Измена конкурсне документације IIIбет1/10
Дата12.06.2016
өлшемі1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дел. бр.: 10/1194-4

Датум: 31.10.2014.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ III

предмет јавне набавке - Лабораторијски материјал за: • Одељење за трансфузију крви

 • Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма

 • Лабораторију за медицинску генетику, ЈН 28/2014

У складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама

Наручилац врши допуну и измену конкурсне документације и то на следећи начин:

Долази до измене конкурсне документације у поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 3, предмет јавне набавке; у поглављу II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, на страни 4, партије 201, на страни 12, партија 199 се дели на три партије; у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, на страни 22. мења се рок за подношење понуда; у поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 53, у табели за партију 189 и на страни 54, у табели за партију 190, у петој колони се додаје код количине број паковања, на страни 62 и 63, партија 199 се дели на три партије.

.

Октобар 2014.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Одлуке 10/1180 од 26.09.2014 .г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/1179 од 26.09.2014.г. за јавну набавку 28/2014, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку Лабораторијски материјал за: • Одељење за трансфузију крви

 • Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма

 • Лабораторију за медицинску генетику, бр.28/2014

Конкурсна документација садржи:Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке и процењене вредности

4-12

III

Врста, техничке карактеристике и сл.

13-17

IV


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

18-21

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

22-29

VI

Образац понуде и структуре цене

30-63

VII

Модел уговора

64-66

VIII

Образац трошкова припреме понуде

67

IX

Образац изјаве о независној понуди

68

X


Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

69
Укупно:69 странa
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070

Интернет страница: www.imd.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.28/2014 су добра Лабораторијски материјал за:


 • Одељење за трансфузију крви

 • Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма

 • Лабораторију за медицинску генетику;

Разни медицински производи /33690000/, обликован у 201 партију.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Софија Гомирац, службеник за јавне набавке тел.011/3108-250.

Е - mail адреса и број факса: javne.nabavke@imd.org.rs и број факса 011/2609-869.II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.28/2014 су добра Лабораторијски материјал за: • Одељење за трансфузију крви

 • Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма

 • Лабораторију за медицинску генетику;

Разни медицински производи /33690000/, за коју се спроводи отворени поступак.
2. Партије

Набавка је обликована у 201 партијe.

Процењене вредности: 28.955.583,08 без ПДВ-а
Процењене вредности по партијама:

Лабораторија за испитивање урођених поремећаја метаболизма

Redni

broj


partije

Naziv proizvoda

Ukupna cena

 

Nastavci za automatsku pipetu Ependorf ili odgovarajuće

 

1

Nastavci za automatsku pipetu od 50-1000 µl, 71 mm

9,000.00

2

Nastavci za automatsku pipetu od 20-200 µl, 53 mm

1,500.00

3

Nastavci za automatsku pipetu od 20-300 µl, 55 mm

87,500.00

4

Nastavci za automatsku pipetu od 0.1-10 µl, 34 mm

15,000.00

5

Nastavci za automatsku pipetu od 1000-5000 µl

54,000.00

6

Nastavci za automatsku pipetu od 2-100 µl, 53 mm

7,500.00

7

Nastavci za automatsku pipetu od 0.5-20 µl, 62 mm

2,500.00

 

Potrošni materijal Ependorf ili odgovarajuće

 

8

Mikro tube bezbojne od 2 ml

20,000.00

9

Mikro tube u boji od 2 ml

20,000.00

10

Epruveta PVC sa zapušačem 12/75 5 ml

9,000.00

11

Epruveta PVC sa zapušačem 16/100 13 ml

12,000.00

 

Potrošni materijal:

 

12

Gumene propipete za staklene pipete do 10 ml

2,250.00

13

Gumene propipete za staklene pipete do 100 ml

2,250.00

14

Stalak za epruvete od klirita sa 24 mesta, prečnik 18 mm

6,000.00

15

Stalak za epruvete od klirita sa 36 mesta, prečnik 18 mm

7,000.00

16

Stalak za kvarcne kivete 12 mesta

40,000.00

17

Rezervoar 10 ml za reagense koji se pipetiraju multikanalnom automatskom pipetom

2,500.00

18

Magnet za mešanje tečnosti cilindrični, dužine 3.5 mm i prečnika 3.5 mm

2,000.00

19

Magnet za mešanje tečnosti ovalni, dužine 15 mm i prečnika 6 mm

2,000.00

20

Vorteks

59,160.00

21

Termoblok sa nosačem za 22 tube dimenzija 12-13 mm

112,520.00

 

Automatske pipete Ependorf ili odgovarajuće

 

22

Pipeta automatska varijabilna 0.5-10 µl

45,000.00

23

Pipeta automatska varijabilna 5-100 µl

22,500.00

24

Multikanalna automatska pipeta 20-300 µl sa 8 kanala

72,848.00

25

Pipeta automatska fiksna od 25 µl

13,400.00

26

Pipeta automatska fiksna od 100 µl

13,400.00

27 

Potrošni materijal za gasnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom Agilent ili ekvival.

452,300.00

 

Filteri , filter papiri i papir za hromatografiju Whatman ili odgovarajuće
28

Filteri najlonski za špric 0.2 µm, 13 mm

27,000.00

29

Papir za hromatografiju 460 x 570 mm Whatman1

18,000.00

30

Filter papir 580x580 mm

3,000.00

31

Whatman filter papir Ø 110 mm

21,000.00

 

Lab. staklo Shott Duran ili odgovarajuće

 

32

Kivete makro kvarcno staklo za spektrofotometar

60,000.00

33

Chromacol bočice od 2 ml

6,000.00

34

Staklene kivete za centrifugiranje 16x100 (12 ml)

2,600.00

35

Staklena pipeta graduisana 1 ml

5,750.00

36

Staklena pipeta graduisana 2 ml

6,000.00

37

Staklena pipeta graduisana 5 ml

2,500.00

38

Staklena pipeta graduisana 10 ml

1,300.00

39

Staklena pipeta graduisana 20 ml

1,300.00

40

Staklena čaša 50 ml

450.00

41

Staklena čaša 100 ml

100.00

42

Staklena čaša 250 ml

125.00

43

Staklena čaša 600 ml

210.00

44

Staklena čaša 1000 ml

330.00

45

Normalni sud 200 ml

2,160.00

46

Menzura 25 ml

880.00

47

Menzura 50 ml

1,040.00

48

Menzura 100 ml

1,140.00

49

Menzura 500 ml

2,400.00

50

Stakleni levak Ø mm 45-55

7,800.00

51

Stakleni levak Ø mm 70-90

3,500.00

52

Stakleno zvono za papirnu hromatografiju dimenzija h+h1 550 mm, h x d mm 500 x 315

344,864.00

 

Himedia ili odgovarajuće

 

53

Kese za autoklavisanje kontaminirajućeg otpada 300x500 mm

1,750.00

 54

Potrošni materijal za aminoanalizator Biochrom 30AA

650,000.00 

 55

Potrošni materijal za Genio S Interlab sistem

106,100.00

56

Laboratorijski sat

740.00

 

Tečne i čvrste hemikalije Merck ili odgovarajuće

 

57

Metanol HPLC grade

3,500.00

58

n-heksan HPLC grade

6,800.00

59

Izopropanol HPLC grade

1,800.00

60

n-butanol

17,500.00

61

Ugljen-tetra-hlorid

1,000.00

62

Hlorotrimetilsilan

9,000.00

63

Bis (trimetilsilil) trifluoroacetamid

35,000.00

64

Sulfosalicilna kiselina

15,000.00

65

Natrijum hidroksid

1,000.00

66

Sulfanilna kiselina

4,000.00

67

Limunska kiselina

2,500.00

68

Natrijumcitrat

1,500.00

69

Toluidin plavo

22,500.00

70

Norleucin

8,500.00

71

p-nitroanilin

12,500.00

72

TLC ploče silica gel 60 G 10x10 cm 100HPTLC

80,000.00

73

pH trake 0-14

4,800.00

74

Ureaza 1000U/ml EC3.5.1.5

100,000.00

 75

Tečne hemikalije Sigma Aldrich ili odgovarajuće

40,000.00 

 

Tečne hemikalije pAA Zorka ili odgovarajuće

 

76

Aceton

2,750.00

77

Glacijalna sirćetna kiselina

6,500.00

78

Etanol apsolutni

21,000.00

79

Hlorovodonična kiselina

920.00

80

Sumporna kiselina

2,200.00

81

Fosforna kiselina

1,960.00

82 

Testovi Biosystem ili odgovarajuće

260,000.00 

83

Test trake za urin sa 11 parametara

12,000.00

 

Testovi Biochrom ili odgovarajuće

 

84

Kit za analizu aminokiselina u fiziološkim tečnostima Biochrom

1,200,000.00

85 

Testovi Interlab ili odgovarajuće

 460,000.00

86 

Testovi DRG diagnostics ili odgovarajuće

 2,323,200.00

 

ELISA testovi za određivanje biogenih amina

 

87

Dopamina

67,200.00

88

Adrenalina

67,200.00

89

Noradrenalina

67,200.00

90

Serotonina

67,200.00

91

5-HIAA

67,200.00

 

Testovi Biorad ili odgovarajuće

 

92

ELISA test za određivanje neopterina

8,352.00

93

ELISA test za određivanje ukupne galaktoze iz kapilarne krvi sa filter papira

43,500.00

94

Blago alkalni koncentrat za čišćenje laboratorijskog staklenog pribora

63.000,00

Лабораторија за медицинску генетику

 

Sve hemikalije su pro analysi
Redni broj partije

Naziv proizvoda

Ukupno

95

Amniochrome - plus/pro, medium, 100ml, Lonza ili odg.

2,898,420.00

96

Enzim TRYPSIN EDTA, 100 ml Gibco ili odg.

324,288.00

97

Enzim TRYPSIN 100 ml, Gibco ili odg.

83,280.00

98

RPMI 1640 (1x) with Hepes, with L-glutamin,500ml, Lonza ili odg.

23,400.00

99

Penicilin-streptomicin 20 ml, Gibco ili odg.

4,842.00

100

Fetal Bovine Serum,Original USA, 100ml. Gibco ili odg.

97,790.00

101

HAM’S F-10, Nutritient medium (1xliquid) with L-glutamin,100ml Gibco ili odg.

48,960.00

102

Antibiotik i antimikotik,10.000units penicilina,10 mg streptomicina, 25 µg amphotericinB, 100ml, Sigma ili odg.

5,040.00

103

Lymphochrome, for karyotiping, 100ml, Lonza ili odg.

430,848.00

104

Guanidine thiocyanate, 500 gr, Sigma ili odg.

26,400.00

105

Mixed Cellulose Esters Membrane, General Purpose Membrane (MCE), prečnik 25 mm, celuloznoacetatni,0,25 μm,pojedinacno pakovani,sterilni,Sarstedt ili odg.

56,700.00

106

Standard TC, 25 cm³,plug-seal,total volume 50 ml, Becton Dickinson ili odg.

122,400.00

107

Sterile poliethylene pipette transfer,840 kom,Sarstedt ili odg.

18,144.00

108

Epruvete, sterilne, a 15ml, 120x17mm, PP, Cat.No 62.554.502 "Sarstedt" ili odg., 50 kom.

13,644.00

109

Sterilne epruvete,16/100,Cat.No 62.515.028PP,Sarsted ili odg., 100kom.

35,316.00

110

Sterilne plasticne epruvete Ø16/100, 10ml, Spektar Cacak ili odg., sa belim navojnim zatvaračem,325 kom

19.893.60

111

PCR tubes (0,2ml),1000 kom.,Eppendorf ili odg., koje se ne otvaraju na promenu temperaturnog gradijenta

43,728.00

112

Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 1.5ml,500 kom., Eppendorf ili odg.

7,920.00

113

Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 0.5ml,1000 kom., Eppendorf ili odg.

10,854.00

114

Nastavci za automatsku pipetu, 0,1-10μl ,1000 kom.Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

32,328.00

115

Nastavci za automatsku pipetu, 2 - 200μl ,1000 kom.,Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

10,548.00

116

Nastavci za automatsku pipetu, 50 - 1000μl ,1000 kom.,Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

2,424.00

117

Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom, sterilni, PCR clean,0,1-20μl , 960 kom. Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

175,488.00

118

Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom, sterilni,PCR clean,20 - 200μl, 960kom., Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

82,156.80

119

Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom,sterilni,PCR clean, 50 - 1000μl, 960kom., Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama

60,642.00

120

Krio epruvete, 2 ml, sterilne sa spoljašnjim navojem, Deltalab ili odg., 100kom.

4,560.00

121

Staklene epruvete, 12 ml, graduisane, konusno dno

4,800.00

122

Pasterove pipete (staklene), 145mm ,250 kom.

11,976.00

123

Predmetna stakla brusena,"Menzel" ili odg.,76x26mm,50 kom.

160,380.00

124

Poly-prep slides, Sigma ili odg.,72 ком

19,344.00

125

Komora za brojanje leukocita, Neubauer improved

3,434.40

126

Staklene menzure, 100 ml

3,000.00

127

Staklena čaša, 250 ml

1,560.00

128

Staklena čaša, 100 ml

1,440.00

129

Staklena čaša, 500 ml

2,400.00

130

Staklena čaša, 1000 ml

4,800.00

131

Stakleni erlenmajer, 250 ml

1,656.00

132

Gumeni čepovi za staklene epruvete od 12 ml

1,200.00

133

Boca za ispiranje gasa, staklena, komplet sa filter-diskom propustljivosti 1, zapremine 250 ml, NS 29/32, Lenz ili odg.

14,400.00

134

Nastavak za bocu za ispiranje gasa, NS29/32, stakleni sa filterom propustljivosti 1, proizvođača LENZ ili odg.

9,600.00

135

Melanžeri za brojanje leukocita, stakleni

15,840.00

136

PCR primers, OD 260U, scale of synthesis 200nmole (pribl. 30bp)

135,864.00

137

oligo, bcr1 probe (FAM 5'), 200nmol

13,996.80

138

oligo, brc2 probe (Yakima Yellow 5'), 200nmol

17,107.20

139

oligo brc3 probe (FAM 5'), 200nmol

14,371.20

140

oligo, beta-actin (Yakima Yellow 5'), 200nmol

17,107.20

141

Hexanucleotide Mix, Fermentas ili odg., 120 mikrol

8,352.00

142

AmpliTaqGold DNA polymerase,1000U

196,704.00

143

Taq Platinum ili Maxima, 500units

370,656.00

144

Restrikcioni enzim, BCl I, 1000 U

2,592.00

145

Enzim, T4 DNA Ligase, 1000 U

8,208.00

146

10 X T4 Ligase Buffer, 1,5 ml

2,016.00

147

RNase inhibitor, Fermentas ili odg.,2500 U, conc. 40U/μl

13,824.00

148

M-MulV Reverse Transkriptase, Fermentas ili odg., 5000 U,conc. 200U/μl

62,100.00

149

Dual color probe I 10 tests, CYTOCELL ili odg.

274,800.00

150

Dual color probe II 10 tests, CYTOCELL ili odg.

137,400.00

151

Single color probe 10 tests

88,740.00

152

Vectashield Mounting Medium, 10ml, VECTOR ili odg.

53,400.00

153

MLPA kit, Mental retardation probemix 1, P 064-100R

251,712.00

154

MLPA kit, SMA probemix, P 060-100R

125,856.00

155

MLPA reagents kit, EK1-FAM, 100 reakcija

117,162.00

156

Genomic DNA extraction kit, sa kolonama, željeni prinos DNK 3-10μg,mora biti reproducibilan, 250 uzoraka

114,000.00

157

High capacity RNA to DNA master mix with inhibitor, 200rnx, Applied B. ili odg.

76,800.00

158

Anode Buffer Container, 3500 Series,4/pkg

63,652.80

159

Cathode Buffer Container,3500 Series,4/pkg

87,576.00

160

Conditioning Reagent, 3500 series

58,608.00

161

Hi-Di TM Formamide, 3500 Series,4/pkg

26,298.00

162

3500 Instrument Capillary Array, 8 x 50 cm

191,136.00

163

GeneScan TM Install Standard DS-33 for 3500 instrument family (LIZ 500)

54,106.80

164

Multi-Capillary DS33 (Dye set G5) Matrix Std kit

26,188.80

165

96 Well Retainer & Base (Standard) for 3500 Series, 4/pkg

27,984.00

166

Pouch Cap for Polymer Pouch, 4/pkg

2,428.80

167

3500 POP-7 Polymer (384 samples)

124,698.00

168

Originalno imerziono ulje za mikroskopiranje,100 ml, Merck ili odg.

8,006.40

169

Boja Giemsa,500ml, Merck ili odg.

24,480.00

170

NaCl,1000gr, Merck ili odg.

762.00

171

Hloroform 1l, Zorka ili odg.

974.40

172

Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1 ili odg., density 1119, 100ml          

36,960.00

173

Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1 ili odg., density 1077, 100ml    

27,936.00

174

Agarosa,500gr

50,112.00

175

Acrylamide/bis-acrylamide solution, 19:1 ratio, 500 ml

5,791.20

176

TEMED 50ml

12,318.00

177

Borna kiselina, H3BO3

1,416.00

178

Hrom-sumporna kiselina

4,872.00

179

NH4CL,500gr

6,000.00

180

Methanol, Merck ili odg.

22,704.00

181

Sirćetna kiselina, glacijalna, Merck ili odg.

8,280.00

182

Magnezijum-hlorid, 250 gr

1,382.40

183

Amonijum acetat, 250 gr

813.60

184

Izopropil alkohol

855.60

185

Bakar (II) sulfat-5-hidrat, 500 gr

6,000.00

186

Traka za sterilizaciju u autoklavu, rolna , plava

892.80

187

Parafilm,4 IN x 125 FT. rol.

3,480.00

188

Laboratorijski sat, digitalni

1,488.00

Одељење за трансфузију крви

Redni broj partije

Naziv proizvoda

Ukupno

189

Potrebe za hemostazu i trombofiliju za koagulometar BCS XP

3,622,821.08

190

Potrebe za hemostazu i trombofiliju koagulometar Sysmex 1500

928,958.64

191

Reagensi i potrošni materija za koagulometre ACL TOP I ACL 7000

4,913,812.00

192

Reagensi za imunohematološke testove metodom u gelu, kartice sa inkorporiranim antiserumima u gelu

2,737,410.00

193

Reagensi za krvne grupe metodom u tečnoj sredini, krvno grupni sistemi ABO i Rh

377,600.00

194

Reagensi za retke krvno grupne sisteme metodom u tečnoj sredini, AHG test serum

62,350.00

195

Reagensi za anti- trombocitna antitela

95,344.00

196

Reagensi za ROTEM- trombelastografija

724,089.20

197

Laboratorijsko staklo

2,250.00

198

Potrošni material- laboratorijska plastika i ostalo

79,950.00

199

Termo papir za kontinuirani GRAFIČKI zapis TEMPERATURE sa PENKALOM ZA PISANJE Frider za krv- EMOTEKA REF D31740

24,468.48

200

Termo papir za kontinuirani GRAFIČKI zapis TEMPERATURE Hereus zamrzivač na -70°C

10,591.68

201

Termo papir za kontinuirani GRAFIČKI zapis TEMPERATURE Mešalica za trombocite Helmer Chart recording Paper No 220273

9,664.20

Каталог: uploads -> uploaded files -> content javne nabavke
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
content javne nabavke -> I измена конкурсне документацијЕ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет