Дипломдық жоба тақырыптары (2015-2016 учебный год) № Студенттің аты-жөні Оқу тобыДата17.07.2016
өлшемі153.63 Kb.
түріДиплом
Студенттерге

Дипломдық жоба тақырыптары (2015-2016 учебный год)Студенттің

аты-жөні


Оқу тобы

Диплом жобасының тақырыбы

Жетекшінің

аты-жөні, қызметі, ғылыми атағы1

2

3

4

5

1

Ақбергенов

Жарқынбек

Мұхамбедиярұлы


ВТПО-12-1 п/я

Корпоративті ақпа-раттық жүйелерді ендіру арқылы фир-маны тиімді басқа-руды арттыру «Престол ашық акционерлік компа-ниясы мысалында»

Э.Н. Тулегенова

аға оқытушы,э.ғ.к2

Әбдіқалық

Әлсейт


Қуанышұлы

ВТПО-12-1 п/я

«Аналитмаркетинг» компаниясының же-лілік қорын кеңейту-дің моделін құру

Э.Н. Тулегенова

аға оқытушы,э.ғ.к3

Әбуова

Ұлжан


Арыстанбекқызы

ВТПО-12-1 п/я

Development of a process control sys-tem using microcont-roller (Разработка системы управление технологическими процессами при по-мощи микроконт-роллера)

Қ.Қ.Дәуренбеков қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, т.ғ.к.

4

Болатқызы

Салтанат


ВТПО-12-1 п/я

Проектирование ав-томатизированной информационной системы туристичес-кого агентства «Сая-хат» г. Кызылорда

А.О.Дәуітбаева аға оқытушы, т.ғ.к.

5

Жүсіпбеков

Әділет


Бақытбекұлы

ВТПО-12-1 п/я

Қызылорда қаласын-дағы мемлекеттік жол көліктік қызметі қызметкерлерінің көліктік құралын есепке алуды автоматтандырудың деректер қоры мен сәйкес қосымшасын құру

А.О.Дәуітбаева аға оқытушы, т.ғ.к.

6

Измаханова

Аселхан


Мубаракқызы

ВТПО-12-1 п/я

Разработка динами-ческой визуализа-ции геоинформа-ционных систем для исследования проб-лем наземных объектов Кызылор-динской области

Ұ.Ш.Омарова аға оқытушы, т.ғ.к.

7

Кожан

Дінмухаммед

Николайұлы


ВТПО-12-1 п/я

Разработка SMART школы с визуаль-ными движениями (на примере школы «Мурагер»)

С.Қ.Асқаров Қызылорда облыс-тық білім берудегі ақпараттық-қаты-настық техноло-гиялар ресурстық орталығының директоры

8

Кәрімова

Ұрхия


Маратқызы

ВТПО-12-1 п/я

Қолданбалы статистика әдістерін бағдарламалық қамсыздандыру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

9

Қолғанатова

Маржан


Рүстемханқызы

ВТПО-12-1 п/я

«ЭкоҚұрылыс маркетинг» ЖШС өндірістік кешен жұмыстарын таратуды оңтайлан

дырудың желілік модельдерін құруА.Ө.Есіркепова

аға оқытушы10

Малыбаев

Ибрагим


Асқарбекұлы

ВТПО-12-1 п/я

Creation of automated information system of registration of cars as an example show-room Hyundai (Соз-дание автоматизиро-ванной информа-ционной системы учет автомобилей на примере автосалона «Hyundai»)

А.О.Дәуітбаева аға оқытушы, т.ғ.к.

11

Сабрадинова

Марал


Сергалиқызы

ВТПО-12-1

п/я


Ақпараттық жүйе-лерді қорғаудың криптографиялық әдістерінің бағдар-ламалар кешенін құру

Ұ.Ж.Әйтімова қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.

12

Сейдуалиев

Асылхан


Уалиханұлы

ВТПО-12-1 п/я

Әріптерді сатылап балаларға үйретуге арналған компью-терлік үш өлшемді жүйе құру (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде)

Қ.Қ.Дәуренбеков қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, т.ғ.к.

13

Еңсепова

Асем


Бауыржанқызы

ВТПО-12-1 п/я

Разработка вир-туально-обучающей программы правил дорожного движе-ния

Ұ.Ш.Омарова аға оқытушы, т.ғ.к.

14

Алиакбарова

Әйгерім


Әлиакбарқызы

ВТПО-12-3

Транспорттық кос-мос ракеталарының қозғалыс техноло-гиясын динамика-лық 3D форматта модельдеу

С.Қ.Асқаров Қызылорда облыс-тық білім берудегі ақпараттық-қаты-настық техноло-гиялар ресурстық орталығының директоры

15

Әлімхан

Алмат


Мұхамеджанұлы

ВТПО-12-3

Мұнай кенішінде сұйықтықты айдауға арналған станция-ның өнімділігін бол-жайтын бағдарлама құру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

16

Бақытжанов

Дәуіржан


Ғалымжанұлы

ВТПО-12-3

Reebok спортық киім дүкені менед-жерінің автоматтан-дырылған ақпарат-тық жүйесін жасау

А.Ө.Есіркепова

аға оқытушы17

Ерғали

Ғазиза


Ерғалиқызы

ВТПО-12-3

«Колизей» фитнес клубы ақпараттық жүйесін құру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

18

Құлшарбек

Балнұр


Асқарбекқызы

ВТПО-12-3

Бағдарламаны жоба-лауда жұмсалатын ресурстар шығынын бағалауды және есептеуді автомат-тандыру

Ұ.Ж.Әйтімова қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.

19

Өтегенова

Ғазиза


Өмібекқызы

ВТПО-12-3

«Орда» білім беру орталығы қызмет-керінің ақпараттық жүйесін жасау

М.Қ.Саркенжеев

Қызылорда темір жолы, ақпараттық технологиялар бөлі-мінің бас маманы

20

Сағынбай

Жанар


Еркебайқызы

ВТПО-12-3

Инкапсуляциялана-тын пакеттер құпия-лығын қамтамасыз ететін жүйе құру

И.Ө.Махамбаева

аға оқытушы21

Төлегенов

Байтанас


Төлегенұлы

ВТПО-12-3

Күннен энергия алудың үш өлшемді моделін құру

Ұ.Ш.Омарова аға оқытушы, т.ғ.к.

22

Төленбеков

Ақжол


Назарбекұлы

ВТПО-12-3

«Найза-Күзет» жеке күзет кәсіпорны мысалында есеп-қисапшының авто-маттандырылған жұ-мыс орнын құру

Э.Н. Тулегенова

аға оқытушы,э.ғ.к23

Серікова

Камилла


Ерланқызы

ВТПО-12-3

«Camilla» гүлдер дүкенінің компью-терлік жүйесін құру

Ұ.Ж.Әйтімова қауымдастырылған профессор мінде-тін атқарушы, ф.-м.ғ.к.

24

Ибадулла

Айдос


Сәрсенбайұлы

ВТПО-12-3

Газ айдау компрес-сорлық станцияның жұмыс істеу режи-мін есептеу бағдар-ламасын құру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

25

Бексұлтан

Айнұр


Ануарқызы

ИС-12-1 п/я

«Цирк» автоматтан-дырылған ақпарат-тық жүйесін жоба-лау

Р.С.Мырзаев аға оқытушы

26

Біләл

Жандос


Бекболатұлы

ИС-12-1 п/я

«Есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер» кафедра-сындағы оқытушы-ларға оқу жүктемесі-нің бөлінуінің ақпараттық жүйесін жобалау

М.Қ.Саркенжеев

Қызылорда темір жолы, ақпараттық технологиялар бөлімінің бас маманы27

Досжанов

Жәнібек


Жеңісбекұлы

ИС-12-1 п/я

Химиялық қосы-лыстардың қозғалы-сын үйретудің виртуалды-динами-калық моделін құру


С.Қ.Асқаров Қызылорда облыс-тық білім берудегі ақпараттық-қаты-настық техноло-гиялар ресурстық орталығының директоры

28

Төреханова

Айфара


Аманбайқызы

ИС-12-1 п/я

1C : Enterprise 8.2 " system of fund accounting informa-tion system and contracts («1С:Пред-приятие 8.2» жүйесі қорында келісім шарттар есебінің ақпараттық жүйесін құру)

Э.Н. Тулегенова

аға оқытушы,э.ғ.к29

Ләзи

Қайнарбек

Әмірбекұлы


ИС-12-1 п/я

Бейімді автоматты басқару жүйесін сапалы және жиіліктік әдістер арқылы зерттеу

Ә.Т.Төрешбаев

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.30

Қалыбек

Нұрсейіт


Ғабитұлы

ИС-12-1 п/я

Ғарыш кеңістігіндегі майда бөлшектер бұлттарының шо-ғырлану аймақтарын бейсызықты ком-пьютерлік зерттеу арқылы анықтау

Р.С.Мырзаев аға оқытушы

31

Үсенова

Назира


Артыққызы

ИС-12-1 п/я

Development of an automated control system of oil and gas on the example of LLP "Tengizchev-roil" (Разработка автоматизированной системы контроля переработки нефти и газа не примере ТОО «Тенгизшев-ройл»)

Ә.Т.Төрешбаев

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.
32

Маликова

Асем


Жанабиловна

ИС-12-1 п/я

Туннелдеу әдісімен ақпаратты қорғау жүйесін құрастыру

И.Ө.Махамбаева

аға оқытушы33

Менлаяков

Арнур


Кайратович

ИС-12-1 п/я

Мұнай өңдеу кезіндегі тұз пайда болу процессін бақалайтын автоматтандырыл-ған жүйені құру

Ә.Т.Төрешбаев

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.34

Назаров

Досбол


Ерғазыұлы

ИС-12-1 п/я

Облыстық бюджет түсімдерін таратуды оңтайландырудың математикалық моделін құру

А.Ө.Есіркепова

аға оқытушы35

Оразбахова

Гүлхан


Шахмарданқызы

ИС-12-1 п/я

Желі ішілік адрестер трансляциясын қолдану арқылы ақпаратты қорғау жүйесін жобалау

И.Ө.Махамбаева

аға оқытушы36

Ембергенова

Назерке


Бахытқызы

ИС-12-1 п/я

«Жылжымайтын мүлік орталығы» (БТИ) мекемесінің ақпараттық жүйесін жобалау

Р.С.Мырзаев аға оқытушы

37

Жұмабаева

Фаризат


Амангелдіқызы

ИС-12-1 п/я

Автопарк диспетче-рінің автоматтанды-рылған жұмыс орнын жобалау («Қызылорда» ЖШС-гі мысалында)

Р.С.Мырзаев аға оқытушы

38

Абжанов Асанәлі Мұратұлы

ВТПО-13-31

Өндірістің болжау мен жоспарлау қызметінің ақпараттық жүйесін құру

Ұ.Ж.Әйтімова қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.

39

Медеубаева Перизат Қожасқызы

ВТПО-13-31

Разработка автоматизированной системы контроля солеобразования при щелочном воздействии на пласт.

Ә.Т.Төрешбаев

қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, ф.-м.ғ.к.40

Сейілханқызы Нұрсұлу

ВТПО-13-31

Қызылорда қаласындағы урология және андрология орталығының веб сайтын құру

А.О.Дәуітбаева аға оқытушы, т.ғ.к.

41

Теңізбай Дархан Сансызбайұлы

ВТПО-13-31

Сандық бейнелерді өңдеу мен басқарудың алгоритмдерін құру

Ұ.Ш.Омарова аға оқытушы, т.ғ.к.

42

Муханова Гульшат Мейрамбековна

ВТПО-13-31

IDS көмегімен ақпаратты қорғау жүйесін жобалау

И.Ө.Махамбаева

аға оқытушы43

Батниязов Женис Кудайбергенович

ВТПО-13-31

Разработка динамической визуализацию зоны отдыха «Камбаш»

А.Ө.Есіркепова

аға оқытушы44

Беков Асқар Қарасайұлы

ВТПО-13-31

Мұражайдағы құнды заттарға тапсырыс беруді есепке алудың автоматтандырыл-

ған ақпараттық жүйесін жасауА.Ө.Есіркепова

аға оқытушы45

Тобжанова Әсем Еркінәліқызы

ВТПО-13-31

Разработка программы организации защиты для борьбы с преднамеренными угрозами

И.Ө.Махамбаева

аға оқытушы46

Махамбетова Азима Бауыржановна

ВТПО-13-31

Разработка информационной системы банка ВТБ «Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг»

Э.Н. Тулегенова

аға оқытушы,э.ғ.к47

Жұмабек Әсел Бақытбекқызы

ВТПО-13-31

«Кітап дүкені» анықтама-ақпараттық жүйесін құру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

48

Баймаганбетова Алтынай Мардановна

ВТПО-14-21

Қазақстандағы сиреп бара жатқан өсімдіктер туралы ақпаратты-танымдық жүйе құру

Б.Әбдіқадыров аға оқытушы, т.ғ.к.

49

Бектурсынов Ғазиз Камбарбекұлы

ВТПО-14-21

Қызылорда қаласының ішкі істер басқармасының криминалисттік бөлімінің ақпараттық жүйесін жобалау

Р.С.Мырзаев аға оқытушы

50

Миранбекұлы Сейілхан

ВТПО-14-21

Кинотеатрда өтетін фильмдер жайлы деректерді сақтаудың ақпараттық жүйесін құру

А.О.Дәуітбаева аға оқытушы, т.ғ.к.

51

Алменбетов Асан Айтбаевич

ВТПО-14-21

Web технологиялар мен мәліметтер қорын пайдалана отырып ақпараттық қосымшаларды жобалау

Ұ.Ш.Омарова аға оқытушы, т.ғ.к.

Каталог: Docs
Docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
Docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
Docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
Docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет