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлык тұжырымдар. Бақылау қүралдарын тексеру тестілері.7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағытгары. Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Инвестициялау кезеңі шоттарының дүрыстығын анықтайтын талаптар.8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті Капиталдың аудиті . Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудиті. Басқа да кредиторлық қарыздар аудиті.

9. Аудитте талдау тэсілдерін пайдалану.

Тесті жүзгізгенде қолданылатын аналитикалық әдістер. Аудитгің іс қүжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайда-лану. Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.10. Аудиттің қортынды кезеңі

Аудиттің қортынды кезеңінде пайдаланатын аудит тэсілдері. Клиентке ұсыныстар беру. Аудиторлық қортындыларды бағалау. Кейінгі болатын уақиғалар.11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері.

Қоршаған ортаның аудиті. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе қызметтер.


ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ТАЛДАУ
1. Экономикалық талдаудың негіздері

Экономикалық талдау және теориялық таным. Экономикалық талдау және диалектиканың маңызды категориясы. Экономикалық талдау және экономикалық теория. Экономикалық талдаудың жүйелілігі және кешенділігі.2. Экономикалық талдаудың пәні, мақсаты және түрлері

Экономикалық талдаудың пэні мен объектілері. Экономикалық талдаудың мазмұны мен мақсаты. Экономикалық талдау және басқа ғылымдармен байланысы. Экономикалық талдау түрлері.3. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

Салыстыру тэсілі. Көрсеткіштерді салыстырмалы түрде келті-ру әдістері. Қатысты және орта шамалар тәсілі. Топтастыру тэсілі. Экономикалық талдаудың әдістері. Талдаудың әдістері және олар-ды жіктеу.4. Факторлық талдаудьщ әдістемесі

Факторлык талдаудың түсінігі, мақсаты және типтері. Экономикалық талдаудың факторларын жіктеу және жүйелеу. Факторлық жүйелердің қайта қүрастырылуы және детерминациялық моделдеу.5. Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өл-шеу тәсілдері

Тізбектелген қойылымдар әдісі. Индекстік әдіс. Абсолюттік және салыстырмалы айырмалар әдістері. Пропорционалды бөлу тәсілі және үлес қосу. Интегралды әдіс және экономикалық талдаудың логарифмдеу әдісі.6. Талдаудың экономика- математикалық тәсілдері

Талдаудың математикалық тәсіліне жалпы сипаттама. Экономика-математикалық үлгілеу. Нәтижелік көрсеткіштердің өзгеруіне факторлардың сандық эсерін талдау әдістері.7. Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі

Резервтер түсінігі, экономикалық мэні және олардың жіктелуі. Резервтерді есептеу және ізденістерді ұйымдастыру принциптері.8. Қаржылық талдау түсінігі, мәні, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз етілуі

Қаржылық талдау, басқару шешімдерін қабылдау базасы ретінде. Қаржылық талдау әдістері және толардың жіктелуі. Кэсіпорынның қаржылық есептілігі, қаржылық талдаудың ақпа-раттық базасы ретінде.9. Баланстың өтімділігін және өтімділігін талдау

Кәсіпорын активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау. Қаржылык тұрақтылықгы талдау. Төлем қабілеттілігін және өтімділікті талдау. Меншікті капиталдың қажетті өсімін талдау.10. Қаржылық коэффициентті талдау

Қаржылық коэффициенттер. Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. Рентабельділік және табыстылық коэффициенттері. Қорларды тиімді пайдалану көрсеткіштері. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері. Интеграциялық көрсеткіштер.11.Қаржылық нәтижелерді талдау

Табыстыд динамикасы мен құрылымьтн талдау. Өнімді сатудан түскен нэтижелерді қаржылық талдау. Бағаның орташа сату деңгейін және кәсіпорынның баға саясатын талдау. Кәсіпорынньщ рентабельділігін талдау. Кэсіпорынның банкротқа ұшырау тэуекелділігін диагностикалау.12. Маржиналдық талдау негізінде басқару шешшдерін негіздеу әдістемесі

Маржиналдық талдаудың мэні мен міндеттері. Өнімдерді ендіру көлемі мен шығындар арасындағы функциялық (атқарымдық) байланыстарды талдау.13. Өнімдерді өндіру мен сатуды талдау

Өнімдердісату,өндірубойыншажоспардыңорындалуынжәне динамикасын талдау. Өнімдердің ассортименті мен құрылымын талдау. Өнімдердің сапасын талдау. Өнімдердің бэсекеге қабілеттілігін талдау. Кэсіпорын жұмысының ырғақтылығын талдау.14. Капиталды қалыптастыру мен орналастыруды талдау

Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру көздерінің динамикасы мен құрамын және нақты барын талдау. Кәсіпорын капиталын орналастыруды талдау. Дебиторлық қарыздардың жағдайын талдау. Қолда бар ақшаның қозғалысы мен жағдайын талдау.15. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын талдау

Капиталды пайдаланудың интенсивті және тиімділік көрсет-кіштері. Оларды есептеу мен талдау әдістемесі. Капитал айна-лымдылығын талдау. Заемды капиталды тиімді пайдалануды ба-ғалау. Қаржылық рычаг әсері.16. Өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік қүнын талдау

Өнім өндіруге кеткен шығындардың жалпы соммасын талдау. Өндірілген өнімдердің 1 теңгесіне кеткен шығындарды талдау. Өнімнің жеке турлерінің өзіндік құнын талдау. Еңбек және тікелей материалдық шығындарды талдау. Жанама шығындарды талдау.17. Негізгі қүралдарды пайдалануды талдау

Кәсіпорынның ендірісті негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін талдау. Негізгі өндірістік қорлардың интенсивті және тиімді пайдалануын талдау. Кәсіпорынның өндірістік қуатты пай-далануды талдау. Технологиялық жабдықты пайдалануды талдау.18. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау

Кэсіпорынның материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. Материалдық ресурстардың тиімді пайдалануын талдау.19. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау

Кэсіпорынның еңбек ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. Жұмыс уақыт қорын пайдалануды талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау. Еңбек ақы қорын пайдалануды талдау20. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау

Маркетинпік қызметін талдаудың маңызы мен міндеті. Өнімге деген сұранысты талдау және тапсырыстар қоржынын қалыптастыру. Талап етілмейтін өнімнің тэуекелділігін бағалау. Өнім өткізу нарығын талдау. Кәсіпорынның баға саясатын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілетгілігін талдау.Саудадағы бухгалтерлік есеп
1 . Саудадағы есепке алудың негізгі қағидалары.

Саудадағы бухгалтрлік есепке алудың бағыт-мақсаттары және ұйымдастыру қағидалары. Сауда түрлері және сауда кәсіпорындарының бухгалтерлік есебінде қалыптасуға тиісті мәліметтер сипаттамасы. Тауар операцияларына тиісті есеп саясаты.2 . Саудадағы тауарлардың нақты өзіндік құнын қалыптастыру тәртібі.

Саудадағы тауарлардың өзіндік құны. Тауарлық қорлардың бағасы. Тауарлық қорларды бағалау және сатып алынған тауарлардың өзіндік құнын анықтау әдістері. №7 БЕС.3 . Көтерме саудадағы тауарлық операцияларды ресми құжаттау.

Тауарларды жеткізу келісім-шарттары бойынша ресми құжаттау. Тауарларды тасымалдау операцияларын ресми құжаттау. Қолма-қол есептесудегі тауарларды ресми құжаттау. Сауда кәсіпорнындағы тауар және ыдысты сапасы және саны бойынша қабылдауды құжаттау. Шот-фактураларды толтыру және тіркеу тәртібі. Тауарларды сертификаттау. Жеткізуші ұсынған ілеспелі құжаттардағы тауарлардың саны мен сапасының сәйкессіздігіне байланысты тауарлардың қабылдауын құжаттау. Жеткізушінің ілеспелі құжаттары жоқтығынан немесе жауапты сақтауға қабылданған тауарлардың қабылдануын ресми құжаттау.

Көтерме саудадағы қабылданған тауарлар мен ыдыстың синтетикалық есебі. Жауапты сақтауға қабылданған тауарлар және ыдысты есепке алу. Сатып алынған тауарларға кеткен шығындарды есепке алу және оларды сатып алынған және сатылған тауарлардың нақты өзіндік құнына енгізу тәртібі.

Тауарларды жеткізу келісімдері бойынша сатуды ресми құжаттау. Саудадағы сатылған тауарлардың табыс сипаттамасы. Сауда әрекетінің тауарларды сатудан түскен табысын анықтауда есептеу әдісін қолдану. Тауарларды жеткізу келісімдері бойынша сатудың синтетикалық және аналитикалық есебі. Транзитті жүктеуді ұйымдастыру және ресми құжаттау.4 . Бөлшектік саудадағы тауарлық операцияларды ресми құжаттау.

Халыққа сатылған тауарлармен есептесу шараларын ұйымдастыру. Саудада бақылау-кассалық аппараттарын қолдану. Сауда кәсіпорындарының қолма-қол ақшаларын тапсыру тәртібі және ресми құжаттау. Қолма-қол ақшаға сатылған тауарларды синтетикалық есепке алу.

Несиеге сатылатын тауарларды есепке алу және ресми құжаттау.

Бартерлік /тауармен алмасу/ операцияларын есепке алу және ресми құжаттау. Консигнация және комиссия келісімі бойынша операцияларды есепке алу және ресми құжаттау.5. Тауарлық шығындарды есепке алу.

Тауар шығындарының түрлері. Тауар шығындарын тауарларды тасымалдау, сақтау және сатуда табиғи шығын нормасының аясында есепке алу және ресми құжаттау. Тауарларды сатуға даярлауда бос ыдыстың артық салмағын және шығындарды есепке алу және ресми құжаттау.

Сындырудан, ұрылғаннан, бұзылудан шығын болған және басқа тауарлық шығындарды есепке алу және ресми құжаттау.

6 . Тауарларды сақтау орындарында және бухгалтерияда есепке алу.

Тауарларды және бос ыдысты сақтау орындарында және бухгалтерияда есепке алу. Материалдық жауапты тұлғалардың тауар және ыдыстың нақтылығы және қозғалуы туралы есебінің мерзімі, құрастыру тәртібі және ұсынылуы. Бухгалтерияда материалдық-жауапты тұлғалардың тауарлық есебін тексеру, қабылдау және өндеу.

Бухгалтерияда тауар және ыдысты аналитикалық табиғи-құндылықтық есепке алуды ұйымдастыру. Есептік регистрлерінде сатып алынған тауарлардың нақтылығы және қозғалуы туралы мәліметті қалыптастыру тәртібі.
7. Сатып алынған тауарларды түгендеу.
Тауар және ыдысты түгендеу. Түгендеу мерзімі, өткізу тәртібі және ресми құжаттау. Тауар және ыдысты түгендеу қорытындыларын анықтау және есепке алу.

8 . Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есебін ұйымдастыру ерекшеліктері.

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы өзіндік өнімді өндіру және сатудың ерекшеліктері:  • қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының тауарлық айналымының құрамын;

  • тауар, өнім және өзіндік өнімге бағаның құрылуын;

  • қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының операцияларын ресми құжаттау;

  • асхана және бөлімшелердің жартылай дайын өнімдерді және тәтті тағамдарды өндіру операцияларының есебі.

9 . Тауарларды сату шығындарын есепке алу.

Сауда жүйесіндегі тауар және қызметтерді көрсету шығындарының маңыздылығы. Шығындардың түрлерін жіктеу және олардың экономикалық маңыздылығы.

Саудада тауарларды сатудағы шығындарды синтетикалық және аналитикалық есепке алуды ұйымдастыру.

10. Саудадағы кірісті /пайданы/ есепке алу.

Сауда іс-әрекетінен түскен түсімді мойындау тәртібі. Түсімді есептеу әдісімен жүргізілетін қағида негізінде қалыптастыру ерекшеліктері.

Сауда іс-әрекетінен түскен барлық түсімді есепке алу. Есеп-шоттарды жабу үшін құжат толтыру. Қаржылық есепті ашу.

11. Шет елдеріне шығарылатын /экспорттық/ және шет елдерінен алынатын /импорттық/ тауарлық операцияларды есепке алу.

Экспорттық және импорттық операцияларды ұйымдастырудың негізгі шарттары. Кедендік баж төлемді анықтау әдістері.

Экспортттық операциялардың мазмұны және өткізу тәртібі.

Экспорттық операцияларды есепке алу және ресми құжаттау. Экспортер кәсіпорны жүзеге асыратын тауарларды экспорттауды есепке алу. Делдалдық кәсіпорын арқылы жүзеге асырылатын тауарлардың экспортын есепке алу.

Импорттық операцияларын ұйымдастыру бойынша негізгі ережелер. Импорт операцияларының түрлері, олардың сипаттамасы.

Импорт бойынша алынатын тауарларды ресми құжаттау.

Импорт операцияларын есепке алу.

Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп

1.Қазақстан экономикасының салаларында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың жалпы принциптері

Осы тақырыпты оқыған кезде өндірістік салалардың жалпы сипаттамасы және түрлеріне (ауылшаруашылық, құрылыс өндірісі, көлік шаруашылықтары) сипаттама беру керек. Сондай-ақ өндіріс түрлеріне: негізгі және көмекші; жеке дара , сериялы және жаппай, эксперименталды өндірістерге тоқтап кету керек.2. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
Бұл тақырыпты оқыту алдында ауылшаруашылығының ерекшеліктерін және ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға олардың әсерін атап кету керек.

Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы мал басының есебі және құжаттық рәсімдеу сұрағында малды топтары бойынша есепке алудың қажеттілігін, әр топ бойынша есепті жеке жүргізудің маңыздылығын атап өткен жөн.

Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы өзге қорлардың есебі және құжаттық рәсімдеу: бұл сұрақта сатып алынған және өзі өндірген тұқым мен жем-шөптің есебін ерекше атап кету керек. Сондай-ақ, тыңайтқыштар мен биопрепараттардың есебіне назар аудару қажет. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы қосалқы өндіріс өнімдерін өндіру шығындары мен үстеме шығыстарды бөлу және олардың есебі осы тақырыптың маңызды сұрағы болып табылады, яғыни үстеме шығыстар өзіндік құнға елеулі әсер етеді және өзіндік құнды дұрыс есептеуге өз үлесін қосады.

Дербес ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы шаруашылықта мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындар есебі осы тақырыпты түсіндірген кезде мал топтары бойынша шығындарды есепке алудың маңыздылығын атап кеткен жөн. Әр топтың өзіндік құнын есептеу, бір бастың өзіндік құнын есептеу жолдарын мысал келтіріп оқыту керек.

Осыдан кейін қосалқы шаруашылық, кәсіпорындарындағы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындар есебіне тоқталу керек.

Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы егін шаруашылығы өнімдерін өндеруге жұмсалатын шығындар есебі мал шаруашылығынан кейін қаралады және осы саланың да ерекшеліктерін еске түсірген жөн.

Келесі маңызды тақырып өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау болып табылады, бұл сұрақты салалар бойынша жеке қарастыру керек.

Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы мал шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау тәртібі, мұнда төлді, басқада өнімдерді жеке калькуляциялау қажеттілігіне тоөтап кеті керек.

Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы егін шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау тәртібі бұл сұрақта дәнді дақылдарды калькуляциялауды, көкөністерді, жеміс-жидектерді, көп жылдық өсімдіктерді калькуляциялады ұйрету қажет. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы мал шаруашылығы және егін шаруашылығының дайын өнімдерінің есебі және құжаттық ресімдеу. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының кірістері және сатып алушылармен есеп айырысу есебі және құжаттық рәсімдеу сұрақтарында алдағы пәндерден алған білімдерін еске түсіріп оқыту керек.
3. Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп.

Аталған тақырыпты да мердігерлік құрылыс ұйымындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктерінен бастаған жөн.

Медігерлік құрылыс ұйымындарының орталық қоймаларындағы құрылыс материалдарының есебі және құжаттық рәсімдеу сұрақтарын «Қаржылық есеп 1» пәнімен байланыстырып оқыту керек, әсіресе құжаттық рәсімдеу сұрақтарын.

Медігерлік құрылыс ұйымдарының құрылыс алаңдарындағы объекті жанындағы қоймалардағы құрылыс материалдарының есебі және құжаттық рәсімдеуде құрылысқа тән ерекшеліктерге тоқтап кету керек. Медігерлік құрылыс ұйымдарының бухгалтериясындағы, қоймадағы, құрылыс алаңындағы құрылыс материалдарының аналитикалық есебін ұйымдастырудың маңыздылығын атап өткен жөн.

Медігерлік құрылыс ұйымдарының құрылыс техникаларын пайдалану шығыстарының есебі мен бөлу тәртібін оқыту кезінде «Басқару есебі» пәнімен байланыстыру керек, оқытушы аталған пәнде оқып кеткен материалды еске түсіруді талап етуі керек. Сондай-ақ құрылыс техникаларын пайдалану шығыстарының есебі мен бөлу тәртібінің халықаралық тәжірибесін қарастыған жөн.

Медігерлік құрылыс ұйымдарындағы үстеме шығыстардың есебі мен бөлу тәртібі, мұнда үстеме шығыстардың құрамына тоқтап кету керек.

Өндіріс шығындарының есебі және медігерлік құрылыс ұйымдарындағы көмекші өндіріс өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау мәселесін қарағанда оның ерекшеліктеріне тоқтап кету керек.

Медігерлік құрылыс ұйымдарындағы аяқталмаған құрылыс өндірісті бағалау және оның есебі сұрағында осы салада аяқталмаған өндірістің ай сайын өсіп отыратынын айту керек.

Шығындар есебі және медігерлік құрылыс ұйымдарындағы құрылыс- монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын калькуляциялау.

4.Автокөлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
Бұл тақырыпты осы саланың ерекшеліктерінен бастау керек. Содан-соң автокөлік кәсіпорындарындағы жанар- жағар майдың есебін және құжаттық рәсімдеу тәртібін қарастыру керек. Автокөлік кәсіпорындарындағы қосалқы бөлшектер мен агрегаттардың есебі және құжаттық рәсімдеу. Автокөлік кәсіпорындарындағы автокөлік шиналарының есебі және құжаттық рәсімдеу.

Автокөлік кәсіпорындарындағы үстеме шығыстардың есебі мен бөлу тәртібі сұрағында алдыңғы тақырыптар бойынша үстеме шығыстарды есепке алу және таратуды еске тісірту керек. Содаң-соң тақырыпты қараған кезде салыстырып ерекшеліктерге тоқтау керек.

Өндіріс шығындарының есебі және автокөлік кәсіпорындарындағы көмекші өндіріс өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау (жөндеу-механикалық цехтар).

Автокөлік кәсіпорындарындағы пайдалану шығыстарының есебі сұрағында олардың құрамын қарастыру керек, содан кейін есепке алу тәртібін берген жөн.

Кәсіпорындардың балансындағы автокөлік кәсіпорындарындағы пайдалану шығыстарының есебі бұл жерде осы кәсіпорындардың ерекшеліктерін атап өту керек, содансоң есебіне назар аударған

Автокөлік кәсіпорындарындағы кірістер мен олар үшін автокөлік қызметтерін көрсеткені үшін клиенттермен есеп айырысу есебі.


Салық есебі

1. Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны

Қазақстан Республикасының Салық Кодексі, оның құрылымы және мазмұны. Салық заңдылығының негізгі шарттары. Салық салудың қағидаттары. Салық есебі жекеше ақпараттық жүйе ретінде.Салық есебінің объектісі және пәні. Салық есебінің функциялары және міндеттері. Салық есебінің әдістері. Салық салынатын объектілерді анықтайтын әдістері. Салық есебінің арнайы тәртібі және әдістері. Салық төлеушінің есеп және салық есебінің саясаты.

Ажыратылған есептің түсініктемесі және оның жүргізу тәртібі.

2. Корпорациялық табыс салығына жалпы мінездеме. №12 ХБЕС “Табыс салығы”

Корпорациялық табыс салығы. Корпорациялық табыс салығының ставкалары. Салық салынатын субъектілері. Салық салу объектілері. Салық салатын табысты қалыптастыру барысындағы салық есебінің ережелері. Салық есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібі. КТС бойынша есепке тіркеу. №12-БЕХАС “Табыс салығы”.3. Жылдық жиынтық табыстың есебі (ЖЖТ)

Жылдық жиынтық табысқа түсініктеме. Жылдық жиынтық табыстың құрамына кіретін табыстары және есебі. Жылдық жиынтық табысты түзету. Жылдық жиынтық табыстың ағымдағы салық есебін жүргізу тәртібі. Жылдық жиынтық табыс пен бухгалтерлік табысты салыстыру.

Кәсіпкерлік қызметтен түсетін (алынатын) табыстар және олардың түрлері.

Қызметтен, жұмыстан, тауарларды сатудан түсетін табыс және оны анықтау тәртібі. Салық салу мақсаттары үшін тауарлардың (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнын анықтау қағидаттары. Үйлерді ғимараттарды, сонымен қатар амортизациялауға жатпайтын активтерді сату (өткізу) кезінде өзіндік құнынан алынатын (түскен) табыс.

Міндеттерді есептен шығарудан түсетін табыстар. Күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар. Борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар. Бұрын жасалған шегерімдер бойынша алынған өтемдер. Дивиденттер, сыйақылар. Меншікті жалға беруден түсетін табыстар. Оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуі Сонымен қатар басқа табыстардың есебі.

4. Шегерімдердің түрлері және олардың есебі

Салық Кодекске сәйкес шегерімдерге жатқызылатын шығындар туралы түсініктеме. Шегерімдерге жатпайтын шығындар. Қызметтен, жұмыстан, тауарларды сатудан болатын шығындарды есептеу және есепке алу. Cалық салушы үшін қызметтің, жұмыстың, тауарларды сатудың өзіндік құнын табудың принциптері. Жинақы төлеу бойынша шығындарды және шегерімдерді анықтау. Шығындарды мөлшер (норма) шегіне сәйкес шегеріске жатқызу тәртібі қызмет бабындағы іс-сапарлар кезіндегі және өкілдік шығыстар бойынша сомаларын шегеру және мөлшерін (нормасын) табу. Сыйақы бойынша шегерімдерді анықтау. Төленген күмәнді міндеттемелер бойынша шегерімдерді анықтау және есептеу. Әлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыстарды шегеру. Ғылыми – зерттеу, жобалау, іздену және тәжірибе- конструкторлық жұмыстарға жұмсалатын шығыстар бойынша шегерімдерді анықтау. Сақтандыру сыйақылар бойынша шығыстарды шегеру. Қорларға аударымдар бойынша шегерімдердің есебі, әлеуметтік сомаға жұмсалған шығындарды анықтау.

Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуінен шегерім.

1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет