Директива 2001/12/ео на европеийския парламент и съвета от 26 Февруари 2001 годинажүктеу 187.05 Kb.
Дата19.07.2016
өлшемі187.05 Kb.
ДИРЕКТИВА 2001/12/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 26 Февруари 2001 година

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/440/ЕИО ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 71 от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията (1),

Като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

Като взеха предвид становището на Комитета за регионите (3),.

В съответствие с процедурата, предвидена в чл.251(4) от Договора, предвид съвместния проект, одобрен на 22 Ноември 2000 год.от Помирителния комитет,

И като взеха под внимание, че:

(1) Директива на Съвета 91/440/ЕИО от 29 Юли 1991 год. за развитието на железниците на Общността(5) трябва да се измени и допълни, за да се съобрази с опита от прилагането й и с развитието на железопътния сектор след приемането й, с оглед осигуряване постигането на целите й.

(2) Трябва да се гарантира справедлив и недискриминационен достъп до инфраструктурата посредством разделянето на някои основни функции и/или създаването на железопътен регулаторен орган, изпълняващ функциите по контрол и прилагане, както и чрез разделяне на отчетите за приходите и разходите и на балансовите отчети.

(3) Трябва да се гарантира справедлив и недискриминационен достъп до инфраструктурата също така посредством разделяне на функции свързани с безопасността и/или създаване на железопътен регулаторен орган, изпълняващ функциите по контрол и прилагане. Вьв всеки случай, железопътните предприятия могат да бъдат включени по един недискриминационен начин в прилагането и мониторинга на спазването на стандартите за безопасност.

(4) Както и при другите видове транспорт, предоставянето на права на достъп се осьществява заедно с паралелното прилагане на необходимите придружаващи мерки за хармонизация.

(5) В съответствие с целта за завършване изграждането на вътрешния пазар, което ще включва възможността за всички лицензирани железопътни предприятия отговарящи на условията за безопасност да предоставят услуги, за един преходен период от до седем години на лицензираните железопътни предприятия трябва да се предоставят права на достъп за международен транспорт на стоки в една определна мрежа, наречена Транс-европеиска мрежа за железопътен превоз на товари, включващи достъп до и предоставяне на услуги в главните терминали и пристанища. След този преходен период, Транс-европейската мрежа за железопътен превоз на товари ще покрие цялата железопътна мрежа на Европа и на железопътните предприятия ще бъдат предоставени права на достъп в нея за международен транспорт на товари.

(6) Право на достъп се гарантира на лицензираното железопътно предприятие, отговарящо на условията за безопасност и търсещо достъп, независимо от начина на опериране.

(7) Държавите-членки са свободни да предоставят на международни групировки извършващи международни услуги и на железопътни предприятия извършващи международен транспорт на стоки в Транс-Европейската мрежа за железопътен превоз на товари права на достъп, по-широки от достъпа за железопътни предприятия извършващи международен комбиниран транспорт. Използването на тези по-широки права на достъп може да бъде ограничено само за железопътни предприятия лицензирани в държави-членки, в които се предоставят права на достъп от подобен характер, при условие, че това ограничение е съвместимо с Договора.

(8) С оглед обезпечаването на ефективно управление на инфраструктурата в интерес на обществото, на мениджърите в сферата на инфраструктурата, следва да бъде предоставен независим от държавата статут, както и свобода да управляват вътрешните си работи, докато държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки за развитието и безопасното използване на железопътната инфраструктура.

(9) За обезпечаването на ефективното осъществяване на пътнически и товарни транспортни услуги, както и за осигуряването на прозрачност в тяхните финансии, включително всички финансови компенсации или помощи изплащани от държавата, следва да се отделят отчетите на пътническите и на товарните железопътниуслуги.

(10) Необходимо е да се приложат редица мерки с оглед по-добрия мониторинг на развидието на железопътния сектор и еволюцията на пазара, оценката на ефекта от приетите мерки, и анализа на влиянието на предвидените от Комисията мерки.

(11) Следва да се създадат органи със значителна степен на независимост за регулиране конкуренцията на пазара на железопътни услуги там, където не съществуват такива единици, изпълняващи тази функция.

(12) Комисията следва да докладва за прилагането на тази Директива и да направи сьответни предложения

(13) Необходимите за прилагането на настоящата Директива мерки следва да се приемат в съответствие с Решение на Съвета 1999/468/ЕО от 28 Юни 1999 год, уреждащо процедурите по упражняване пълномощията за прилагане предоставени на Комисията(6).

(14) Необходими са специфични мерки за отчитане специфичното геополитическо и географско положение на някои държави-членки, както и специфична организация на железопътния сектор в различни държави-членки, като при това се осигурява цялостта на вътрешния пазар.

(15) В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, заложени в член 5 от Договора, целите на тази Директива и конкретно развитието на железниците на Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки предвид необходимостта от осигуряване на справедливи и не-дискриминационни условия за достъп до инфраструктурата, както и от съобразяване с очевидно международните размери на обхвата при функционирането на важни елементи на железопътните мрежи, и поради това, предвид необходимостта от координирани транс-национални действия, те могат да се постигнат по-добре от Общността. Тази Директива не излиза извън рамките на необходимото за постигането на тези цели.

(16) Директива 91/440/ЕИО следва да бъде съответно изменена и допълнена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1
Директива 91/440/ЕИО се изменя и допълва както следва:

1) Заглавието на Секция I се заменя със следното: "Обхват и Дефиниции";

2) Член 1 се отменя;

3) Към член 2 се добавя следния параграф:

"3. Предприятия, влаковите дейности на които се ограничават изключително само до предоставянето на местни услуги за трзнспортиране на пътни превозни средства през тунела под Ламанша, се изключват от обхвата на настоящата Директива, освен членове 6(1), 10 и 10а.";

4) Член 3 се изменя както следва:

а) първият и вторият абзаци се заместват от следното:

"- 'железопътно предприятие' означава всяко публично или частно предприятие, лицензирано в съответствие с приложимото законодателство на Общността, основният предмет на дейност на което е предоставянето на услуги за железопътен транспорт на стоки и/или пътници, с изискването предприятието да осигурява тракция, което включва и предприятия предоставящи само тракция;

- 'управляващ инфраструктурата' означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специалноконкретно за изграждане и поддръжка на железопътна инфраструктура. Това може също да включва и управление на системи за контрол и безопасност на инфраструктура. Функциите на управляващ инфраструктура на една мрежа или част от мрежа могат да бъдат разпределни на различни органи или предприятия";

б) след четвъртия абзац се вмъква следния абзац:

"- 'международна услуга за превоз на товари' означава транспортни услуги, при които влакът пресича границата на поне една държава-членка; влакът може да бъде съединен и/или разделен и отделните секции могат да имат различен произход и направление, при условие, че всички вагони пресичат поне една граница";

5) Заглавието на Секция II се заменя със следното: "Независимост на управлението";

6) Член 4 се заменя със следното:

"Член 4


1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки осигуряващи на железопътните предприятия един независим статут по отношение на управлението, администрирането и вътрешния контрол на административни, икономически и счетоводни въпроси, в съответствие с който те ще притежават съответно активи, бюджети и сметки, които са отделни от тези на държавата.

2. Съобразявайки се с рамката и специфичните правила за таксуване и разпределяне опеделени от държавите-членки, управляващият инфраструктурата носи отговорностите за своето собствено управление, администриране и вътрешен контрол";

7) Член 6 се заменя със следното:

"Член 6


1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки осигуряващи изготвянето и публикуването на отделни отчети на приходите и разходите и баланси, от една страна за дейността, свързана с предоставянето на транспортни услуги от железопътни предприятия и, от друга за дейност, свързана с управление на железопътна инфраструктура. Публични средства изплатени на една от тези две сфери на дейност не могат да се прехвърлят на другата.

Счетоводствата за двете сфери на дейност се водят по начин, отразяващ тази забрана.

2. Държавите-членки могат също да предвидят това разделяне да налага организирането на обособени поделения в отделно предприятие или инфраструктурата да се управлява от отделен орган.

3. Държавите-членки предприемат необходимите мерки функциите определящи справедлив и не-дискриминационен достъп до инфраструктура, изброени в Приложение II, да се възлагат на органи и фирми, които самите не предоставят някакви железопътни транспортни услуги. Независимо от организационните структури, трябва да е видно постигането на тази цел.

Държавите-членки могат, обаче, да възложат на железопътни предприятия или на който и да е друг орган събирането на таксите и отговорностите за управление на железопътната инфраструктура; като инвестиции, поддържане и финансиране.

4. Прилагането на параграф 3 ще бъде определено в доклад на Комисията в съответствие с член 10б, който трябва да бъде представен до 15 март 2006 година.";

8) Член 7 се заменя със следното:

"Член 7


1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за развитието на националните си железопътни инфраструктури, като се съобразяват, където е необходимо, с основните нужди на Общността.

2. Държавите-членки осигуряват установяването на стандарти и правила за безопасност, съответното сертифициране на подвижния състав и железопътните предприятия и разследването на злополуките. Тези задачи се изпълняват по начин гарантиращ равноправен и не-дискриминационен достъп до инфраструктура от органи или предприятия, които самите не предоставят железопътни транспортни усуги и са независими от органи или предприятия, които извършват такива.

Железопътните предприятия прилагат тези стандарти и правила за безопасност. Освен ако не възложат на независими органи изпълнението и мониторинга, държавите-членки могат да изискат или да разрешат на железопътни предприятия да се ангажират с осигуряване на изпълнението и мониторинга на стандартите и правилата за безопасност, като при това гарантират неутралното и не-дисцриминационно изпълнение на тези функции.

3. Държавите-членки могат също, съобразявайки се с Членове 73,87 и 88 от Договора, да предоставят на управляващия инфраструктурата финансиране съобразно задачите, размера и финансовите изисквания, по-специално за обезпечаване на нови инвестиции.

4. В рамките на генералната политика, определена от държавата, управляващият инфраструктурата изготвя бизнес-план, включващ инвестиционни и финансови програми. Планът цели осигуряването на оптимално и ефективно използване и развитие на инфраструктурата, като при това осигурява финансов баланс и определя средствата за постигане на тези цели.";

9) Член 9(3) се заменя със следното:

"3. В съответствие с Членове 73,87 и 88 от Договора, държавите-членки предоставят помощ, която да балансира дълговете, споменати в този член.";

10) следния параграф се прибавя към член 9:

"4. В случаите на железопътни предприятия се изготвят и публикуват отчети за приходите и разходите и или баланси или годишни отчети за активите и пасивите за дейност, свързана с предоставянето на услуги за железопътни товарни превози. Средства изплатени като облегчения за публични услуги за дейности свързани с предоставяне на пътнически транспортни услуги трябва да се посочват отделно в съответните отчети и не могат да се прехвърлят към дейности, свързани с предоставянето на други транспортни услуги или каквито и да било други дейности.";
11). Член 10 се заменя със следното:
"Член 10

1. На международните групировки се предоставят права на достъп и транзит в държавите-членки, в които са учредени съставните им железопътни предприятия, както и права за транзит в други държави-членки за международни услуги между държавите-членки, в които са учредени предприятията съставляващи посочените групировки.

2. На железопътние предприятия в обхвата на Член 2 се предоставя, при справедливи условия, достъп до инфраструктурата в други държави-членки за целите на извършване на услуги за международен комбиниран траспорт на стоки.

3. Независимо от начина на опериране, на железопътните предприятия в обхвата на Член 2 се предоставя при справедливи условия търсения от тях достъп до Транс-европейската мрежа за превоз на железопътни товари, определена в член 10(а) и в Приложение I след 15 март 2008 година до цялата железопътна мрежа за целите на осъществяване на услуги за международен превоз на товари.

4. По искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, Комисията разглежда в конкретен случай прилагането и изпълнението на този член и в рамките на два месеца след получаването на такова искане и след като се консултира с Комитета, споменат в член 11а(2), ще реши дали съотвената мярка може да продължи да се прилага. Комисията ще информира за решението си Европейския парламент, Съвета и държавите-членки.

Без да нарушава разпоредбите на Член 226 от Договора, всяка държава-членка, в рамките на период от един месец, може да отнесе решението на Комисията пред Съвета. Съветът, действайки с квалифицирано мнозинство, може при извънредни условия да вземе различно решение в рамкие на период от един месец.

5. Всяко железопътно предприятие, извършващо железопътни транспортни услуги в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, сключва необходимите административни, технически и финансови споразумения на база на публичното или частното право с управляващите инфраструктурата на използваната инфраструктура, с оглед уреждане касаещи този транспорт въпроси, свързани с контрола на трафика и с безопасността. Условията, залегнали в такива споразумения, са не-дискриминационни и ако е подходящо - в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и налагането на такси за нуждите на железопътната инфраструктура и сертифицирането за безопасност(7).

6. Железопътен достъп до терминалите и пристанищата и осигуряването на услуги в тях, свързани с железопътни дейности, споменати в параграфи 1, 2 и 3, обслужващи или потенциално обслужващи повече от един краен клиент, се предоставят на всички железопътни предприятия по недискриминационен начин, и исканията от страна на железопътните предприятия могат да бъдат подложени на ограничения само в случай, че съществуват жизнеспособни алтернативи при пазарни условия.

7. Без да влиза в противоречие с националната законова уредба, както и с тази на Общността, касаещи политиката по отношение конкуренцията, а също и дейността на институциите с отоворност в тази област, регулативният орган, създаден в съответствие с Член 30 от Директива 2000/14/ЕО, или всеки друг орган, притежаващ същата степен на незвисимост, ще наблюдава конкуренцията на пазара на железопътните услуги, включително и на пазара на железопътни товарни превози.

Този орган се създава в съответствие с правилата в Член 30(1) на горепосочената Директива. Всеки кандидат или заинтересована страна може да депозира жалба в този орган, ако счита, че е третиран несправедливо, че е подложен на дискриминация или е засегнат по някакъв друг начин. Регулаторният орган при първа възможност, на база на жалбата и където е подходящо - по собствена инициатива, ще вземе решение за подходящи мерки за коригиране на нежелателни развития в тези пазари. С цел осигуряване необходимата възможност от правов контрол и нужното сътрудничество между националните регулаторни органи, следва да се прилагат в този контекст Член 30(6) и Член 31 от горецитираната Директива.

8. В съответствие с Член 14, който предвижда доклад за прилагането на настоящата Директива, придружен от подходящи предложения за продължаване действието на Общността за развитие на железопътния пазар и на законовата му рамка, и във всеки случай, седем години след 15 март 2008 година, Транс-европейската мрежа за железопътен превоз на товари, дефинирана в Член 10а и Приложение I, предоставяща достъп за международен транспорт на железопътните предприятия, дефинирани в Член 3, ще се разшири, за да покрие цялата Европейска железопътна мрежа. На железопътните предприятия ще се предостави при справедливи условия гарантиран достъп и транзит за международен превоз на стоки върху цялата тази мрежа."

12). в Секция V "Достъп до железопътна инфраструктура" се прибавя следния Член:

"Член 10а

1. Транс-европейската мрежа за железопътен превоз на товари се състои от следните елементи:

а)Железопътни линии, както са посочени в картите в Приложение I.

б) Заобикалящи маршрути, където е необходимо, особено около претоварени инфраструктури по смисъла на Дирецтива 2000/14/ЕО. Когато се предлагат тези маршрути, общите времетраения на пътуванията се запазват, доколкото това е осъществимо.

в) Железопътен достъп до терминали, обслужващи или потенциално обслужващи повече от един краен клиент, както и до други места и съоръжения, включително разклонения на линии към и от тях.

г) Железопътен достъп към и от пристанища, изброени в Приложение I, включително разклоненията на линиите.

2. Разклоненията на линиите, споменати в параграф 1(в) и (г) покриват във всеки край от пътуването 50 км или 20% от пътуването по железопътните линии, посочени в параграф 1(а), което от двете е по-голямо.

Белгия и Люксембург, като държави-членки с относително малка или концентрирана мрежа, могат да ограничат дължината на разклоненията през първата година след 15 март 2003 година до поне 20 км и до края на втората година до поне 40 км.";

13) след Секция V "Достъп до железопътна инфраструктура" се прибавя следната Секция;

"СЕКЦИЯ Vа

Задачи на Комисията свързани с мониторинга

Член 10б


1. Комисията ще предприеме преди 15 Септември 2001 година неободимите мерки за мониторинг на техническите и икономическите условия и развитието на пазара на европейския железопътен транспорт. Комисията ще осигури наличието на адекватни ресурси за осъществяването на ефективен мониторинг на този сектор.

2. В този смисъл, Комисията ще привлече представители на държавите-членки и от секторите обхванати от работата й, включително и потребители, така че те да могат по-добре да наблюдават развитието на железопътния сектор и еволюцията на пазара, да оценят ефекта от приетите мерки и да анализират въздействието на планираните от Комисията мерки.

3. Комисията осъществява мониторинг на използването на мрежите и еволюцията на рамковите условия в железопътния сектор, по-специално на таксуването на инфраструктурата, разпределението на капацитети, правилата за безопасност и лицензиране, и степента на развиващата се хармонизация. Тя осигурява активно сътрудничество между съответните регулаторни органи в държавите-членки.

4. Комисията ще докладва пред Европейския парламент и Съвета за:

а) развитието на вътрешния пазар на железопътни услуги

б) рамковите условия

в) състоянието на Транс-европейската мрежа за железопътен превоз на товари

г) използването на правата за достъп

д) пречки за по-ефективни железопътни услуги

е) ограничения на инфраструктурата, и

ж) необходимостта от законова уредба."

14) Член 11 се заменя със следното:

"Член 11

1. Държавите-членки могат да представят на вниманието на Комисията всеки един въпрос, касаещ прилагането на настоящата Директива. Съответните решения се приемат посредством използването на съвещателната процедура, цитирана в член 11а(2) .

2. Необходимите изменения и допълнения за адаптиране на Приложенията ще се приемат посредством регулаторната процедура, предвидена в член 11а(3).";

15) добавя се следния член:

"Член 11а

1. Комисията ще се подпомага от Комитет.

2. При позоваване на този параграф, ще се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, във връзка с разпоредбите на член 8 от същото.

3. При позоваване на този параграф, ще се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, във връзка с разпоредбите на член 8 от същото.

Периодът предвиден в член 5(6) от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

4. Комитет приема свои процедурни правила.";

16) Член 14 се заменя със следното:

"Член 14


До 15 Март 2005 година Комисията ще представи пред Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и Съвета доклад за прилагнето на настоящата Директива, придружен от подходящи предложения за продължаване действието на Общността за развитие на железопътния пазар и на регулиращата го законова рамка.";

17) добавя се следния Член:

"Член 14а

1. За период от пет години, считано от 15 Март 2003 година, следните държави-членки:

- Ирландия, като държава-членка, разположена на остров с железопътна връзка само с една друга държава-членка

-Обединеното кралство, по отношение на Северна Ирландия, на същата основа, и

-Гърция, като държава-членка, която няма директна железопътна връзка с никоя друга държава-членка,

не са длъжни да прилагат изискването да прехвърлят на независим орган функциите, определящи справедлив и недискриминационен достъп до инфраструктура, така както е предвидено в Член 6(3), първи подпараграф и задачите, определени в Член 7(2), първи подпараграф, доколкото тези Членове задължават държавите-членки да създадат независими органи, изпълняващи задачите, предвидени в посочените Членове.

2. Независимо от това, когато:

а) повече от едно железопътно предприятие, лицензирано в съответствие с Член 4 от Директива 95/18/ЕО или, в случая с Ирландия и със Северна Ирландия, железопътна компания лицензирана така другаде, внесе официална молба да извършва конкурентни железопътни услуги в, до или от Ирландия, Северна Ирландия или Гърция, въпросът за постоянната приложимост на тази частична отмяна ще бъде решен в съответствие със съвещателната процедура предвидена в Член 11а(2); или

б) железопътно предприятие, извършващо железопътни услуги в Ирландия, Северна Ирландия или Гърция внесе официална молба да извършва железопътни услуги в, до или от територията на друга държава-членка (в случая на Ирландия, или на Обединеното Кралство по отношение на Северна Ирландия, или и двете, друга държава-членка извън техните територии), частичната отмяна, предвидена в параграф 1 не се прилага.

В рамките на една година от получаването или на решението, предвидено в точка (а), прието в съответствие със съвещателната процедура, предвидена в Член 11а(2), или на уведомление за официална молба, предвидено в точка (б), съответните държава- или държави-членки (Ирландия, Обединеното Кралство по отношение на Северна Ирландия, или Гърция) ще приведат в съответствие законодателството си, за да приложат членовете, посочени в параграф 1.

3. Една частична отмяна, посочена в параграф 1, може да бъде подновена за периоди не по-дълги от от пет години. Не по-късно от 12 месеца преди изтичане срока на действие на частичната отмяна, държавата-членка ползуваща се от такава частична отмяна, може да отправи искане пред Комисията за подновяване на частичната отмяна. Всяка една такава молба трябва да бъде обосновано. Комисията разглежда такава молба и приема решение в съответствие със съвещателната процедура, предвидена в Член 11а(2). Споментата съвещателна процедура се прилага за всяко едно решение, свързано с молбата.

При приемането на решението Комисията взима предвид всяко едно развитие в геополитическата ситуация и развитието на железопътния пазар в, от и за държавата-членка, която е поискала подновена частична отмяна.

4. Люксембург, като държава-членка със сравнително малка железопътна мрежа, не е необходимо да прилага преди 31 Август 2004 година изискването да възложи на независм орган функциите определящи справедлив и не-дискриминационен достъп до инфраструктура, както е предвидено в Член 6(3), първи подпараграф, доколкото той задължава държавите-членки да създадат независими органи изпълняващи задачите посочени в този Член."
Член 2

Държавите-членки приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата Директива преди 15 Март 2003 година. Те незабавно информират за това Комисията.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се отбелязва позоваването на настоящата Директива или то се прилага към тях при официалното им обнародване. Начините, по които се прави позоваването се определят от държавите-членки.
Член 3

Настоящата Директива влиза в сила от деня на публикуването й в Официалния вестник на Европейските общности.


Член 4

Настоящата Директива е адресирана до държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 26 Февруари 2001 година.
За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател

Н.Фонтейн А.Линд

(1) ОВ С 321, 20.10.1998, стр.6 и ОВ С 116 Е, 26.4.2000, стр.21

(2) ОВ С 209, 22.7.1999, стр.22

(3) ОВ С 57, 29.2.2000, стр.40

(4) Мнение на Европейския парламент от 10 Март 1999 ( ОВ С 175, 21.6.1999, стр.115),

потвърдено на 16 Септември 1999 (ОВ С 54, 25.2.2000, стр.56), Обща позиция на Съвета от

28 Март 2000 (ОВ С 288, 11.10.2000, стр.1) и Решение на вропейския парламент от 5 Юли 2000

( все още непубликувано в Официалния вестник). Решение на Европейския паламент от 1 Февруари 2001 и Решение на Съвета от 20 Декември 2000.

(5) ОВ З 237, 24.8.1991, стр.25.

(6) ОВ З 184, 17.7.1999, стр.23.

(7) Виж стр.29 от този Официален вестник


ПРИЛОЖЕНИЕ I


ПРИСТАНИЩА

БЕЛГИЯ


Антверпен

Гент


Зеебрюге

ДАНИЯ


Елборг

Ерхус


Есбйерг

Фредериция

Копенхаген

Ниборг


Одензе

ГЕРМАНИЯ


Браке

Бремен


Куксхавен

Емден


Хамбург

Кил


Любек

Норденхам

Путгарден

Рощок


Саснитз

Вилхелмсхафен

Висмар

ГЪРЦИЯ


Александропулис

Елевсина


Патра

Пирея


Солун

Волос


ИСПАНИЯ

Алгесира


Алмера

Барцелона

Билбао

Картахена-ЕкомбрерасГижон

Хуелва


Тарагона

Валенция


Виго

ФРАНЦИЯ


Байон

Бордо


Болон

Кале


Шербург

Дюнкерк


Фо-Марсилия

Ла Рошел


Хавър

Нант


Порт ла нувел

Руан


Сет

Сент Назар

ИРЛАНДИЯ

Корк


Дъблин

ИТАЛИЯ


Анкона

Бари


Бриндизи

С.Вечия


Геноа

Джойа Тауро

Ла Специа

Ливорно


Неапол

Пиомбино


Равена

Салерно


Таранто

Триест


Венеция

ЛЮКСЕМБУРГ

ХОЛАНДИЯ

Амстердам Зеехавен

Делфзйл/Еемсхавен

Висинген


Ротердам Зеехавен

Тернойцен

АВСТРИЯ

ПОРТУГАЛИЯЛейкс

Лисабон


Сетобал

Син


ФИНЛАНДИЯ

Хамина


Ханко

Хелзинки


Кеми

Кокола


Котка

Оулу


Пори

Раума


Торнио

Турку


ШВЕЦИЯ

Гьотеборг-Варберг

Хелзингборг

Люлее


Малмьо

Норкопинг

Окселасунд

Стокхолм


Трелеборг-Истадт

Умее
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Всички пристанища с железопътна връзка

ПРИЛОЖЕНИЕ II


Списък на основни функции, посочени в Член 6(30

- подготовка и вземане на решения във връзка с лицензиране на железопътни предприятия, включително предоставяне на индивидуални лицензии,

- вземане на решения вьв врьзка с определяне на маршрут, включително както определянето, така и оценка на наличността и определяне на индивидуални влакови маршрути,

- вземане на решения във връзка с таксуване на инфраструктурата,- наблюдаване спазването на задълженията за обществени услуги, изисквани при предоставянето на някои услуги


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет