Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағыДата12.06.2016
өлшемі128.5 Kb.

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

050712 Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған


Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері пәнін оқу үшін арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстарды және нұсқауларды, әдістемелік ұсыныстарды, әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

20__ ж. «___»________Құрастырушы: __________ магистр, аға оқытушы Искакова Д.А.

Машина жасау және стандарттау кафедрасы
050712 Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған

Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері пәнін оқу үшін арналғанӘдістемелік ұсыныстар

20__ ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ ж. «__» __________ № ____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________20__ ж.

(қолы) (күні)
ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 20__ж.

(қолы) (күні)
Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 20__ж. № _____ хаттама.


Пәннің тақырыптары мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе. Автоматтандырудың әлеуметтік және техникалық – экономикалық аспекттері.

Автоматтандырудың тарихы. Қол енбекті механизациялау және автоматтандыру. Еңбек өнімділігін көтеру мәселесі.

Қолданылатын әдебиет: [1].
Тақырып 2 Өндіріс процестерінің автоматандыруллуларының негізгі сатылары.

Бірінші саты – автоматтарды және жартылайавтоматтарды жасау. Екінші саты – автоматтандырылған тізбектерді жасау, үшінші саты – кешенді автоматтандыру, автоматтандырылған цехтар және зауыттар құру.

Қолданылатын әдебиет: [3].
Тақырып 3 Өндіріс процестерін автоматандыру негізгі теориялары

Машиналардың және еңбек өнімділіктерінің теориялық негіздері. Еңбек өнімділігін көтеру жолдары. Еңбек өнімділігі жаңа техниканы бағалайтын шарт. Жаңа техниканың озықтығы.

Қолданылатын әдебиет: [3].
Тақырып 4 Автоматтандырылған жабдықтардың сенімділік теориясы

Жабдықтың циклдік және технологиялық өнімділіктері. Нақты өнімділік. Өнімділік балансы. Жұмыс машиналарының пайдалы әсер коэффициенті. Жұмыс машиналардың сенімділіг және ұзақ тұрақтылықтары. Тоқырау түрлері және үлгілері. Автоматтандырылған жабдықтардың тоқырау және жөнделу уақыттарының ықтималды үлестірім заңдары.

Қолданылатын әдебиет: [6], [5].
Тақырып 5 Автоматтандырылған білдектер жүйелерінің түрлері.

Автоматтандырылған білдектер жүйелерінің тұтастыруына әсер көрсететін шарттар. Технологиялық процесс автоматтандырудың негізі. Технологиялық әрекеттерді және операцияларды бірізділік, параллельді, бірізділік-параллельді реттермен орындау. Технологиялық процестерді саралап жіктеу және операцияларды шоғырлау. Қатаң және икемді автоматтандырылған білдектер жүйелері. Технологиялық машиналарды агрегаттау заңдары.

Қолданылатын әдебиет: [10], [15], [13].
Тақырып 6 Автоматтандырылған тізбектер. Автоматтандырылған тізбектерді сұрыптау. Автоматтандырылған тізбектерді тұтастыру.

Қатаң, икемді, қайтабапталмалы, қайтабапталмайтын автоматтандырылған тізбектер. Серік айлабұйымдары бар және серік айлабұйымдары жоқ автоматтандырылған тізбектер. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектер. Көп учаскелі және көп ағынды тізбектер. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектердің өнімділігін және сенімділігін есептеу.

Қолданылатын әдебиет: [2], [3]. [9], [12], [7], [8].
Тақырып 7 Топтық әдіспен өңделетін тетіктерге арналған және көп атаутізімді қайта реттелетін автоматтандырылған тізбектер. Біліктер тобын, тұрқы тетіктер тобын, тиісті доңғалақтар тобын, иінтіректер тобын өндейтін қайтабапталмалы автоматтандырылған тізбектер. Қайтабапталмалылы және көп атаутізімді автоматтандырылған тізбектердің құрылымдарының ерекшеліктері.

Қолданылатын әдебиет: [2], [9].


Тақырып 8 Икемді автоматтандырылған тізбектер.

Икемді автоматтандырылған тізбектердің тасымалдауыш-жинақтаушы жүйелері. Құрылым ерекшеліктері. Пайдалану салалары.

Қолданылатын әдебиет: [2], [9], (20).
Тақырып 9 Икемді өндіріс жүйелері.

Икемді өндіріс уяшықтар. Икемді тасымалдауыш-жинақтаушы жүйелер. Аспаптар магазиндері және олардың құрылым ерекшеліктері. Көп операциялылы білдектер және өндеу орталықтар.

Қолданылатын әдебиет: [7], [8]. [15], (20).
Тақырып 10 Машинажасау өндірісінде бүйымдарды тексеру жұмыстарын автоматтандыру.

Автоматты тексеру түрлері және қолданылатын өзгерткіш түрлері. Күштерді, деформацияларды, температураны өлшейтін бергіштер. Индуктивті және фотобергіштер, термоқосақтар және термореттегіштер. Автоматтарды басқаратын құрылғылар. Түйіспе және түйіспесіз жолдағы ажратқыштар. Басқару аппараттары.

Қолданылатын әдебиет: [11], [14].
Тақырып 11 Құрастыру процестерін автоматтандыру.

Автоматтандырылған технологиялық құрастыру процестерінің ерекшеліктері. Құрастыру жұмыстарды механизациялау және автоматтандыру. Механизацияланған құрастыру аспаптары. Автоматтандырылған құрастыру тізбектерді сәйкес орналастыру. Аударғыштар және қайтатиегіштер. Автоматтандырылған құрастыру тізбектеріне арналған синхронды және синхронсыз тасымалдаушы жүйелер.

Қолданылатын әдебиет: [15].
Тақырып 12. Өндіріс роботтары және оларды машинажасау саласында қолдану.

Роботтарды қолданатын автоматтандырылған технологиялық процестердің ерекшеліктері. Машина жасау өндірісінде қолданылатын өндіріс роботтардың координаттық жүйелері және сәйкес орналасулары. Өндіріс роботтардың ұстағыштардың түрлері және құрылымдары. Роботталған кешеңдердің негізгі орналасу сұлбалары. Робокаралар және палеталар.

Қолданылатын әдебиет [19].
Тақырып 13 Автоматтандырылған білдектер жүйелерін жобалау.

Көп учаскелі және көп ағынды автоматтандырылған білдектер жүйелері. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектердің өнімділігін және сенімділігін есептеу. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектерді бір ағынды екі учаскелі автоматтандырылған тізбекке келтіру әдістері. Жинақтауыштардың санымен көлемдерінің автоматтандырылған тізбектердің өнімділігіне жасайтын әсерлері. Жинақтаушылардың оптималды көлемдерін анықтау. Өндірісте қолданылатын автоматтандырылған тізбектерді зерттеу әдістемесі.

Қолданылатын әдебиет: [2].
Тақырып 14 Білдектер жүйелерін тиімді қолдану негіздері.

Автоматтандырылған тізбектерде кесу құралдары индивидуалды немесе топтық аустыру стратегиялары. Кесу құралды білдектен тыс баптау. Баптаушының жұмыс орны. Автоматтандырылған білдектер жүйелеріне жөндеу және басқа техникалы қызметтер көрсету стратегиялары.

Қолданылатын әдебиет: [1], [2].
Тақырып 15. Автоматты басқару теориясының негіздері.

Білдектерді автоматты түрде басқаратын жүйелер. Статикалы, динамикалы баптау өлшемдерін автоматты түрде басқаратын және құрамдастырылған жүйелер. Жону білдек динамикалы тербелетін жүйе және оның дифференциалды тепетеңдігін шығару. Статикалы және астатикалы жүйелер. Орныққан және өтпелі процестер. Автоматты басқару жүйелердің орнықтылықтарын бағалайтын әдістер.

Қолданылатын әдебиет: [21].
Әдебиет тізімі

1 Волчкевич Л. И., Ковалев М. П., Кузнецов М. М. Основы автоматизации производства. – М. : Машиностроение, 2005. – 260 с.

2 Проскуряков А.Ф. Математические модели надежности автоматических линий. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 96с.

3 Проскуряков А.Ф Наладка многоцелевых станков. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Системы программного управления». – Павлодар, 2003. – 156 с.

4 Технологические основы управления качеством машин/ А. C.Васильев [и др.]. – М. : Машиностроение, 2003. – 255 с.
Қосымша

5 Соломенцев Ю.М. и др. Теория автоматического управления. Учебник для вузов. – М. : Высшая школа, 2001. – 268 с.6 Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ: учеб.пособие для студ. вузов/ О. В. Таратынов, Б. М. Базров, В. В.Клепиков, О. И. Аверьянов и др.; под ред. О. В. Таратынова. – М. : МГИУ, 2006. – 519 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет