Доклад Проект: „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиевобет1/31
Дата20.07.2016
өлшемі4.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Функционален анализ на общинска администрация троян

2013 г.


Окончателен доклад

Проект: „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“Настоящият доклад е изготвен единствено във връзка със и е предназначен за използване в съответствие с Договор № 7/24.07.2013 г. между община Троян и Прайм Консултинг ООД във връзка с изпълнение на проект „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изразените в доклада констатации и препоръки се ограничават единствено до заключенията, изложени в доклада и се основават на изложените в доклада изводи и заключения и действащите към момента на изготвяне на доклада нормативни документи.

Изпълнителят – „Прайм Консултинг“ ООД – носи цялата отговорност за съдържанието на доклада и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този доклад отразява официалното становище на община Троян и на Европейския съюз.


Съдържание

Съкращения 2

ТАБЛИЦИ 3

ФИГУРИ 4

I.Въведение 5

II.Анализ на релевантността на функциите на административните звена 7

I.1. Цели на анализа на релевантността 7

І.2. Области на политика, за които отговаря органът на власт Община Троян 8

І.3. Идентифициране на правомощията на органа на власт Община Троян съгласно българското национално законодателство и местните нормативни документи 9

І.4. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА В ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 13

І.5 Анализ на релевантността на функциите на администрацията към общите правомощия на кмета на общината 15

І.6. Анализ на релевантността на функциите на администрацията към специализираните правомощия на кмета на общината 20

І.7. Констатации от анализа на релевантността 23

III.Анализ на ефективността 27

ІІI.1 Описание и анализ на мисията и Визията на община Троян 28

iiI.2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОЯН 34

2.3.1. Годишни цели на администрацията 41

2.3.2. Годишни цели на звената 44

2.3.3 Годишни цели на служителите и ръководния състав 75

III.3 Процес на отчитане на целите и изпълнение на поставените цели 78

III.4. КОНСТАТАЦИИ ОТ АНАЛИЗА НА ефективността 82

IV.Анализ на ефикасността 86

IV.1. Анализ на резултатите и ефикасността на дирекция „Общинска собственост и икономика 88

IV.2. Структурен анализ на бюджета 90

IV.3. Идентификация на показатели за измерване на ефикасността 98

IV.4. КОНСТАТАЦИИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕФИКАСНОСТТА 103

V.Идентифициране на областите за подобрение 104

V.1. Формулиране на предложения за подобрение по отношение на релевантността на функциите 104

V.2. формулиране на Предложения за подобрения на ефективността на дейността на общинска администрация Троян 106

V.3. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЯ НА ЕФикасността НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОЯН 107

Приложение 109

Приложение 1 – Списък на използваните документи 109

Приложение 2 – План за действие 113Приложение 3 - Резултати от проведено анкетно проучване сред ръководния и експертния състав 118

Съкращения


ГФО

Годишен финансов отчет

ДВ

Държавен вестник

Дирекция ПП

Дирекция „Програми и проекти“

ЗА

Закон за администрацията

ЗЗКИ

Закон за защита на класифицираната информация

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗС

Закон за счетоводството

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИНТОСАЙ

Световната организация на върховните одитни институции

МДААР

Министерството на държавната администрация и административната реформа

МСП

Малки и средни предприятия

НПКДА

Наредба за прилагане класификатора на длъжностите в администрацията

НПО

Неправителствена организация

НСС

Национални счетоводни стандарти

ОПР

Общински план за развитие

ПМС

Постановление на министерски съвет

СФУК

Система за финансово управление и контрол

ТСУ

Териториално и селищно устройство

УП

Устройствен правилник

ЦПО

Център за професионално обучение

SMART

Specific Measurable Achievable Relevant Timely

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет