Диплом алдындағы практикасын өткізу туралы келісім-шарт №жүктеу 67.51 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі67.51 Kb.


Қ.И. Сәтбаев атындағы

Қазақ ұлттық техникалық университеті студенттерінің өндірістік және диплом алдындағы практикасын өткізу туралы

КЕЛІСІМ-ШАРТ № ____

«____» ______________201_ ж.


«Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті» РМК, бұдан әрі «Университет» деп аталып, Жарғы негізінде ректор атынан Ж.М. Әділов пен «___________________ ___________________________________________________________________________» тарапынан, бұдан әрі «Кәсіпорын», уәкілетті тұлға кәсіпорын Жарғысы негізінде қызмет ететін ______________________________________ тең құқықты тараптар бола тұрып, төмендегідей өзара келісім-шартқа отырды:
КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

Өзара көмек көрсету мен жарғылық міндеттерді орындау мақсатында Тараптар Университеттің,______________________,

(институт атауы)

_____________________________________ мамандықтары бойынша білім алушы студенттерінің өндірістік және диплом алдындағы практикадан өтуі туралы келісті.


1. УНИВЕРСИТЕТТІҢ МІНДЕТТЕРІ:

 1. Өндірістік (диплом алдындағы) практиканың басталуынан екі ай бұрын өндірістік (диплом алдындағы) практикадан өту бағдарламасын келісу үшін Кәсіпорынға күнтізбелік кестесін және білім алушы практиканттардың тізімін тапсыру.

 2. Практика басталуынан бір апта бұрын өндірістік (диплом алдындағы) практикаға жіберілген студенттердің тізімін (тегі, аты, әкесінің аты) Кәсіпорынға тапсыру.

 3. Кәсіби біліктілігі жоғары оқытушылардан практика жетекшілерін тағайындау.

 4. Кәсіпорын қолданысындағы қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібі мен ішкі еңбек тәртібі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету.

 5. Кәсіпорын қызметкерлеріне практиканы ұйымдастыру мен өткізуде әдістемелік көмек көрсету.


ДОГОВОР № ____

на проведение производственной/ преддипломной практики студентов

Казахского национального технического университета имени К.И.Сатпаева

«____» ______________201_ г.


РГП «Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Адилова Ж.М., действующего на основании Устава университета и ______________________ _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице __________________________________ действующего на основании Устава предприятия, являющиеся равноправными Сторонами, заключили между собой договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились о проведении производственной и преддипломной практики студентов Университета, __________________________,

(название института)

по специальности (-ям) ____________________ _______________________________________.


1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:

 1. За два месяца до начала производственной (преддипломной) практики представлять в Предприятие для согласования программу, календарные графики прохождения производственной (преддипломной) практики и количество обучающихся практикантов.

 2. Представлять Предприятию список обучающихся (фамилия, инициалы), направляемых на производственную (преддипломную) практику, не позднее чем за неделю до начало практики.

 3. Назначать руководителей практики из наиболее квалифицированных преподавателей.

 4. Обеспечивать соблюдение обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, действующего на Предприятие.

5. Оказывать работникам Предприятия методическую помощь в организации и проведении практики.


 1. Мемлекеттік қупияларға рұқсаты ________________ (қажет немесе қажет емес)

2. КӘСІПОРЫН МІНДЕТТЕРІ:

 1. Студенттерге өндірістік (диплом алдындағы) практиканы өткізу үшін ұсынылған күнтізбелік жоспарға сәйкес кәсіпорын жайлы қажетті мәліметтерді (мекен-жайы, телефоны) тапсыру.

 2. Әр жұмыс орнында студенттердің еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтауын қамтамасыз ету.

 3. Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі міндетті нұсқаулық жиын өткізу: кіріспелік және жұмыс орнында керекті құжаттарды рәсімдеумен, керекті жағдайда білім алушы практиканттарды қауіпсіз жұмыс тәсілдеріне үйрету.

 4. Білім алушы практиканттардың өндірістік (диплом алдындағы) практика бағдарламасын орындауына қажетті жағдай жасау.

 5. Өндірістік (диплом алдындағы) практикаға басшылық ету үшін білікті мамандар тағайындауды қамтамасыз ету.

 6. Өндірістік (диплом алдындағы) практика аяқталған соң, әрбір білім алушы практиканттың жұмысына мінездеме беріп, олар орындаған есептің сапасын бағалау.

 7. ҚР кұпиялылык тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулығына сәйкес, практикадан өтетін студенттерге кұпия материалдармен жұмыс істеуге рұксат қағазын ресімдеу қажеттігі туралы университетке хабарласын.3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

 1. Тараптар бірлескен қызмет барысында белгілі болған жеке өндірістік тәртіп құпия мәліметтерін жарияламау тиіс.

 2. Практика барысында студенттер қайғылы жағдайға ұшыраса, оған бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес тергеу жүргізеді.


4. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ МІНДЕТТЕР

 1. Екі Тараптың бірінде осы келісім-шартқа сәйкес міндеттерді толық немесе жартылай орындау мүмкін болмайтын жағдайлар орын алса, атап айтқанда: өрт, табиғи апаттар, кез-келген сипаттағы әскери операциялар орын алса,

6. Оформление допуска к государственным секретам _____________(требуется или нет)


2. ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗУЕТСЯ:

 1. Предоставлять сведения организации в соответствии с представляемым календарным планом сведения (местонахождение, телефон) для проведения производственной (преддипломной) практики обучающихся.

 2. Обеспечивать обучающим условия безопасной работы на каждом рабочем месте.

 3. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение обучающихся-практикантов безопасным методам работы

4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы производственной (преддипломной) практики.

5. Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства производственной (преддипломной) практикой.

6. По окончании производственной (преддипломной) практики выдать характеристику о работе каждого обучающегося практиканта и оценку качества подготовленного им отчета.

7. В соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РК, сообщать университету о необходимости оформления допуска к работе с секретными материалами студентам при прохождении практики.


3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.

 2. Совместно расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.


4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операции любого характера,


импорт немесе экспортқа тиым салынса және басқа да тараптардан тәуелсіз жағдайлар туындаса, тараптардың міндеттерін орындау мерзімі сол жағдайларды жоюға кететін уақытқа кейін шегеріледі.

2. Осы келісім-шартқа сәйкес міндеттерді орындай алмаған Тарап, екінші Тарапты міндеттерді орындау мүмкін болмайтын жағдай орын алғаны және аяқталғаны туралы екі апта мерзімінен асырмай хабардар етуге тиіс.

3. Жоғарыда аталған жағдайлардың дәлелдемесі болып тиісті ұйымдардың құжаттары табылады.
5. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ МЕРЗІМІ


 1. Осы келісім-шарт екі Тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және тұрақты негізде қолданыста болады.

 2. Келісім-шарт екінші Тарапқа шарттың тоқтатылуы туралы мәліметті жіберген соң екі ай ішінде жазбаша хабарлау арқылы ғана бұзылады.

 3. Келісім-шарт екі жақтың өзара келісімі бойынша бұзылуы тиіс.


6. ЖАЛПЫ ШАРТТАР

 1. Осы келісім-шартқа байланысты айтыс-тартыс пен түсінбеушіліктер келіссөздер арқылы немесе белгіленген заңдар тәртібімен шешіледі.

 2. Барлық өзгертулер мен енгізулер тек жазбаша түрде жасалып, екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қолын қойған жағдайда күшіне енеді.

Келісім-шарт қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалған, әрі екеуінің де бірдей заңды күші бар.

запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от Сторон обстоятельств,

срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении, прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать другую сторону в срок не позднее двух недель.

3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


 1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует на постоянной основе.

 2. Договор, может быть, расторгнут с письменного уведомления одной из сторон и прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении договора.

 3. Расторжения договора определяются по взаимному согласию Сторон.


6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего договора решаются переговорами или установленном законодательном порядке.

 2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

Составлено в двух экземплярах на русском и казахском языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.


7. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:


УНИВЕРСИТЕТ:
050013, Алматы қ. Сәтбаев к., 22

____________

(қолы/ подпись)
«___» ___________

(күні, айы/ дата)

М.О./М.П
КӘСІПОРЫН/ ПРЕДПРИЯТИЕ:

________________

________________

________________

(қолы/ подпись)
«___» ___________

(күні, айы/ дата)

М.О./М.П


Ф КазҰТУ 709-11. Кәсіпорынмен келісім-шарт

Ф КазНТУ 709-11. Договор с предприятиями
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет