Державного вищого навчального закладужүктеу 6.93 Mb.
бет1/25
Дата11.06.2016
өлшемі6.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
регіональної науково-практичної конференції

м. Красноармійськ, 17 грудня 2015 р.
УДК 330.3+336+658

ББК 65.9 (4УКР)


Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. - Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 17 грудня 2015. - Красноармійськ, 2015.- 208 с.
У збірнику опубліковано матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем економічного і соціального розвитку регіонів України.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців різних галузей економіки, представників органів місцевого самоврядування, державних службовців, студентів.Редакційна колегія:

Ляшок Я.О. - к.т.н., професор, в.о. ректора ДонНТУ

Бражникова Л.М. – д.е.н., професор

Лисенко С.М. – к.е.н., доцент

Табачкова Н.А. - к.е.н., доцент

Відповідальний редактор збірника: к.е.н., доцент Поліщук Н.О.

Відповідальність за достовірність наведених у публікаціях даних та тверджень несуть їх автори. Стиль і орфографія авторів збережені.


© Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2015

© Колектив авторів, 2015

ЗМІСТ
1. Актуальні проблеми економіки й соціології праці................................................................................................6

Берлізова П.Є., Лисенко С.М. Міграція робочої сили та рівень зайнятості в Україні................................................6

Григор’єва А.Г., Сарбаш Л.Д. Державний борг як економічна категорія....................................................................9

Григор’єва А.Г., Цвєтнова О.В. Безробіття як соціально-економічне явище............................................................11

Дяченко Н.І., Черкавська Т.М. Діагностика ринків праці на регіональному рівні....................................................14

Зелінська Т.С., Поліщук Н.О. Проблеми працевлаштування в сучасних умовах соціально незахищених осіб.....................................................................................................................................................................................17

Зеркаль Я.Г., Кузьменко А.О., Чижова Н.Є. Визначення та основні поняття інтернет-маркетингу в Україні.......18

Зубенко Ю.Д., Холодова К.С. Процесно-системний підхід до основ організації виробництва...............................20

Коврига К.С, Сарбаш Л.Д. Благодійні фонди як розвиток ефективної соціально-орієнтованої допомоги в Україні...............................................................................................................................................................................21

Коврига К.С., Цвєтнова О.В. Аналіз внутрішнього валового продукту як основного макроекономічного показника системи національних рахунків....................................................................................................................24

Коврига К.С., Чижова Н.Є. Інвестиційна привабливість економіки України за часи кризи....................................26

Меркулова О. М., Моісєєнко Л.М. Соціально-економічні аспекти безробіття в Україні.........................................28

Пекар К.Р., Чижова Н.Є. Сучасні форми бізнесу в Україні: особливості та перспективи розвитку.......................29

Рябчикова Д.А., Лисенко С.М. Проблеми і пріоритети політики соціального захисту населення в Україні.........31

Сердюк Т.Г. Проблеми та шляхи розвитку українських брендів сьогодення............................................................35

Филипенко Л.О., Цвєтнова О.В. Особливості аcoртиментнoї пoлiтики пiдприємcтва в сучасних умовах господарювання................................................................................................................................................................37

Цвєтнова О.В. Стратифікаційні критерії ідентифікації середнього класу.................................................................40

Цвєтнова О.В., Скрипка К.В. Державна політика підвищення рівня та якості життя населення............................42

Щербак В.Т., Чижова Н.Є. Економічна роль міжнародного руху капіталів як чинника глобального розвитку....43

Щербак Ю.В., Мележик А.В., Поліщук Н.О. Рівень життя населення України в сучасних умовах.......................45


2. Актуальні проблеми управління персоналом, формування соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки........................................................................................................................................................47

Ворона В.С., Крачковський В.В. Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності..................................................................................................................................................................47

Григор’єва А.Г., Чижова Н.Є. Управління персоналом в умовах малого бізнесу.....................................................49

Дюбо Д.Ю., Крачковський В.В. Актуальні проблеми управління персоналом.........................................................51

Зелінська Т.С., Зубенко Ю.Д. Біометричний контроль персоналу..............................................................................52

Зубкова І.П., Бражнікова Л.М. Актуальні проблеми, які виникають при влаштуванні на роботу..........................54

Зубкова І.П., Зубенко Ю.Д. Актуальні проблеми формування та розвитку персоналу підприємств......................55

Коваленко М.В., Ляшок Н.Ю. Методи підбору персоналу як невід’ємна частина організації роботи підприємства.....................................................................................................................................................................57Кравчина А.С., Табачкова Н.А., поліщук н.о. представництво жінок в органах місцевого самоврядування: проблеми та шляхи вирішення........................................................................................................................................59

Ляшок Н.Ю. Концепція управління людським капіталом промислових підприємств у кризових умовах.............60

Невзгода Я.Д., Ляшок Н.Ю. Якісний підбір персоналу – запорука успішної діяльності організації......................62

Пастушенко У.Л., Моісєєнко Л.М. Соціальне партнерство та його роль у функціонуванні ринкової економіки.63

Пекар К.Р., Сердюк Т.Г., Нємцева Н.С. Самоосвіта як педагогічний ресурс формування мобільності майбутнього менеджера..................................................................................................................................................65

Сердюк Т.Г., Зубенко Ю.Д. Проблеми планування особистої роботи менеджера....................................................67

Хацько Д.С., Крачковский В.В. Психология увольнения персонала..........................................................................68

Щербак Ю.В., Бражнікова Л.М. Умови формування ефективного стилю керівництва............................................70


3. Теорія фінансового менеджменту, моніторинг і моделювання економічних та суспільних процесів.......71

Гетун Е.О., Сарбаш Л.Д. Соціальна ефективність боргової політики держави.........................................................71

Логвиненко Б.И. Математическое моделирование модуля классификации и ранжирования успеваемости студентов для интерактивной системы управления электронным деканатом...........................................................73

Мішина С.Ю., Лисенко С.М. Динаміка показників людського розвитку як індикатор стану українського суспільства........................................................................................................................................................................76

Півник О.М., Табачкова Н.А. Економічний аналіз як інструмент глобального менеджменту................................79

Подмогильный Е.В. Разработка модуля количественной оценки деятельности студентов и преподавателей в рамках интерактивной системы управления электронным деканатом вузов.............................................................81

Руднева М.В. Разработка структуры системы поддержки принятия решений по оптимизации потоков ресурсов машиностроительного предприятия...............................................................................................................................83

Турлакова С.С. Рефлексивное моделирование поведения экономических агентов на предприятии......................85

Турчин С.С., Лисенко С.М. Причини та напрямки подолання економічної кризи в Україні в 2015 році..............86

Чижикова А.С., Чижова Н.Є. Фокус-групи як метод маркетингового дослідження: переваги та недоліки...........89


4. Системні основи інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів.....................................................................90

Бондар В.Д., Лисенко С.М. Оцінка і шляхи підвищення інвестиційної привабливості України.............................90

Красюкова О.А., Цвєтнова О.В. Порядок здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Цінні папери..............93

Невзгода Я.Д., Зубенко Ю.Д. Инновационное развитие вузов в Украине.................................................................94

Пекар К.Р., Сарбаш Л.Д. Динаміка інвестиційної діяльності в Україні станом на 2015 рік.....................................96

Серебряков Е.А., Чижова Н.Є. Аналіз зведеного портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування в Україні...............................................................................................................................................................................98


5. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України..........................................100

Гончарова А.С., Антоненко В.М. Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні.100

Ляшок О.Я., Захожай К.В. Резерви мобілізації доходів Державного бюджету в умовах дефіциту фінансових ресурсів............................................................................................................................................................................102

Ляшок О.Я., Табакова Т.В. Державне фінансування освіти.......................................................................................104

Мірошниченко В.В., Лисенко С.М. Кредитно-грошова політика Центрального банку як інструмент макроекономічної стабілізації.......................................................................................................................................107

Мищенко А.Л., Добровольский А.И. Проблемы осуществления кредитной деятельности коммерческими банками Украины.......................................................................................................................................................... 109

Пекар К.Р., Пархоменко М.М. Сучасний погляд студентів на освітні послуги в Україні......................................111

Петренко О.В., Антоненко В.М. Особливості, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України............................................................................................................................................................................112

Руденок О.О., Карпова Т.С. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України на сучасному етапі.......114

Самофалова В.О., Юрчишена Л.В. Фінансова стійкість банківської системи України на основі інтегрального показника.........................................................................................................................................................................115

Чепіжко В.І., Карпова Т.С. Особливості динаміки депозитної діяльності банків України....................................117

Чижикова А.С., Сарбаш Л.Д. Сутність страхування і його державне регулювання...............................................118


6. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури..............................................................120

Гетун Е.О., Цвєтнова О.В. Статистичне вивчення споживчих цін України за 2010-2014 рр................................120

Гуляс Я.Ю., Лысенко С.Н. Природа и функции международной конкуренции......................................................122

Меркулова О.М., Табачкова Н.А. Проблеми трансферту технологій України в умовах глобалізації...................124Симчук Н.О., Лизунова О.М. Інтеграція національної економіки України у світове господарство.....................125
7. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств, галузей і регіонів України...........................127

Бабенко Є.О., Ляшок Н.Ю. Проблеми проектного фінансування в Україні............................................................127

Бабенко Є.О., Табачкова Н.А. Розвиток інноваційної діяльності як спосіб досягнення конкурентоспроможності банку................................................................................................................................................................................129

Близнюк Є., Моісєєнко Л.М. Вплив торгової марки на розвиток бізнесу................................................................131

Гетун Э.А., Чижова Н.Е. Проблема использования теории архетипа в практике брендинга.................................133

Зелінська Т.С., Лизунова О.М. Шляхи оптимізації витрат на підприємстві............................................................135

Зубкова І.П., Чижова Н.Є. Передумови виникнення та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в Україні..136

Кадашова С.В., Табачкова Н.А. Глобальна фінансова нестабільність.....................................................................138

Красюкова О.А., Чижова Н.Є. Реклама як інструмент сучасного маркетингу........................................................140

Кузьменко А.О., Зеркаль Я.Г., Сарбаш Л.Д. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства..................141

Ларченко А.В., Мельников А.Ю. математическое моделирование распределения бюджета отдела машиностроительного предприятия.............................................................................................................................144

Лизунова О.М., Холодова К.С., Чернишенко Я.Г. Аналіз витрат як найважливішого елементу фiнансової стабiльностi країни.........................................................................................................................................................146

Мельников А.Ю., Кияшко Ю.Ю. Моделирование процесса выбора специалиста для выполнения работ с использованием методов интеллектуального анализа данных..................................................................................148

Нешко Р., Матвійчук В.І. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської галузі України............................................................................................................................................................................151

Палєнова С.О., Антоненко В.М. Податкова міліція в сучасній системі правоохоронних органів держави: обґрунтування місця та ролі..........................................................................................................................................153

Пастушенко У.Л., Ляшок Н.Ю. Управління ризиками в проектах............................................................................154

Пастушенко У.Л., Табачкова Н.А. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства....................................156

Пекар К.Р., Романій С.М. Спортивний фонд ВНЗ як запорука підвищення фізичної підготовки студентів........158

Півник О.М., Моісєєнко Л.М. Стратегія корпоративної соціальної відповідальності - перспективний крок у майбутнє..........................................................................................................................................................................159

Пуханов О.О. Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств вугільної промисловості України............................................................................................................................................................................160

Рубан Т.Є., Рубан С.Ю. стратегічні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємства................................162

Сердюк Т.Г., Чижова Н.Є. Специфіка маркетингу освітніх послуг: його стан та перспективи розвитку............163

Симчук Н.О., Зубенко Ю.Д. Аналіз та проблеми використання виробничої потужності в умовах ринку...........164

Стельмаш А.О., Бражнікова Л.М. Впровадження автоматизованої системи комерційного огляду вагонів.........166

Филипенко Л.О., Чижова Н.Є. Еволюція поняття політичного маркетингу............................................................168

Фоміна А.О., Бражнікова Л.М. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у зовнішньому освітленні.........................................................................................................................................................................170

Фоміна А.О., Крачковський В.В. Фінансова реструктуризація як ефективний захід санації промислових підприємств.....................................................................................................................................................................171

Чижикова А.С., Цвєтнова О.В. Сутність та структура поняття конкурентоспроможності підприємства............173

8. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств...............175

Зубкова І.П, Коваленко Ю.О. Сутність та організація служби внутрішнього аудиту.............................................175

Кузьменко А.О., Зеркаль Я.Г., Коваленко Ю.О. Проблеми адаптації бухгалтерської звітності українських підприємств відповідно до міжнародних стандартів.................................................................................................177

Сердюк Т.Г., Пекар К.Р., Коваленко Ю.О. Проблеми регулювання бухгалтерського обліку в Україні та можливі шляхи їх подолання........................................................................................................................................................179

Щербак Ю.В., Чижова Н.Е. Налоговый аудит на предприятиях Украины..............................................................181
9. Державне управління й місцеве самоврядування в Україні: реалії та перспективи.................................182

Дарностук О.М., Лисенко С.М. Правові основи та економічна природа державного бюджету............................182

Коваленко Н.В., Лисенко С.М. Основні проблеми і пріоритети бюджетної політики України.............................186

Сердюк Т.Г., Пекар К.Р., Коваленко Ю.О. Погляд студента на проблеми та шляхи вдосконалення системи оподаткування в Україні................................................................................................................................................189


10. Філософія економіки і економічного розвитку, інституційно-правове забезпечення економічного розвитку регіонів..........................................................................................................................................................191

Зеркаль Я.Г., Кузьменко А.О., Пархоменко М.М. Економіко-правові аспекти рейдерства в Україні..................191


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет