Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 жДата23.06.2016
өлшемі163.5 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Гуманитарлық-педагогикалық факультеті
Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

5В020700 - Аударма ісі мамандығының студенттеріне арналған

Елтану
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы ________ Ж.Т. Сарбалаев

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушысы С.Р. Худиева

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

5В020700 - «Аударма ісі» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Елтану

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі _______Г. Х. Демесінова 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»________ №____ хаттама


ОӘК төрағасы __________Е.Н. Жуманкулова 20___ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Худиева Севда Рамизқызы - аударма теориясы мен практикасы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, тәжірибелік сабақтары)

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы бас корпусында (Ломов 64 көшесі), 250 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673631.

2 Пән туралы мәліметтер

Елтану пәні бойынша берілген бағдарлама студентгердің елтанулық білім жүйесінің бөлімі болып табылады. Бағдарлама окып жүрген елдің тарихын, географиясын, көркем мәдениетін, саяси, экономикалық, социалдық және мәдениетгік даму мәселесін тереңдетіп оқытады.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

4

1

6

3

3

-

-
39

6

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің міндеттері:

 • оқып жүрген елдің тарихын, географиясын, көркем мэдениетін, саяси, экономикалық, социалдық және мәдениеттік даму мэселесін тереңдетіп окытады

 • студенттердің филологиялық және лингвистикалык дайындығының қалыптасуы

 • гуманитарлық цикліндағы өзара пәндер байланысының нығайтуы

 • шетел тілін оқытудың терең интеграциясы

 • казіргі кезең жағдайларындағы студенттердің профессионалды қызметіне дайындыгы

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәндерді зерделеп, Сіз білуге тиіссіз: • АКШ, Канада, және Ұлыбритания елдерінің негізгі географиялық объектілерінің атауы және орны

 • Тілін оқып жүрген елдің өкімет бөлу жүйесі

 • АКШ, Канада, және Ұлыбритания елдер тарихының негізгі фактілері

 • Тәжірибе сабақтарына қатысу мен студенттің өздік жұмысын орындағанда үйренетініңіз :

 • АҚШ, Канада, және Ұлыбритания елдерінің тіл туралы ережесі

 • Тілін оқып жүрген елдердің мерзімді басылым атаулары

 • АҚШ, Канада, және Ұлыбритания елдерінің ғалымдарының негізгі жаңалық ашулары

 • АҚШ, Канада, және Ұлыбритания елдерінің ұлттык символдары


6 Пререквизиттер

Когнитивті құзірет тарих, экономика, мәдениет, оқытылатын тілдердің қоғамдық-саяси құрылысы мен оның кәсіби-тәжірибелік әрекетінде колданысы салаларындағы білімдерді қамтиды.

Елтану пәнінің жұмысы жалпы кэсіби және арнаулы кәсіби шет тілі, аударма тәжірибесі, мәдениеттану, тіл теориясы негіздері (тіл тарихы.теоретикалық фонетика, лексикология, теоретикалық грамматика), мәдениетаралық коммуникация теориясына кіріспе, аударма теориясы, әдебиет және стилистика пәндерімен тығыз байланыста жүзеге асады.

7 Постреквизиттер

Студенттер меңгерген білімдері мен іскерліктерін оқу және кәсіптік практикадан өту кезіндегі аудармашылық қызметтерін атқару барысында, сонымен қатар дипломдық жұмыс жазу барысында іс жүзінде қолдана алады.8. Тақырыптық жоспар

8 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың аталуы

сағат саны

дәріс

тәж.

зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

4 семестр

1

The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland

1

1

-

9

2

The United States of America

0,5

0,5

-

9

3

Canada

0,5

0,5

-

9

4

New Zealand

0,5

0,5

-

9

5

Australia

0,5

0,5
9

БАРЛЫҒЫ :

3

3

-

45


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Елтану пәні бойынша берілген бағдарлама студентгердің елтанулық білім жүйесінің бөлімі болып табылады. Бағдарлама окып жүрген елдің тарихын, географиясын, көркем мәдениетін, саяси, экономикалық, социалдық және мәдениетгік даму мәселесін тереңдетіп оқытады.


10 Курстың компоненттері
Дәріс сабақтардың мазмұны

Тақырып 1

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Патшалығы

Географиялық жағдайы, экономикасы, парламент!, Британияның жазылмаған Ата заңы, заңдылық пен тэртіп сактау жүйесі, Британия үкіметі, жергілікті билік органдарыньщ жүйесі, англикан шіркеуі: тарихы, ұйымдастырылуы, негізгі догмалары.Тақырып 2

Америка Қурама Штаттары

АҚШ-тың аумағы, халқы; америка халқының ұлттық сана-сезімі, АҚШ-тың Ата заңы, америка халқының діні, жеке адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас, АҚШ-ның ағарту ісі. Бұқаралық ақпарат кұралдарын америка қоғамына ықпал етудің басты тәсілі ретінде қарастыру.Тақырып 3 Канада.

Канаданың қысқа тарихы. Аумағы, халқы. Табиғаты, пайдалы қазбалары, климаты. Мемлеқет билігінің ұйымдастырылуы.Тақырып 4 Жаңа Зеландия.

Неге «Жаңа Зеландияға эмиграциясы бойынша нұсқау» соншама белгілі? Жана Зеландия азаматтыгының артықшылықтары мен кемшіліктері.Тақырып 5 Австралия.

Австралияның ағылшын тілінде сөйлейтін халқыньщ мәдениеті. Неге біз Австралия жайында тек Жаңа Зеландиядан кейін сөз қозгаймыз?


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Патшалығы

Географиялық жағдайы, экономикасы, парламент!, Британияның жазылмаған Ата заңы, заңдылық пен тэртіп сактау жүйесі, Британия үкіметі, жергілікті билік органдарыньщ жүйесі, англикан шіркеуі: тарихы, ұйымдастырылуы, негізгі догмалары.Тақырып 2

Америка Қурама Штаттары

АҚШ-тың аумағы, халқы; америка халқының ұлттық сана-сезімі, АҚШ-тың Ата заңы, америка халқының діні, жеке адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас, АҚШ-ның ағарту ісі. Бұқаралық ақпарат кұралдарын америка қоғамына ықпал етудің басты тәсілі ретінде қарастыру.Тақырып 3 Канада.

Канаданың қысқа тарихы. Аумағы, халқы. Табиғаты, пайдалы қазбалары, климаты. Мемлеқет билігінің ұйымдастырылуы.Тақырып 4 Жаңа Зеландия.

Неге «Жаңа Зеландияға эмиграциясы бойынша нұсқау» соншама белгілі? Жана Зеландия азаматтыгының артықшылықтары мен кемшіліктері.Тақырып 5 Австралия.

Австралияның ағылшын тілінде сөйлейтін халқыньщ мәдениеті. Неге біз Австралия жайында тек Жаңа Зеландиядан кейін сөз қозгаймыз?


Студенттердің өздік жұмысының мазмұныОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі
1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

43

2

Тәжірібелік сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

2

Барлығы:

45

11 Курстың саясаты

Оқу үрдісіне қатысу сабақта болып, талқылаулар мен топтың жұмысына белсене араласуды білдіреді. Жұмысқа қатысу сапасы санынан маңыздырақ. Сабақта тәртіп бұзу айып салумен жазаланады. Дәлелді себепсіз немесе алдын ала ескертусіз сабаққа кешігу- минус 2 балл.

Сабақты босатқаны үшін мынандай себептер белгіленген:

- көрсетілген мерзімде сабақты орындамаудың әрқайсысы үшін жұмыс үшін берілген балл мөлшерінде айып;

- әрбір орындалған ОСӨЖ сабақ үшін максималды балл-әр сабақтан 5 балл.

Аудиторлық уақыттың бәрі дәрістер мен практикалық сабақтарға бөлінген. Тапсырмалардың барлығы көрсетілген мерзімде орындалуға тиіс. Үй тапсырмасын орындамау рейтинг баллыңызға әсер етеді. әрбір семинарлық сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, себебі ол рейтингті есептегенде жалпы баллыңызға әсер етіп, семестрде 8 балл.

Семестрде екі межелік бақылау көзделген. Межелік бақылау тест түрінде өткізіледі, оны дұрыс орындағаныңыз үшін 25-30 балл ала аласыз. Бақылау өтілген блоктардың материалында жүргізіледі.

Қорытынды емтихан жазбаша өткізіледі. Барлығы 100 баллмен (ең жоғары) бағаланады.Бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1-сабақта

барлығы

Тәжірибелік және дәріс сабактарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

5

30

1ші сабақта

сабақ кестесі бойынша


ауызша

Тест орындау №1
10

Сессия кезінде

сабақ кестесі бойынша


тест

Тест орындау №2
15

Сессия кезінде

сабақ кестесі бойынша


тест

Тест орындау №3
15

Сессия кезінде

сабақ кестесі бойынша


тест

Тест орындау №4
15

Сессия кезінде

сабақ кестесі бойынша


тест

Тест орындау №5
15

Сессия кезінде

сабақ кестесі бойынша


тест

Барлығы:
100Шартты белгілер: С- сурау, А- ауызша, Т- тест


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. The World Facebook (2002).

 2. Ерохина Л.Н., Palette of Five Countries and Styles (the U.S.A., the U.K., Canada, New Zealand, Australia), Учебное пособие. - Алматы, 2005. 267c.

 3. Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь. - М.: Рус. яз., 1999. -576с.


Қосымша

4 Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь / Под рук. В.В. Ошепковой, А.С. Петриковской. - М.: Рус. яз., 1998 - 216с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет