Білімдік Қызмет Көрсету Шартына Қосымша/ Приложение к Договору Оказания Образовательных Услуг/ Appendix to the Educational Services Contractжүктеу 84.45 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі84.45 Kb.
Білімдік Қызмет Көрсету Шартына Қосымша/ Приложение к Договору Оказания Образовательных Услуг/ Appendix to the Educational Services Contract
ҚМЭБИ Қамқоршылар Кеңесі 2009 ж. 20 қарашада бекіткен 2010-2011 оқу жылына академиялық бағдарламалар мен курстарда оқу ақылары/ Стоимость обучения на академических программах и курсах на 2010-2011 учебный год, утвержденный Советом Директоров КИМЭП

от 20 ноября 2009г./ Tuition and Fees For Academic Programs and Courses for 2010-2 011 as approved by KIMEP Board of Trustees On November 20, 2009

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ/ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ UNDERGRADUATE PROGRAMS

Тенге (KZT)

2009-2010 оқу жылында және одан кейін оқуға түскендер үшін (барлық бағдарламалар үшін)/ Для студентов, поступивших в 2009-2010 учебном году и позже (на все программы)/ Students who entered in the 2009-2010 AY and later (all programs) 

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

28700

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

86100

2009-2010 оқу жылынан бұрын оқуға түскендер үшін/ Для студентов, поступивших до 2009-2010 учебного года/ Students who entered before the 2009-2010 AY
"Экономика Бакалавры" және "Әлеуметтік Ғылымдар Бакалавры" бағдарламалары бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программам "Бакалавр Экономики" и "Бакалавр социальных наук"/ Tuition fees for the Bachelor of Arts in Economics and Management (BAE) and Bachelor of Social Science (BSS)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

26500

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

79500

"Іскер Әкімшілдік Бакалавры" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Бакалавр Делового Администрирования"/ Tuition fees for the Bachelor of Science in Business Administration and Accounting (BSc)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

28700

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

86100

"Халықаралық журналистика бакалавры" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Бакалавр международной журналистики"/ Tuition fees for the Bachelor of Arts in International Journalism (BAIJ)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

21000

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

63000

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (барлық магистранттар үшін)/ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  (Для всех магистрантов)/ GRADUATE PROGRAMS (For all graduate students)

"Іскер Әкімшілдік Магистрі" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Магистр Делового Администрирования"/ Tuition fees for the Master of Business Administration (MBA)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

41400

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

124200

"Экономика Магистрі" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Магистр Экономики"/ Tuition fees for the Master of Arts in Economics (MA)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

39600

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

118800

"Мемлекеттік Басқару Магистрі" және "Халықаралық Қатынастар Магистрі" бағдарламалары бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программам "Магистр Государственного Управления" и "Магистр Международных Отношений"/ Tuition fees for the Master of Public Administration (MPA) and Master of International Relations (MIR)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

30700

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

92100

"Халықаралық журналистика және БАҚ Магистрі" және "Ағылшын тілін оқыту магистрі" бағдарламалары бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программам "Магистр Международной Журналистики и СМИ" и "Магистр по Преподаванию Английского Языка"/ Tuition fees for the Master of Arts in International Journalism and Mass Communication (MAIJMC) and Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (MA in TESOL)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

29100

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

87300

"Құқық Магистрі" Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу ақысы / Стоимость обучения по программе "Магистр Права"/Tuition fees for the Master of International Law (LLM)

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

41400

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

124200

"Басқарушы кадрлар үшін Іскер Әкімшілдік Магистрі" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Магистр Делового Администрирования для Руководящих Кадров"/ Tuition fees for the Executive Master of Business Administration (ExMBA) Program

Бағдарлама үшін (2009-2010 оқу жылында түскендерге)/ За программу (для поступивших в 2009-2010 учебном году)/ For the Program (for those who enrolled in 2009-2010)

2 652 000

"Іскер Әкімшілдік Докторы" бағдарламасы бойынша оқу ақысы/ Стоимость обучения по программе "Доктор Делового Администрирования"/ Tuition fees for the Doctor of Business Administration (DBA) Program

Бір кредит үшін/ За один кредит/ Per credit

41400

3-кредиттік пән үшін/ За 3-х кредитный предмет/ Per 3 credit course

124200

ДӘРЕЖЕ ТАҒАЙЫНДАМАЙТЫН БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН/ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММ БЕЗ ПРИСУЖДЕНИЯ СТЕПЕНИ/ NON-DEGREE STUDENTS

Бакалавриат бағдарламаларының бір кредиті үшін/ За один кредит программ бакалавриата/ Per Undergraduate credit

28700

Магистратура бағдарламаларының бір кредиті үшін/ За один кредит программ магистратуры/ Per Graduate credit

41400

БАСҚА КУРСТАР МЕН ТӨЛЕМДЕР/ ПРОЧИЕ КУРСЫ И ВЗНОСЫ/ OTHER COURSES AND FEES

Бастапқы Ағылшын Тілі (бір деңгей үшін)/ Базовый Английский Язык (за один уровень)/ Foundation English (per level)

60000

Магистратура бағдарламалары үшін ағылшын тілі курстарында оқу ақысы (кредиттер бермейтін курстарды қосқанда)/ Стоимость курсов английского языка для программ магистратуры (включая курсы без начисления кредитов)/ English Courses Tuition Fees for Graduate Programs (including zero credit course)

50500

МВА және МА бағдарламаларына даярлау курстары үшін (бір курс үшін)/ Подготовительные курсы к программам MBA, и MA (за один курс) / Pre-MBA, Pre-MA courses (per course) 

50500

"Университеттік өмір" пәні (2005-2006 оқу жылы және одан кейін оқуға түскендер үшін)/ Предмет "Университетская Жизнь" (для студентов, поступивших в 2005-2006 учебном году и позже)/ University life course (for those who entered in 2005-2006 AY and later)

17300

Компьютерлерге кіріспе (Тест)/ Введение в компьютеры (Тест)/ Introduction to computer (Test)

2500

ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ТӨЛЕМДЕР/ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ/ Services Fees

Кеш төлем үшін жарна/ Фиксированный штраф за позднюю оплату/ Late payment fee 

8800

Кеш тіркелу үшін жарна (бір пән үшін)/ Штраф за позднюю регистрацию (за один предмет)/ Late registration fee (per course)

4500

Студенттік шаралар үшін төлем (бір семестр үшін)/ Сбор на студенческие мероприятия (за семестр)/ Student Activity Fee (per semester)

2000

Ресми транскрипт (3 дана)/ Официальный транскрипт (3 экземпляра)/ Official transcript (3 copies) 

1700

КИМЭП –тен оқудан шығу үшін әкімшілік төлем/ Административный взнос за отчисление из КИМЭП/ Withdrawal administrative fee 

4500

Анықтама/ Справка/Inquiry (Spravka)

300

Дипломды алмастыру және оның дубликатын шығару/ Дубликат и замена диплома/ Duplicate and replacement of Diploma

1700

КІТАПХАНА МАТЕРИАЛДАРЫ ҮШІН ТӨЛЕМДЕР/ ШТРАФЫ ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО БИБЛИОТЕЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ/ Library materials overdue fines

Оқулықтар үшін кепілдік депозит (тағайындалған ақы)/ Гарантийный депозит за учебники (фиксированный)/ Textbook security deposit (fixed)

15000

Оқулық несие төлемі (кепілдік депозитінен алынады)/ Сбор за прокат учебников (взимается с гарантийного депозита)/ Textbook rental fee (collected from security deposit)

Оқулық өтем ақысының 25%-ы/25% стоимости возмещения учебника/25% of textbook replacement costҚМЭБИ/КИМЭП/KIMEP _________________ Білім алушы/Обучающийся/Student _____________­­­­­________________


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет