Бекітілді утвержденбет1/4
Дата11.07.2016
өлшемі0.55 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мәдениет және өнер факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Факультет культуры и искусства
БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от ________ 2015 г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС _________

Л.К. Еркинбаева

5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша

Элективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015 ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности: 5В010800 – «Физическая культура и спорт»

год приема: 2015 г

Талдықорған 2015 ж
Пәннің шифры: ASMN 1201

Пән атауы: Анатомия және спорттық морфология негіздері

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: Жасерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Мақсаты: спорттың алуан түрінен жаттығушыларды және бастапқы әскери дайындық мамандығына дайындалушыларды медициналық-биологиялық білімдерін қалыптастыратын іргелі теориялық пән. Оның негізгі мақсаты - студенттерге адам организімінің құрылысынан мағлұмат беру. Міндеттері - студенттердің жалпы биологиялық, теориялық және әдістемелік даярлығының ауқымын кеңейту, адам организімнің құрылысын, оның барлық үйімдастырылу деңгейінде тереңдете оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Организм құрылысының жасушалық және ұлпалық деңгейі. Организмнің өсу және даму заңдылықтары. Қаңқа сүйектері және олардың байланыстары. Қаңқа бұлшық еттері. Жалпы динамикалық морфология. Жеке динамикалық тәнтану. Ішкі мүшелер.Жүрек қан тамырлар жүйесі. Ішкі секрециялық мүшелер. Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері. Жас шамасының морфологиясы. Конституциональдық морфология және жыныстық деыормизм. Спорттық морфология.

Күтілетін нәтижелер: Дене тәрбиесі мен спорт түрлері физиологиясының негіздерінен алған білім, спорттық медицинаға, дене тәрбиесі және спорттың теориясы мен әдістемесіне, педагогикалық және спорттық бапкерлік іс-тәжірибеге, емдік дене жаттығулары мәдениеті мен массажға қажет.

Құзыреттер: Адам ағзасының барлық даму кезеңдеріндегі құрылымын біледі, спорттық морфология негіздерін игерген

Шифр дисциплины: AOSM 1201

Название дисциплины: Анатомия и основы спортивной морфологии

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена

Цель изучения: Дать знания о внешней форме и строении внутренних органов человека. Формировать у студентов диалектико-материалистическое представление о строении тела с общебиологической точки зрения на основе принципов детерминизма, структурности, целостности, иерархичности, функциональности организма человека. Рассмотрение органов и систем организма производится на основе принципов кинезиологии и динамической морфологии.

Краткое содержание основных разделов: Курс анатомии человека изучает строение клеток, их виды, размеры, формы; строение тканей, их виды, формы, функции; строение органов и систем организма. Особое внимание уделяется изучению строения опорно-двигательного аппарата – костей, их форм, химического состава, механических свойств, роста и развития в онтогенезе и при физических нагрузках; строение мышц – миофибрилл, сократительных элементов. Уделяется внимание основным физическим и механическим качествам мышечной системы – эластичности, сопротивляемости сарколеммы, фасции, апоневрозов, сухожилий и их роли в двигательной деятельности человека. Изучение внутренних

органов осуществляется с точки зрения их вегетативной функции. Нейроэндокринная система представляется в регулирующей роли в деятельности опорно-двигательного и вегетативного аппаратов.

Ожидаемые результаты: В соответствии с требованиями квалификационной характеристики студент должен знать

-строение клеток, тканей, органов, систем и целого организма; строение опорно-двигательного аппарата - костей, мышц, суставов, сухожилий и формы движения;

- строение внутренних органов – желудка, кишечника, печени, почек, легких и т.д.;

- строение органов нервной системы – головного и спинного мозга, нервов, сплетений, рецепторов и т.д.;

- строение желез внутренней секреции и их функции в регуляции жизнедеятельности организма;

Компетенции:


ТК 2.1

Пәннің шифры: SM 1202

Пән атауы: Спорттық медицина

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттер: Жасерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Мақсаты: Дене тәрбиесі мәдениеті мен спорттың үдемелі дамуы, дене тәрбиесінің салауатты өмір салтының құрамдас бөліктері ретінде халық арасында кең қолданылуы, жаттығу жүйесінің медициналық тұрғыдан реттеліп басқарылуын талап етеді.

Күтілетін нәтиже: Спрорттық медицинадағы функционалдық және эргометриялық пайымдау тәсілдері арқылы машықтану дәрежесінің тиімділігін арттыру.

Біледі: Дене бітімінің дамуы мен денсаулықты бағалау ерекшеліктерінен; спорт түріне байланысты ағзаның негізгі жүйелерінің жаттығу барысындағы қызметтік өзгерістерін, жалпы жұмысқа қабілеттігін, энергия қорын анықтау және бағалау принциптерінен

Істей алады: Сырттай көзбен көру арқылы жаттығушылардың дене мүсін, пішінін және тірек қозғалыс аппараттарының ерекшеліктерін; дененің тотальды көрсеткіштерін өлшеу және оларды бағалай білу;

Тамыр соғу жиілігін және қан қасымын өлшеп, ол көрсеткіштердің жаттығудың қарқыны мен кқ\өлеміне және машақтану дәрежесіне байланысты өзгеруін бағалау

Іскерліктері бар: Дәрігерлік – ұстаздық бақалау көрсеткіштерін таңдап, жаттығуды дұрыс жүргізе білу және тиімділігін арттыруға арналған ұсыныстар енгізу; жедел медициналық көмек көрсету және реанимациялық әрекеттер жасау (жасанды дем алдыру, жүреккее жанама массаж жасау)

Құзыреттер: Дене шынықтырумен үзбей шуғылдану процессінде организмде пайда болатын морфофункционалдық өзгерістерді анықтай біледіКВ 2.1

Шифр дисциплины: SM 1202

Название дисциплины: Спортивная медицина

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена

Цель изучения: привитие студентам знаний, умений и навыков использования средств и методов физической культуры и спорта для гармоничного развития человека, сохранения и укрепления здоровья человека, повышения работоспособности и продления активной продолжительности жизни.

Краткое содержание основных разделов: Методология и методы функциональной и эргометрической диагностики, врачебно-педагогических наблюдений, медицинского обеспечения занятий, УТС и соревнований, восстановления организма после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок и повышения неспецифической сопротивляемости организма, профилактики заболеваемости, острых патологических состояний и травм.

Ожидаемые результаты: Привитие умений и навыков врачебно-педагогических исследований с ориентацией на возможность использования их результатов в повседневной практической работе тренера, преподавателя физической культуры

Знает: Особенности оценки состояния здоровья и физического развития; принципы исследования и оценки функционального состояния ведущих систем организма, а также общей физической работоспособности и энергетических потенций

Умеет: Визуально определить тип сложения, осанку и состояния ОДА; проводить атропомерические измерения и оценить полученные данные; определит и оценить ЧСС и измерить ОДА

Имеет навыки: Анализировать результаты различных методов ВПН и ввести своевременные коррективы в учебно-тренировочный процесс; оказывать неотложную доврачебную помощь

Компетенции:
ТК 2.1

Пәннің шифры: EDT 1202

Пән атауы: Емдік дене шынықтыру

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: Жасерекшеліктері физиологиясы.

Мақсаты: Студенттердің ауруларға деген жоғары адамгершілік қасиетік арттару. Емдеу және алдын алу үшін студенттер теория және тәжірибе жүзінде білімдерін шыңдау. Массаждың тәсілдерін жете қолдану. Дәрі-дәрмекті қолданбай емдік жаттығулар мен массаж арқылы емдеуді шыңдау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Емдеу сауқтыру орындарында емдік гимнастиканы ұйымдастыру жұмысын жетілдіру. Емдік гимнастиканы аурудың дамуына, функционалды өзгерісіне сәйкес кешенді емдеу езінде емдік гимнастиканың нәтижесін жеее анықтау. Бұрын белгілі массаждың тәсілдерін таңдаған мамандыққа сәйкес жетілдіру. Классикалық массаждың тәсілі мен әдістемері тыңғылықты меңгеру. Жалпы және жекелей массажды жете түсіну. Спорттық массажды жасау әдісін тәжірибе түрінде меңгеру. Спортшылардың тірек-буына, денесіне операция жасаған соң қолданатын массажды толық меңгеру. Аппаратттық массажды жете білу. Сегментарлы-рефлекторлы массажды қолдана білу. Тоқпен және сумен бірге массажды қолдану әдістерін ұйымдастыру және қолдану. Емдік гимнастика мен массажды ішкі мүшелер ауруына қолдану әдісін жетілдіру.Тірек-буын зақымдағанда жіберілетін жаттығулар мен массаждың әдістерін жетілдіру.

Күтілетін нәтиже: Емдік жаттығуларды құрастырып жазады. Сабақтын әр бөлімін көрсетеді. Аурудың жаттығуларды орындағандағы арнайы қалпы және оның мөлшерін біледі. Әр студент қолдаған массаждың тәсілін жете түсініп жеке жоспар жасай алады. Аурудың түріне, кезеңіне сәйкес емдеу-сезімтал нүктелерін анықтайды.Емдік гимнастика мен массаждын өткізілген сабақты күнделікке толтырады. Жеке-дара жоспарға сәйкес емханада, ауруханда орындалатын массаждың тәсілдерін жете меңгіреді.Созылмалы аурулардың алдын алу үшін қолданатың массаждың тәсілдерін. Өткен сабақтын талқылап-тиімді тәсілдерін анықтайды. Тыныс алу жаттығуларын қан айналымына, зат алмасуына жүргізетін әсерін анықтау. Жүйке жүйесі ауырғанда және жарақаттанғанда берілетін жаттығулар мен массаждың әдісі және меңгеру. Балалар мен үлкендерде болатын хирургиялық аурулардан соң қалпына келтіру әрекетін жеге қолдану.

Құзыреттер: Емдік дене жаттығулардың негізгі механизмдерін, емдік және адаптивтік дене шынықтырулардың қолдану принциптерін меңгерген


КВ 2.1

Шифр дисциплины: LFK 1202

Название дисциплины: Лечебная физическая культура

Пререквизиты: нет.

Постреквизиты: Возрастная физиология и школьная гигиена

Цели изучения: изучить принципы применения лечебной физкультуры; всестороннего воздействия, и оздоровительной направленности; общие и специальные упражнения.

Изучение дисциплины поможет успешной реализации практических навыков и умений в спортивной деятельности.

Краткое содержание основных разделов:

Совершенствование рганизации службы ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях. Совершенствования комплексного патогенетического, функционального лечения больных в сочетании с лечебной гимнастикой. Совершенствование методов оценки эффективности ЛФК в комплексном лечении больных. Совершенствование в избранной специализации ранее изученных приемов массажа. Совершенствование методики общего и частного массажа. Реабилитационный массаж при оперативных вмешательствах на тканях и опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Совершенствование сегментарно-рефлекторного массажа. Организация и проведение массажа в комплексе с физиотерапией и гидропроцедурами. Совершенствование ранее изученных методов лечебной гимнастики и массажа при заболеваниях внутренних органов. Совершенствование метода ЛФК и приемов массажа при деформациях опорно-двигательного аппарата. Совершенствование реабилитации больных при травмах и хирургических заболеваниях у детей и взрослых.

Ожидаемые результаты: По окончании курса студенты знают организацию всей работы по ЛФК лечебного учреждения; обязанности врача-специалиста, инструктора по лечебной физкультуре; основы организации службы ФК в больницах, госпиталях, поликлиниках, санаториях; содержание и объем комплексного метода лечения; анализ и учет эффективности физических упражнений в комплексном лечении больных с заболеваниями внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Выпускники умеют: составлять схемы занятий по лечебной физической культуре; указать части занятия; показать исходное положение и дозировки упражнения; составлять индивидуальный план студента по совершенствованию приемов классического массажа; определять основные биологически-активные точки и зоны при различных патологических состояниях.

Компетенции:


Пәннің шифры: GTA 2213

Пән атауы: Гимнастиканың теориясы мен әдістемесі

Пререквизиттері: Дене шынықтыру.

Постреквизиттері: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен

Мақсаты: Мектепке дейінгі мекемеде, мектепте және жоғары оқу орындарда, басқада дене шынықтыру және спорт мекемелерінде білімді қамтту, кәсіби-педагогикалық шеберлікті қалыптастыру пәнің бас мақсаты.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дәрістердің мазмұны: Гимнастиқалық терминология. Саптық және жалпы жетілдіру жаттығұлары. Гимнастикалық жаттығуларды үйретудің тәсілдері мен әдістері. Гимнастика сабағы. Мектептегі гимнастика сабағының әдістемесі.

Күтілетін нәтиже: Студент курстың бітуіне қарай келесі кәсіби-педагогикалық біліктіліктер мен дағдыларды меңгереді:

- бағдарламаның дәріс бөлімінің оқу материалдарын біледі;

- сап жаттығуларын өткізеді;

- ЖДЖ жиынтығы құралдармен және құралсыз әзірлеу және өткізу;

- Қауіпсізщдікпен көмектесумен қамтамасыз ете гимнастика құралдарында жаттығуларды үйретуді біледі;

- көп сайыстың барлық түрлерінен сынақ жаттығуларын жасай біледі.

Құзыреттер: Жалпы білім беру мектептеріндегі "Дене шынықтыру" сабағы, Президенттік тестілеу бағдарламасына енгізілген гимнастиканың негізгі түрлерінің ілімі мен оқыту әдістемесінен білімдерді меңгергенШифр дисциплины: TMG 2213

Название дисциплины: Теория и методика гимнастики

Пререквизиты: Физическая культура

Постреквизиты: Теория и методика легкой атлетики

Цели и задачи: Цель преподавания дисциплины Гимнастика с методикой преподавания является обеспечение теоретических знаний и профессионально-практических умений и навыков, необходимых преподавателю по физической культуре и организатора массовой физкультурно-оздоровительной работы.

Краткое содержание основных разделов: Гимнастическая терминология. Строевые и общеразвивающие упражнения. Техника и методика обучения гимнастическим упражнениям. Урок гимнастики. Методика занятий гимнастикой в школе.

Ожидаемые результаты: По окончании данного курса студент знает и умеет:

-развивать педагогическую мысль, овладеть методами педагогического контроля и контроля качества обучения.

- применять на практике основные учения в области физической культуры;

Умеет разрабатывать учебные планы и программы учебных занятий;

- владеет методами и средствами проведения уроков гимнастики в младших, средних и старших классах.

- умеет составлять и вести документацию учебно – тренировочной работы в школе.

- умеет применять методику обучения упражнениям гимнастического многоборья владеть приемами страховки и помощи.

- умеет организовывать и проводить массовые соревнования по гимнастике, оздоровительные мероприятия.

Компетенции:


ТК 2.8

Пәннің шифры: ZhAOA 1217

Пән атауы: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен

Пререквизиттері: Гимнастиканың теориясы мен әдістемесі

Постреквизиттері: Баскетболдың теориясы мен әдістемесі

Мақсаты: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен» пәні болашақ маман иесі жүгіру, секіру, лақтыру түрлерінің негізгі тәсілдері туралы дағдыларға және білім беруге, Президент сынамалары мен жалпы білім беру мектеп бағдарламасына кірген жеңіл атлетиканың негізгі түрлерін оқыту әдістемесін үйрету. Жеңіл атлетика жарысын ұйымдастыру және өткізу дағдыларын бойларына сіңіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен» пәнінен оқу жұмыстары дәрістер, тәжірибелік сабақтар, оқу тәжірибелері және студенттердің өзіндік жұмыстары түрінде өткізіледі.

Дәрістерде жеңіл атлетика даму тарихы, оның спорт және дене тәрбиесі жүйесіндегі алатын орны, жеңіл атлетика техникасы мен тактикасы, жеңіл атлетика оқыту әдістемесі, жарысты ұйымдастыру

және өткізу.

Тәжірибелік сабақтар теориялық білімді тереңдетуге және бекітуге ықпал етеді, тәрбиелік және оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізуде оқыту үрдісінде педагогикалық дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру үшін жағдай туғызады. тәсілдерін орындау техникасын ұтымды меңгереді, тактиканы үйренеді және жетілдіреді, жаттығуды және етуді үйрету әдістемесін меңгереді, жалпы және арнайы дене дайындығының тәсілдерін оқыту әдістемесін оқиды.

Күтілетін нәтиже: Студент курстың бітуіне қарай келесі кәсіби-педагогикалық біліктіліктер мен дағдыларды меңгереді: Жеңіл атлетикадан сабақ жүргізудің ілімдік, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін біледі; Жеңіл атлетика ойынының техника-тактикалық тәсілдерін игереді; Жеңіл атлетикадан оқу сабақтарын құру әдістемесін игереді; Жарыс ережесін біледі, төрешілік ету дағдыларын игереді; Оқу-әдістемелік, ғылыми зерттеу жұмыстары мен оқушылардың даярлық деңгейін бақылау дағдыларын игереді./ Студенттердің жалпы үлгерімінің 60% пайызын, екі аралық рейтингтер, студенттің өзіндік жұмысы және оқытушымен жұмыстарының нәтижесін құрады.

Құзыреті: Оқу – әдістемелік жұмысқа педагогикалық білік және дағдысын қалыптастыру.Шифр дисциплины: TMLA 2212

Название дисциплины: Теория и методика легкой атлетики

Пререквизиты: Теория и методика гимнастики

Постреквизиты: Теория и методика баскетбола

Цель изучения: сформировать у студентов профессионально-педагогические умения, позволяющие решать задачи обучения легко атлетов в школе. Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего необходимыми профессионально-педагогическими знаниями, умениями и приемами использования средств и методов обучения с учетом возрастных особенностей, определяющих психофизическую готовность студента к будущей профессии.

Краткое содержание основных разделов: Теоретические и методические основы вида спорта, методика преподавания вида спорта, основы технической и тактической подготовки вида спорта, воспитание физических качеств, организация спортивной и внеклассной работы, НИР и УИРС, техника безопасности при занятиях, спортивные сооружения.

Содержание практические занятие:

Урок и тренировочное занятие в лёгкой атлетике Технология подготовки и проведения урока Методика обучения технике спортивной ходьбы

Обучение элементам техники ходьбы, ходьбы в целом 3.История развития спортивной ходьбы. окончании курса студент преобретает следующие умения и навыки: знает теоритические, методические и практические основы спортивной тренировки и подготовки легкоатлетов; владеет средствами методами управления спортивной тренировкой в легкой атлетике различных возрастных групп с учётом индивидуальных особенностей и адаптации физическим нагрузкам; знать правила соревнования владеть судейскими навыками; в совершенстве владеть техникой видов легкой атлетике; владеет методикой обучения построения тренировочного процесса для спортсменов различной спортивной классификации; имеет навыки по контролю за уровнем спортивной подготовки, по научно- исследовательской работе и управлению спортивной тренировки.

Компетенции: Формирование педагогических умении и навыков необходимых для учебной методической работы.

ТК 2.2

Пәннің шифры: SһSТА 2214

Пән атауы: Шаңғы спортытың теориясы мен әдістемесі

Пререквизиттері: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен

Постреквизиттері: Футболдың теориясы мен әдістемесі

Мақсаты: «Шаңғы спорты оқыту әдістемесі» пәнін оқытудың мақсаты – шаңғы спортың әдістемесін, жаттықтырушының кәсіби – педагогикалық қызметі үшін қажетті практикалық дағдыларды жаттықтыру мне оқытудың әдістемесі және теориялықө білімдерін меңгерген, жоғарғы дәрежелі мамандырды даярлау болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Шаңғы спортынын тарихиы. Шаңғы спортының спорт қызметіндегі объективті жағдайлары. Шаңғы спорт түрлерінің оқыту әдістемесі. Шаңғы спортының әдістемесі. Шаңғышының пси хологиялық дайындығы. Кіріспе, шаңғы спорт түрлерінің теория негіздері, шаңғы спорт түрлерінің оқыту әдістемесі, шаңғы спорт түрінен әдіс және айла дайындық негіздері , шаңғышының дене психологиялық тәрбиелік сапасы, шаңғы спорт түріндегі дайындықтың жас ерекшіліктері ,спорттық және сыныптан жұмыстар ұйымдыстыру, шаңғы спорт түрінен спортың жаттығу процессін басқару, ғылыми – зерттеу жұмыстары және СҒЗЖ, шаңғы спорт түрлерінің әдістік қауіпсіздігі, спорттық құрылыс және материалдық – техникалық қаматамасыз ету, Кәсіби педагогикалық білім, білік және іскерлік дағдыларынан спорттық шебірлекке қойылатын сынақтын талабы.

Шаңғы спорты курсының пәні мен тапсырмалары. бағдарлама мазмұны. Курсы ұйымдастыру және жүргізу. Шаңғы спортының даму тарихы. Шаңғы спортының дене тәрбие жүйесіндегі орны мен маңызы. шаңғы спорт түрлері (шаңғымен жүгіру, шаңғымен тұғырдан секіру, шаңғы қоссайсы, биатлон, тау шаңғы спорты) және олардың сипаттамасы. Шаңғы спортының жіктелуі және терминологиясы.

Шаңғы спорт түрлерінің теория негіздері. Дене тәрбие жүйесіндегі шаңғы спорты.

Студентердің үлгерім есебі оқу жылында өткізілген тақырыптарға байланысты тест тапсыру , оқу жоспарында көрсетілгендей емтихан арнайы сынау түрінде өткізіледі. Деңе шыңықтыру мен спортының бакалаврі білуі керек: -

Күтілетін нәтиже: дене шыңықтырудың жалпы және ерекшелік қызметтері, дене шыңықтырудың қоғамдағы әр түрлілігі мен құрылымы, дене тәрбиесі негізгі жақтарының мақсатқа бағытталуы; - дене шыңықтырудың бала тәрбиесі жүйесіндегі мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балалар, жастар, орта және егде жастағы адамдарды тәрбиелеудегі ролі; Істей алу керек: - дене шыңықтыру қозғалысының түрлі буындарында ұйымдастыру- бұқаралық жұмыстарың іске асыру; - салауатты өмір салтын және дене шыңықтыру спортпен шұғылдануды насихаттау; дағдысы болу керек: - дене жаттығуларын, тәсілдік қимылдарды орындауды көрсету дағылары мен шебірлекке үйрету бойынща; - спорттық іріктеу, болжау әдістері, модельдеу мен мониторинг бойынша. Жетік білуі керек: - түрлі жастағы, жыныстағы, спорттық біліктілігі тұлғаларды үйрету мен жаттықтыруда түрлі маңызды міндеттірі, тәсілдерді іске асыруда.

Құзыреттер: Шаңғы спорттының негізгі түрлерінің техникасы мен тактикасын оқыту әдістемесін меңгергенКВ 2.2

Шифр дисциплины: ТМLS 2214

Название дисциплины: Теория и методика лыжного спорта

Пререквизиты: Теория и методика легкой атлетики

Постреквизиты: Теория и методика футбола

Цель изучения: Цель дисциплины сформировать у студентов знания и умения по основам обучения техники видов лыжного спорта, входящих в программу общеобразовательных школ. Подготовить специалиста, обладающего практическими умениями и навыками использования средств и методов обучения видов лыжного спорта с учетом возрастных особенностей. Освоить методику профессиональной педагогической деятельности специалиста по физическому воспитанию и оздоровительной работы средствами лыжного спорта.

Краткое содержание основных разделов:

Организация и проведение курса. История развития лыжного спорта.

Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания

Виды лыжного спорта( лыжные гонки, прыжки на длину с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, горнолыжный спорт) и их характеристика.

Понятие о классификации и терминологии лыжного спорта.

Лыжный спорт в системе физического воспитания. История лыжного спорта. Объективные условия спортивной деятельности в лыжном спорте.

Методика преподавания избранного вида спорта. характеристика методов обучения. частные методики обучения. организация процесса обучения. Применение технических средств в обучении. Составление учебных документов. основа технической и тактической подготовки в избранном виде. техника лыжного спорта. Тактика лыжного спорта основы физической, функциональной и психологической подготовки в избранном виде спорте. Физические качества лыжника психические качества лыжника. Возрастные особенности подготовки в избранном виде спорта. Основные средства спортивной тренировки. Основные средства спортивной тренировки и методы их применения. Виды подготовки лыжных спортсменов. Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта. Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта. Организация и проведение тренерских занятий. Моделирование спортивной деятельности.

Содержание практических занятий: Обучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах. Обучение и совершенствование техники спусков и поворотов в горнолыжном спорте. Обучение и совершенствование техники прыгунов на лыжах.

Ожидаемые результаты: По окончании данного курса и сдачи экзамена студент знает методику формирования

физических качеств при занятии лыжной подготовкой. Владеет методикой тренировочного процесса для достижения высоких спортивных результатов, оптимальной физической работоспособности и совершенствование резервных возможностей организма без вреда для здоровья и срывов механизма.

Компетенции:


Каталог: uploads -> files -> 2015-10
files -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
files -> Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауыл округінің әкімі Бекежанов Бақберген Сейтжанұлының ауыл тұрғындарының алдында 2014 жылғы бір жылдық атқарған жұмыстары туралы есебі бойынша жинақталған құжаттар Сарыөзек ауылы
2015-10 -> Пәннің шифры: eв 1106 Пән атауы: Еңбекті қорғау Пререквизиттері
2015-10 -> Пәннің шифры: oam 1201 Пән атауы: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Пререквизиттері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет