Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың титулдік бетіДата07.07.2016
өлшемі107.5 Kb.

Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың титулдік беті

НЫСАН

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универсисетіЭкономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)

«Инновациялық менеджмент» пәнін оқыту бойынша

(пән атауы)


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНУ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР
5В050600 «Экономика», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050900 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандықтың атауы және шифры)
Павлодар

Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың бекіту парағы

НЫСАН

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

___________ Пфейфер Н. Э.

(қолы) (аты-жөні)

«___»_____________201_г.


Құрастырушы : _________ доцент Рахимова С.А.қолы қызметі, ғылыми дәрежесі,лауазымы (аты-жөні)
Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)Инновациялық менеджмент пәнін оқыту бойынша

(пән атауы)Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулық

5В050600 «Экономика», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050900 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамндықтың атауы және шифры)
201 ж. «___» кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_ .

Кафедра меңгерушісі _ Кунязова С.К. 201__ж. « __»

Қаржы–экономикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 201__ж. «_____»______________хаттама №____.ОӘК төрағасы _________________ А.Б. Темиргалиева


Құпталған:

ЖЖӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «____» ________201 ж.

(қолы)

Келісілген:
Қаржы каф.мең. _______________Н.С. Кафтункина «___» ______ 201 ж.
МжЖБ каф.мең. _________________Г.Р. Байтаева «____» _____ 201 ж.

1 Пәннің мақсаты және міндеттері, оқу үрдісіндегі рөлі

Пәнді оқыту мақсаты:

Пәннің микро және макро деңгейде жанашылдықты енгізу, инновацияларды басқару әдістері мен функциялары жөнінде ғылыми білімді, теориялық және тәжірибиелік машықты қарастыру. Сонымен қатар, студенттерге инновация саласында стратегиялық және тактикалық шешімдерді қабылдауды үйрету.Пәннің міндеттері

Берілген пәнді оқып шығу нәтижесінде студент келесілер туралы түсінігі болу керек:

- инновацияларды басқару туралы;

- негізгі инноватика түсініктерін және технологияларды, инновациялық кәсіпкерлік мазмұны туралы;

білу қажет:

- инновациялық қызметтің, инновациялардың теориялық негіздерін;

- жана технологиялар мен инновацияларға инвестицияларды тартудың әдістері мен мүмкіндіктерін негіздеу үшін жоғары технологиялардың құндылықты аспектісін;

істей білу:

- инновациялық стратегияларды таңдау технологиясы мен оны жүзеге асыруды;

- тиімділікті бағалау, жана технологиялардың ғылыми сыйымдылығының деңгейі, технологиялық болжам жасаудың әдістері жөнінде білімдерді нақтылау;  • ғылыми идеялардың, жана технологиялардың коммерциализациясының кезеңдері туралы білімді тереңдету, венчурлық қаржыландыру жөніндегі инновациялық қызметтің жеке кезеңдерін қаржыландыру туралы ұсыныста беру;

- ғылыми – техникалық және инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың негізгі формаларын;

Келесі тәжірибиелік машықты алу:

- инновациялық жобаларды жасау;

- инновациялық жобаның тиімділігін есептеу;

-инновациялық жобаларды бағалау;

- жана өнімнің өндірісі, оны өткізу арналары туралы шешім қабалдау;

- коммерциализация жөнінде шешім қабылдау.
2 Пәннің пререквизиттері

Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезінде алынған білімдер, біліктілік және машық қажет:  • менеджмент теориясы және практикасы;

  • экономикалық теориясы;

- маркетинг;

- макроэкономика;

- микроэкономика.
3 Постреквизиттер:

- өндірістік менеджмент;

- стратегиялық менеджмент;

- персоналды басқару;

- инвестициялық менеджмент;

- жобаларды басқару.


4 Дәрістік сабақтардың мазмұны
1 тақырып Инноватика теориясының қалыптасуы және оның қазіргі кездегі концепциялары

Инноватика теориясының қалыптасуы – Й. Шумпетер теориясы. Н. Д. Кондратьев толқындары мен инновациялар арасындағы байланыс теориясы (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г.Менш, К. Фримен). Р.Формтердің технологиялық айырылымдар теориясы. Ғылыми – техникалық прогресс экономикалық өсу факторы ретінде. Солоу, Е. Домар және Р. Харрорд моделдері.

Экономикалық дамудағы технологиялық кезеңдердің даму эволюциясы.

Технологиялық кезеңдер. технологиялық және инновациялық нарық түсінігі. Жаңа өнімнің инновациялық нарыққа шығуы. Инновациялық өнімдер мен қызметтердің өмір циклдері.

Әдебиет [3,4,8,18]
2 Тақырып Компанияның инновациялық қызметін басқарудың негіздері

Инновациялық менеджмент басқарушылық үрдіс ретінде. Инновациялық менеджменттің теориялық негіздері. Инновациялық менеджменттің теориялық аспкетілері. Инновациялық менеджменттің даму эволюциясы. ҚР «Инновациялық қызмет туралы» Заңы. Инновациялық қызмет және инновациялық үрдіс туралы түсінік. Инновациялық үрдістің құрылымы және мазмұны. Инновациялық қызметтің субъекті және объектісі. Инновациялық кәсіпкерліктің мазмұны және формалары. Диффузия.

Әдебиет [2-8,14-18]
3 Тақырып Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың әдістері және формалары

Инновациялық үрдістің модельдері. Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың заманауи әдістері. Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың реттелген формасы. Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың параллельді формасы. Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың интегралды формасы. Инновациялық үрдісті ұйымдастырудың интегралды формасы. Инновациялық қызметті тосқауылдық факторлары. Новаторлықты қолдаушы факторлар.

Әдебиет [2-8,15,17]
4 Тақырып Кәсіпорынның ииновациялық әлеуетінің деңгейін анықтау

Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің түсінігі. Инновациялық әлеуетті талдау. Ұйымның инновациялық әеуетінінің деңгейін зерттеу және анықтау. Ұйымның ішкі ортасы:

а) өнімдік блок;

б) функционалды блок;

в) ресурстық блок;

г) ұйымдастырушылық блок;

д) басқару блогы.

Инновацялық әлеуеттің корпоративтік аспектісін зерттеу. Зерттеудің маркетингтік, ғылыми-техникалық, қаржы, өндірістік аспектісі. Кәсіпорынның инновациялық қызметінің деңгейінің көрсеткіштері.

Әдебиет [3-8,11,15,21]
5 Тақырып Инновациялық стратегиялар

Инновациялық стратегия түсінігі. Ерекшелігі және оның түрлері. Инновациялық стратегияны таңдау. Кәсіпорынның инновациялық саясаты. Жаппай өндіріс саласындағы стратегиялар – виоленттер стратегиясы. Өнім дифференциясы рынокты сегметтеу стратегиялары – патиенттік фирмалар стратегиясы. Инновациялық және зерттеу жұмыстарын жүргізуші кәсіпорындар стратегиясы – эксплерент стратегиясы. Маманданбаған бизнес саласындағы – коммутант фирмалардың стратегиясы.

Әдебиет[4-6,19,20]
6 Тақырып Инновациялық қызметтің нәтижелері. Интеллектуалдық меншік

Интеллектуалдық меншіктің түсінігі. Интеллектуалдық меншіктің құқық тарапынан мазмұны. Бүкіләлемдік интеллектуалдық меншіктің ұйымының қызметтері және қағидалары. Интеллектуалдық меншіктің құқық объектілері:

- әдеби, шығармашылық шығармалары және ғылыми еңбектері;

- әртістердің, шығармашылық қызметі, фонограмма және радиопередача;

- адам қызметінің барлық салаларындағы ашулары;

- ғылыми ашулар;

- өндірістік үлгілер;   

- тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және коммерциялық атаулар, белгілемелер.

Технология трансферті. Лизинг. Франчайзинг. Форфейтинг. Ноу-хау, патент, лицензия.

Әдебиет [5,8]


7 Тақырып Венчурлық қаржыландыру

Венчурлық қаржыландырудың механизмдері және қағидалары. Шағын жоғары технологиялық венчурлық компанияның өмірлік циклы. Шағын жоғары технологиялық венчурлық компанияның құрылу кезеңі:

а) инвестиция алды;

б) инвестициялық;

в) инвестициядан кейінгі.

Венчурлық қаржыландырудың кезеңдері. Бастапқы кезең – Seed – «компания для посева». Старттық кезең - Start-up – «только возникшая компания». Бастапқы өсу кезеңі - Early Stag – яғни «ранние стадии развития». Төртінші кезең – тұрақты өсу және кеңеюі стадиясы Expansion – «расширение». Компанияның өтімділігін қамтамасыз ету кезеңі.

Әдебиет [3,4,6,15,18]
8 Тақырып Ииновациялық түр бойынша шаруашылық субъектілердің топшаландыру және өзгермелі сыртқы орта жағдайында олардың тәртібін талдау

Кәсіпорынның ииновациялығын бағалау әдісі. Инновациялық деңгей бойынша кәсіпорынды топшландыру. Нарықтағы шаруашлық субъектілердің жағдайына әсер ететін сыртқы орта факторлары. Өзгермелі сыртқы ортадағы инновациялылық деңгейі бойынша кәсіпорынның жағдайын талдау. Ииновациялық өнімдер нарығындағы гигант корпорациялар, холдинг, альянс.

Әдебиет [8-10,19-21]
9 Тақырып Инновациялық қызметті қолдаудың әлемдік тәжірибиесі

Дамыған елдерде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау: Жапония, АҚШ, Ұлыбритания, Франция тәжірибиесі. Инновациялық проекттерді мемлекет тарапынан қаржыландыру жолдары. Несие және салық жеңілдіктерін ұсыну әдістері. Мемлекеттің инновациялық саясаты. Инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру: инновациялық және венчурлы қорлар, технопарктер, бизнесинкубаторлар.

Әдебиет [5,6,8]
10 Тақырып Инновациялық инфрақұрылым

Ииновациялық инфақұрылымның объектілері және субъектілері. Инновациялық қызметті жүзеге асыруды қамтамасыз етуші өндірістік, консалтингтік, білім беру, және ақпараттық құрылымдардың және қызмет көрсетуші байланысты кешендер. Инновациялық инфрақұрылымның негізгі қызметтері. Қаржы инфрақұрылымы. Ақпарттық инфрақұрылым. Технопарктер, бизнес инкубаторлар, технополистер, ғылыми орталықтар.

Әдебиет [4-8,20,21]
11 Тақырып ҚР инновациялық кәсіпкерліктің дамуын қолдаудың негізгі бағыттары

Қазақстан Республикасындағы инновациялық кәсіпкерліктің қалыптасуы. Инновациялық саладағы шағын және орта кәсіпкерлік. Даму институттардың рөлі. Инновациялық Қордың қызметтері.

Технологиялық бизнес инкубаторлар, сонымен қатар ұлттық және аймақтық технопарктер. Венчурлық қорды құру бойынша шаралар. Интеллектуалдық меншіктің объектелерін бағалау жүйесін жақсарту бойынша шаралар. Кәсіби инновациялық менеджменттің қалыптасуы.

Әдебиет [1,2,10,11,14]


12 тақырып ҚР инновациялық кәсіпкерліктің дамуын қолдаудың негізгі бағыттары

Кәсіпорынның қызметін қаржыландыру көздері. Инновациялық қызметті қаржыландыру. Салыстырмалы талдау: қаржыландыру көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Инновацияларды қаржыландырудың басымды бағыттары. Иновациялық қызметті қаржыландырудың әдістері мен схемаларын әзірлеу. Инновациядағы қаржы ағымдарын басқару.

Әдебиет [3,4,6,15,18]
13 Тақырып Инновациялық дамудың мемлекеттік қолдауы

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Реттеу және қолдау: ұқсатықтар мен айырмашылықтар. Инновациялардың дамуы үшін мемлекетпен жасалатын жағдайлар.

Әдебиет [4,5,16,17,18]
14 Тақырып ҚР инновациялық кәсіпкерліктің тұрақты дамуын қолдаудың негізгі бағыттары

«Тұрақты даму» түсінгі. Тұрақты дамуға көшу қажеттілігі, мәні және мазмұны. Тұрақты даму үшін ииновациялық қызметтің рөлі және мәні.

Әдебиет [1,2,10-12,14]
Студент «Инновациялық менеджмент» пәні бойынша қорытынды бақылауға тек барлық тәжіриебелік сабақтарды толық көлемде тапсырған соң ғана жіберіледі.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003 - 2015 гг.

2 Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы. - Астана, 2005 – 42 с.

3 Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. – М: ИНФРА-М, 2006 г.

4 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2007 г.

5 Барышева А.В. Инновационный менеджмент. – М.: Дашков и К, 2009 г.

6 Гугелев А.В. Инновационный менеджмент. – М.: Дашков и К, 2008 г.

7 Шемякина Т.Ю. Система управления инновационной деятельностью предприятия. – М.: Флинта, 2007 г.

8 Бовин А.А. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л,2006 г.

9 Сабден О. Инновационная экономика. – Алматы: Эксклюзив, 2008 г.

10 Еспаев С.С. Инновационная экономика Казахстана и Китая: опты и перспективы. – Алматы: Экслюзив, 2008г.

11 Таубаев А.А. Формирование и развитие наукоемкого сектора в Казахстане. – Караганды: ТОО «Санат-Полиграфия», 2007. – 216 с.

12 Искаков Н. А. Устойчивое развитие. Наука и пркатика. Искаков Н.А./ Издание РАЕН. – 2008 г. – 466 с.

13 Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие, учебное пособие. Москва: Издательство УРАО. – 2007 г. – 222 с.

14 Экологический кодекс Республики Казахстан, 2007 г.

15 Чернышева Б.Н., Попадюк, Т.Г. Инновационный менеджмент и экономика организации. – М.: ИНФРА-М.- 2009 г. – 239с.

16 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – 6-е издание, перер.и доп.- СПб.: Питер. – 2008 г. – 400с.

17 Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент. – 5-е издание, перер.и доп.- СПб.: Питер.- 2007 г. – 400с.

18 Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций. – М.: Кнорус, 2009 г.

19 Сулейменов Е. З. Инновационная деятельность в Республике

Казахстан: аналит. обзор/Е. З. Сулейменов, Н. В. Васильева.-Алматы:

НЦ НТИ РК, 2006.- 112 с.-(Серия публикаций по проблемам научно-

технического развития)

20 Сулейменов Е. З. Государственное регулирование инновационной деятельности в Казахстане: аналит. обзор/Е. З. Сулейменов, Н. В.Васильева.- Алматы: НЦ НТИ РК, 2008.-58 с.-(Серия публикаций по проблемам научно-технического развития)

21 Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации:

[ монография ]/О. Сабден.-Алматы:Эксклюзив,2009.-151 с.

22 Философова Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность:учеб. пособие для студ. вузов/Т. Г. Философова, В. А. Быков; под ред. Т. Г. Философова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юнити,2008.-295 с.
Қосымша:

23 Швандара В.А., Горфинкеля В.Я. Инновационный менеджмент.– М.: ВЗФЭИ, 2006. – 381с.24 Аньшина В.М., Дагаева А.А. Инновационный менеджмент: Многоуровневые концепции, стратегии и механизмы инновационного развития: учебное пособие по спец. «Менеджмент организации. – Изд.2-е, перераб. И доп. – М.: Дело, 2006.- 583с.

25 Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М. – 2006 г. – 237с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет