Жұмыс бағдарламасы 08. 355 2006 Қр мжбс және типтік оқу жоспары негізінде жасалып және пму ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген, №3 хаттама 2007 жылдың 28 қараша. Кафедра отырысында ұсынылған 20 жжүктеу 145.75 Kb.
Дата11.07.2016
өлшемі145.75 Kb.
Жұмыс бағдарламсы Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кафедрасы


Инженерлік механика II пәні бойынша

050729 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМА


Павлодар

Лист утверждения Форма

к рабочей программе Ф СО ПГУ 7.18.1/07

дисциплины, разработанной

на основании государственного

общеобразовательного стандарта

образования специальности

и типового учебного планаБЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

_________________Пфейфер Н.Э.

20__ж. «____» ________________

Құрастырушылар: т.ғ.к., профессор ____________ Г.С. Фахрутдинов

т.ғ.к., профессор ____________ А.Ф.Ельмуратова

ассистент ____________ Д.К. Сапенова
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМА

Инженерлік механика II пәні бойынша

050729 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған

Оқу түрі: күндізгі жалпы орта білім негізінде.


Жұмыс бағдарламасы 3.08.355 – 2006 ҚР МЖБС және типтік оқу жоспары негізінде жасалып және ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген, № 3 хаттама 2007 жылдың 28 қараша.
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.. «____»_____________
Хаттама №____
Кафедра меңгерушісі _____________ С.К. Елмұратов
Сәулет – құрылыс факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен келісілген

20__ж.. «____» _______________ №_____ Хаттама


ӘК төрағасы _______________В.А. Козионов
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ___________М.К. Күдерин 20__ж... «____» ___________


ӘҚ ж ЖБ

ӘҚ ж ЖБ бастығы _________ Л. Т. Головерина 20__ж.. «____» ___________

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/071 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Пәнді оқытудың мақсаттары

«Инженерная механика II» пәнін оқытудың мақсаты – ғимараттарды есептеудің теориясы бойынша білім беру, құрылыс құрылымдарының ұзақтылығын және беріктілігін қамтамасыз ететін материалдар және құрылымдардың есептік сұлбасын дұрыс таңдау. Әр түрлі құрылыс конструкцияларын беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа ЭЕМ арқылы динамикалық және статикалық жүктемелер әсерінен есептерді шығара білуге білім беру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

- стержіндік жүйелерді есептеудің әдістері мен негізгі принциптерін.


Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мынаны істей алу керек:

- нақты құрылым бойынша есептік сұлбаны дайындау;

- есептеулерді беріктікке, қатаңдыққа және тұрақтылыққа жүргізу.
1.2 Пәнді оқу міндеттері

Пәннің міндеті – студенттерді құрылыс құрылымдарын беріктікке, қатаңдыққа және тұрақтылыққа есептеулер жүргізе білуге үйрету.


2 Пререквизиттер

«Инженерлік механика 2» пәнін табысты игеру және оқу үшін келесі пәндерден алынған білімдерге негізделеді:


 • жоғары математика;

 • физика;

 • инженерлік механика 1.

Содержание дисциплины Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұныПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

т/б


Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

 1. 1

Нүкте кинематикасы. Нүкте қозғалысының үш әдісі: векторлық, координаттық және табиғи. Нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау. Нүкте қозғалысының жеке жағдайлары.

1

1
6Нүкте динамикасы. Динамика аксиомасы. Нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Динамиканың бірінші және екінші есептері.

1

1
6Даламбер принципі. Материалдық нүкте мен механикалық жүйе үшін даламбер принципі. Материалдық нүктенің инерция күштері. Механикалық жүйенің бас векторы мен инерция күштерінің бас моменті. Қатты денелердің инерция күштері.

1

1
6Қиын кедергі. Жалпы түсінігі. Қиын кедергінің түрлері. Қиғаш иілу. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

1

1
7

 1. 2

Иілу мен бойлық күштің біріккен әсері. Қалыпты кернеулер. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

2

1
6

 1. 3

Центрден тыс созылу мен сығылу. Қалыпты кернеулер. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

Қима ядросы. Қима ядросын тұрғызу.2

1
7

 1. 4

Беріктік теориялары. Беріктіктің 1-ші, 2-ші және 3-ші классикалық теориялары. Энергетикалық теория, Мордың беріктік теориясы. Беріктіктің біріккен теориясы.

Жаңа беріктік теориялары жайлы түсінік.2

1
6

 1. 5

Қисық білеу есебі. Созылу мен сығылу. Таза иілу. Таза иілу кезіндегі қисық білеу қимасында бейтарап өстің жағдайы. Иілу моменті мен бойлық күштің бір уақыт әсеріндегі кернеулері. Беріктік шарттары.

2

1
7

 1. 6

Тік ортадан сығылған стержіндерді тұрақтылыққа есептеу. Жалпы түсініктер. Эйлер формуласы. Эйлер формуласын қолдану шегі. Ясинский формуласы. Иілгіштік әсерінен критикалық кернеулердің толық график тәуелділігі.

3

1
6

 1. 7

Тұрақтылық шарты. Тік стержіндердің тұрақтылыққа тәжірибелік есептеулері.

Тұрақтылықты тексеру, қиманы таңдау, сығылатын күштің жіберілетін мәндерін анықтау.3

1
6

 1. 8

Бойлық – көлденең иілу.

3

1
6

 1. 9

Жүктемелердің динамикалық әсері.

3

1
6

 1. 10

Кернеулер концентрациясы.

3

1
6

 1. 11

Уақыт мерзімінде периодты өзгеретін кернеулердегі материалдар беріктігі.

3

2
7
БАРЛЫҒЫ:

30

15

-

903.1 Теориялық курстың мазмұны

3.1.1 Нүкте кинематикасы. Нүкте қозғалысының үш әдісі: векторлық, координаттық және табиғи. Нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау. Нүкте қозғалысының жеке жағдайлары.

3.1.2 Нүкте динамикасы. Динамика аксиомасы. Нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Динамиканың бірінші және екінші есептері.

3.1.3 Даламбер принципі. Материалдық нүкте мен механикалық жүйе үшін даламбер принципі. Материалдық нүктенің инерция күштері. Механикалық жүйенің бас векторы мен инерция күштерінің бас моменті. Қатты денелердің инерция күштері.

3.1.4 Қиын кедергі. Жалпы түсінігі. Қиын кедергінің түрлері. Қиғаш иілу. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

3.1.5 Иілу мен бойлық күштің біріккен әсері. Қалыпты кернеулер. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

3.1.6 Центрден тыс созылу мен сығылу. Қалыпты кернеулер. Бейтарап өстің жағдайы. Қауіпті нүктелер мен қауіпті кернеулер. Беріктік шарттары.

Қима ядросы. Қима ядросын тұрғызу.

3.1.7 Беріктік теориялары. Беріктіктің 1-ші, 2-ші және 3-ші классикалық теориялары. Энергетикалық теория, Мордың беріктік теориясы. Беріктіктің біріккен теориясы.

Жаңа беріктік теориялары жайлы түсінік.

3.1.8 Қисық білеу есебі. Созылу мен сығылу. Таза иілу. Таза иілу кезіндегі қисық білеу қимасында бейтарап өстің жағдайы. Иілу моменті мен бойлық күштің бір уақыт әсеріндегі кернеулері. Беріктік шарттары.

3.1.9 Тік ортадан сығылған стержіндерді тұрақтылыққа есептеу. Жалпы түсініктер. Эйлер формуласы. Эйлер формуласын қолдану шегі. Ясинский формуласы. Иілгіштік әсерінен критикалық кернеулердің толық график тәуелділігі.

3.1.10. Тұрақтылық шарты. Тік стержіндердің тұрақтылыққа тәжірибелік есептеулері.

Тұрақтылықты тексеру, қиманы таңдау, сығылатын күштің жіберілетін мәндерін анықтау.

3.1.11. Бойлық – көлденең иілу.

3.1.12. Жүктемелердің динамикалық әсері.

3.1.13. Кернеулер концентрациясы.

3.1.14 Уақыт мерзімінде периодты өзгеретін кернеулердегі материалдар беріктігі.


3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

3.2.1 Қиғаш иілуге есептер шығару.

3.2.2. Иілу мен бойлық күштің біріккен әсеріне есептер шығару.

3.2.3. Центрден тыс созылу мен сығылуға есептер шығару.

3.2.4. Қима ядросын тұрғызуға есептер шығару.

3.2.5. Қисық білеу есебіне есептер шығару.

3.2.6. Тік стержіндердің тұрақтылыққа тәжірибелік есептеулері. Тұрақтылықты тексеру, қиманы таңдау, сығылатын күштің жіберілетін мәндерін анықтау.

3.2.7. Тік стержіндердің тұрақтылыққа тәжірибелік есептеулері. Тұрақтылықты тексеру, қиманы таңдау, сығылатын күштің жіберілетін мәндерін анықтау.

3.2.8. Бойлық – көлденең иілуге есептер шығару.

3.2.9. Жүктемелердің динамикалық әсеріне есептер.


Содержание самостоятельной Форма

работы обучающегося Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3.3 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

3.3.1 СӨЖ жалпы мазмұны мен құрылымы


1 Кесте – СӨЖ мазмұны

т/б

СӨЖ түрі

Есептілік формасы

Бақылау түрі

Сағаттардағы көлем

1

Дәріс сабақтарына қатысу

-

Сабаққа қатысу, ауызша

15

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу, үй жұмыстарын орындау

Жұмыс дәптері

Есептерді шығару

20

3

Дәріс сабақтарына еңгізілмеген материалды оқу

Конспект

Коллоквиум

15

4

ЕГЖ орындау

ЕГЖ тапсыру

ЕГЖ қорғау

25

5

Бақылау шараларына дайындық

-

РБ 1 және РБ 2 қорытындысы

15

Барлығы:

90


3.3.2 Студенттердің өзіндік жұмысына берілетін тақырыптар

1 тақырып - Нүкте қозғалысының жеке жағдайлары.

Нүктенің біркелкі және бірдей айнымалы қозғалысы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 109 – 113 б.].

10 тақырып – Тұрақтылық шарты.

Серпімділік шегінен сығылған стержіннің тұрақтылығы. Теориялық тәуелділіктер. Эксперименталдық тәуелділіктер.

Ұсынылатын әдебиет: [5, 263 – 265 б.].
3.3.3 Есептік – графикалық жұмыстың мазмұны

Мақсаты: студенттердің тірек реакциялары мен ішкі күштерді есептеуін үйретудегі білімін бекіту, ішкі күштердің эпюрлерін тұрғызып, беріктігін тексеру.

3 тақырып – Даламбер принципі.

5 тақырып – Жазық иілу кезіндегі арқалықты есептеу.

6 тақырып – Ортадан сығылған тіреуді есептеу.

7 тақырып – Қысқа тіреуді центрден тыс сығылуға есептеу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі


 1. Добронравов В.В., Никитин Н.Н., Дворников А.Л. Курс теоретической механики. М., ВШ, 1974.

 2. Александров А.В. Сопротивление материалов, М.: ВШ., 2000.

 3. Смирнов А.Ф. Сопротивление материалов, М., ВШ, 1975.


Қосымша

 1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М. ВШ., 1974 и последующие издания.

 2. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примераз и задачах. М., 1961 и последующие издания.

 3. Александров А.В. и др. Сборник задач по сопротивлению материалов, М.: ВШ., 2000.

 4. Миролюбов И.Н. и др. Пособие к решению задач по сопротивлению материалов, М., ВШ, 1985.

 5. Пономарев А.Т., Зорин В.А. Сопротивление материалов. Курс лекций. Учебное пособие. - М.: Приор – издат, 2002. – 336 с.

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ7.18.1/10

специальности

050729 «Құрылыс»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

«Инженерлік механика II» пәні
Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттердің сағаттағы жұмыс көлемі

Курстар мен семестрлер бойынша сағаттардың бөлінуі

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

Бақылау жұмысы

Барлығы

Дәріс

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

жалпы орта білім негізінде

4
135

45

90

4 семестр

30

15

-

90


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет