Электродинамика жЩне аст ” пЩні бойынша 050110 “Физика”жүктеу 0.99 Mb.
бет2/3
Дата17.06.2016
өлшемі0.99 Mb.
1   2   3

“Сырдария” университеті


«Электродинамика жЩне АСТ» пЩнінен
050110-«Физика» маманды“ыныЈ 4-курс студенттеріне арнал“ан

Тест тапсырмалары
љ±растыр“ан: проф: Ходжахметов Э.
 1. Жетісай-2009Бірінші аралы› ба›ылау
Та›ырыптар

Апталар реті°пай

саны

Ба›ылау

тЇрі1ИнтервалдардыЈ классипикациясы.

 1. Инвариантты› шамалар.

 2. О›и“алар интервалы.

 3. Ара›ашы›ты›тар интервалы.

 4. изіндік уа›ыт.1 – апта4 бТест тапсырма2О›и“алардыЈ арасында“ы себептілік салдарлы› байланыстар.

 1. љоз“алмас кордината жЇйелеріндегі о›и“а

 2. љоз“алушы кордината жЇйелеріндегі о›и“а

Тйрт йлшемді векторлар.

 1. Тйрт йлшемді жылдамды›

 2. Тйрт йлшемді жылдамды›ты› кординаталар ауысуында“ы тЇрлену.2 – апта4 б

Тест тапсырма3Тйрт йлшемді векторлар.

 1. Тйрт йлшемді Їдеу.

 2. Тйрт йлшемді векторлардыЈ скаляр кйбейтіндісі.

Тйрт йлшемді тензорлар.

 1. Симметриялы› тензорлар.

 2. Антисимметриялы› тензорлар.3– апта

4 б

Тест тапсырма4Тйрт йлшемді тензорлар. 1. Тензорларды ›осу.

 2. Тензорларды айыру.

Минковски теЈдеуі.

 1. Минковски кЇші

 2. Бйлшек массасы.4 – апта

5 б

Тест тапсырма5Минковски теЈдеуі. 1. Бйлшек энергиясы.

 2. Бйлшек импульсі.

Электр зарядтары.

 1. Заряд тЇрлері.

 2. ЗарядтыЈ са›талу заЈы.5 – апта

5 бТест тапсырма6Электр зарядтары.

 1. Ток ты“ызды“ы.

 2. Вакуумда“ы электромагнит йрістіЈ зарядтал“ан бйлшектерге Щсері.

Байланыс›ан бйлшектер жЇйесі оныЈ массасы жЩне байланыс энергиясы.

 1. ЖЇйедегі бйлшектердіЈ йзара Щсерлесу энергиясы.

 2. ЖЇйедегі массаныЈ са›талу заЈы.6– апта

4 б

Тест тапсырма7Асимптотикасы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі. Тйрт йлшемді импульстіЈ са›талу заЈы. 1. изара Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесіндегі бйлшектер ара›ашы›ты“ы.

 2. ЖЇйедегі бйлшектердіЈ жылдамды“ы.

 3. ЖЇйедегі бйлшектер энергиясыныЈ аддитиптылы› ›асиеті.

 4. Шсерлеспейтін бйлшектер жЇйесіндегі импулсьтіЈ ›асиеті.7 – апта

4 б

Тест тапсырмаБарлы“ы:ОБСиЖ 30 балл =  30 балл


1-апта 4 балл

Таырыбы: ИнтервалдардыЈ классипикациясы.

 1. Электр йрісініЈ кйзі.

А) Магнит зарядтары

В) Молекулалар

С) Электр зарядтары .

Д) Атомдар

Е) ОЈ таЈбалы заядтар.


 1. Магнит йрісініЈ кйзі.

А) Электр тогы

В) Электр зарядтары

С) Электр зарядтары

Д) Электр зарядтары

Е) Электр зарядтары

3. Электр йрісі индукциясы

А)

В)

С)

Д)

Е)

4. Магнит йрісі индукциясы

А) В) С) Д) Е)

5. Электр йрісі кернеулігі.

А) В) С) Д) Е)

6. Магнит йірісі кенеулігі.

А) В) С) Д) Е)

7. Диэлектрік йтімділік йлшем бірлігі.

А) Кулон В) Ф/м С) 0 Д) Фарада Е) Д±рыс жауабы жо›.

8. Электромагнит йріс кйзі.

А) Атомдар.

В) изгеруші электр йрісі

С) Электрондар

Д) Пратондар

Е) Электростатикалы› йріс

9. Магнит йтімділіктіЈ йлшем бірлігі.

А) Генри

В) Фарад

С) Кулон

Д) Ф/м


Е) Гн/м

2-апта 4 балл

Таырыбы: О›и“алардыЈ арасында“ы себептілік салдарлы› байланыстар. Тйрт йлшемді векторлар.

 1. Электростатикалы› йріс:

А) љоз“алмас атомдар.

В) љоз“алыста“ы электр зарядтары.

С) љоз“алмас электр зарядтары.

Д) Молекулалар.

Е) Ядро тарапынан пайда болады.

2. Кулон заЈы бойынша зарядтардыЈ йзара Щсерлесу кЇші:

А) Зарядтар арасында“ы ара›ашы›ты››а

В) Ара ›ашы›ты›тыЈ квадратына

С) ЗарядтардыЈ ›атынасына.

Д) Зарядпен ара›ашы›тыЈ кйбейтіндісіне

Е) ЗарядтыЈ кйбейтіндісіне тура пропорционал.


 1. Гуас теоремасы бойынша электр индукция векторыныЈ а“ыны.

А) ОртаныЈ диэлектрлік йтімділігіне.

В) Электр йрісініЈ кернеулігіне

С) иріс потенциалына.

Д) Жабы› сыртта“ы зарядтар жиындысына.

Е) Зарядтармен сырттыЈ кйбейтіндісіне теЈ.

4. Электромагниттік индукция ›±былысы бойынша жабы› контурда.

А) Магнит йрісініЈ

В) Гравитатциялы› йрісініЈ

С) Электр йрісініЈ

Д) Электромагнит йісініЈ

Е) ЗарядтыЈ йзгеруі нЩтижесінде электр тогы пайда болады.

5. Максвелл теЈдеулері.

А) КернеуліктіЈ

В) Электр жЩне магнит йрістерініЈ йзгеруі нЩтижесінде электроманит йріс пайда болады.

С) ПотенциалдыЈ

Д) Сыйымдылы›тыЈ

Е) ЗарядтыЈ

6. Гаус теЈдеуін кйрсетіЈіз?

А) E= B) E=εD C) D= D) D= E) N=

7. МаксвеллдіЈ теЈдеуі.

А) rot B) D=D1+D2+….+Dn. C) rot Ф=-

D) Ф= E) div

8. Максвелл теЈдеуі бойынша:

А) Потенциалды› йзгеру нЩтижесінде электр йрісі пайда болады.

В) Сыйымдылы›тыЈ йзгеру нЩтижесінде электр йрісі пайда болады.

С) Магнит йрісініЈ йзгеру нЩтижесінде электр йрісі пайда болады.

Д) Электр йрісініЈ йзгеру нЩтижесінде электр йрісі пайда болады.

Е) КернеуліктіЈ йзгеру нЩтижесінде электр йрісі пайда болады.

9. Электр йрісініЈ йзгеру нЩтижесінде

А) Эквипотенциалды› рет

В) Электр сыйымдылы“ы.

С) Магнит йрісі пайда болады.

Д) Гравитатциалды› йріс

Е) Электр потенциалы

10. МаксвеллдіЈ теЈдеуі бойынша: магнит индукция сызы›тары:

А) ОЈ таЈбалы зарядтан теріс таЈбалы заряд›а

В) Теріс таЈбалы магнит зарядынан шексіздікке.

С) Т±йы› тЇрде ба“ытталын“ан

Д) теріс таЈбалы зарядтан оЈ таЈбалы заряд›а

Е) ОЈ таЈбалы магнит зарядынан шексіздікке.3-апта 4 балл

Таырыбы: Тйрт йлшемді векторлар. Тйрт йлшемді тензорлар.
1. Ом заЈыныЈ деференциалды› формуласы.

А) В) С) U=ΔI·ΔR D) E)

2. Джоуль-Ленц заЈыныЈ диференциалды› формуласы.

А) U=ΔI·ΔR В) Q=λΕ2 С) Д) Е)

3. Ом заЈы бойынша ток ты“ызды“ы:

А) Потенциал“а тура пропорционал.

В) иткізгіштіЈ кйлденеЈ ›имасыныЈ ауданына.

С) Ток кЇшіне.

Д) иткізгіш кедергісіне.

Е) иріс кернеулігіне.

4. Жылу мйлшері Джоуль-Ленц заЈы бойынша:

А) Кедергіге

В) Кернеулікке

С) Кернеуге

Д) иріс кернеулігініЈ квадратына

Е) Потенциал“а тура пропорционал.

5. иткізгіштен электр тогы йтуі нЩтижесінде:

А) Кернеулік ажыралып т±рады. В) Кедергі С) Кернеу. Д) Потенциал

Е) Жылу мйлшері.

6. ®здіксіздік теЈдеуі

А) В) С) Д)

Е) Q=λΕ2

7. ®здіксіздік теЈдеуі:

А) МолекулалардыЈ В) Кулон заЈыныЈ С) ЭлектрондардыЈ

Д) ЗарядтардыЈ

Е) АтомдардыЈ са›талу заЈыныЈ ма“ынасын тЇсіндіреді.

8. иткізгіштегі т±ра›ты ток сызы›тары:

А) Жазы› В) Тол›ын С) ШеЈбер Д) љисы› Е)ТЇрлі формаларда болады

9. Ток ты“ызды›тарыныЈ сызы›тар :

А) Потенциалды›

В)КедергініЈ

С) Зариятар ты“ызды“ыныЈ

Д) КернеуліктіЈ

Е) иістіЈ йзгерген жерінде басталады

10. Ток ты“ызды“ыныЈ сызы›тары йзгерген жерінде ая›талады:

А) КернеуліктіЈ

В) Потенциалды›

С) КедегініЈ

Д) ирістіЈ йзгеген жерінде

Е) Зарятар ты“ызды“ыныЈ


4-апта 5 балл

Таырыбы: Тйрт йлшемді тензорлар. Минковски теЈдеуі.

1. Айнымалы ток:

А) Диэлектриктеден

В) Газдардан

С) С±иы›тардан

Д) Кондецатор астарлаынан

Е) Изаляторлардан йте алады

2. Т±ра›ты ток:

А) Кондецатор астарлаынан

В) Газдардан

С) С±иы›тардан

Д) Изаляторлардан йте алады

Е) иткізгіштерден

3. Толы› ток заЈыныЈ формуласы:

А)

В)

С)

Д)

Е)

4.Тізбектен йтетін токтыЈ шамасын 4 есе артырса›, тізбектегі актив кедергідегі жылу мйлшері ›анша“а йзгереді?

А) 4 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) 16 есе кемиді

Д) 16 есе артады

Е) изгермейді.

5.љайсы дене оЈ зарядталады?

А) Np=Ne В) Npe С) Np>Ne Д) Npn Е) Np=Nn

6.Вакуумда ток тасымалдаушылар ›андай зарядтал“ан бйлшектер.

А) ОЈ кемтіктер В) ОЈ жЩне теріс иондар С) ОЈ иондар

Д) Электрондар Е) Теріс иондар

7.Джоуль-Ленц заЈыныЈ дифференциал теЈдеуі.

А) Q=U2t/R В) Q=I2Rt С) Q=jeE2 Д) Q=I2R Е) Q=Uit

8. 2 конденсатордыЈ сыймдылы›тары йзара теЈ бол“анда“ы тізбектей ›осыл“ан жалпы сыйымдылы›

А) 2 есеге артады В) 4 есеге артады С) 4 есеге кемиді

Д) 2 есеге кемиді Е) изгермейді

9.Бірдей шамада“ы сыйымдылы›ты 3 кондесаторды параллель ›ос›анда“ы жалпы сыйымдылы›

А) изгермейді В) 9 есеге кемиді С) 9 есеге артады

Д) 3 есеге артады Е) 3 есеге кемиді

10.Фарадей саны.

А) 6,25*1018 В) 96500С) 1,6*10-19 Д) 1,7*1011 Е) 6,02*1023


5-апта 5 балл

Таырыбы: Минковски теЈдеуі. Электр зарядтары.

1. Шала йткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар ›андай зарядтал“ан бйлшектер.

А) Теріс иондар В) ОЈ жЩне теріс иондар С) ОЈ иондар

Д) ОЈ кемтіктер Е) Электрон

2.Лорец кЇшін сипаттайтын формула.

А) F=IBLSinα В) F=qVBSinα С) F=qT Д) F=ma Е) F=

3.Магнит йрісіне енгізген заряд›а Лоренц кЇші ат›ар“ан ж±мыс.

А) A=F*S В) A=Fn*x С) A=Q Д) A=W*t Е) Д±рыс жауабы жо›.

4.Магнит йрісі энергиясыныЈ ты“ызды“ы.

А) W=μμ0 V В) W=μμ0n2V С) W= Д) W=

Е) Д±рыс жауабы жо›

5.ТербелістіЈ йшу коэффициенті.

А) В) С) Д) WL Е)

6. Жартылай йткізгіштерде токты не тасымалдайды?

А) Пратондар В) Иондар С) Электрондар

Д) Акцепторлар мен донорлар Е) Теріс иондар

7. Айнымалы ток генератордыЈ ж±мысы кезінде энергияныЈ тЇрленуі

А) Кенетикалы› энергия потенциялы› энергиясына айналады.

В) Механикалы› энергия ішкі энергиясына айналады.

С) Механикалы› энергия электр энергиясына айналады

Д) Химиялы› энергия электр энергиясына айтылыды.

Е) Ішкі энергия электр энергиясына айналады.

8.Зарядтарда“ы 3-10 Кл,сыйымдылы“ы 6мкф, конденсоторда“ы электр йрісініЈ энергиясын аны›тау.

А) 7,5 мдж В) 7,5 дж С) 7,5 кдж Д) 7,5 ндж Е) 7,5мкдж

9.Электр тогы бар болу шарттарына ›атысы жо› т±жырым.

А) Электр тізбегінде индуктивтік катушкасыныЈ болуы

В) Зарядтал“ан бйлшекке белгілі бір ба“ытта Щсер ететін кЇштіЈ болуы

С) Еркін зариядтал“ан бйлшектер болуы

Д) иткізгіш ±штарында потенциялдар айырмасыныЈ болуы.

Е) иткізгіш ішінде электр йрісініЈ болуы

10.Т±йы›тал“ан электр тізбегінде ›оз“алатын электр зарядыныЈ сырт›ы кЇштер Щсерінен жасал“ан ж±мысыныЈ заряд шамасына ›атынасы не деп аталады.

А) Тізбектегі ток кЇші

В) Ток кйзіндегі ЭљК

С) ТізбектіЈ кернеуі

Д) Жары› кЇшініЈ ішкі кедергісі

Е) Жары› кйзініЈ кернеулігі

11.НЇктелік зарядтыЈ электростатикалы› йрісіне деп аталады.

А) љ±йынды В) Кинетикалы› С) Магниттік

Д) Потенциалды›. Е) Электромагниттік

12.Егер йтгіштіЈ сонында кернеу 20 вольт болса 40ом кедергісі бар йткізгіште пайда болатын ›±ат ›анша“а теЈ ?

А) 6 Дж В) 100 Дж С) 800 В Д) 0,6 Дж Е)10 В

13. Т±йы› тізбек Їшін Ом заЈын кйрсетіЈіз

А) IR=φ+∑ε В) I=U/R С) I=ε/R+r Д) j=hE Е) I=q/t

6 апта 4 балл

Таырыбы: Электр зарядтары. Байланыс›ан бйлшектер жЇйесі оныЈ массасы жЩне байланыс энергиясы.

1.Айнымалы ток генератордыЈ ж±мысы кезінде энертгияныЈ тЇрленуі

А) Механикалы› энергия электр энергиясына айналады

В)Кинетикалы› энергия потенциялды› энергиясына айтылады

С) Химиялы› энергия электр энергиясына айтылады.

Д) Ішкі энергия электр энергиясына айналады

Е) Д±рыс жауап жо›

2. НЇктелік зарядтыЈ электр йрісініЈ кернеулігі, оныЈ зарядын жЩне ара ›ашы›ты“ын 2 есе кйбейтсек ›алай йзгереді:

А) 4 есе азаяды В) 2 есе азаяды С) йзгермейді Д) 4 есе йседі

Е) 2 есе йседі

3. КонденсатордыЈ кернеуін 1,2 кВдейін зарядта“ан кезде ол 24 нКл заряд алады. КонденсатордыЈ сыйымдылы“ын табыЈыз:

А) 24 пФ В) 28,8 пФ С) 20 пФ Д) 12 пФ Е) 5 пФ

4. БатареяныЈ тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭљК неге теЈ:

А) ,5В В) 13 В С) 26В 6Д) 0,5В Е) 4,5В

5. иткізгішке 120 мкКл заряд берілді. иткізгіштіЈ бетіндегі екі нЇктеніЈ потенциялдар айырмасы неге теЈ:

А) 120 мВ В) 60 мВ С) 240 мВ Д) 30 мВ Е) 0 В

6. Кедергілері 7 Ом, 2 Ом, 15 Ом болатын Їш йткізгіш тізбектей жал“ан“ан. ТізбектіЈ толы› кедергісі неге теЈ:

А) 20 Ом В) 24 Ом С) 9 Ом Д) 15 Ом Е) 6 Ом

7. 8 В ЭљК – нен жЩне 10 м ішкі кедергіден т±ратын тізбек 3 Ом кедергіге жал“анса, тізбектіЈ сыртында“ы кернеудіЈ азаюы неге теЈ:

А) 4 В В) 2 В С) 6В Д) 8 В Е) 16 В

8. Герц электромагниттік тол›ынды ›андай ›±ралдыЈ кймегімен алды:

А) маятник ар›ылы

В) ашы› тербелмелі контур ар›ылы

С) жабы› тербелмелі контур ар›ылы

Д) шек ар›ылы

Е) индуктивтілі катушка ар›ылы

9.Лоренц кЇшін сипаттайтын формула:

А) В) С) Д) Е)

10. КйлденеЈ ›имасыныЈ ауданы 3 мм2 йткізгіщтен 10 с-та, 60 мкКл заряд йтсе, токтыЈ ты“ызды“ы неге теЈ:

А) 0,2 А/м2. В)20 А/м2; С) 60 А/м2; Д) 2 А/м2; Е) 18 А/м2;

11. Т±йы›тал“ан электр тізбегінде ›оз“алатын электр зарядыныЈ сырт›ы кЇштер Щсерінен жасал“ан ж±мысыныЈ заряд шамасына ›атынасы не деп аталады:

А) Ток кйзіндегі ЭљК.

В) Тізбектегі ток кЇші.

С) ТізбектіЈ кернеуі.

Д) Жары› кйзініЈ кернеулігі.

Е) Жары› кйзініЈ ішкі кедергісі.


7-апта 4 балл

Таырыбы: Асимптотикасы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі. Тйрт йлшемді импульстіЈ са›талу заЈы.

1. НЇктелік зарядтыЈ электростатикалы› йрісі не деп аталады:

А) Магниттік. В) Потенциалды›. С) Электромагшниттік.

Д) Кинетикалы›. Е) љ±йынды.

2. ЭљК кЇштері 4,5 В болатын 2 аккумулятордыЈ ішкі кедергілері 0,25 Ом жЩне олар 4 Ом кедергімен тізбектей жал“анып т±р. М±ндай тізбектегі ток кЇші неге теЈ:

А) 0,25 А; В) 0,5 А; С) 1 А; Д) 4,5 А; Е) 2 А.

3. Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит йрісіне 5·105 м/с жылдамды›пен магнит йрісі векторына перпендикуляр ±шып кіреді. Протон шеЈбер бойымен бір толы› айналым жаса“анда йріс ›андай ж±мыс жасайды:

А) 8 Дж. В) 20 Дж; С) 40Дж; Д) 0 Дж; Е) 200 Дж;

4. Айнымалы токтыЈ теЈдеуі мына теЈдеумен берілген

ТоктыЈ амплитудалы› мЩні неге теЈ:

А) π/3 А; В) 4π А; С) 0,3 А; Д) 1,2 А; Е) 0,3 π А.

5. Индукция сызы“ына 300 б±рышпен орналас›ан ±зынды“ы 10см тік йткізгішке бойынан 8 А ток жЇргенде 0,2 Н кЇш Щсер етеді. Магнит йрісініЈ индукциясы ›андай:

А) 2 Тл; В) 0,5 Тл; С) 0,2 Тл; Д)0,8 Тл; Е)1,2 Тл.

6. Егер йткізгіштіЈ соЈында“ы кернеу 20 В болса, 40 Ом кедергісі бар йткізгіште пайда болатын ›уат ›анша“а теЈ:

А) 10 Вт; В) 800 Вт; С) 100 Дж ; Д)6Д ж; Е)0,6 Дж.

7. Вакуумда электромагниттік тол›ын ›андай жылдамды›пен таралады:

А) 340 м/с; В) 1000 м/с; С) 3·108 м/с ; Д) 5 м/с; Е) 106 м/с.

8. Т±йы› тізбек Їшін Ом заЈын кйрсетіЈіз:

А) В) C) Д)

Е)

9. 20 мкКл зарядты кернеулігі 30В/м біртекті электр йрісінде кЇш сызы“ына перпендикуляр 2см ара ›ашы›ты››а орналастыру Їшін ›андай ж±мыс жасалу керек:

А) 60 мкДж; В) 30 мкДж; С) 20 мкДж; Д) 0 Дж; Е) 120 мкДж.

10. Металдарда“ы еркін электр зарядын тасымалдаушылар.

А) Теріс иондар В)Электрондар С)Теріс иондар мен электірлер

Д) ОЈ иондар Е)ОЈ иондар мен электрондар

11. Рубинді лазер бір импульс кезінде тол›ын ±зынды“ы 6,6·10 болатын 3,5·10 фатон шы“арады. Импульс ±зынды“ы 10 c болса , лазердіЈ сЩуле шы“арудыЈ орташа ›уаты ( є = 6.6 ·10 Дж ·с)

А) 10 Вт В) 10 Вт С) 0,1 Вт Д)10 Вт Е)10 Вт

12. Егер ренген сЩулелерініЈ максимал жилігі 0 болса, ренгн тЇтігініЈ катоды мен аноты арасында“ы потенциалдар айырмашылы“ы.

А) e· h В) е · /h С) e /h Д)e·h/ Е)h· /e

13. КонденсатордыЈ сыйымдылы“ы 2 мкф , айнымалы ток тербелісініЈ циклдік жилігі 0,5 мс болса, сыйымдылы› кедергі:

А) Хс=4·103 Oм В) Хс=10 -9Oм С) Хс=250 Oм

Д) Хс=10-3 Oм Е) Хс=109

14. Айнымалы ток генератордыЈ ж±мысы кезінде энергияныЈ тЇрленуі.

А) Механикалы› энергия электр энергиясына айналады

В)Химиалы› энергия электр энергиясына айналады.

С) Кенетикалы› энергия потенциялы› энергиясы айналады

Д)Механикалы› энергия ішкі энергия“а айналады

Е)Ішкі энергия электр энергиясына айналады

15.Зарядтарда“ы 3·10 Кл, сиымдылы“ы 6 мкф , конденcаторда“ы электр йрісініЈ энергиясын аны›тау.

А) 7,5Дж В) 7,5м Дж С) 7,5мк Дж Д) 7,5н Дж Е) 7,5к ДжЕкінші аралы› ба›ылау
№Та›ырыптар

Апталар реті

°пай

саны


Ба›ылау

тЇрі1Электромагниттік йрістіЈ электр жЩне магнит йрістеріне жіктелуі. 1. изгеруші электр йрісі. Магнит йрісініЈ кйзі.

 2. изгеруші магнит йрісі.Электр йрісініЈ кйзі.

Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру.

 1. Электр йрісініЈ керенулігі Е йрістіЈ кЇш сипаттамасы.

 2. Магнит йрісініЈ индукциясы, айнымалы магнит йрісі кЇйініЈ сипаттамасы.8– апта4 бТест тапсырма2Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру.

 1. Б±л векторларыныЈ йзара байланысы.

 2. Е жЩне В йлшем бірліктері.

электродинамикада себептілік принципі.

 1. ТЇрлі кординатада“ы уа›и“алар себептілігі.

 2. Себептілік салдарлы›пенен байланысы9 – апта5 б

Тест тапсырма3Фарадей заЈы.

 1. Электромагниттік индукция заЈы.

 2. Индукция. Электр ›оз“аушы кЇш

 3. Индукциялы› ток.

 4. Ленц ережесі.10 – апта

4 б

Тест тапсырма4Максвелл теЈдеулерініЈ тЇрлері. 1. ТеЈдеулердіЈ интегралды› тЇрі.

 2. ТеЈдеуледіЈ диференциалды тЇрі.

 3. Бірінші жЩне екінші теЈдеулердіЈ физикалы› ма“анасы.

 4. ®шінші жЩне тйртінші теЈдеулердіЈ физикалы› ма“анасы.11 – апта

4 б

Тест тапсырма5Электромагниттік йріс, ИмпульстіЈ са›талу заЈы. 1. Электромагниттік йрістіЈ таралу жылдамды“ы.

 2. ирістіЈ импулсі жЩне оныЈ са›талу заЈы.

Пуассон теЈдеуі..

 1. Электростатикалы› потенциал.

 2. Кернеулік векторыныЈ ба“ыты.12 – апта

5 бТест тапсырма6Пуассон теЈдеуі..

 1. Потенциал градиентті.

 2. Зарядтар ты“ызды“ы.

Электромагниттік тол›ындар.

 1. Тол›ындардыЈ таралу жылдамды“ы.

 2. Жазы› тол›ындары.13 – апта

4 б

Тест тапсырма7Электромагниттік тол›ындар. 1. Тол›ындардыЈ ша“ылуы.

 2. Тол›ындардыЈ сынуы.

Электромагнит тол›ындардыЈ ›асиеттері.

 1. Тол›ындардыЈ сЩулеленуі.

 2. СЩулеленудіЈ ›ар›ындылы“ы.14 – апта

4 б

Тест тапсырма8Жазы› монохроматты› тол›ындар.

1. Тол›ындардыЈ сипаттамалары.

2. иткізгіш ортада“ы электромагниттік тол›ындар.15 – апта-Барлы“ы:ОБСиЖ 30 балл =  30 балл8 апта 4 баллТаырыбы: Электромагниттік йрістіЈ электр жЩне магнит йрістеріне жіктелуі.

1. љима ауданы 0,2 мм йткізгіштегі ток кЇші 1А, ал еркін электрондардыЈ концентрациясы 5·1023 м-3,осы йткізгіштегі электрондардыЈ орын ауыстырудыЈ орташа жылдамды“ы:( е= 1.6·10 Kл)

А) 6,30·10 5м/с В) 5,24·10 -3м/с С) 3,25·10 -4м/с Д) 4,42·10 -4м/с

Е) 6,25·10 -4м/с

2. Электр то“ы бар болу шарттарына ›атысы жо› т±жырым.

А) Электр тізбегінде индуктивтік катушкасыныЈ болуы.

В)иткізгіш ±штарында потенциалдар айырмасыныЈ болуы.

С) Еркін зарядтал“ан бйлшектер болды.

Д)Зарядтал“ан бйлшекке белгілі бір ба“ытта Щсер ететін кЇштіЈ болуы.

Е)иткізгіш ішінде электр йрісініЈ болуы

3. Кедергілері 150м жЩне 10 Ом болатын йткізгіштер йзара параллеь ›осыл“ан олардыЈ жалпы кедергісі.

А) 12 Ом В) 10 Ом С)8 Ом Д)6 Ом Е)25 Ом

4. Электростатик йріс энергиясы

А) W = - В) W = С) W =

Д) W= dv Е) W= - dv

5. Потенциал кЇш

А) F= ΒIL Si n В) F= С) F =-

Д) F= Mmg Е) F= -Mmg

6. Диэлектрик поляризациясы

А) В) С) Д) Е) F =-

7. изгеруші магнит йрістері пайда болуы.

А) Гармоник тербеліс

В)Магнит йрістерініЈ йзгеруінде

С)Механикалы› тол›ын таралуына

Д) Электор йрістерініЈ йзгеруінде

Е) Магнит йрістерініЈ емес

8. Магнит индукция вектордыЈ а“ыны кез-келген т±йы› сыртта.

А) 0- ге теЈ В) 4пр-“а теЈС) “а теЈ

Д) div - теЈ Е) - “а теЈ

9. Магнит йрістерініЈ суперпозиция принципі

А) Электтромагнит йрістерініЈ жиындысына теЈ

В)Зарядтар йрістері жиындысына теЈ

С) Токтар йткізгіштер жЇйесініЈ магнит йрісі Щрбір йткізгіш магнит йрістерініЈ жиындысына теЈ.

Д) Электромагнит йрістерініЈ электр жиындысына теЈ

Е) Зарядтар йрістері

10. Ампер куштіЈ аны›тамысы

А) Магнит йрісініЈ то›ты йткізгішке Щсер кЇші

В)Магнит йрісініЈ заряд›а Щсер кЇші

С) Электр йрісініЈ заряд›а Щсер кЇші

Д)Электромагнит йрістерініЈм заряд›а Щсер кЇші

Е) Электр йрісініЈ уа›ыт›а Щсер кЇші

11. Электромагнит йрісніЈ нЇктедегі заряд›а Щсер тетін кЇш

А) F=I В) С) L

Д) F = I L Е)

12: Элктромагнит индукция заЈы

А) Магнит йрісініЈ йзгруінеде электор йрісі пайда болады.

В) Т±йы› контурда элекрт йрісініЈ йзгеруімен индукцион ток пайда болады

С)Т±йы› контурда магнит йзгеруініЈ йзгеруінде электор то“ы пайда болады

Д)Т±йы› контурда электор йрісініЈ йзгеруінде магнит йрісі пайда болады.

Е) Т±йы› контурда индукцион ток пайда болады

13. Магниттік йрістіЈ суперпозиция принципі

А) Зарядтар йрістердіЈ жиындысына теЈ

В)Шрбір йткізгіш магнит йрісініЈ жиындысына теЈ

С) Токты йткізгіштер жЇйсініЈ магнит йрісі

Д)Электромагнит йрістер электр жЩне магнит

Е)Электоромагнит йріс электр жЩне магнит йрістері жиындысына теЈ

14. КЇш сызы›тарында т±йы› йрістердіЈ аталуы:

А) љ±йынды йріс.

В) Магнит йріс.

С)Электромагниттік йріс.

Д)Гравитациялы› йріс.

Е) Электр йрісі.

15.Скин эффект:

А) д±рыс жауабы жо›..

В) электр йрісі энергиясы.

С) айнымалы токтыЈ йткізгіштіЈ беткі ›абаттарында шо“ырлануы.

D) т±ра›ты токтыЈ йткізгіштіЈ беткі ›абаттарында шо“ырлануы.

Е) магнит йрісі энергиясы.1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет