Белите брезижүктеу 19.64 Kb.
Дата19.07.2016
өлшемі19.64 Kb.
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “БЕЛИТЕ БРЕЗИ”
Утвърждавам.........................

/ПРЕДСЕДАТЕЛ/


П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Н А Р Е Д Б А
На основание чл. 4 от Наредба N І – 209 на МВР /ДВ бр. 107/ 2004 г./
Н А Р Е Ж Д А М
1. Работниците, служителите, клиентите, гостите, и временно преиваващите

лица да спазват установените с тази Наредба заповеди, инструкции и противопожарни изисквания в обекта.

2. В края на работното време всеки служител /работник/ е длъжен да прове-

ри и остави в пожаробезопасно работното си място.

3. След приключване на работното време електрическите инсталации-сило-

ва и осветителна, без дежурното осветление и денонощни потребители в обекта да се изключват.

4. Всички помещения на територията на обекта системно да се почистват

от горими отпадъци, които да се събират на определени пожаробезопасни места.

5. Към всички съоръжения, водоисточници и противопожарен инвентар в об

екта да се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.

6. В коридорите, пред изходите и по стълбищата да не се складират матери-

али и оборудване.

7. Всички пътища и изхода за евакуация трябва да са свободни за осигуря-

ванве на безпрепятствено напускане.

8. Противопожарни уреди и съоръжения, с които е обарудван обекта трябва

да се поддържат в изправност и готовност за действие.

9. Тютюнопушенето да се извършва на определените за целта места, регла

ментирани със знаци.

10. Евакуационното осветление да се поддържа винаги в изправност.

11. Електическите инсталации и ел. оборудване да се поддържат в добро тех

ническо състояние, осигуряващо тяхната пожаробезопасна експлоатация.

12. Отоплителните и вентилационни съоръжения в обекта да се монтират и

експлоатират при спазване на съответните техничски изисквания, определени за тяхното производство, монтаж и ползване.

13. При извършване на огневи и заваръчни работи строго да се спазват изис

кванията на Наредба N 15 за ПБИОР.

14. Всяко изменение на функционалното предназначение на помещенията да

се съгласува с органите на РС ПАБ.

15. При възниквания на запалване и пожар незабавно да се уведоми РС ПАБ

на тел.160, след което да се започне евакуация на хората и гасенето на пожара с наличните уруди и съоръжения.
Настоящата Наредба да се доведе до знанието на персонала в обекта.

Към нарушителите ще се прилагат административно-наказателни санкциисъгласно ЗМВР в Република България.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет