Электр энергиясымен жабдықтау шарты Ақтөбе қ. 20 жжүктеу 309.75 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі309.75 Kb.

Шарттың мәтіні ҚР Энергетика министрлігінің

2015 ж.20.03. күнгі №233 Бұйрығына

сәйкес жасалғанМемлекеттік мекеменің (кәсіпорынның)

___________ Электр энергиясымен жабдықтау шарты


Ақтөбе қ. 20____ж. «_____» _____________

«Актобеэнергоснаб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2009 жылғы 10 шілдедегі №000478 лицензияға сәйкес тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі «Жабдықтаушы» атынан Жарғы негізінде әрекет етуші директор ______________________________________________________ бір жағынан және _______________________________________________________________________________________________________________________________ негізінде әрекет етуші, ______________________________________________________ атынан, ___________________________________________________________________ бұдан әрі «Тұтынушы» екінші жағынан, әрі қарай Тараптар келесі мазмұндағы электр энергиясымен жабдықтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1.Шартта қолданылатын негізгі ұғымдар:
1.Шартта мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:

 1. есептік кезең – тұтынылған электр энергиясы есепке алынып, тұтынушыға төлем жасауға ұсынылатын, Шартпен белгіленген кезең аралығы.

 2. тұтынушы - шарт негізінде электр энергиясын жұмыс жасау, қызмет көрсету және тауар шығару үшін қолданатын жеке немесе заңды тұлға.

 3. коммерциялық есептеу құралы – Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша қолдануға рұқсат етілген электр энергиясының коммерциялық есебін жүргізуге арналған техникалық құрылғы.

 4. электр энергиясын есептеу схемасы – берілетін және тұтынылатын электр энергиясының көлемін есептеуді қамтамасыз ету үшін, электр энергиясын есептейтін құралдардың белгілі бір электрлік жалғанымы.

 5. электр энергиясын тұтынудың тәуліктік кестесі - электр қуатын әрбір күнтізбелік тәулікке тұтынудың сағаттық шама мөлшерін реттейтін, жұмыс, демалыс және мейрам күндеріне дайындалатын құжат.

 6. Энергия таратушы ұйым (бұдан әрі - ЭТҰ) – Жабдықтаушымен жасалған шарт негізінде электр энергиясын таратуды жүзеге асыратын ұйым.


2. Шарттың мәні
2. Жабдықтаушы ЭТҰ қосылған желісі арқылы Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы Шартта белгіленген тәртіп пен талаптар негізінде қабылдаған электр энергиясына төлем өтеуге міндеттенеді. Жабдықтаушы Тұтынушы мен ЭТҰ электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін бөлу шекарасында электр энергиясын жібереді.

3. Шарт Тұтынушымен оның қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіп бойынша ЭТҰ желісіне қосылған құрал-жабдығы мен коммерциялық есептеу құралы болған жағдайда жасалады.

4. Тұтынушыны электрмен жабдықтау Шарт және оның бөлінбес бөліктері болып табылатын қосымшаларының негізінде жүзеге асырылады:

1) электр энергиясы тұтынымының көлемін көрсете отырып, қаржыландыру жылына жасалатын электр энергиясымен жабдықтауды қаржыландыру шарты;

2) коммерциялық есептеу құралдарының тізбесі (№2 Қосымша);

5. Шарт жасасу үшін Тұтынушыда мына құжаттардың болуы тиіс:

1) электр қондырғыларын қосу үшін берілетін техникалық шарттар;

2) тұтынушыны электрлік желілерге қосу схемасымен электрлік желілердің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың қолдану жауапкершілігін бөлу актісі;

3) электр энергиясын коммерциялық есептеу жүйесін қабылдау актісі;

4) заңды тұлғаны мемелекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі;

5) жеке кәсіпкердің куәлігінің және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

6) шартқа қол қоюға құқығы бар тұлғаға шығарылатын бұйрықтың (сенімхаттың) көшірмесі;

7) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқық туралы құжаттың немесе электрмен жабдықтау нысанына құқықорнату құжатының көшірмесі.

Нысанның иесі өзгерген жағдайда, техникалық шарттарды ұсыну талап етілмейді.

Электр энергиясымен үздіксіз жабдықтау нысандары (ЭҮЖН) бар Тұтынушы Жабдықтаушымен Шарт жасасу барысында Қазынашылықтың (облыстық қаржы басқармасы) немесе банктің апаттық бронь бойынша ЭҮЖН үшін есептесу жөніндегі кепілді міндеттемелерін ұсынады.

3. Тұтынылатын электр энергиясының есебі
6. Жабдықтаушының жіберген және Тұтынушының қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық есептеу құралының көрсеткішімен анықталады, егер коммерциялық есептің Тұтынушының кінәсінсіз (орнатудың алдыңғы актісінде немесе есептеу құралын аспаптық тексеруде көрсетілген пломбаның тұтастығы және сәйкестігі жағдайында) бұзылғандығы анықталса, ЭТҰ тұтыну есебін Тұтынушының электр энергиясын есептеу құралдары мен схемасы бұзылмаған кездегі, яғни алдыңғы немесе есептік кезеңнен кейінгі айдың орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізеді. Есептеу кезеңі бұзушылық анықталған күннен бастап коммерциялық есептеу қалпына келген күнге дейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күнді құрайды.

Тұтынушы коммерциялық есепті бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде қалпына келтіреді.

Коммерциялық есеп көрсетілген мерзімде қалпына келмеген жағдайда, техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша, ал техникалық шарттар болмаса, тәулігіне 24 сағатты кірме коммерциялық аппаратының бастапқы тогы бойынша жүргізіледі.

7. Тұтынылатын электр энергиясын есептеу барысында коммерциялық есептеу құралы тараптардың пайдалану жауапкершілігіндегі желінің қолданыс шекарасында орнатылады.

8.Коммерциялық есептеу құралының саны осы Шарттың №2 Қосымшасына сай коммерциялық есептеу құралдарының тізбесінде көрсетіледі.

9.Коммерциялық есептеу құралының көрсеткіштерін Жабдықтаушының немесе ЭТҰ өкілдері Тұтынушы немесе оның өкілінің қатысуымен алады. Тараптардың келісімі бойынша есептеу құралының көрсеткішін Тұтынушының өзі де алып, ЭТҰ тапсыруына болады. Бірақ Тұтынушы ай сайын есептік кезеңдегі коммерциялық есептеу құралының көрсеткіштерін есептік кезеңнің соңғы күнінен кешіктірмей ЭЭТҰ жазбаша түрде ұсынады.

Электр энергиясының коммерциялық есептеу құралдарының көрсеткіштерін алу кезінде кеткен қателіктерді анықталуына қарай Жабдықтаушы және (немесе) ЭТҰ түзетеді.

10. Жабдықтаушы электр энергиясын Тұтынушыға жыл сайын жасалатын Электр энергиясымен жабдықтауды қаржыландыру шартына сәйкес жоспарланған жылдық тұтыным көлемі бойынша жібереді.

Сонымен қатар Электр энергиясымен жабдықтауды қаржыландыру шарты жыл сайын қаржыландыру жылы басталуынан 30 күн бұрын, ал басқа Қосымшалары қажет болған жағдайда ғана жаңартылып отырады. Басқаша жағдайда, Электр энергиясымен жабдықтау шарты жаңа қаржыландыру жылының 1 қаңтарынан бастап заңды күшін жоғалтады.

11. Коммерциялық есептеу құралдарының көрсеткішін алу мүмкін болмаған жағдайда және егер Тұтынушы өздігімен пайдаланған электр энергиясы туралы мәлімет бермесе, тұтыну есебі өткен кезеңдегі электр энергиясының орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізіледі. Бірақ электр энергиясын орташа тәуліктік шығыны бойынша есептеу кезеңі үш есептік кезеңнен аспауы қажет, содан соң электр энергиясын беру тоқтатылады. Тұтынушыны электрмен жабдықтауды қалпына келтіру, ЭТҰ Актісін ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады, онда есептеу кезеңінің басындағы есептеу құралының көрсеткіштері көрсетілуі тиіс.


4. Электр энергиясына төлем жүргізудің шарттары мен тәртіптері
12.Тұтынушыларға ұсынылған электр энергиясы есептері ҚР табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі.

Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу Тұтынушыны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала мәлімдегеннен кейін жүзеге асырылады және бұл әрекет осы шарттың қайта жасалуына негіз болмайды.

13. Тұтынушы төлем құжаты берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төлем жүргізеді.

Есептік кезең болып бір күнтізбелік ай саналады, яғни есептік кезеңнің бірінші күнтізбелік күнінің 00-00 сағатынан бастап, айдың соңғы күнтізбелік күнінің 24-00 сағатына дейінгі аралықты қамтиды.

14. Электр энергиясына төлем Шартта көрсетілген мерзімде өтелмеген жағдайда, Тұтынушы Жабдықтаушыға негізгі қарыз сомасынан аспайтын әрбір мерзімі өткен күн үшін төлем өтелетін күнгі қолданыстағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еселік көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

Тұтынушы қарызды өтеген жағдайда, түскен төлемнен бірінші кезекте Жабдықтаушының берешекті өндіріп алуға (мемлекеттік баж салығы т.б.) жұмсаған шығындары (болған жағдайда), екінші кезекте тұрақсыздық айыбы (өсімақы) бойынша берешек сомалары өтеледі. Қалған сома тұтынған электр энергиясының төлемақысын ретінде есептеледі.

15. Егер Тұтынушы электрмен жабдықтау шартын бұзғаны үшін ажыратылған болса, Тұтынушы бұзушылықты жойып, қайта қосу қызметіне төлем жасағаннан кейін, ЭТҰ оны электр желісіне қайта қосады.

16. Жабдықтаушы есептік айдан кейінгі келесі айдың 7 жұлдызынан кешіктірмей электр энергиясының коммерциялық есептеу құралдарының немесе тұтынудың өзге есебінің көрсеткіштері негізінде, шарт талаптарына сай Тұтынушыға төлем құжатын ұсынады.

Тұтынушы жабдықтаушыдан өздігінен төлем құжатын алады.Тұтынушының шотты алмауы оны Шартта көрсетілген мерзімде электр энергиясы үшін төлем өтеуден босатпайды. Төлем өтеген күні болып ақша қаражатының Жабдықтаушының есеп шотына есепке алынған күні есептелінеді.

17. Егер коммерциялық есептеу құралы теңгерімдік тиесілік шекарасында орнатылмаған жағдайда, электрлік желінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясын коммерциялық есептеу құралы орнатылған жерге дейінгі участоктегі электр энергиясының шығындарын шарттық негізде теңгерімінде электрлік желінің аталған участогы жатқан меншік иесі өтейді және ЭТҰ есептік жолымен анықталады.

18. Смарт-картасы бар есептеу құралын қолдануға негізделген электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есеп жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.

5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
19. Тұтынушы құқылы:


 1. Шарттың талаптарымен, мемлекеттік стандарттармен немесе өзге нормативтік-техникалық құжаттармен белгіленген талаптарға сай электр энергиясын алуға;

 2. ҚР заңнамасында қаралған тәртіпте келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуді Жабдықтаушыдан талап етуге;

 3. осы Шарттың талаптарына сай өзіне қажетті көлемде электр энергиясын қолдануға;

 4. Жабдықтаушыны бір ай бұрын ескертіп, тұтынған электр энегиясы үшін толық төлем өтеген жағдайда, Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға. Шартты бұзу электр энергиясымен жабдықтауды тоқтатады.

 5. Шарт жасасу және оның талаптарын орындауға байланысты даулы сұрақтарды шешу мақсатында сотқа жүгінуге;

 6. көп мөлшерлемелі есептеу құралы болған жағдайда, Жабдықтаушыға тәулік аймақтары бойынша жіктелген тарифтерді қолдануға өтініш білдіруге;

 7. Қазақстан Республикасының заңнамасында қаралған өзге де құқықтарға;

20. Тұтынушы міндетті:

 1. осы Шартта белгіленген электр энергиясының тұтыным тәртіптемесін сақтауға;

 2. нормативті-техникалық құжаттарға сай электр және энергия қондырғылардың, коммерциялық есептеу құралдарының тиісінше техникалық жағдайын қамтамасыз етуге, олардың техникалық жағдайына қойылатын талаптарды орындауға;

 3. Осы шарттың электрлік желілердің теңгерімдік тиесілігі және тараптардың пайдалану жауапкершілігін шектеу актісіне сәйкес электрлік желілерге қосу схемасын ұстануға;

 4. электр энергиясын пайдалану кезінде пайда болған коммерциялық есептеу құралдары жұмысындағы өрттер, апаттар өзге де бұзылушылықтар туралы Жабдықтаушыға немесе ЭТҰ дереу хабарлауға;

5)коммерциялық есептеу құралын қарау, электр энергиясын есептеу талаптарының, электр энергиясын есептеуді ұйымдастыру бойынша қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың сақталуын, Тұтынушының Шарт талаптарын орындауын тексеру, сондай-ақ коммерциялық есептеу құралының көрсеткіштерін алу мақсатында келген Жабдықтаушы және (немесе) ЭЭТҰ өкілдеріне коммерциялық есеп құралдарына кіруге рұқсат етуге;

6) жасалған шартқа сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін уақытылы төлем өтеуге.

Тұтынушы есептік айдан кейінгі айдың 15-ші жұлдызына дейін Жабдықтаушымен салыстыру актісін ресімдеп, ай сайын есептесуді салыстырады;

7) ҚР қолданыстағы заңнамасына сай шектеу кестесінде көрсетілген көлем мен уақытқа электр желілеріндегі апаттық жағдайды реттеу кезінде, ЭТҰ талабы бойынша олардың электр желісіне жалғанған өз электр қондырғыларын және қосалқы тұтынушылардың электр қондырғыларын ажыратып тастау және тұтынымын шектеуге;

8) Тұтынушы келісілген көлемге сай (жалғанған қуаты 750кВА және одан жоғары) есептік айдың басталуынан 20 күн бұрын мерзімде Жабдықтаушыға алдағы айдың жұмыс, демалыс және мейрам күндеріне тұтынымның жоспарлы үлгі кестесін жолдайды. Қажет болған жағдайда, Тұтынушы жұмыс күндері сағат 10-00 дейін алдағы тәулікке электр энергиясы тұтынымының түзетілген тәуліктік кестесін ұсына алады. Демалыс және мейрам күндерінің кестесі соңғы жұмыс күнінде немесе Жабдықтаушымен қосымша келісім бойынша түзетіледі.

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында қаралған өзге де міндеттерге.


6. Жабдықтаушының құқықтары мен міндеттері
21. Жабдықтаушы және (немесе) энергия таратушы ұйымын мына әрекеттерге құқылы:

 1. Тұтынушы жеткізілім тоқтауға дейін 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде ескертіп, мына жағдайларда электр энергиясын толық немесе жартылай беруді тоқтатуға:

 • электрмен жабдықтау шартымен белгіленген мерзімде электр энергиясы үшін төлем өтемеуі, сондай-ақ толық өтемеуі;

 • электрмен жабдықтау шартымен белгіленген электрді тұтыну режимінің бұзылуы;

- белгіленген мерзімде ЭТҰ Электр энергиясын пайдалану қағидаларының бұзылуын жою туралы талаптары орындалмаған жағдайда;

 1. Мына жағдайларда ЭТҰ алдын ала хабарламай, тұтынушыға электр энергиясын беруді толық тоқтатауға құқылы:

 • ЭТҰ электрлік желілеріне электр энергиясының қабылдағыштарын өз бетімен қосса;

 • Электр энергиясын коммерциялық есептеу құралынан тыс (есепке алмау) электр энергиясының қабылдағыштарын қосса;

 • Тұтынушының кінәсінен электр энергиясының сапа көрсеткіштері ЭТҰ мен өзге тұтынушылардың электр қондырғыларының қалыпты жұмысын бұзатын деңгейге дейін төмендеуі;

 • ЭТҰ мен энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін (іссапарға жіберілген құқығында) жұмыс уақытында электр энергиясын коммерциялық есептеу құралдарына және электр қондырғыларына жібермеуі;

 • апаттық жағдайларда;

Резервтік қуат желісі болмаған жағдайда, Жабдықтаушы және (немесе) ЭТҰ жаңа тұтынушыларды желіге қосу және қондырғыларды жөндеу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізгізу үшін электр энергиясын беруді тоқтату туралы тұтынушыны сөндіруден үш күн бұрын ескертеді, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялайды;

Адамдар өміріне қауіп төндіретін, ауқымды экономикалық залал келтіретін, коммуналдық шаруашылықтың аса маңызды элементтерінің және электрмен жабдықтау жүйесінің жұмысын бұзатын апаттардың алдын алу немесе зардаптарын жою бойынша жедел шаралар қабылдау үшін ЭТҰ кейін хабарлап, сұраныс бойынша тұтынушыға электр энергиясын беруді тоқтатады; 1. Шартты жасау және оның талаптарын орындауға байланысты даулы сұрақтарды шешу мақсатында сотқа жүгінуге;

 2. тұтынушыдан келтірілген залалды толық көлемде өтеуін талап етуге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында қаралған өзге де құқықтарға.

22. Жабдықтаушы міндетті: 1. Шарттың талаптарына сай электр энергиясын беруге;

 2. төлемақы өтемеуіне байланысты электр энергиясынан ажырату үшін Тұтынушыны жазбаша түрде ескертуге. Төлем құжатындағы ескерту электр энергиясын беруді тоқтату туралы ресми хабарлама болып табылады.

 3. электрмен жабдықтау қызметтерінің тарифтері және оның өзгерістері туралы ақпаратты Тұтынушыға бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлауға;

 4. жеке тұлғалардың оларға берілген электр энергиясы үшін өздерінің кассалары, сонымен қатар банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар арқылы төлем қабылдауын қамтамасыз етуге;

 5. осы Шарттың 16 -т. сай тұтынған электр энергиясына төлем жасау үшін ай сайын Тұтынушыға төлем құжатын ұсынуға;

6) реттелетін нарық пен табиғи монополиялар саласында басшылық ететін мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын ұсынуға (тиісті нарықта үстемдік танытатын, реттелетін нарықтың доминанттар тізбесіне кіретін жеке тұлғалар үшін).

23. ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес Жабдықтаушы тұтынушыға реттеуші органмен келісілген сараланған тарифтер бойынша электр энергиясын өткізуден (сатудан) бас тартуға құқылы емес.


7. Тараптардың жауапкершілігі
24. Электрмен жабдықтау шарты бойынша міндеттемелер тиісінше орындалмаған немесе мүлдем орындалмаған жағдайда,Тараптар нақты келтірілген залалды өтеуге міндетті.

25. Жабдықтаушы форс-мажор жағдайларында (сұрапыл оқиғалар, әскери іс-қимылдар және т.б.), сонымен қатар Жабдықтаушының еркінен тыс болған түрлі жағдайларда (электр тарату желілерінің және басқа құрал-жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы т.т.) Тұтынушының алдында материалдық жауапкершілікке тартылмайды.

Жабдықтаушы осы Шарттың 11-т. және 21-т. 1 және 2 тармақшаларында қарастырылған негіздер бойынша электр энергиясын беруді тоқтатуға байланысты электр энергиясымен жабдықтамағаны үшін жауапты емес.

26.Тараптар осы Шарт талаптарын орындау үшін қажетті мағлұматты, яғни өз атаулары, заңды мекен-жайлары, нақты тұрғылықты жерінің өзгергендігі және өзге де деректемелері туралы бір-біріне жедел түрде хабарлауға міндеттенеді.


8. Қорытынды ереже
27. Шарт тараптар қол қойылған күннен бастап бір жыл мерзімге дейін ресімделген болып саналады.

Мерзімнің соңында тараптардың бірінен Шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініш түспесе, Шарт сол бұрынғы мерзімге және сол талаптармен ұзартылған болып саналады.

Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

28.Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Жабдықтаушы мен Тұтынушы арасындағы барлық даулы сұрақтар заңнамада белгіленген тәртіпте шешіледі.

29. Шартқа енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар оның қағидаларына қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

30.Осы Шарт заңды күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалған, әрбір тарапқа бір данадан тиесілі. Тұтынушының қалауы бойынша шартты көрсетілген тілдің бірінде ресімдеуге болады. Тараптар жұмыста жедел түрде орындау үшін құжаттардың түпнұсқаларымен бірге, кейін міндетті түрде жеткізіп беру келісімімен, өзге Тараптың қолы қойылып, жіберген факсимильді көшірмелерін де қабылдайды.

31. Қайта есептеуге алып келетін барлық өзгертулер тұтынушының жабдықтаушыға өтініш берген күнінен бастап барлық қажетті құжаттар міндетті түрде қоса ұсынып, жүргізіледі. Қайта есептеу 3 (үш) ай мерзімнің ішінде жүргізіледі.

32. Осы шартпен Тұтынушы Жабдықтаушыға онда бар немесе Шарттың талаптарын орындау, Тұтынушы туралы жеке деректерді барлық мемелекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға, сот органдарын қосқанда, тарату мақсатында болашақта көрсетілген дерек көзіне түсетін жеке деректерді жинау, өңдеу және сақтауға келісім береді.

Осы шартпен тұтынушы жеке деректерді жинау, өңдеу және таратуға қандай да бір қосымша келісімнің қажет еместігін және Жабдықтаушыға алдағы уақытта осы Шартты орындау үшін тұтынушының жеке деректерін жинау, өңдеу және таратуға қатыстықандай да бір наразылығы болмайтындығын растайды.


Текст договора составлен в соответствии с

Приказом Министра энергетики РК

№ 233 от 20.03.15 г.


Договор электроснабжения

государственного учреждения (предприятия)№ ­­­__________
­­­­­­­г. Актобе «______»_________________ 20____ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб", осуществляющее электроснабжение потребителей согласно лицензии № 000478 от 10.07.09 г. именуемое в дальнейшем  Поставщик, в лице директора________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице _____________________________________________________,   действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения (далее - договор) о нижеследующем:
 1. Основные понятия, используемые в договоре

1. В договоре используются следующие основные понятия:

1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате Потребителю;

2) потребитель – физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую энергию для производства товаров, работ и предоставления услуг;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) схема учета электрической энергии - определенное электрическое соединение средств учета электрической энергии, обеспечивающих учет передаваемой и потребляемой электрической энергии для расчетов за нее;

 5) суточный график потребления электрической энергии – документ, формируемый для рабочих, выходных и праздничных дней, регламентирующий количество почасовых величин потребления электрической мощности на каждые календарные сутки;

6) энергопередающая организация (далее ЭПО) – организация, осуществляющая передачу электрической энергии на основе договора с Поставщиком.


2. Предмет договора 
2. Поставщик обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть ЭПО электроэнергию, а Потребитель обязуется оплачивать принятую электроэнергию в порядке и на условиях согласно настоящего договора. Поставщик отпускает электрическую энергию на границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей ЭПО и Потребителя.

3. Договор заключается с Потребителем при наличии у него оборудования, присоединенного к сетям ЭПО в установленном действующим законодательством порядке, а также при наличии приборов коммерческого учета.

4. Электроснабжение Потребителя осуществляется на основании договора и приложений, являющихся его неотъемлемыми частями:

1) договор финансирования электроснабжения, составляемый на финансовый год с указанием объема электропотребления;

2) перечень приборов коммерческого учета (Приложение №2).

5. Для заключения договора Потребителю необходимо иметь:

1) технические условия на присоединение электроустановок;2) акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения Потребителя к электрическим сетям;

3) акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии;

4) копию справки о государственной регистрации юридического лица;

5)копию свидетельства индивидуального предпринимателя и документа, удостоверяющего личность;

6)копию приказа (доверенность) на лицо, имеющее право подписания договора;

7) копию документа о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа на объект электроснабжения.Предоставление технических условий при смене владельца объектов не требуется.

Потребитель, имеющий в своем составе объекты непрерывного электроснабжения (ОНЭ), при заключении Договора с Поставщиком, представляет гарантийные обязательства Казначейства (областного финансового управления) или банка по расчетам за ОНЭ по аварийной брони.


3. Учет потребляемой электроэнергии 
6. Количество поданной Поставщиком и принятой Потребителем энергии определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине Потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится ЭПО по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

Коммерческий учет восстанавливается Потребителем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения.

Если коммерческий учет не восстановлен в указанный срок, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

7. При учете потребляемой электроэнергии прибор коммерческого учета устанавливается на границе эксплуатационной ответственности Сторон.

8.Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно Приложения № 2 к настоящему договору.

9.Снятие показаний приборов коммерческого учета производится представителями Поставщика или ЭПО в присутствии Потребителя либо его представителей.По согласованию сторон допускается самостоятельное снятие показаний приборов коммерческого учета электрической энергии и передача их потребителем в ЭПО. При этом Потребитель ежемесячно представляет письменно в ЭПО, не позднее последнего числа расчетного месяца, показания приборов коммерческого учета за расчетный период. Ошибки, допущенные при снятии показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, исправляются ЭПО и (или) Поставщиком по мере их выявления.

10. Отпуск электрической энергии Потребителю производится Поставщиком в соответствии с планируемым годовым объемом потребления, в соответствии с ежегодно заключаемым Договором финансирования электроснабжения.

При этом Договор финансирования электроснабжения обновляется ежегодно за 30 дней до начала наступления финансового года, остальные приложения по мере необходимости. В противном случае, договор электроснабжения с 01 января нового финансового года теряет юридическую силу.

11. При невозможности снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, и если при этом Потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им электрической энергии, расчет потребления производится по среднесуточному расходу электрической энергии за предыдущий период.При этом период расчета по среднесуточному расходу электрической энергии не превышает трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается. Возобновление электроснабжения Потребителя осуществляется после предоставления Акта ЭПО, в котором должны быть зафиксированы показания ПУ на начало расчёта.
4. Условия и порядок оплаты электроэнергии 
12. Расчеты Потребителей за предоставленную им электрическую энергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях и регулируемых рынках.

Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления Потребителей через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного договора.13. Потребитель производит оплату в течение 5 рабочих дней с даты выставления платежного документа.

Расчетный период составляет один календарный месяц, который определяется с 00-00 часов первого календарного дня до 24-00 часов последнего календарного дня месяца.

14. В случае просрочки оплаты за фактически потребленную электроэнергию, Потребитель выплачивает неустойку начисленную Поставщиком в размере 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

В случае погашения Потребителем задолженности, из поступившей оплаты погашаются (при наличии) в первую очередь издержки Поставщика по взысканию задолженности (государственная пошлина и т.д.), во вторую очередь задолженность по неустойке (пене и т.д.). Остаток суммы учитывается в качестве оплаты за электроэнергию.

15. Если Потребитель отключен за нарушения условий договора электроснабжения, то подключение его производится ЭПО после устранения нарушения и оплаты услуги за подключение.16. Поставщик не позднее 7 числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании показаний приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям договора, выписывает потребителю платежный документ.

Потребители самостоятельно получают платежный документ у Поставщика. Неполучение счетов не освобождает Потребителя от оплаты за электрическую энергию в указанный договором срок. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

17. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки прибора коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем ЭПО.

18. В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, основанной на применении приборов учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без выставления платежного документа.
5. Права и обязанности Потребителя 
19. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с условиями настоящего договора;

2) требовать от Поставщика возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба;

3) использовать энергию в необходимом ему количестве в соответствии с условиями настоящего Договора;

4) расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления Поставщика не позднее чем за месяц и полной оплаты за потребленную электрическую энергию. Расторжение Договора влечет за собой прекращение электроснабжения.;

5) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;

6) при наличии прибора многоставочного учета обратиться к Поставщику с заявлением на установление дифференцированных тарифов по зонам суток;

7) произвести корректировку установленных Приложением № 1 договорных величин потребляемой электроэнергии на следующий расчётный период до 26 числа текущего месяца;

8) оплатить потребление текущего месяца до его окончания;

9) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

20. Потребитель обязан:1) соблюдать режим потребления электрической энергии, установленный настоящим договором.

2) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными техническими документами;

3) соблюдать схему подключения к электрическим сетям согласно акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон к настоящему договору;4) немедленно сообщать Поставщику или ЭПО об авариях, пожарах, неисправностях в работе приборов коммерческого учета электроэнергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании электрической энергией;
5) допускать представителей Поставщика и (или) ЭПО к приборам коммерческого учета с целью их осмотра, обследования на предмет соблюдения требований к учету электрической энергии действующих нормативных технических документов по организации учета электроэнергии, выполнения Потребителем условий договора, а также снятия показаний прибора коммерческого учёта электроэнергии;

6) своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию согласно заключенному договору. До 15 числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель производит ежемесячную сверку расчетов с Поставщиком с оформлением Акта сверки;

7) по требованию ЭПО выполнять ограничения потребления и отключения своих электроустановок и электроустановок субпотребителей, запитанных от их электрических сетей, при аварийных разгрузках электрических сетей на величину и время, указанные в графиках ограничений в соответствии с действующим законодательством РК;

8) в соответствии с согласованным объёмом Потребитель (с присоединённой мощностью 750 кВА и выше), в срок не позднее 20-ти дней до начала расчётного месяца, направляет Поставщику типовой плановый график потребления на предстоящий месяц для рабочих, выходных и праздничных дней. При необходимости Потребитель в рабочие дни до 10-00 часов может представить скорректированный суточный график потребления электроэнергии на предстоящие сутки. На выходные и праздничные дни графики корректируются в последний рабочий день либо по дополнительному согласованию с Поставщиком; 9) иные обязанности, предусмотренные законодательством РК.
6. Права и обязанности Поставщика 
21. Поставщик и (или) энергопередающая организация, имеют право:

1) предупредив Потребителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения поставки прекратить полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

-отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленный договором электроснабжения срок;

-нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

-при невыполнении в установленные сроки требований ЭПО об устранении нарушений Правил пользования электрической энергией.

2) ЭПО без предварительного уведомления прекращает полностью подачу Потребителю электрической энергии в случаях:

-самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети ЭПО;

-подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

-снижения показателей качества электрической энергии по вине Потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок ЭПО и других Потребителей;

-недопущения представителей ЭПО и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам Потребителя в рабочее время (на правах командированного);

-аварийной ситуации.

О прекращении подачи электрической энергии для проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых Потребителей при отсутствии резервного питания Поставщик и (или) ЭПО предупреждают Потребителя не позднее, чем за три календарных дня до отключения, в том числе посредством размещения объявления в средствах массовой информации.

Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, ЭПО прекращает подачу электрической энергии Потребителю с последующим уведомлением, по запросу;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

4) требовать от Потребителя возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба;

5) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

22. Поставщик обязан:1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с условиями договора;

2) письменно уведомить Потребителя перед отключением за неуплату. Предупреждение в счёте на оплату является официальным письменным уведомлением об отключении;

3) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации;

4) обеспечивать прием платежей от физических лиц за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

5) ежемесячно представлять Потребителю платежные документы для оплаты за потребленную электрическую энергию в соответствии с п. 16 настоящего договора;

6)предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественной монополий и на регулируемых рынках (для субъектов регулируемого рынка, вклю­ченных в реестр доминантов, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем рынке).

23. Поставщик не вправе отказывать Потребителю в реализации (продаже) электрической энергии по дифференцированным тарифам, согласованным регулирующим органом в соответствии с действующим законодательством РК.


7. Ответственность сторон
24. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения, Стороны обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб.

25. Поставщик не несет материальной ответственности перед Потребителем за перерывы в подаче электроэнергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и. т.п.), а также обстоятельствами, не зависящими от Поставщика (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования и т.п.).

Поставщик не несёт ответственность за недопоставку электрической энергии в связи с прекращением подачи электрической энергии по основаниям, предусмотренным п. 11 и п.п. 1 и п.п. 2 п. 21 настоящего договора.

26. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, юридического адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий настоящего договора.


8. Заключительные положения
27. Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами сроком на один год.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.

28. Все спорные вопросы между Поставщиком и Потребителем, связанные с исполнением условий данного договора, решаются в установленном законодательством РК порядке.

29. Все изменения и дополнения, вносимые в договор, не должны противоречить его положениям, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями Сторон и оформляются в установленном законодательством РК порядке.

30. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. По желанию потребителя, допустимо заключение договора на одном из обозначенных языков.

Стороны, наряду с оригиналами документов, принимают к исполнению их факсимильные копии, подписанные и отправленные другой Стороной, при условии обязательной досылки оригиналов.

31.Все изменения, приведшие к перерасчету, производятся с даты подачи Потребителем заявления в адрес Поставщика, с обязательным приложением всех необходимых документов. Перерасчет производится за период не более 3 (трех) месяцев.

32. Настоящим Потребитель дает согласие Поставщику на сбор, обработку и хранение персональных данных о нем, находящихся у Поставщика или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все государственные/негосударственные органы, организации, в том числе не исключая судебные органы.Настоящим Потребитель подтверждает, что какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение его персональных данных не требуется и каких-либо претензий к Поставщику в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им персональных данных потребителя для исполнения настоящего Договора иметь не будет.9. Тараптардың деректемелері мен қолдары

9. Реквизиты и подписи сторон
Жабдықтаушы: Тұтынушы:

Поставщик: Потребитель:


_________________________________________________

_________________________________________________

Мекен жайы: (Адрес)______________________________

_________________________________________________

БСН (БИН)_______________________________________

Банк ______________________________ КБЕ___________

БСК (БИК)________________________________________

ЖСК (ИИК)_______________________________________

Тел.____________________ факс _____________________
____________________

м.о. қолы подпись

«Актобеэнергоснаб» ЖШС/

ТОО "Актобеэнергоснаб"

030007, ҚР, Ақтөбе қ./

030007, РК, г. Актобе

312 атқыштар дивизиясы д-лы, 44В/

пр. 312 Стрелковой дивизии, 44В

БСН/БИН 040940005515 2009 ж.21.05.күнгі/от 21.05.2009г.

«Еуразиялық банк» АҚ , Кбе 17/

АО "Евразийский банк", Кбе 17

БСК (БИК) EURIKZKA

ЖСК (ИИК) KZ14 948 03KZ T220 300 50

тел./факс 8(7132) 773920

_______________________м.о. қолы подпись


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет