Бағдарламасы мен тапсырмалары 6M070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз етужүктеу 98.5 Kb.
Дата06.03.2016
өлшемі98.5 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Бекітемін

ОӘЖ бойынша ҚарМТУ проректоры

______________________Егоров В.В.

«____»____________________2013 ж.

магистратураға түсу үшін арналған кешенді емтихан

бағдарламасы мен тапсырмалары
6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

(ғылыми-педагогикалық және профилдік магистратура)


Есептеу техникасы және бағдарламалық

қамтамасыз ету кафедрасы

Құрастырушылар:

проф., т.ғ.к Когай Г.Д.

доц. , т.ғ.к Попов С.Н.

2013

6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін арналған кешенді емтихан бағдарламасы мен тапсырмалары«Бағдарламалау технологиялары», 4 кредит

Мазмұны


1. Бағдарлама бұл деректердi өңдеудi процесстiң формализацияланған сипаттамасы. Бағдарламалық құрал.

2. Алгоритмдер және есептеулер. Алгоритмдерді құру және талдаумен байланысты негізгі түсініктемелер мен әдістер.

3. Бағдарламалық құралдарды құрудың жалпыға ортақ принциптері.

4. Бағдарламалар моделдері. Бағдарламалардың формалды спецификациялары. Құрылымдық жол. Басқару құрылымы және бағдарлама құрылымы.

5. Деректер моделі. Деректердің қарапайым құрылымын жүзеге асыру. Деректер құрылымдарын жобалау.
«Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау», 4 кредит

Мазмұны


1. Delphi бағдарламалау ортасы.

2. Алгоритм түсінігі және оның қасиеттері.

3. Алгоритм түрлері.

4. Object Pascal бағдарламалау тілі.

5. Аралас алгоритмдер.
«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», 3 кредит

Мазмұны


1. Шинлар мен интерфейстер.

2. Жадыны ұйымдастыру.

3. Компьютер концепциясының негіздері.

4. Процессорлар.

5. Еңгізу-шығаруды ұйымдастыру.
«Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика», 3 кредит

Мазмұны


1. Ықтималдылық кеңістік. Оқиғалармен әрекеттер. Оқиғалар ықтималдықтары.

2. Ықтималдықтар теориясының аксиоматикасы. Шартты ықтималдылық. Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар. Ықтималдықтар теориясының негізгі формулалары.

3. Кездейсоқ шамалар түрлері. Олардың сипаттамалары. Үлестіру заңдары. Сандық сипаттамалар.

4. Кездейсоқ векторлар. Кездейсоқ шамалардан алынған функциялар.

5. Математикалық статистика элементтері.

ЕТ және БҚЕ кафедрасының отырысында қарастырылған

Хаттама № от « » 2013 ж.
ЕТ және БҚЕ каф. меңг._________Г.Д. Когай

6M070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін арналған кешенді емтихан тапсырмалары
«Бағдарламалау технологиялары» пәні
1. Бағдарлама бұл деректердi өңдеудi процесстiң формализацияланған сипаттамасы. Бағдарламалық құрал.

2. Тарихи тұрғыдағы бағдарламалау технологиясы.

3. Бағдарламалаудың ғылым ретінде даму кезеңдері: «жаппай» бағдарламалау.

4. Бағдарламалаудың ғылым ретінде даму кезеңдері: құрылымдық жол.

5. Бағдарламалаудың ғылым ретінде даму кезеңдері: бағдарламалаудың объектті жолы.

6. Бағдарламалаудың ғылым ретінде даму кезеңдері: компоненттік жол және CASE-технологиялар.

7. Алгоритм ұғымы.

8. Алгоритм – Тьюринг формализациясыа.

9. Марковтің алгоритмді формализациялауы.

10. Алгоритмдерді құру кезеңдері.

11. Алгоритмді және оның күрделілігін саралау.

12. Жоғарыдан төменге қарай құрылымдық бағдарламалау.

13. Бағдарламалық құралдың өмірлік циклі.

14. Бағдарламалық құрал жасау және пайдалану процесін ұйымдастырудың сарқырамалық (каскадтық) жолы.

16. Бағдарламалық құрал сенімділігін қамтамасыз ету.

17. Күрделілікпен күресу әдістері. Аудару нақтылығын қамтамасыз ету.

18. Дұрыс бағдарлама түсінігі.

19. Бағдарламалық құралдарды құрастыру спецификасы.

20. Бағдарламалық құралдың сыртқы сипаттамасы.

21. Бағдарламалық құралға қойылатын талаптарды анықтау.

22. Бағдарламалық құрал архитектурасы.

23. Бағдарламалық құралдардың қателер көзі.

24. Бағдарлама құрылымы және модулдік бағдарламалау.

25. Бағдарламалық құрал құрастыру.«Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау» пәні
1. Delphi мақсаты мен мүмкіндіктері.

2. Delphi. бағдарламалау ортасы.

3. Delphi әліпбиі.

4. Жоба құрылымы. Модуль құрылымы.

5. Параметрлер локализациясы.

6. Деректер түрлері. Типтер классификациясы.

7. Деректердің қарапайым типтері.

8. Деректердің реттік типтері.

9. Бүтін типтер. Бүтін типтерге қолданылатын операциялар.

10. Логикалық типтер. Логикалық типтерге қолданылатын операциялар.

11. Аталатын тип. Диапазон-тип.

12. Заттық тип. Заттық типтерге қолданылатын операциялар.

13. Символдар. Жолдар..

14. Массивтер.

15. Жазбалар.

16. Көптік-тип.

17. Файлдар.

18. Object Pascal тілінің операторлары.

19. Циклдық операторлар. Циклдық операторлардағы стандартты процедуралар. Мысалдар келтіру.

20. Константалар.

21. Операциялар. Операциялар белгілері.

22. Өрнектер. Өрнектерді есептеу реті.

23. Нұсқаушы және динамикалық жады. Динамикалық жадымен жұмыс.

24. Деректердің динамикалық құрылымдары.

25. Процедуралар мен функциялар.

«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пәні
1. Есептеу желілерін классификациялау белгілері.

2. Ашық жүйелердің өзара әрекеттесуінің зталондық моделі (ISO/OSI).

3. Корпоративті желілер: анықтамасы, мақсаты және құрылымдануы.

4. Желілер ішінде деректерді тасымалдаудың негізгі құралдары. Байланыс сызықтарының сипаттамалары.

5. Деректерді тасымалдаудың кабелдік орталарының типтері және олардың сипаттамалары.

6. ЭЕМ-ң бірбағдарламалық және мультибағдарламалық жұмыс істеу режимі.

7. Есептеу жүйелерінің қызмет ету режимдері. Пакеттік өңдеу режимі.

8. ЭЕМ-ң жұмыс істеу уақытын бөлу режимі.

9. ЭЕМ-ң диалогтық жұмыс істеу режимі және уақыттық нақты масштабында жұмыс істеу режимі.

10. Параллель өңдеу. Негізгі мақсаттар және қолдану тәсілдері.

11. Ағындық есептеу жүйелері.

12. Компьютерлерді пайдалану саласына қарай классификациялау. Заманауи компьютерлерге қойылатын жалпыға ортақ талаптар.

13. Сандық және сандық емес өңдеу. Фоннейман архитектурасының шектеулері.

14. Дәстүрлі ip-технологиялар кемшіліктері.

15. Интернет. Есімдер, мекен-жайлар.

16. Дейкстр әдісі бойынша маршрутизация принциптері.

17. Компьютерлік желілер түсінігі және ЛЕЖ-ң негізгі топологиялары.

18. ЛЕЖ-де ортақ шинаға қол жеткізу әдістері.

19. Глобальды есептеу желісінің (ГЕЖ) топологиясы.

20. Желілік протоколдар мен деңгейлер.

21. Ақпаратты кодтау.

22. Желілерде коммутациялау әдістері.

23. Компьютерлік желілердің мақсаты және негізгі функционалдық сипаттамалары.

24. Компьютерлік желілердің негізгі сипаттамалары.

25. Компьютерлік желілердің классификациясы және топологиясы.
«Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика» пәні
1. Ықтималдылық кеңістік. Общее определение вероятности.

2. Кездейсоқ оқиғалар. Оқиғалармен әрекеттер. Операциялар қасиеттері.

3. Ықтималдықтардың аксиоматикалық емес анықталамары. Олардың қасиеттері.

4. Ықтималдықтар теориясының аксиоматикасы. Аксиомалар және салдар.

5. Шартты ықтималдылықтар, олардың қасиеттері. Оқиғалар тәуелсіздігі.

6. Ықтималдықтар теориясының негізгі формулалары.

7. Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалар ықтималдықтары мен оларды беру.

8. Дискретті кездейсоқ шамалар. Анықтамасы мен берілуі.

9. Үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Анықтамасы мен берілуі.

10. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары.

11. Биномиалді үлестіру. Анықтамасы, сипаттамалары, ең ықтимал мәндер.

12. Пуассон үлестіруі. Анықтамасы, сипаттамалары, ең ықтимал мәндер.

13. Геометриялық үлестіру. Анықтамасы, сипаттамалары, ең ықтимал мәндер.

14. Бір қалыпты үлестіру.

15. Көрсетушілік үлестіру.

16. Нормаль үлестіру.

17. Кездейсоқ векторлар.

18. Екі үзіліссіз кездейсоқ шама жүйесі.

19. Екі кездейсоқ шама жүйесі. Тәуелді және тәуелсіз кездейсоқ шамалар. Үлестірудің шартты заңдары.

20. Екі кездейсоқ шама жүйесінің сандық сипаттамалары.

21. Екі кездейсоқ шама жүйесінің шартты сандық сипаттамалары. Регрессия.

22. Таңдамалық әдіс.

23. Үлестіру параметрлерін бағалау. Таңдамалық әдістер.

24. Сенімділік интервалдары.

25. Максимал шынайылық әдісі.
Әдебиет
«Бағдарламалау технологиялары» пәні

1. Жоголев Е.А. Технология программирования. – М.: Научный мир, 2004.

2. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного обеспечения. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2008.

3. Крылов Е.В., Острейковский В.А., Типикин Н.Г. Технология, надежность и качество программного обеспечения. - М.: Высшая шк., 2008.

4. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс.- М.: Нолидж, 2002. - 448 с.

5. Культин Н. Основы программирования в Delphi 7.- СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005. - 597с.


«Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау» пәні

1. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс. - М.: Нолидж, 2002.

2. Культин Н. Основы программирования в Delphi 7. - СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005.

3. Климова Л.M. PASCAL 7.0. Практическое программирование. Решение типовых задач. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.

4. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. - M.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2003.

5. Епанешников А.М., Епанешников В.А. Delphi. Язык программирования Object Pascal. - М.: «Диалог-МИФИ», 2000.


«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пәні

1. Мелёхин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник для студентов учебных заведений. – М.: Изд.центр «Академия», 2006.

2. Бройдо В.А., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2006.

3. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2006.


«Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика» пәні

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 2010.

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения.- М.: Наука, 2003.

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 2004.

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Высшая школа, 2004.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет