Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»жүктеу 144.5 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі144.5 Kb.
Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік

сатып алуды өткізу туралы

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 4) тармақшасы 32 - бабы және мемлекеттік сатып алу қорытыдылырын бекіту туралы шешімдеріне сатып алу қорытыдыларын бекіту туралы шешімдеріне сәйкес 2015 жылдың 25 ақпандағы № 4542417 және 2015 жалдың 13 наурыздағы № 4571482, БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден алу тәсілімен Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Атырау облысы аумақтық департаменті үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алу жүргізілсін.

2. Иемделген қызметтерінің қоса берілген спецификацияларды, шарттарын анықтауы, тапсырылатын қызметтердін орны мен мерзімі, осы бұйрықтың 1, 2 қосымшасыларымен сәйкес бір көзден төлеу тәсілінің уақыты мен шарттары бекітілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағанын орынбасары Е. А. Кәрентаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.Төраға С. Есімханов

Қазақстан Республикасы

Энергетика министірлігі Атомдық және энергетикалық кадағалау мен бақылау комитеті төрағасының

2015 жылғы «__» ________ №___

бұйрығына 1-қосымша бекітілді

Техникалық спецификациясы

«Басқа қызметтердің және жұмыстардың төлеуі» 159 ерекшелігі жөніндегі,«Энергетика, атом энергиясы, мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 100 кіші бағдарламасы, «Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» 001 бағдарламасы бойынша комитетінің Атырау облысының аумақтық департаментіне үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша.
1. Қызмет көрсету шарттары: уақытылы және сапалы қызмет көрсету.

2. Қызмет көрсету орыны: Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Абай қөшесі, 10а үй.

3. Қызмет көрсету мерзімі: 2015 жыл барысында.

4. Төлем шарттары: Жеткізушінін актынде корсетілген қызмет корсету және шот-фактура ұсынылғаннын негізінде.

5. Төлем уақыты: аударыммен төлеу фактпен көрсетілген қызметке.
п/п

Орын-жайдың орналасқан жер

Қызметтерге шығындардың атауы

ҚҚС-ті қоса алғандағы шығындардың сомасы

1.

Атырау облысы, Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а үй

Ғимараттарға қызмет көрсету (кузету, аумақта қар, жапырақ және қоқыс жинау және т.б.)
2.

ҚТҚ шығару
3.

Жалпы шаруашылық қызметтер және шығыстар (дәретханаларды жинау, кабинеттерде еден жуу, терезелерді, қабырғаларды жуу және т.б.)
4.

Болжанбаған қызметтер және шығыстар (есік құлыптарын, терезелерді, еден төсемдерін ағымдағы жөндеу, қабырғаларды, төбелерді бояу және т.б.)


Барлығы:Қазақстан Республикасы

Энергетика министірлігі Атомдық және

энергетикалық кадағалау мен бақылау

комитеті төрағасының

2015 жылғы «__» ________ №___

бұйрығына 2-қосымша бекітілді
Жұмыс және қызмет жоспар
Бағдарламасы: 001 «Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Кіші бағдарламасы: 100 «Энергетика, атом энергиясы, мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
Ерекшелігі жөніндегі: «Басқа қызметтердің және жұмыстардың төлеуі» 159

Төлем шарттары: Жеткізушінін актынде корсетілген қызмет корсету және шот-фактура ұсынылғаннын негізінде, ҚҚСпен.
р/с


Атауы қызмет


Жұмыс (қызмет) жоспар

Сомасы (теңге)


1.

Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Атырау облысы аумақтық департаменті үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша

Наурыз-желтоқсан 2015 ж.

444 497,58
Жиыны:
444 497,58О проведении государственных закупок

способом из одного источника

В соответствии с пунктом 4) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и решениями об утверждении итогов государственных закупок от 25 февраля 2015 года № 4542417 и 13 марта 2015 года № 4571482, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственные закупки услуг по содержанию обслуживаемой площади помещения для территориального департамента Атырауской области Комитета атомного и энергетического надзора и контроля способом из одного источника.

2. Утвердить прилагаемые технические спецификации приобретаемых услуг, с определением условий, места и сроков предоставления услуг, условий и сроков их оплаты способом из одного источника согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Карентаева Е.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.Председатель С. Есимханов

Приложение 1

к приказу председателя Комитета атомного и энергетического

надзора и контроля Министерства

энергетики Республики Казахстан

«___» _________ 2015 года № ___


Техническая спецификация

на оказание по содержанию обслуживаемой площади помещения для территориального департамента Комитета по Атырауской области по бюджетной программе 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей», подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»


1. Условия оказания услуг: своевременное, качественное оказание услуг.

2. Место оказания услуг: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Абая, 10а.

3. Срок оказания услуг: в течении 2015 года.

4. Условия оплаты: на основании предоставленного Поставщиком акта оказанных услуг и счет-фактуры.

5. Срок оплаты: оплата перечислением за фактически оказанные услуги.

п/п

Место

нахождения помещения

Наименование затрат

на услуги

Сумма

затрат с учетом НДС


1.

Атырауская область г.Атырау ул. Абая, 10а

Обслуживание здания (охрана, уборка на территории снега, листьев, мусора и т.д.)
2.

Вывоз ТБО
3.

Общехозяйственные услуги и расходы (уборка туалетов, мытье полов в кабинете, мытье окон, стен и т.д.)
4.

Непредвиденные услуги и расходы (текущий ремонт дверных замков, окон, полового покрытия, покраска стен, потолков и т.д.)


Всего:Приложение 2

к приказу председателя

Комитета атомного и энергетического

надзора и контроля Министерства

энергетики Республики Казахстан

от «___» __________2015 года № __

План работ и услуг

Программа: 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды».

Подпрограмма: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды».

Специфика: 159 «Оплата прочих услуг и работ».
Условия оплаты: на основании предоставленных поставщиком счет-фактур и актов оказанных услуг, с учетом НДС.
п/п


Наименование


План работ (услуг)

Сумма (тенге),

с учетом НДС

1.

Услуги по содержанию обслуживаемой площади помещения для территориального департамента Атырауской области Комитета атомного и энергетического надзора и контроля

Март-декабрь 2015г.Итого:


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу Комитета атомного и энергетического надзора и контроля

Министерства энергетики Республики Казахстан

от «___»_______________ 20__ года №_____
Наименование

структурного подразделения - разработчика приказа, должность исполнителяФ.И.О., дата подготовки приказа и роспись исполнителя

И.о. главного эксперта управления финансов и государственных закупок

Шамгунова М. К.


Заместители председателя, согласующие руководители структурных подразделений


Должность

Ф.И.О.

Роспись, дата

Замечание согласующих

( при отсутствии замечаний следует написать «б/з»)Заместитель председателя

Карентаев Е.А.


б/з

И.о. руководителя управления финансов и государственных закупок

Алина Х.Н.
б/з

Руководитель юридического управления

Сергазин Г.Е.

б/з

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің

20__ жылғы «____»____________ №____бұйрығына
Бұйрықты әзірлеуші құрылымдық бөлімшенің атауы, орындаушының лауазымыТ.А.Ә., бұйрықтың дайындалған күні, орындаушының қолы

Қаржы және мемлекеттік сатып алу басқарма бас сарапшысының м.а.

М. К. Шамгунова


Төрайға орынбасарлары, келісуші құрылымдық бөлімшелердің басшылары, (бұйрық жауапты хатшымен дайындалған жағдайда оның бұйрықтың жобасына бұрыштама қоюы талап етілмейді)


Лауазымы

Т.А.Ә.

Қолы, күні

Келісушілердің ескертпелері

( ескертулер болмаған жағдайда «е/ж»деп жазу қажет)

Төраға орынбасары


Е. А. Кәрентаев


е/ж

Қаржы және мемлекеттік сатып алу басқарма басшысының м.а.

Х. Н. Алина
е/ж

Заң басқармасының басшы

Г. Е. Сергазин


е/жМемлекеттік сатып алуды бір көзден алу қорытындысы

Хаттама № ___
Астана қаласы   «19» наурыз 2015 жыл

          1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» (бұдан әрі - Комитет) ММ, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10, Министрліктер Үйі, 15-кіреберіс, 7-қабат, Комитеттің Атырау облысы аумақтық департаменті үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізді.

2. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС қоса сатып алудың жалпы сомасы 444 497,58 (Төрт жүз қырық төрт мың төрт жүз тоқсан жеті теңге 58 тиын) құрайды.

3. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу негізі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 32-бабының, Комитет төрағасының 2015 жылғы 16 наурыз № 34 бұйрығы (бұйрық көшірмесі қоса беріледі) болып табылады.

4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атырау филиалы біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

5. Шарт жасалатын өнім берушінің атауы және орналасқан жері және шарттың бағасы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атырау филиалы, Атырау қ., Абай к., 10а.

Бағасы: ҚҚС қоса сатып алудың жалпы сомасы 444 497,58 (Төрт жүз қырық төрт мың төрт жүз тоқсан жеті теңге 58 тиын).

6. Сарапшылар қатысқан жоқ.

7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір көзден алу әдісімен сатып алудың нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

1) Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атырау филиалы Комитеттің Атырау облысы аумақтық департаменті үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша сатып алынсын.

2) 2015 жылғы 27 наурызға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атырау филиалы Комитеттің Атырау облысы аумақтық департаменті үшін орынжайдың қызмет көрсетілетін алаңын ұстау жөніндегі қызметтер бойынша сатып алу туралы шарты жасалсын.

3) Комитет осы хаттаманың мәтінін тапсырыс берушінің веб-сайтына орналастырсын.
Төраға орынбасары Е. Кәрентаев
Қаржы және мемлекеттік

сатып алу басқармасының басшысы м. а. Х. Алина

Заң басқармасының басшысы Г. Сергазин

Қаржы және мемлекеттік сатып алу

басқармасының бас сарапшысы м. а. М. Шамгунова

Протокол № ____

об итогах государственных закупок способом из одного источника
г. Астана               «19» марта 2015 года

          1. Организатор государственных закупок: ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (далее - Комитет), г.Астана, район Есиль, ул. Орынбор, 10, Дом министерств, 15 подъезд, 7 этаж, провел закупки способом из одного источника по приобретению услуг по содержанию обслуживаемой площади помещения территориального департамента Комитета по Атырауской области.

2. Сумма, выделенная для закупки: общая сумма закупки составляет 444 497,58 (Четыреста сорок четыре тысячи четыреста девяносто семь тенге 58 тиын), с учетом НДС.

3. Основанием для проведения государственных закупок способом из одного источника является статья 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», приказ председателя Комитета от 16 марта 2015 года № 34 (копия приказа прилагается).

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: Атырауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан соответствует квалификационным требованиям.

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор, и цена такого договора: Атырауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Атырау ул. Абая, 10а.

Цена: 444 497,58 (Четыреста сорок четыре тысячи четыреста девяносто семь тенге 58 тиын), с учетом НДС.

6. Эксперты не привлекались.

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) приобрести услуги по содержанию обслуживаемой площади помещения территориального департамента Комитета по Атырауской области у поставщика Атырауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

2) в срок до 27 марта 2015 года заключить договор о государственных закупках по услуг по содержанию обслуживаемой площади помещения территориального департамента Комитета по Атырауской области с Атырауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3) Комитету направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс.


Заместитель председателя Е. Карентаев

И.о. руководитель управления финансов

и государственных закупок Х. Алина
Руководитель юридического управления Г. Сергазин

И.о. главного эксперта управления финансов

и государственных закупок М. Шамгунова


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет