Доклад на заседании мо «Родные языки» по теме: «Личностно-ориентированное обучение»жүктеу 31.11 Kb.
Дата19.06.2016
өлшемі31.11 Kb.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Доклад на заседании МО «Родные языки» по теме:

«Личностно-ориентированное обучение»
Учитель балкарского языка и литературы

высшей квалификационной категории

Конакова Люба Аскербиевна

г.о. Нальчик

2011-2012 учебный год

Окъутуу-юйретиу ишлени тюрлюлери кёпдюле. Окъуу юйле ишлеп башлагъанлы бери, окъутуу-юйретиу амалланы кёп къауумлары ачыкъланнгандыла.

Биз бюгюн 24-чю школда ачыкъларыкъ темабыз окъутууну бир тюрлюсюдю, (орусча айтханда, личностно-ориентированное обучение), хар сабийни кесине энчи къарау эм юйретиу. Окъутууну бу тюрлюсюнде, хар окъуучугъа энчи къарап, аны сейирин къозгъауду.

Къайсы амал бла окъутууну да ахыр мураты окъутуу процессни игилендириудю. Хар сабийге, энчи эс бура, окъутууну мураты да алайды. Устаз, аллында салыннган борчну толтура, къаллай эм къайсы мадарла тап болгъанларын тохташдыра, ишни алай бардырыргъа тийишлиди.

Устаз кесине аллай борч салыргъа керекди. Хар аллымда окъугъан окъуучуну неге юйретдим? Ол сюйгенча, аны сейирин къозгъарча ишлени тапдыммы?

Бир-бир окъуучулагъа къарасанг, аланы бир зат сейирсиндирмейди, окъургъа сюймейдиле. «Алагъа заман къоратхандан эсе, окъургъа сюйген окъуучуну билимин теренлейим, ол окъургъа сюймегеннге билим керек тюйюл эсе, манга да неге керекди?» деген сагъыш бийлерге боллукъду.Алай, биз бюгюн, аны алай болмагъанын, къайсы окъуучуну да барды бир билирге сюйген заты «Аны табар ючюн а къаллай мадар этейим?» дерге керекбиз. Окъуучуну, окъутуу процессде кесини жерин табаргъа юйретирге, аллай амалла къураргъа тийишлиди. Сабий ишлерге юйренсе, кесини ич дуниясын ачыкълаялса, ол заманда инсан болаллыкъды. Окъуучу жашауда кесини керек болгъанын ангылаялса « Мен да бир зат этдим, аз эсе, кёп эсе да манга эс бурдула»- дей, билимин андан ары теренлеяллыкъды. Аллай окъуучуну устаз кёрмей, окъуучу кеси аллына, кеси сагъышлары бла къалса уа устазны иши бир зат этмегенни орунунда боллукъду, сабийни аллында борчун толу толтурмагъаны ачыкъланырыкъды.

Сёз ючюн, экологияны алайыкъ. Ол неди? «Табийгъат - жамауат», «табийгъат – культура», «Адам - табийгъат»-бу затлагъа, хар инсанны энчи юйретиуде, жангыча къаралады. Адам табийгъатсыз болалмазлыгъын терен ангыларгъа керекди. Устаз а окъуучуну анга сезимин теренлерге, жаны болгъан затха сюймеклигин кючлерге, хар бирини аламатлыгъын сездирирге бочлуду.

Къайсы адам да дунияны кесини ангыламына кёре тюрлендиреди. Дунияны къалай ангылагъанына кёре, окъуучуну культурасы къуралады. Ол затланы эсге ала, устаз культурасы бийик, эси, сагъышы тюз, кесини жюрютюую тап болгъан окъуучуну юйретирге керекди. Сабий гитчелигинден ол затланы иги ангыласа, уллу заманында, табийгъатны багъалай, кирсизлигине къарай, кесинден сора келлик тёлюге юйрете билликди.Педагогика литератураны не кёп окъусанг, аллай бир терк-терк компьютер технологиялагъа тюбейсе, школлада окъутуу-юйретиу ишде аны къаллай магъанасы болгъанын ангылайса. Кертиси бла да, бир-эки минутну ичинде, текст да, макъам да, сёлешиу да бирге болургъа боллукъду., аланы уа кёрюрге да онг чыкъгъаны уа окъутуу ишни бютюнда магъаналы этеди, эригип тургъан окъуучуну окъуна эсин бурдурады, андан да кёбюрек билирге итиндиреди. Быллай ишледе хар сабий кесини фахмусун кёргюзталлыкъды, нек дегенде бир тема бир сабийни кесине берилген эсе, ол анга жууаплылыкъны, аллында салыннган борчну тамамларгъа итине, кесини оюмун, акъылын битеу ол этерик ишине бурлукъду. Окъуучугъа быллай жумуш берирге боллукъду: кесини юсюнден презентация хазырларгъа. Окъуучуну юсюнден кесинден иги аны юсюнден башха адам айталлыкъ болалмаз. Аллай ишни хазырлагъанда, сабий нени сюйгенин, не затны багъалагъанын, сейири неге болгъанын ачыкъламай къоярыкъ тюйюлдю. Ол кесини юсюнден презентация этгенден сора, устазгъа да аны бла къалай ишлерге керек болгъанын ангыларгъа тынч боллукъду. Окъуучугъа уа, кеси кесине багъа салыргъа тюшгенде, тюз эм терс ишлерини юсюнден сагъышланырыкъды, ачыкъланырыкъды, жашауунда эм магъаналы шартлары белгили боллукъдула.

Алайды да, хар бирибиз да хар окъуучуну багъалай билейик. Сейирин къозгъай, окъугъан жылларын къуру да бюсюреу бла эсгере турурча окъутайыкъ.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет