Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийді жїргізу ережесін бекіту туралыДата23.02.2016
өлшемі154.94 Kb.
Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийді жїргізу ережесін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 21 ќарашадаєы N 1124 Ќаулысы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., N 44, 517-ќўжат


      "Аќпараттандыру туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 5-бабына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Ќоса беріліп отырєан Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийді жїргізу ережесі бекітілсін.

      2. "Мемлекеттік аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеу жјне Аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жїргізу ережесін бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2004 жылєы 19 ќазандаєы N 1075 ќаулысыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2004 ж., N 38, 505-ќўжат) кїші жойылды деп танылсын.

      3. Осы ќаулы алєаш рет ресми жарияланєаннан кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы


Їкіметініѕ       
2007 жылєы 21 ќарашадаєы
N 1124 ќаулысымен   
бекітілген      

Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ
жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийді
жїргізу ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін жјне депозитарийді жїргізу ережесі (бўдан јрі - Ереже) "Аќпараттандыру туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕына (бўдан јрі - Заѕ) сјйкес јзірленді.


      Ереже Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тіркелімін (бўдан јрі - мемлекеттік тіркелім) жјне аќпараттыќ жїйелердіѕ, баєдарламалыќ ґнімдердіѕ, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ депозитарийін (бўдан јрі - депозитарий) жїргізу тјртібін аныќтайды.

      2. Мемлекеттік тіркелімді жїргізу мынадай маќсаттарда жїзеге асырылады:


      1) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы мјліметтерді жїйелендіру;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ жеке жјне заѕды тўлєаларын Мемлекеттік тіркелімде ќамтылєан мјліметтер туралы хабардар ету;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік органдарын аќпараттыќ ќамтамасыз ету;
      4) электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді интеграциялауды, сондай-аќ электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер арасында деректер алмасуды ўйымдастыру їшін электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді јзірлеушілерге аќпарат ўсыну.

      3. Депозитарийді жїргізу сатып алєан баєдарламалыќ ґнімді есепке алудыѕ бірыѕєай жїйесін ќўру, меншік иесі немесе иеленуші оны жоєалтќан жаєдайда алмастыруды ќамтамасыз ету, пайдаланушыларды баєдарламалыќ ґнімдер мен оларды јзірлеушілер туралы хабардар ету, сондай-аќ мемлекеттік органдарды аќпараттыќ ќамтамасыз ету маќсатында жїзеге асырылады.

      4. Мемлекеттік тіркелімді жїргізуді аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті орган (бўдан јрі - ујкілетті орган) ќамтамасыз етеді жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті ўйым (бўдан јрі - ујкілетті ўйым) жїзеге асырады.
      Ескерту. 4-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      5. Депозитарийді жїргізуді ујкілетті орган ќамтамасыз етеді жјне ујкілетті ўйым жїзеге асырады.


      Ескерту. 5-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      6. Ујкілетті ўйым жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жалпыєа ќол жетімді мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстарєа ќол жеткізуі їшін, олардыѕ аќпараттыќ ќажеттілігін ќанаєаттандыру маќсатында техникалыќ жаєдайларды ўйымдастыруды ќамтамасыз етеді.


      Ескерту. 6-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      7. Ујкілетті ўйым депозитарийде саќталатын баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы ґзгертуге жјне (немесе) їшінші тўлєаєа беруге ќўќыєы жоќ.


      Ескерту. 7-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      8. Жергілікті атќарушы органдар мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ есепке алынуын жјне тіркелуін, сондай-аќ депозитке берілуін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќамтамасыз етеді.2. Мемлекеттік тіркелімді жїргізу тјртібі

      9. Мемлекеттік тіркелімді жїргізу Мемлекеттік тіркелімге электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы мјліметтерді, осы мјліметтерді кейіннен жаѕарта отырып енгізуді ќамтиды.

      10. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеу электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі ујкілетті органєа Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ујкілетті орган  бекіткен нысандар бойынша жіберетін электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеу туралы ґтінімніѕ (бўдан јрі - тіркеу ґтінімі) негізінде жїргізіледі.

      11. Жеке мемлекеттік емес ќаражаттыѕ есебінен јзірленген жјне ќўрылєан электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер осы аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иелерініѕ бастамасы бойынша Мемлекеттік тіркелімге тіркеледі. Мемлекеттік емес электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы мјліметтерді жаѕалау (ґзекті ету) кґрсетілген электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иелерініѕ бастамасы бойынша жїргізіледі.

      12. Ќол жетімділігі шектелген аќпаратты ќўрайтын электрондыќ аќпараттыќ ресурстар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен саќтау жјне пайдалану шарттарын саќтай отырып, Мемлекеттік тіркелімде тіркелуге жатады.

      13. Тіркеуден ґту кезінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісініѕ ќолы ќойылєан жјне кујландырылєан тіркеу ґтінімініѕ тїпнўсќасын јрі ќаєаз жјне электрондыќ жеткізгіштердегі тиісті кґшірмелерін ујкілетті органєа жібереді.

      14. Ујкілетті орган тіркеу ґтінімдерін алєан сјтінен бастап он бес жўмыс кїні ішінде олардыѕ толыќтыєы мен толтырылу дўрыстыєын тексереді.

      15. Тіркеу ґтінімдері тиісінше ресімделген жаєдайда ујкілетті орган бес жўмыс кїні ішінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеуді жїргізеді жјне тіркеу нґмірін меншіктеп береді.

      16. Ујкілетті орган Мемлекеттік тіркелімге мјліметтерді енгізу їшін тіркелген сјттен бастап їш жўмыс кїні ішінде тіркеу ґтінімдерініѕ кґшірмелерін ујкілетті ўйымєа жібереді.
      Ескерту. 16-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      17. Ујкілетті ўйым бес жўмыс кїні ішінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы тиісті мјліметтерді Мемлекеттік тіркелімге енгізеді.


      Ескерту. 17-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      18. Ујкілетті орган электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді Мемлекеттік тіркелімде тіркеген сјттен бастап он бес жўмыс кїні ішінде тіркеу туралы кујлік береді.

      19. Тіркеу ґтінімдері тиісінше ресімделмеген жаєдайда ујкілетті орган оларды алєан сјттен бастап он бес жўмыс кїні ішінде ќайтару себебін кґрсете отырып, электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне(немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесіне немесе иеленушісіне тіркеу ґтінімдерін ќайтарады.

      20. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі ќайтарылєан тіркеу ґтінімдерін алєан сјттен бастап ескертулерді тїзейді жјне оларды тіркеу їшін ујкілетті органєа ќайтадан енгізеді.

      21. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесініѕ немесе иеленушісініѕ тіркеу ґтінімдерін ќайтадан ќарау осы Ережеде белгіленген тјртіппен жїзеге асырылады.

      22. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеу кезінде ујкілетті орган электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесінен немесе иеленушісінен тіркеу деректерініѕ ќўрамын немесе мазмўнын наќтылауєа ќажетті электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы ќосымша аќпаратты сўрата алады.

      23. Тіркеуге ќажетті электрондыќ аќпараттыќ ресурстар жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелер туралы ќосымша аќпаратты беру туралы сўрау салуды алєан кезде электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі тиісті сўрау салуды алєан сјттен бастап он жўмыс кїні ішінде толымды жауап ўсынады.

      24. Тіркелген электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі жыл сайын, 30 наурыздан кешіктірмей ујкілетті орган бекіткен нысандар бойынша электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ жаѕартылєаны туралы не жаѕартудыѕ жоќтыєы туралы не пайдаланудыѕ тоќтатылу себебін дјлелді тїрде жаза отырып пайдаланудыѕ тоќтатылєаны туралы ујкілетті органєа хабарлама береді. Ујкілетті орган ујкілетті ўйымєа жаѕартулар жјне (немесе) тоќтату туралы аќпаратты жібереді.


      Ескерту. 24-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      25. Мемлекеттік тіркелімге электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы жаѕартылєан мјліметтерді енгізу электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелерді тіркеу їшін белгіленген тјртіппен жјне мерзімде жїзеге асырылады.

      26. Жаѕартылєан ґтінім немесе электрондыќ аќпараттыќ ресурсты немесе аќпараттыќ жїйені пайдаланудыѕ тоќтатылєаны туралы хабарлама белгіленген мерзімде ўсынылмаєан жаєдайда, ујкілетті орган оныѕ меншік иесіне немесе иеленушісіне мјліметтерді жаѕарту ќажеттігі туралы тиісті ресми сўрау салуды жібереді.

      27. Ујкілетті орган электрондыќ аќпараттыќ ресурсты немесе аќпараттыќ жїйені пайдаланудыѕ тоќтатылуы туралы хабарламаны алєаннан кейін бес жўмыс кїні ішінде осы электрондыќ аќпараттыќ ресурсты немесе аќпараттыќ жїйені тіркеу туралы кујлікті кері ќайтарып алуды жїзеге асырады жјне ујкілетті ўйым Мемлекеттік тіркелімге тиісті ґзгерістер енгізуді он кїн мерзімде ќамтамасыз етеді.


      Ескерту. 27-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      28. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер туралы мемлекеттік тіркелімдегі мјліметтер ќол жетімділігі шектелген электрондыќ аќпараттыќ ресурстары жоќ бґлігінде Интернет желісінде орналасќан»Ќазаќстан Республикасыныѕ электрондыќ аќпараттыќ ресурстары мен аќпараттыќ жїйелерініѕ мемлекеттік тіркелімі»веб-сайтында жалпыєа бірдей ќол жетімді болып табылады.3. Депозитарийді жїргізу тјртібі

      29. Депозитарийді жїргізу Мемлекеттік тіркелімде тіркелген электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелер бойынша баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтарды жјне нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы жинауды, жїйелеуді, жинаќтауды, жаѕарту мен саќтауды, Ќазаќстан Республикасы баєдарламалыќ ґнімдерініѕ тізілімін жїргізуді ќамтиды.      30. Аќпараттыќ жїйе, баєдарламалыќ ґнім, баєдарламалыќ код пен нормативтік-техникалыќ ќўжаттама депозитке берілуге жатады.
      Аќпараттыќ жїйе мынадай жиынтыќта депозитке берілуге жатады:
      1) аќпараттыќ жїйеніѕ мыналарды ќамтитын атќарылатын баєдарламалыќ кодтары:
      авторлыќ ќўќыќтармен ќорєалєандардан басќа, аќпараттыќ жїйеніѕ бастапќы баєдарламалыќ кодтары;
      ќолмен немесе автоматты тїрде ќўрастыру їшін ќажетті ќызметтік файлдар;
      ќўрастыру їдерісініѕ (јзірлеу ортасы мен оныѕ нўсќасын кґрсете отырып), депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімді ќўрастыру їшін ќажетті јзірлеу ортасын ретке келтіру ерекшеліктерініѕ сипаттамасы;
      2) аќпараттыќ жїйелердіѕ мыналарды ќамтитын инсталляциялау пакеті:
      депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімді орнату баєдарламасыныѕ ќалыптастырылєан пакеттері;
      депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімніѕ баєдарламалыќ ґнімді јзірлеушілер тікелей ќўрєан, ќўрастырылєан модульдері (ќўрауыштары), сондай-аќ басќа јзірлеушілердіѕ ќўрастырылєан модульдері (ќўрауыштары), депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімді ќўрастыру, орнату жјне оныѕ толыќќанды жўмыс істеуі їшін ќажетті ретке келтіру мен жўмыс деректері бар файлдар;
      3) ќажет болєан жаєдайда, меншік иесі немесе иеленуші айќындайтын ќосымша баєдарламалыќ ќамтамасыз ету;
      4) аќпараттыќ жїйеніѕ аѕдатпалыќ немесе жарнамалыќ сипаттамасы;
      5) нормативтік-техникалыќ ќўжаттама - аќпараттыќ жїйеніѕ ерекшелігі, сипаттамасы, сынау баєдарламасы мен јдістемесі, мыналарды ќамтитын пайдалану ќўжаттамасы:
      депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімніѕ ерекшелігі;
      техникалыќ тапсырма (баєдарламалыќ ґнімді дамытудыѕ барлыќ кезендерініѕ);
      формуляр (негізі сипаттары, жинаќтаулыќ жјне депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімді пайдалану туралы мјліметтер);
      баєдарламалыќ ґнімніѕ сипаттамасы (жўмыстыѕ жјне ґзара іс-ќимылдыќ схемасы мен диаграммасын коса алєанда, баєдарламалыќ ґнімніѕ логикалыќ ќўрылымы мен жўмыс істеуі туралы мјліметтер);
      тїсіндірме жазба (алгоритм схемасы, баєдарламалыќ ґнімніѕ алгоритмініѕ жјне (немесе) жўмыс істеуініѕ жалпы сипаттамасы, сондай-аќ ќабылданєан техникалыќ жјне техникалыќ-экономикалыќ шешімдердіѕ негіздемесі);
      ќолданылу сипаттамасы (баєдарламалыќ ґнімніѕ маќсаты, ќолданылу саласы, ќолданылатын јдістер, шешілетін міндеттердіѕ сыныбы, ќолдану їшін шектеулер, техникалыќ ќўралдардыѕ еѕ тґменгі кескіні туралы мјліметтер);
      орнату жґніндегі басшылыєы;
      јкімшініѕ басшылыєы;
      пайдаланушыныѕ басшылыєы;
      техникалыќ тапсырмамен талап етілетін ґзге ќўжаттар;
      6) меншік иесініѕ жјне (немесе) иеленушініѕ ќалауы бойынша басќа да баєдарламалыќ ќўралдар мен ќўжаттар.
      Ескерту. 30-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен, ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2010.11.08 N 1169 Ќаулысымен.

      31. Аќпараттыќ жїйелер, баєдарламалыќ ґнімдер жјне баєдарламалыќ кодтар екі данада (нўсќасы мен кґшірмесі) компакт-дискілерде ўсынылады. Нормативтік-техникалыќ ќўжаттама ќаєаз жїзінде екі нўсќада (тїпнўсќасы мен кґшірмесі), сондай-аќ электронды тїрде компакт-дискілерде (тїпнўсќасы мен кґшірмесі) екі нўсќада ўсынылады.

      32. Депозитарийге депозитке беру їшін ўсынылатын нормативтік-техникалыќ ќўжаттама тыєыз ќаєаздан жасалєан конверттерде (пакеттерде) алдын ала тїптелген жјне оралєан болуы тиіс. Электрондыќ тасымалдаєыштаєы материалдар (компакт-дискілерде) ілеспе ќўжаттардан бґлек оралады жјне бір конвертке (пакетке) сыйєызылады.

      33. Депозитарийге депозитке беру їшін ўсынылатын нормативтік-техникалыќ ќўжаттама, Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќолданыстаєы нормативтік-ќўќыќтыќ актілер мен стандарттарєа сјйкес ќўжаттардыѕ мазмўны мен ресімделуіне ќойылатын талаптарєа сјйкес болуы тиіс.

      34. Мемлекеттік баєдарламалыќ ґнімдердіѕ, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ меншік иелері немесе иеленушісі жыл сайын, 30 сјуірден кешіктірмей, ујкілетті органєа ґзгерістер болмаєан жаєдайда, осы Ереженіѕ 30 жјне 31-тармаќтарына сјйкес жиынтыќтыєы жјне сандаєы депозитке берілетін барлыќ объектілерді толыќ жаѕартуды (ґзекті етуді), депозитке беру объектілерініѕ толыќ жаѕартылєан (ґзекті етілген) сипаттамасын немесе ґнімді пайдаланудыѕ тоќтатылєаны туралы хабарламаны ќысќаша мазмўндалєан себебімен ўсынады.
      Ескерту. 34-тармаќќа ґзгерту енгізілді- ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      35. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі ујкілетті орган бекіткен нысан бойынша ујкілетті органєа баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы депозитке беруге арналєан ресми хат пен ґтінім жібереді.


      Ескерту. 35-тармаќќа ґзгерту енгізілді- ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      36. Баєдарламалыќ ґнімдер мен баєдарламалыќ кодтарды депозитарийге депозитке беруге арналєан ґтінімді электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иелері немесе иеленушілері оларды пайдалануєа берген сјттен бастап отыз жўмыс кїні ішінде береді. Аќпараттыќ жїйелер, баєдарламалыќ ґнімдер жјне баєдарламалыќ кодтар бойынша нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы депозитарийге депозитке беруге арналєан ґтінімді оларды бекіткен сјттен бастап отыз жўмыс кїні ішінде электрондыќ аќпараттыќ ресурстар мен аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иелері немесе иеленушілері ўсынады.

      37. Депозитке беруге арналєан ґтінім депозитке беру объектілерініѕ меншік иесініѕ немесе иеленушісініѕ ќолымен кујландырылады. Меншік иесініѕ немесе иеленушініѕ ќойєан ќолына мемлекеттік органныѕ немесе ўйымныѕ мґрі басылады.

      38. Депозитке беруге арналєан ґтінімге осы Ереженіѕ 30 жјне 31-тармаќтарына сјйкес жиынтыќта жјне санда депозитке беру объектілері ќоса беріледі.

      39. Ујкілетті орган їш жўмыс кїні ішінде ґтінімді ујкілетті ўйымєа береді.
      Ескерту. 39-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      40. Ујкілетті ўйым жеті жўмыс кїн ішінде депозитке беруге арналєан ґтінімніѕ ресімдеуін, депозитке берілетін объектілерініѕ жиынтыќтылыєын, баєдарламалыќ кодтардыѕ жеткіліктілігін, ќўрастырылєан модулдердіѕ тўтастыєын жјне депозитке берілетін объектілерден ќалпына келтірілген, депозитке берілетін баєдарламалыќ ґнімніѕ толыќ жўмысќа ќабілеттілігін тексереді жјне ќорытынды дайындайды.


      Тексерудіѕ нјтижесі оѕ болєан жаєдайда, ујкілетті ўйым депозитке беруді, депозитке берілген объектілерді есепке алуды жјне депозитарийде саќтауды ќамтамасыз етуді жїргізеді, бўл туралы ујкілеті органєа тиісті хабарлама жібереді.
      Ескерту. 40-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2012.08.03 N 1021 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Ќаулысымен.

      41. Ујкілетті ўйым бес жўмыс кїні ішінде баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы депозитке беру туралы тиісті мјліметтерді Депозитке берілген баєдарламалыќ ґнімдердіѕ тізіліміне енгізеді жјне ўсынылєан депозитке беру объектілеріне депозитарлыќ нґмірлерін меншіктеп береді.


      Ескерту. 41-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      41-1. Депозитке беру объектілеріне депозитарлыќ нґмірлер берілгеннен кейін ујкілетті орган бес жўмыс кїні ішінде депозитке беру объектісініѕ аќпараттыќ жїйелер, баєдарламалыќ ґнімдер, баєдарламалыќ кодтар жјне нормативтік-техникалыќ ќўжаттама депозитарийінде тіркелгені туралы ујкілетті орган бекіткен нысан бойынша аныќтама береді.


      Ескерту. 3-бґлім 41-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2012.08.03 N 1021 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Ќаулысымен.

      42. Депозитке беруге арналєан ґтінім тиісінше ресімделмеген не ґтінім берілген депозитке берілетін объектілер сјйкес болмаєан жаєдайда ујкілетті ўйым осы Ереженіѕ 40-тармаєында белгіленген мерзімде ќайтару себептерін кґрсете отырып, депозитке беруге арналєан ґтінімді жјне депозитке берілген объектілерді ујкілетті органєа ќайтарады. Ујкілетті орган їш жўмыс кїн ішінде ќайтару себептерін кґрсете отырып, ґтінім берушіге тіркеу ґтінімдерін ќайтарады.


      Ескерту. 42-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      43. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі кері ќайтарылєан депозитке беру объектілері мен депозитке беруге арналєан ґтінімдерді алєан сјттен бастап бес жўмыс кїні ішінде ескертулерді тїзетіп жјне оларды депозитке беру їшін ујкілетті органєа ќайтадан енгізеді.

      44. Электрондыќ аќпараттыќ ресурстар жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісініѕ ґтінішін ќайта ќарау осы Ереженіѕ 36, 39, 40, 41-тармаќтарында белгіленген тјртіппен жїзеге асырылады.

      45. Ујкілетті орган баєдарламалыќ ґнімдерді, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманы депозитке беру кезінде ќўрамын немесе деректердіѕ мазмўнын наќтылау їшін электрондыќ аќпараттыќ ресурстар жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесінен немесе иеленушіден депозитке беру объектілері туралы ќажетті ќосымша аќпаратты сўратуы мїмкін.

      46. Депозитке берілген баєдарламалыќ ґнімдер, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттама туралы ќосымша аќпаратты беруі туралы сўрауды алєан кезде электрондыќ аќпараттыќ ресурстардыѕ жјне (немесе) аќпараттыќ жїйелердіѕ меншік иесі немесе иеленушісі тиісті сўрауды алєан сјттен бастап он жўмыс кїні ішінде толыќ ќамтылєан жауапты ўсынады.

      47. Депозитке беру объектілерініѕ жаѕа болжамы шыєарылєан (ґзгерістер жјне/немесе толыќтырулар енгізілген) жаєдайда олардыѕ меншік иесі немесе иеленушісі ґзгерістерді жјне/немесе толыќтыруларды енгізгеннен кейін жиырма жўмыс кїні ішінде ќўрамды аныќтау жјне/немесе ґзгерту не болмаса осы объектілер бойынша тіркеу мјліметтері мазмўныныѕ ќажеттілігі туралы ујкілетті органєа жазбаша хабарлайды, ол депозитарийге ґзгерістер жјне (немесе) толыќтырулар енгізу їшін негіз болып табылады. Жаѕартылєан депозитке берілген объектілерге жаѕа депозиттік нґмір таєайындалады, ескірген депозитке берілген объектілер жойылмайды.


      Ескерту. 47-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      48. Баєдарламалыќ ґнім пайдаланудан алып тасталєан немесе депозитарийде тіркелген нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ кїші жойылєан жаєдайда меншік иесі немесе иеленушісі баєдарламалыќ ґнім пайдаланудан алып тасталєан немесе нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ кїші жойылєан сјттен бастап жиырма жўмыс кїні ішінде ујкілетті органєа бўл туралы жазбаша хабарлайды. Ујкілетті орган хаттыѕ кґшірмесін ујкілетті ўйымєа жібереді.


      Ескерту. 48-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

      49. Ујкілетті ўйым осындай хабарламаны алєан сјттен бастап он жўмыс кїні ішінде Депозитке берілген баєдарламалыќ ґнімдердіѕ тізіліміне тиісті ґзгерістерді енгізеді.


      Ескерту. 49-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.

       50. Баєдарламалыќ ґнімдердіѕ, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттаманыѕ жаѕартылєан (ґзекті етілген) сипаттамасын белгіленген мерзімде ўсынбаєан жаєдайда ујкілетті орган оныѕ иесіне депозитарийдіѕ мјліметтерін жаѕарту ќажеттілігі туралы жазбаша ескертуді жібереді.

      51. Депозитке беру объектілерін саќтау депозитке беру объектісініѕ меншік иесініѕ немесе иеленушініѕ атауын арнайы жјшіктерде кґрсете отырып, оларды орналастыру жолымен жїргізіледі.

      52. Баєдарламалыќ ґнімдер, баєдарламалыќ кодтар мен нормативтік-техникалыќ ќўжаттама ќаєаз тїрінде жјне компакт-дискілерде оларєа рўќсатсыз ќол жеткізуден ќорєауды ќамтамасыз етумен, материалдар мен компакт-дискілердіѕ есепке алынуына жјне саќталуына байланысты јр тїрлі операцияларды орындаєан кезде тиісінше жўмысты ќамтамасыз ететін арнайы жабдыќталєан їй-жайда саќталады.      53. Ујкілетті ўйым мемлекеттік емес баєдарламалыќ ґнімніѕ меншік иесі немесе иеленушісі оны кґшіруге ќўќыќ бермеген жаєдайды ќоспаєанда, компакт-дискілердіѕ мерзімді тексерілуін ќамтамасыз етеді жјне оларды саќталу мерзіміне сјйкес олардыѕ ќайта жазылуын жїзеге асырады.
      Ескерту. 53-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.11.02 N 1742 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-т. ќараѕыз) Ќаулысымен.
Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011
contents -> Есептеме №55259-kz
contents -> Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту бойынша бағдарламаны орындау жөніндегі 2010 жылға анықтама
contents -> Нормативтік құқұқтық актілерді мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы
contents -> Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы
contents -> «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру»
contents -> «Авиация персоналына куәлiктер беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Авиация персоналына куәлiктер беру»
contents -> «Азаматтық әуе кемелерінің шет мемлекет берген ұшуға жарамдылығы сертификатын тану туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет