«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беру 2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшінбет1/4
Дата23.02.2016
өлшемі483 Kb.
  1   2   3   4
«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АҚ
Қаржылық есеп беру

2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

(Тәуелсіз аудиторлар есебімен)

МАЗМҰНЫ


Тәуелсіз аудиторлар есебі

Кірістер және шығыстар туралы есеп

1


Бухгалтерлік баланс


2


Ақша қозғалыстары туралы есеп


3


Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп


4


Қаржылық есеп беруге ескертпе


5-28


Тәуелсіз аудиторлардың есебі
«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ басшылығына

Біз 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша, көрсетілегн күнде аяқталатын жылүшін меншікті капиталдағы кірістер мен шығыстар, ақша қозғалысы және өзгерістер туралы «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – «Қор») беріліп отырған бухгалтерлік балансын аудит жүргіздік. Осы қаржылық есептіліктің әзірленуіне арналған жауапкершілікті «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ басшылыға алады. Біздің жауапкершілігіміз өзіміз жүргізген аудиттің негізінде көзделген қаржылық есептемесі туралы пікірімізді білдіруде топтасады.

Біз аудитті Аудиттің халықаралық стандарттарына сай жүргіздік. Аталған стандарттар қолданыстағы этикалық нормаларды сақтауды, сондай-ақ аудитті қаржылық есептілікте ерекше бұрмалаушылықтар орын алмағанына көз жеткізерліктей сапада жүргізуді талап етеді. Аудит қаржылық есептілікте мазмұндалған есептік көрсеткіштер мен ашып көрсетулерді растайтын аудиторлық дәлелдемелерді алуға бағытталған рәсімдерді жүргізуден тұрады. Аудит сонымен қатар пайдаланылған бухгалтерлік қағидаттардың дұрыстығына және басшылық есептеп көрсеткен бағам көрсеткіштерінің негізділігіне баға беруге, сондай-ақ тұтастай алғандағы қаржылық есептілікке баға беруден тұрады. Біз аудит жүргізу барысында алынған дәлелдемелер аталған қаржылық есептілік туралы пікір қалыптастыру үшін жеткілікті негіздеме береді деп ойлаймыз.
Біздің ойымызша бірге тіркеліп отырған қаржылық есептілік 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Тәсімнің барлық қаржылық ережелерін, сондай-ақ таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістерді және аталған датаға аяқталған жылдағы ақша қозғалысын Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес шынайы мазмұндайды.
Бердалина Ж.К.

Сертификатталған аудитор

Басқарушы Серіктес
Митчелл Вилсон

Аудит жөніндегі серіктес


«КPMG Janat» ЖШС

жинақтаушы зейнетақы қорларына аудиторлық тексеруге құқық беретін 2005 жылғы 10 наурыздағы №Ю-8 лицензия


2006 жылғы 27 наурыз


«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

2005 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін кірістер және шығыстар туралы есеп

Ескертпе

2005ж.

мың теңге

2004ж.

мың теңге

Комиссиялық кіріс

4

1,499,297

573,524

Банктердегі салымдар бойынша

сыйақы түріндегі кірістер
45,160

13,914


Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер


33,052

44,983


Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды іске асырудан таза шығындар


-

1,432


Шетел валюталарын қайта бағалаудан

таза шығындар
(599)

(377)


Басқа кірістер
1,534,804

638,145

Операциялық шығыстар

5

(743,865)

(566,881)

Салық салуға дейінгі таза кіріс
790,939

71,264

Табыс салығы жөніндегі шығыстар

6

(235,731)

(6,900)

Таза кіріс
555,208

64,364

1-28 беттерде берілген қаржылық есеп беру 2006 жылғы 27 наурызда шығарылымға мақұлданды

__________________________ ___________________________

Курманов Ж.Б. Еспенбетова Р.А.

Бас Директор Бас бухгалтер

Кірістер мен шығыстар туралы есепті қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

2005 жылғы 31 желтоқсандағы бухгалтерлік баланс

Ескертпе

2005ж.

мың теңге

2004ж.

мың теңге

АКТИВТЕРАқшалар

7

20,379

22,137

Банктердегі салымдар

8

1,094,402

-

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар

9

344,840

1,144,883Кері РЕПО мәмілелері бойынша дебиторлық қарыздар

10

300,224

-


Алуға комиссиялық кірістер

11

188,085

190,598

Салық бойынша аванстық төлемдер

12

25,664

114,620

Басқа активтер

13

47,234

29,164

Негізгі қаражаттар

14

134,731

156,834

Материалдық емес активтер

15

86,659

57,263

Мерзімі ұзартылған салықтық активтер

6

8,109

6,334


Активтер жиынтығы2,250,327


1,721,883

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛТөлемдерге салық

16

-

91

Кредиттік берешек
19,330

43,520


Міндеттемелер жиынтығы


19,330

43,611Меншікті капитал

Акционерлік капитал

17

500,000

500,000

Резервтік капитал

18

841,473

841,473

Бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв
(111)

-

Таратылмаған кіріс
889,635

336,749


Меншікті капитал жиынтығы


2,230,997


1,678,222
Міндеттемелер және меншікті капитал жиынтығы
2,250,3271,721,833Бухгалтерлік балансты қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

2005 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін ақша қозғалыстары туралы есеп

2005ж.

мың теңге

2004ж.

мың теңге

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДЕН АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫСалық салуға дейінгі таза кіріс

790,939

71,264

Ақшалай емес баптар бойынша түзетулерТозу және амортизация

69,663

74,973

Негізгі қаражаттарды есептен шығару

337

1,515

Операциялық активтердің (ұлғайуы)/төмендеуіАлуға комиссиялық кірістер

2,513

(98,594)

Салық бойынша аванстық төлемдер

426

(1,502)

Басқа активтер

(18,070)

(1,108)

Операциялық міндеттемелердің(ұлғайуы)/төмендеуіТөлемге салықтар

(4,918)

(53,370)

Кредиторлық берешек

7,992

(9,257)

848,882


(16,079)

Төленген табыс салығы


(148,977)


(120,772)
Операциялық қызметтерден (пайдаланылғаннан) ақшаның қозғаласы


699,905


(136,851)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДЕН АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫБанктердегі салымдар

(1,094,402)

-

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды іске асыру және өтеуден түсім

12,036,532


1,400,773Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу

(11,238,922)


(1,307,304)Негізгі қаражаттарды сатып алу

(33,906)

(15,379)

Материалдық емес активтерді сатып алу

(43,386)

(9,886)


Инвестициялық қызметтердегі пайдаланылған) ақшаны пайдалану


(674,308)


68,204
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДЕН АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫАкционерлік капиталдың ұлғаюы

-

320,000

Төленген дивиденттер

(27,355)

(258,882)


Қаржылық қызметтерден (пайдаланылған) ақшаның қозғалысы

(27,355)

61,118


Ақшаның таза төмендеуі

(1,758)

(7,529)

1 қаңтардағы ақша

22,137

29,666


31 желтоқсандағы ақша (7 ескертпе)


20,379


22,137

Ақша қозғалыстары туралы есепті қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

2006 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Мың теңге

Акционерлік капитал

Резервтік капитал

Бағалы қағаздарды қайта бағалау бойынша резерв

Таратылмаған кіріс

Жиынтығы

2003ж. 31 желтоқсандағы сальдо


180,000


101,000


-


1,045,040


1,326,040

Резервтік капиталдағы аударым

-

740,473

-

(740,473)

-


Шығарылған акциялар

320,000

-

-

-

320,000

Жыл ішіндегі таза кіріс

-

-

-

64,364

64,364

Жарияланған дивиденттер

-

-

-

(32,182)

(32,182)


2004ж. 31 желтоқсандағы сальдо500,000841,473-336,7491,678,222

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау


-

-

111

(2,322)

(2,433)


Жыл ішіндегі таза кіріс

-

-

-

555,208

555,208


2005ж. 31 желтоқсандағы сальдо500,000841,473111889,6352,230,997

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Қаржылық есеп беруге ескертпе оның ажырамас бөлігі болып табылады

2006 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін


  1. БИЗНЕС ҰЙЫМДАСТЫРУ


а) Негізгі қызмет

«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қор») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 24 қыркүйектегі № 1372 Қаулысына сәйкес 1997 жылғы 17 желтоқсанда құрылды. Қор дербес зейнетақы жинақ ақшасы жүйесіне өтуге бағытталған зейнетақы реформасын жүргізуге байланысты 1997 жылы құрылды. Зейнетақы активтерін басқаруды 1999 жылы тамызда Қор лицензия алғанға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі «ҚРҰБ) орындады, осыдан кейін зейнетақы активтерін басқару жауапкершілігі Қорға өтті.


Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын ұйымдардың және белгіленген жарна мөлешері бар зейнетақы кестесі жөніндегі жинақтаушы зейнетақы қоларының қызметтерін қатар орындайды (бұда әрі – «Тәсім»).
Қордың негізгі қызметтері зейнетақы жинақ ақшаларын мемлекеттік бағалы қағаздар, корпоративтік бағалы қағаздар, шетел эмитенттерінің бағалы қағаздар және шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздар және халықаралық қаржы ұйымдары анықтаған банктік депозиттер мен бағалы қағаздарда инвестрлеуде жасалады. Қор Тәсіммен басқаруды жүзеге асырады және зейнет жасына жеткен кезде, қайтыс болған және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа жағдайлар болған кезде зейнетақы төлемдерін жүргізеді.
2005 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор 126,215,626 мың теңге мөлшеріндегі (2004ж.: 105,717,420 мың теңге) салымшылардың 3,242,865 (2005ж.:3,138,530) зейнетақы активтерін басқарды. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігі (бұдан әрі – «Агенттік») жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметтерін мемлекеттік реттеу үшін жауапты жалғыз мемлекеттік орган болып табылады. 2005 және 2004 жылдардың 31 желтоқсанында Тәсімнің зейнетақы активтері ҚРҰБ қоймасында болды.
Қор бастапқыда жеке тұлғалардан зейнетақы төлемдерін қабылдайтын «жанама» қор болып танылды, ол мемлекеттік емес зейнетақы қорларының міндетті зейнетақы жарналарын төлеу үшін таңдалмады. 2003 жылдың қаңтарында зейнетақы заңнамаларының өзгеруі нәтижесінде Қор «жанама» қор деген өз мәртебесін жойды.
Қор зейнетақы активтерін басқару нәтижесінде алынған таза инвестициялық кіріс сомасынан 15 аспайтын мөлшерде және басқарудағы зейнетақы активтерінің жалпы сомасынан 0.05 пайыз мөлшерде зейнетақы активтерін басқару жөніндегі комиссиялық сыйақыны алуға құқығы бар (4 ескертпе).
Қордың бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Бұдан өзге, Астана қаласында филиалы және Қазақстан бойынша 16 өңірлік өкілдіктері бар (2004ж.: 16). Қызметкерлердің орташа саны 2005 жылы 325 адамды құрады (2004ж.: 397 адам).

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Қаржылық есеп беруге ескертпе оның ажырамас бөлігі болып табылады

2005 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін


б) Тәсім өзінің қызметін жүзеге асырған экономикалық орта
Қазақстанның экономикалық ахуалы 2005 және 2004 жылдары халықаралық рейтинг агенттіктерімен бағаланған болатын. 2005 жылы «Standard & Poor’s» ұзақ мерізмді валютті рейтингті «ВВВ» дейін және ұлттық валютада қарызға алу ұзақ мерзімді рейтингін «ВВВ+» ретінде, ұлттық валютада қарызға алу қысқа мерзімді рейтінгін А-2 деңгейінде бағалады және шетелдік валютадағы қысқа мерзімді рейтинг «А-3» (2004: тиісінше «ВВВ-», «ВВВ», «А-3» және «А-3») деңгейінде белгіленді. Сонымен қатар 2005 жылы «Moody’s Investors Service» шетелдік валютадағы борыштық міндеттемелер бойынша рейтингіні «Ваа2» ретінде (2004: «Ваа3») және ұлттық валютадағы борыштық міндеттемелер бойынша рейтингіні «Ваа1» ретінде (2004: «Ва1») бағалады. «Fitch» 2004 жылы шетелдік валютада ұзақ мерзімді қарызға алу рейтингісін «ВВВ» дейін (2004: «ВВВ-»), ал ұлттық валютада – «ВВВ+» дейін (2004: «ВВВ+») көтерді.

Қодың қызметі Қазақстанда бизнес жүргізуге тән экономикалық, саяси және әлеуметтік тәуекелдіктерге ұрымтал. Аталған тәуекелдіктерге үкімет саясатының, экономикалық шарттардың, салық және құқық салаларындағы өзгерістердің, валюта бағамдарының ауытқуының және контрактілік құқықтардың іске асырылуының салдары кіреді.


Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының экономикалық ахуалының ілгерілеуі байқалатындығына қарамастан, оның экономикасы нарықтық экономика қалыптасу кезеңіндегі елдерге тән сипаттамалық ерекшеліктерге орын беріп келеді. Өзгелерімен қатар мұндай сипаттамалық ерекшеліктерге елден тыс жерде еркін айырбасталатын ұлттық болмауы және биржа нарығындағы қағаздардың өтімділігінің төменгі деңгейі жатады.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру секторы саяси, заң шығарушы, қаржылық және реттеуші өзгерістерге ұрымтал. Қазақстан Республикасының экономикалық тұрақтылығының болашағы басым деңгейінде Қазақстан Республикасының Үкіметі қолдайтын экономикалық шаралардың тиімділігіне тәуелді. Тәсімнің қызметіне теріс әсер ететін қаржылық эәне экономикалық саладағы болжап болмайтын өзгерістердің орын алу мүмкіндігі бар. Басшылық экономикалық қиыншылықтардың не деңгейін, не олардың орын алу уақытын мөлшерін болжай алмайды, тиісінше бірге тіркеліп отырған қаржылық есептілікте орын алған дүдәмал жағдайлардың анықталуы нәтижесінде қажет болуы мүмкін түзетулер жоқ. Ондай түзетулер қажет болған жағдайда, олар анықталған кезеңдегі Тәсімнің қаржылық есептілігінде мазмұндалып, бағаланатын болады

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Қаржылық есеп беруге ескертпе оның ажырамас бөлігі болып табылады

2005 жылғы 31 желтоқсан аяқталған жыл үшін

Каталог: download
download -> ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізімі
download -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
download -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
download -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
download -> Сабақтың тақырыбы: Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты
download -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет