Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата17.07.2016
өлшемі107.44 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Сәулет - құрылыс факультеті

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы


«Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары» пәні бойынша

050120 - Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Н.Э. Пфейфер

20____ж. «____»_______Құрастырушы: аға оқытушы _______________ Омарова Б.З.


Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

«Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары» пәні бойынша

5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы __________ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20___ж. «___»_______№ ___ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Саканов К.Т. «____» _____20___ ж
СҚ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ж. «_____»________ № ____ Хаттама
ОӘК төрағасы ___________________ Козионов В.А. 20___ж. «___»______
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ М.К. Кудерин 20___ж. «___»______
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _______________ А.А. Варакута 20___ж. «___»______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ж. «___»_____ №____ Хаттама

1 Пәннің мақсаты - өлшегіш әдістері бойынша студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындық, құрылыс материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың қасиеттерінің көрсеткіштерін өлшеу және бақылау бойынша аспаптармен жұмыстың дағдысын игеру; құрылыста өлшеу және бақылау құралдарын қолдану бойынша білім, икемділік және дағды-машықтар жүйесін студенттерде қалыптастыру.
Пәннің міндеттері

  • құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдарын және әдістері туралы білімді студенттермен меңгеру;


Білу керек:

5В012000 - «Кәсіби оқыту (сала бойынша)» мамандығына арналған білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес пәнді оқу нәтижесінде студент:  • өлшеу және бақылау құралдарын және әдістерін;

  • өлшеу қағидаларын; материалдар сапасының бақылауын;

  • құрылыс материалдар сынағының негізгі әдістерін,

  • өнім сапасының көрсеткіштерінің жүйесін.


Жасай білу керек:

  • құрылыс материалдарды сынақтан өткізу кезінде өлшеудің және бақылаудың жаңа әдістерін;

  • қағидаларын және тәсілдерін қолдану.

Тәжірибелік дағдымашықтары болу керек: аспаптармен және жабдықтармен жұмыс жасау бойынша; құрылыс материалдар, бұйымдар мен конструкциялар қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау бойынша аспаптармен және жабдықтармен жұмыс жасау бойынша;
2 Пререквизиттер: «Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары» пәннің бағдарламасы басқа пәндермен негізденеді: математика, физика, химия.
3 Постреквизиттер: Пәнде мынадай мәселелерді қарастырады: - бақылау және өлшеу аспаптары, өлшеу және бақылау құралдардың классификациясы және нормалауы, Өлшеу және бақылау құралдарының сынағы және тексерісі.
4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

2

-

-

5

2

Өлшеу және бақылау құралдарының сипаттамасы

6

8

-

25

3

Өлшеу және бақылау құралдарын сыңақтан өткізу және тесеріс жүргізу

8

16

-

30

4

Өлшеудің әдістері мен қағидалары

6

6

-

30

5

Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары

8

-

-

30

Барлығы:

30

30

-

120


4.2 Теориялық курстың мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе

Пәннің мақсаты және міндеттері. Пәннің пайда болу мен дамудың қысқыша тарихи очеркі. Өлшеу және бақылау құралдарының зерттеу объектілері. Құрылыс материалдар қасиеттерінің көрсеткіштерінің өлшеу және бақылау құралдары, әдістері.Тақырып 2 Өлшеу және бақылау құралдарының және әдістерінің сипаттамасы

Өлшеу және бақылау құралдарының және әдістерінің түрлері. Жұмысшы және үлгілі өлшеу құралдары. Шама жиынтығы және өлшеуі. Өлшегіш аспаптар және керек-жарақтар. Бақылау және өлшеу аспаптары, өлшеу және бақылау құралдардың классификациясы және нормалауы. Аспаптың бөліктегіш сипаттамасы және сезгіштігі. Өлшеулердің диапазоны және шегі. Өлшеу және бақылау құралдарының дәлдік топтарының және метеорологиялық сипаттамасының нормалауы. Өлшеу және бақылау құралдарының қателіктері: абсолютты және салыстырмалы, жүйелік және кездейсоқ, статикалық және динамикалық.Тақырып 3 Өлшеу және бақылау құралдарының сынағы және тексерісі

Тексерістің міндеттері және маңызы. Дәлдігі бойынша үлгілі өлшеу құралдарын таңдау. Өлшеу және бақылау үлгілі құралдарына қойылатын міндеттер. Тексеріс сызбалары, тексерістің жалпы әдістемелік сұрақтары. Тексерістердің түрлілігі. Тексеріс жүргізу жағдайлары. Тексеріс хаттамасы, тексеріс процесін өткізу және дайындау. Мемлекеттік және ведомстволары тексерістер. Алғашқы, кезектен тыс және инспекциондыТақырып 4 Өлшеу әдістері және қағидалары

Өлшеу және бақылау әдістердің түрлері. Бақылау процесіндегі өлшенетін шаманың өзгеруі. Өлшеу принципі. Тікелей бағасының әдістері. Дифференциалды әдісі. Сәйкес келу әдісі. Нөлдік әдісі. Әр түрлі өлшеу принциптеріне негізделген бақылау әдістері.Тақырып 5 Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары және әдістері

Құрылыс материалды сынақтан өткізу кезінде әдістері. Сынақтар нәтижесін өндеу кезінде статистикалық әдісі.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен мазмұны

1) Тақырып 2 Өлшеу құралдардың қателіктері туралы түсінік және олардың классификациясы.

2) Тақырып 2 Ұзындығының кейінгі шамалары.

3)Тақырып 3 Штанген аспаптармен өлшеу.

4) Тақырып 3 Индикаторлы аспаптармен өлшеу.

5) Тақырып 3 Тік оптиметрдің тексерісі.

6) Тақырып 3 Күшті өлшеуге арналған аспаптары және олардың тексерісі.

7) Тақырып 4 Өлшеу сапасының критериалері.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп тарсыру түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың өлшемі

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарға дайындалуы

-

Сабаққа қатынасу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

30

3

Аудиториалық сабақтардың мазмұнына кірмеген тапсырмаларды дайындау

Конспектер

Ауызша тапсыру

60

4

Бақылау жұмыстарына дайындалу

-

РБ1, РБ2, тест тапсыру

15

Барлығы:

120


4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) Өлшеу және бақылау құралдарының зерттеу объектілері

Ұсынылған әдебиеті: [1, с. 36 - 53], [3, с. 75 - 86].

2) Өлшеу үлгілі және жұмыс құралдары. Шама және шама жиынтығы. Ұсынылған әдебиеті: [2, с. 62 - 77], [5, с. 25 - 36].

3) Тексеріс сызбалары, тескрістің жалпы әдістемелік сұрақтары. Тексерістің түрлілігі. Тексеріс жүргізу жағдайлары.

Ұсынылған әдебиеті: [2, с. 82 - 84], [5, с. 42 - 50].

4) Өлшеу және бақылау әдістердің түрлері. Бақылау процесіндегі өлшенетін шаманың өзгеруі. Өлшеу принципі. Тікелей бағасының әдістері. Дифференциалды әдісі. Ұсынылған әдебиеті: [6, с. 102 — 113].

5) Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары және әдістер.

Ұсынылған әдебиеті: [8, с. 80 - 86].

5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1 Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа, 2004 - 287с.

2 Палипко СП., Трубенок А.Д. Точность средств измерений. - М.: Высшая школа, 1988. - 328 с.

3 Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. - Москва: Издательство стандартов, 1991.-492с

4 Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1988.

5 Маркин Н.С. Основы обработки результатов измерений. М.: Издательство стандартов, 1991.
Қосымша:
6 Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -303 с.

7 Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Куприянова Ж.Ф. Качество измерений.-Л.: Лениниздат, 1987. - 320 с.
Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы «Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары»


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

КЖ

барлығы

дәр

пр.

зертх

барлығы

СОӨЖ

ОМБ негізіндегі күндізгі

4

180

60

120

2

-

-

-

2

4

60

30

30
120

60Кафедра меңгерушісі: ________________ Саканов К.Т. «____» _____20___ ж
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет