Доклад за дейността на Районен съд град Тервел е изготвен в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт, както и дадените указания за структурата и обхвата на годишните докладижүктеу 1.01 Mb.
бет1/6
Дата20.07.2016
өлшемі1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - Т Е Р В Е Л

=========================================================================================

Д О К Л А Д
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ТЕРВЕЛ

ЗА ОТЧЕТНАТА 2014 ГОДИНА

Отчетният доклад за дейността на Районен съд – град Тервел е изготвен в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт, както и дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади.

В годишния доклад на Районен съд-гр.Тервел за 2014 година в аналитичен вид са представени данни, изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за дейността на съда, като анализите са изготвени в съпоставка с предходните три години.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В Районен съд град Тервел към 01.01.2014г. е утвърден щат от 14 души, (считано от м. октомври 2010г.), от които 2 щ. бр. съдии, 1 щ. бр. ДСИ, 1 щ. бр. съдия по вписванията и 10. щ. бр. съдебни служители /обща и специализирана администрация/.

Административното ръководство на РС – гр.Тервел се осъществява от Административен ръководител – председател на съда – Ганчо Манев Драганов и административен секретар-Павлина Василева Добрева. При Районен съд-гр.Тервел няма утвърдени щатни бройки за Заместник административен ръководител и съдебен администратор.

Ганчо Манев Драганов е назначен за втори мандат на длъжността “административен ръководител – председател” на РС-гр.Тервел с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 27 от 25.06.2014г., т.4 и е встъпил в длъжност на 07.07.2014г. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол 28/08.07.2009г. е повишен в ранг «съдия АС».

През 2014г. в Районен съд-гр.Тервел работиха следните съдии:
по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Юридически стаж към 31.12.2014г.

1

Ганчо Манев Драганов

Административен ръководител-председател

16 год. 8м.

2

Росен Иванов Балкански


Съдия

22 год. 6м.

3

Вълчо Тодоров Ненчев

Държавен съдебен изпълнител

20 год. 5м.

4

Ивелина Николова Стратиева

Съдия по вписванията

8год.

Към 01.01. 2014г. в Районен съд - гр.Тервел е утвърдено щатно разписание с 10 бр. съдебни служители.

Администрацията на РС- гр.Тервел е обща и специализирана. Общата администрация се състои от 2 бр. служители: главен счетоводител и административен секретар.

В специализираната администрация работят общо 8 служители, организирани в служби и длъжности, както следва:  • „Регистратура за класифицирана информация”- изпълнява се от съдебен секретар;

  • „Регистратура”- изпълнява се от съдебните деловодители - Заповед №23/22.02.2007г.;

  • „Съдебно деловодство”- 2бр. съдебни деловодители за гражданските и наказателните дела, които на основание Заповед №№ 7/19.01.2009г. и 159/20.11.2009г. разменят функциите си на всеки шест месеца, спрямо производството по новообразуваните и висящите наказателни и граждански дела;

  • „Съдебен деловодител-компютърна обработка на данни” - 1 служител;

  • „Съдебен деловодител-съдебно изпълнителна служба” - 1 служител;

  • „Съдебни секретари” – 2 служители;

  • „Архив” - 1 служител;

  • „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 1 призовкар, който съвместява и длъжността „чистач”;

  • Служител по сигурността на информацията- изпълнява се от административния секретар.;

  • Бюро “Съдимост”- изпълнява се от съдебен секретар - Заповед №24/22.02.2007г.

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: административен секретар, който съвместява длъжността „служител по сигурността на информацията”, длъжностите „Домакин” и „Човешки ресурси”, публикува съдебните актове на интернет страницата на ТРС и я обновява, изготвя статистическите отчети. Единият от съдебните секретари, изпълнява длъжността „Завеждащ регистратура за класифицирана информация”, както и деловодител „Бюро съдимост”. Съдебните деловодители са взаимнозаменяеми, като единият от съдебните деловодители замества и служителя „Бюро съдимост”. Съдебният архивар при необходимост замества съдебните деловодители и служителя „Бюро съдимост”. Главният счетоводител изпълнява и длъжността „Касиер”.

Всички бройки от утвърденият щат на съдебната администрация са усвоени.

През изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу служителите от Районен съд град Тервел. Дейността им е била оценена в ежегодните атестации.

Със Заповед №62 от 13.06.2014г. на адм.ръководител-председател на Районен съд-Тервел, на основание чл.310 от ЗСВ, ал.1 от ЗСВ е образувано дисциплинарно производство срещу Росен Балкански съдия в Районен съд – Тервел. След преценка на обстоятелствата и фактите, по повод образувано дисциплинарно производство и изпълнение на процедурата по чл.313 предл.1-во от ЗСВ, се установи, че Росен Иванов Балкански – съдия при Районен съд – Тервел, не е спазил сроковете, предвидени в процесуалните закони – чл.235 ал.5 от ГПК, чл.243 ал.4, чл.244 ал.5 и чл.340 ал.1 от НПК, като не е изготвил в срок крайните съдебни актове

На основание чл. 314, ал. 1 вр. чл.308, ал.1 т.2 от ЗСВ на Росен Иванов Балкански - съдия в Районен съд - Тервел, със Заповед №68/02.07.2014г. на и.ф.адм.ръководител-председател на Районен съд град Тервел е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за извършени дисциплинарни нарушения по смисъла на 307, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони и бездействие, което е довело до неоправдано забавяне на съдебните производства.

През отчетната 2014 год. не са изпращани предложения за увеличение и промени в щата на служителите, въпреки нуждата от една щатна бройка за длъжността „системен администратор”. Такова искане е правено многократно през годините, но поради занижения и рестриктивен бюджет на съдебната власт е отказано от Висш съдебен съвет.

През годината няма провеждани конкурси за съдебни служители. Подборът на кадрите се осъществява в съответствие с ПАС, чрез конкурс. Съдебните служители притежават необходимите опит и професионална квалификация за точно и ефективно изпълнение на служебните си задължения. През отчетния период не са констатирани съществени слабости или пропуски в работата на отделните служби при съда, не са постъпвали оплаквания и сигнали на граждани за проявени излишни административни процедури и бавност, както и слабости при изпълнение на служебните им задължения или корупционни практики от съдебните служители.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През 2014 година в Районен съд – гр.Тервел се запази добрата традиция за своевременно образуване на делата. Във връзка с чл.35, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата и във връзка с Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при Районен съд - гр.Тервел е издадена заповед №72/10.07.2014г. във връзка с разпределението на делата на принципа на случайния подбор, съгласно която книжата, по които се образуват дела се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда, който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно разпределение на делата. Постъпилите в деня преди почивни и празнични дни книжа, по които се образуват дела, се предават същия ден на административния ръководител на съда, който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно разпределение на делата. В случаите, когато Адм.ръководител-председател на Районен съд-гр.Тервел ползва отпуск или е командирован, книжата по които се образуват дела се разпределят от Росен Иванов Балкански - съдия при ТРС с програмата за случайно разпределение на делата.

За организиране на начина на разпределяне на делата по време на отсъствие на един от съдиите при Районен съд град Тервел, със Заповед №73/10.07.2014г. на административния ръководител-председател на РС-Тервел, е изменена Заповед №122/25.09.2013г., в случаите, когато един от съдиите е в платен годишен отпуск, отпуск поради временна неработоспособност, неплатен отпуск или е командирован, всички новообразувани дела да са разпределят на другия съдия, като през съдебната ваканция се спазват правилата по чл.329, ал.3 от ЗСВ

Разпределението на делата между съдиите през 2014 г. е извършвано по следните категории дела: наказателни дела от общ характер –по внесени обвинителни актове и внесени споразумения от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс ; наказателни дела от частен характер – по депозирани тъжби на частни тъжители ; административно-наказателни дела - по жалби срещу наказателни постановления, по Указа за борба с дребното хулиганство, по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по предложения по чл. 78а НК; частни наказателни дела- по частни жалби по НПК, по жалбите срещу мярката за неотклонение "задържане под стража", по молби за реабилитация, по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК, по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето, по всички искания към съда в досъдебното производство ; граждански дела и частни граждански дела - по всички молби и жалби от гражданско-правен характер.

Разпределянето на делата през 2014г. при Районен съд-гр.Тервел се извършва чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването по начин определен със заповед на председателя на съда.

Съгласно Заповед №13/25.01.2013г. и Заповед №122/25.09.2013г, наказателните дела от общ характер, наказателните дела от частен характер, наказателните дела от административен характер и наказателните частни дела да се разпределят на съдия докладчик Ганчо Манев Драганов-адм.ръководител-председател на Районен съд-гр.Тервел, като се взема впредвид следното:1) Наказателно частно дело образувано по искане за вземане или изменение на мярка за неотклонение задържане под стража (чл.58-64 от НПК) по досъдебното производство, както и за вземане или промяна на мярка за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата (чл.72, ал.1 от НПК) и мярка за обезпечаване на гражданския иск (чл.73, ал.2 от НПК) се разпределят на съдия докладчик Росен Иванов Балкански, а през почивните и празничните дни - на дежурния съдия по график.

2) Частните наказателни дела образувани по реда на чл.58-64 от НПК, чл.72, ал.1 от НПК и чл.73, ал.2 от НПК спрямо обвиняемите лица по едно и също досъдебно производство, се разглеждат от един и същ съдия-докладчик.

3) Постъпилата молба за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража”, се разглежда от същия съдия-докладчик, постановил вземането й.

4) При постъпила молба за промяна на взета обезпечителна мярка по чл.72, ал.1 и чл.73, ал.2 от НПК, тя се разглежда от съдията-докладчик постановил вземането й.

5) Наказателно частно дело образувано по чл.161, ал.1, ал.2 НПК, по чл.164 от НПК, по чл.222 от НПК и чл.223 от НПК през почивните и празничните дни, се разпределя на дежурния съдия по график.

6) Наказателно частно дело образувано по жалба срещу постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство от прокурора, съгласно разпоредбите на чл.243 и чл.244 от НПК, се разпределят на съдия докладчик Росен Иванов Балкански.

7) Наказателно дело от административен характер образувано по полицейска преписка по УБДХ през почивните и празничните дни, се разпределя на дежурния съдия по график.

8) При отмяна на съдебно решение по наказателно дело от административен характер и връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията докладчик, постановил отмененият акт.

9) При отмяна на присъда или съдебно решение по наказателни дела и връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав по чл.355, ал. 2 от НПК, делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията докладчик, постановил отмененият акт.

10) При прекратяване на съдебното производство при условията на чл.249, ал.1 във връзка с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, при повторното му внасяне в съда делото се разпределя на съдията-докладчик, постановил връщането.

11) При постановено определение от съда в открито заседание по чл.288, т.1 от НПК, за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при следващото внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.

Всички новообразувани граждански дела се разпределят на съдия докладчик Росен Иванов Балкански, като се взема предвид следното:1) При отмяна /обезсилване/ на съдебно решение на гражданско дело и връщане на същото за разглеждане от друг съдебен състав по чл.270 от ГПК, делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията докладчик, постановил отмененият акт.

2) При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск (в производството по който е предявен насрещния), ако това обстоятелство е цитирано в исковата молба. Ако не е цитирано, делото се разпределя на случаен принцип.

3) При разделяне на производството по обективно съединени искове, новообразуваното дело по отделените искове се разпределя на първоначално определения докладчик.

4) При предявяване на иск за установяване на вземането по чл.422 от ГПК във връзка с чл.124 от ГПК, гражданското дело се разпределя на съдията, произнесъл се по заповедното производство.

Всички новообразувани частни граждански дела да се разпределят с еднакъв процент на натовареност на съдиите при ТРС.

Определеният на случаен принцип съдия докладчик може да бъде заменян само при направен отвод или отсъствие, като делото се разпределя на другия съдия докладчик.

През съдебната ваканция, бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнасят в срок по малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия съгласно одобрен график за дежурство. Образуваните съдебни дела на посочените правни основание /чл.381 НПК- споразумения в досъдебното производство, незабавни и бързи полицейски производства, дела по реда на бързото производство по ГПК, както и частни граждански дела/ се разпределят между съдиите, които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност.

Актуализирани са и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, като са описани мотивите и способите по прилагането на принципа за случайно разпределение на делата.

В същия ден се образуват и съдът се произнася по молби по чл.130, ал.3 и ал.4 от СК, чл.52 от ЗН, чл.389 и сл. от ГПК, чл.161, ал.1 и ал.2 от НПК, чл.164 от НПК, чл.222 и чл.223 от НПК и чл.1, ал.2 от УБДХ. В деня на постъпването им се образуват делата по молби по чл.410 и чл.417 от ГПК, делата по реда на глава двадесет и пета от ГПК – бързо производство, трудови спорове и искове по СК, предвидени по реда на Глава двадесет и пета от ГПК, производствата по чл.157 от Закона за здравето, производства по реда на чл.64 от НПК, чл.65 от НПК, чл.381 от НПК и незабавните производства.

На основание направените констатации и дадените препоръки от извършена планова проверка по гражданските дела от Инспектората към ВСС, обхващаща периода 01.01.2012г.-04.04.2014г. по отношение разпределението на гражданските дела е дадена следната препоръка „Председателят на Районен съд град Тервел да предприеме мерки за справедливо и равномерно разпределение на всички граждански дела, при стриктно спазване на принципа за случаен подбор между съдиите при РС-Тервел”, адм.ръководител-председател на ТРС направи предложение препоръчаната промяна в разпределението на делата да се предприеме в началото на календарната 2015 година, тъй като такава реформа в средата на годината, няма да доведе до равномерно разпределение на граждански и наказателни дела между двамата съдии, поради това, че трябва да се направи редактиране на началната информация в софтуера за случайно разпределение на делата. В случай, че се промени процентното разпределение на делата в равно съотношение, за да се изпълни направената препоръка, ще се получи разпределение на делата на обратния принцип, т.е. на съдията, разглеждал преимуществено наказателни дела по досегашния начин на разпределение на делата, ще се разпределят предимно само граждански дела, съответно, на съдията, разглеждал преимуществено граждански дела, ще му се разпределят предимно само наказателни дела, при което отново ще отпадне случайния принцип на разпределение на делата.

В изпратените от Висш съдебен съвет Технически правила за използване на софтуера за случайно разпределение на делата Law choice, версия 4, който в момента е инсталиран и работи в Районен съд град Тервел е написано, че по подразбиране в полето „Дела” (полето до натоварване %) не трябва да се пише. По подразбиране там е записано 0, т.е. всички започват с еднаква натовареност. В процеса на работа по разпределянето там се появяват други цифри, които НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, с едно изключение - ако по-късно, когато вече са разпределяни дела, се назначи друг магистрат и се въведе ново име на докладчик, в това поле се въвежда цифра приблизително равна на средното натоварване на останалите докладчици. В противен случай много дела ще се падат на него, докато не „настигне” другите.

Тази препоръка е изпълнена в началото на календарната 2015г., за да се спази равномерното разпределение на всички дела, при стриктно спазване на принципа за случаен подбор между съдиите при РС-Тервел. Издадена е Заповед №1 от 05.01.2015г., съгласно която разпределянето се извършва в деня на образуването им или на следващият ден измежду всички съдии, по поредността на постъпването им, с еднакъв процент на натовареност по видовете дела.

Движението на делата в Районен съд гр.Тервел е отразено във формата- таблица “Годишен отчет за работата на РС-Тервел през 2014 година”.


1.Брой на постъпилите граждански и наказателни дела .

През 2014 година в съда са постъпили общо 502 бр.дела, като средно месечното постъпление на един съдия на база 12 месеца по щат е 20,92 бр. дела

Постъпленията на делата през 2014 година бележат намаление в сравнение с 2013 година, когато в съда са постъпили общо 658 бр.дела, като средно месечното постъпление на един съдия на база 12 месеца по щат е 27,42 бр. дела.

В сравнение с предходните три години през 2014г. средно месечната натовареността на един съдия спрямо общия брой на постъпилите дела е намаляла.
Година

Брой постъпили дела

Брой съдии

/заети бройки/

Средномесечно постъпление на 1 съдия по щат на база 12 месеца

/бр.дела/

2011

845 бр.

2

35,21

2012

546 бр.

2

22,75

2013

658 бр.

2

27,42

2014

502 бр.

2

20,92

С останалите несвършени дела от 2013година – 79бр. дела, общо са стояли на разглеждане през 2014г. – 581 бр. дела.

През 2014г., делата за разглеждане, както и средно месечната натовареност на един съдия в сравнение с предходните три години са с най- ниска стойност, като данните приближават до тези от 2012 г. Това е видно от следните изнесени данни:


Година

Брой дела за разглеждане

Брой съдии

/заети бройки/

Средномесечна натовареност на 1 съдия по щат на база 12 месеца

/бр.дела/

2011

950 бр.

2

39,58

2012

627 бр.

2

26,13

2013

755 бр.

2

31,46

2014

581 бр.

2

24,21

2.Брой свършени граждански и наказателни дела.
През отчетния период са свършени общо граждански и наказателни дела 465 бр.дела. Средно месечно решените от един съдия, изчислено на база 12 месеца – действителна натовареност е 19,38 бр.дела.

В сравнение с предходната година през 2014г. средно месечната натовареността на един съдия спрямо общия брой на решените дела бележи намаление. Данните изнесени в следната таблица са показателни:
Година

Брой свършени дела

Брой съдии

Средномесечна натовареност на 1 съдия по щат на база 12 месеца

2011

869бр.

2

36,21

2012

530бр.

2

22,08

2013

676бр.

2

28,17

2014

465 бр.

2

19,38

  1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет