Бакы Шящяр Тящсил иадярсинин 234 сайлы орта мяктяби «Прессинг» гязетиня гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасы Шикайятляр цзря Комиссийасынын РяйиДата09.07.2016
өлшемі50.26 Kb.
Бакы Шящяр Тящсил иадярсинин 234 сайлы орта мяктяби

«Прессинг» гязетиня гаршы

Азярбайжан Мятбуат Шурасы Шикайятляр цзря Комиссийасынын Ряйи

Шикайятин бахымта тарихи: 1 ийул 2009-жу ил

Шикайятин мязмуну:
Бакы Шящяр Тящсил Идаряси 234 сайлы орта мяктябин педагоъи коллективи Азярбайжан Мятбуат Шурасына цнванладыьы шикайят мяктубунда «Прессинг» гязетинин буилки сайларында «234 сайлы мяктяб коррупсийайа уьрайыб» (31 май), вя «Йаздыгларымыз тясдигини тапыр» (4 ийун) сярлювщяли бющтан характерли йазыларын дярж олундуьуну билдириб. Онлар мягалялярдя эедян «тядрисин ашаьы олмасы, тялим-тярбийянин дцзэцн гурулмамасы сябябиндян коррупсийа вя юзбашыналыьын мейдан суладыьы бязи мяктябляр кими бурада да жидди гцсурларын йер алдыьы гейд олунур. Мцтямади олараг мцхтялиф адлар алтында пул йыьымы, илин сонунда ися мязунлардан аттестат, сон зянэ, винетка цчцн конкрет мбляьлярдя пул тяляб олунмасы шаэирд вя валидейнляри тянэя эятириб», «бурахылыш имтащанларынын жавабларынын (шпаргалкаларын) имтащанлардан габаг яллярдя эязмяси кими анархийа вя юзбашыналыг факты да мювжуд гцсурлардандыр» («234 сайлы мяктяб коррупсийайа уьрайыб»), «шаэирдлярдян альымызы мялуматлардан беля айдын олур ки, 234 сайлы мяктябин директору Сима ханымын тапшырыьы иля щяр бир шаэирддян мяжбури гайдада 20 манат тямир пулу йыьылыб. Имтащана бурахылмаг цчцн тяляб олунан 50 маната эялдикдя ися бунун да мяжбури олдуьу дейилир», «чцнки имтащанда «2» алмаг истямяйян шаэирд даща 100 манат юдямялидир», «бу анархийа вя юзбашыналыьын бир нцмуняси олараг 234 сайлы мяктяб цчцн характерик хцсусиййятлярдян бири сайылыр», «орта мяктяб формаларынын алынмасы цчцн тяляб олунан мябляь ися мяжбури бир гайдада щяйата кечирилир. Етираз едянлярин ися башына еля бир ойун ачылыр ки, сонра бир даща беля бир сюзц дилиня дя эятирмир», «бу барядя дейилир ки, 234 сайлы мяктябдя аттестат алмаг истяйян шяхс ян азындан 250 манатындан кечмялидир. Якс тягдирдя онун беля бир сяняд алмасы мцмкцн дейил. Мяктяб рящбярлийи ися бу шякилдя пул йыьымыны беля изащ едир ки, Тящсил Назирлийи дя онлардан «щагг» тяляб едир» («Йаздыгларымыз тясдигини тапыр») кими фикирлярин щягигяти якс етдирмядийини, гярязли вя мягсядли шякилдя верилдийини вурьулайыблар. Мяктябин директору Сима Мещдийева гязетин баш редактору Азяр Абулланын няшрин сайларыны зярфля она эюндяряряк щядя эялмяси барядя мялумат вериб вя Шурадан бунунла ялагядар мцвафиг юлчц эютцрмясини хащиш едиб.
Жавабдещин изащаты:
Изащат тягдим едилмяйиб. «Прессинг» гязетинин баш редактору Азяр Абдулла щеч бир сябяб эюстярмядян Азярбайжан Мятбуат Шурасы Шикайятляр цзря Комиссийасынын 1 ийул 2009-жу ил тарихли ижласында иштирак етмяйиб.

Азярбайжан Мятбуат Шурасы Шикайятляр цзря Комиссийасынын Ряйи

Азярбайжан Мятбуат Шурасы Шикайятляр цзря Комиссийасынын 1 ийул 2009-жу ил тарихли ижласы Бакы Шящяр Тящсил Идаряси 234 сайлы орта мяктябин педагоъи коллективинин «Прессинг» гязетинин булилки сайларында эедян «234 сайлы мяктяб коррупсийайа уьрайыб» (31 май) вя «Йаздыгларымыз тясдигини тапыр» (4 ийун) сярлювщяли йазыларда шяряф вя ляйагятин тящгириня, ишэцзар нцфузун ашаьыланмасына йюнялян фикирлярин йер алмасы, няшрин баш редакторунун тящдид характерли зянэляр етмяси иля баьлы мцражиятини, топланмыш материаллары арашдырараг ряйя эялиб ки, гязетин мясяляйя беля йанашма тярзи «рекет» ъурналистикайа хас дяст-хяттиндян хябяр верир. «Прессинг» гязети щямин мягалялярдя эедян «тядрисин ашаьы олмасы, тялим-тярбийянин дцзэцн гурулмамасы сябябиндян коррупсийа вя юзбашыналыьын мейдан суладыьы бязи мяктябляр кими бурада да жидди гцсурларын йер алдыьы гейд олунур. Мцтямади олараг мцхтялиф адлар алтында пул йыьымы, илин сонунда ися мязунлардан аттестат, сон зянэ, винетка цчцн конкрет мбляьлярдя пул тяляб олунмасы шаэирд вя валидейнляри тянэя эятириб», «бурахылыш имтащанларынын жавабларынын (шпаргалкаларын) имтащанлардан габаг яллярдя эязмяси кими анархийа вя юзбашыналыг факты да мювжуд гцсурлардандыр» («234 сайлы мяктяб коррупсийайа уьрайыб»), «шаэирдлярдян альымызы мялуматлардан беля айдын олур ки, 234 сайлы мяктябин директору Сима ханымын тапшырыьы иля щяр бир шаэирддян мяжбури гайдада 20 манат тямир пулу йыьылыб. Имтащана бурахылмаг цчцн тяляб олунан 50 маната эялдикдя ися бунун да мяжбури олдуьу дейилир», «чцнки имтащанда «2» алмаг истямяйян шаэирд даща 100 манат юдямялидир», «бу анархийа вя юзбашыналыьын бир нцмуняси олараг 234 сайлы мяктяб цчцн характерик хцсусиййятлярдян бири сайылыр», «орта мяктяб формаларынын алынмасы цчцн тяляб олунан мябляь ися мяжбури бир гайдада щяйата кечирилир. Етираз едянлярин ися башына еля бир ойун ачылыр ки, сонра бир даща беля бир сюзц дилиня дя эятирмир», «бу барядя дейилир ки, 234 сайлы мяктябдя аттестат алмаг истяйян шяхс ян азындан 250 манатындан кечмялидир. Якс тягдирдя онун беля бир сяняд алмасы мцмкцн дейил. Мяктяб рящбярлийи ися бу шякилдя пул йыьымыны беля изащ едир ки, Тящсил Назирлийи дя онлардан «щагг» тяляб едир» («Йаздыгларымыз тясдигини тапыр») кими фикирлярдя «Азярбайжан Ъурналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары»нын «Щягигятя хидмят, дягиглик вя обйективлик» адлы 1-жи принсипинин 1.1 бяндинин «ъурналистиканын али мягсяди щягигяти йаймагдыыр, обйективлик ися ясас пешякарлыг мейарыдыр», 1.2 бяндинин «ъурналист щазырладыьы йазыда тянгид обйектинин мювгейини юйряниб билдирмялидир. Бу, мцмкцн олмадыгда, тянгид обйекти тяляб едярся, юз фикирлярини чатдырмаьа чох гыса вахтда она шяраит йаратмалыдыр. Плцрализм принсипиня ямял едилмялидир», «Информасийа гайнагларына сайьылы йанашма» адлы 2-жи принсипинин 2.2 бяндинин «гейри-рясми мянбялярин мялуматлары онларын щягигятя уйьунлуьу вя информасийа дяйяри йохланылмадан йайылмамалыдыр», «Шяряф вя ляйагятин горунмасы, шяхси щяйатын тохунулмазлыьы» адлы 3-жц принсипинин 3.2 бяндинин «ъурналист эюрцшдцйц, щаггында йаздыьы щяр бир шяхсин шяряф вя ляйагятиня, шяхси щяйатынын тохунулмазлыьы принсипиня щюрмятля йанашмалыдыр» тяляблярини позуб.
Азярбайжан Мятбуат Шурасы бцтцн бунлары нязяря алараг Ряйя Эялиб:


  1. «Прессинг» гязети няшрин бу илки сайларында эедян «234 сайлы мяктяб коррупсийайа уьрайыб» (31 май), вя «Йаздыгларымыз тясдигини тапыр» (4 ийун) сярлювщяли йазыларда «Азярбайжан Ъурналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары»нын «Щягигятя хидмят, дягиглик вя обйективлик» адлы 1-жи принсипинин 1.1 бяндинин «ъурналистиканын али мягсяди щягигяти йаймагдыыр, обйективлик ися ясас пешякарлыг мейарыдыр», 1.2 бяндинин «ъурналист щазырладыьы йазыда тянгид обйектинин мювгейини юйряниб билдирмялидир. Бу, мцмкцн олмадыгда, тянгид обйекти тяляб едярся, юз фикирлярини чатдырмаьа чох гыса вахтда она шяраит йаратмалыдыр. Плцрализм принсипиня ямял едилмялидир», «Информасийа гайнагларына сайьылы йанашма» адлы 2-жи принсипинин 2.2 бяндинин «гейри-рясми мянбялярин мялуматлары онларын щягигятя уйьунлуьу вя информасийа дяйяри йохланылмадан йайылмамалыдыр», «Шяряф вя ляйагятин горунмасы, шяхси щяйатын тохунулмазлыьы» адлы 3-жц принсипинин 3.2 бяндинин «ъурналист эюрцшдцйц, щаггында йаздыьы щяр бир шяхсин шяряф вя ляйагятиня, шяхси щяйатынын тохунулмазлыьы принсипиня щюрмятля йанашмалыдыр» тяляблярини позуб.
  1. «Прессинг» гязетиндя пешя фяалиййяти иля бир арайа сыьмайан щярякятляр барядя Азярбайжан Мятбуат Шурасына мцтямади шикайятлярин дахил олдуьуну, баш редактор Азяр Абдулланын Шуранын ирад вя тювсиййяляриндян нятижя чыхармадыьыны ясас эютцряряк бу няшрин «рекет» гязет елан олунмасы цчцн МШ Идаря Щейятиня мцвафиг тягдимат верилсин.
  1. Шура Катиблийи бу Ряйин ижрасындан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Умуд Рящимоьлу МШ-нин Шикайятляр цзря Комиссийасынын сядри1. 4.
2. 5.
3. 6.
Каталог: metbuat-shurasi -> reyler-qerarlar -> reyler -> 2009


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет