Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 жДата17.07.2016
өлшемі160.52 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәнінен


050712 Машинажасау

мамандығының студенттеріне арналғанОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандық бойынша Нысан

элективтік пәндер каталогы ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағларламасын

бекіту парағы
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Итыбаева Ғ.Т.

(қолы)

Машина жасау және стандарттау кафедрасы


Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәні бойынша

050712 Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20___ ж. «______»______________ әзірленген.
20___ ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20___ ж. «__» __________ № ____ хаттама
ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________20___ж.

(қолы) (күні)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ___________ Тоқтағанов Т.Т. «___»________20___ж.

(қолы) (күні)

ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 20___ж.

(қолы) (күні)
Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 20___ж. № _____ хаттама.
1 Пәннің оқыту мақсаты – Студенттерге сауатты жобалауды үйрету және жаңа кескіш аспаптарды пайдаландыру. Машина жасаудағы технологиялық процесстерде колданылатын әр түрлі кескіш аспаптарды білу, олардын геометриясы, конструкциясы, тағайындауымен, өндеу әдістерімен, өзық кескіш аспаптармен танысу.

Пән міндеттері:

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәннің міндетті: студенттерді металл кескіш аспаптарды жобалауды, аспаптын материалын тағайындау, металл кескіш аспаптардын дұрыс типтерін алу, кескіш аспаптардын геометриялық және конструктивті элементтерін тәжиребелік тандау, кесу режимін, өндеу білдектердің дәлдігін және кедірбұдырлығын, аспаптын тозуын, кесу кұштерін, кесу режимін есептеу, сапасын көтеру, кескіш аспаптарды пайдаландыру. Білу керек: Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін.

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

Осы пәнді оқып біткенен кейін студент білу керек: Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін. Металл кескіш аспапты жасау мезгілінде оның сапасына әсер ететін факторларды; өндірістік сатыда сапаны қамтамасыз ету тәсілдерін (инструменталды материалдарды тандау және дайындау т.б; металл кескіш аспаптарды жасау үшін дайындаманы алуын; оларды өңдеу үшін жабдықтар таңдау; технологиялық процесстерді құрастыру; өңдеу тәсілдерін тандау; кесу режимін т.б.Жасай білу: койылған сапа талаптар бойынша дұрыс өндеу әдістерін таңдау, технологиялық процесстердің операцияларің кұрастыру, кескіш аспаптарды және олардың сипаттамаларын жөғары сапа бойынша нәтижелерді алу үшін тандау.

2 Пререквизиттер

«Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі: Жоғары математика, физика, сызба геометриясы, конструкциялық материалдар және термоөндеу, машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, өзара ауыстрымдылық негіздері.


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: Машина жасау технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері, металл кескіш станоктар.4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық

Зертха-налық

СӨЖ

5 семестр

1

Кіріспе. Кескіш аспаптарға койылатын талаптар.

110

2

Кескіш аспаптар тетіктерінің сырт пішінін кесумен құру процетеріндегі негізгі буын ретінде қарастыру

420

3

Аспаптарды жалпы белгіленуі

2

9

10

20

4

Бұранда жасайтын аспаптар

4

3

2

20

5

Цилиндрлі тісті дөңгелек өндейтін аспаптар

4

3

3

20

БАРЛЫҒЫ :

15

15

15

90№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық

Зертха-налық

СӨЖ

6 семестр

6

Конусті тісті дөңгелекті түзетін аспаптар

4

4

-

20

7

Қырынан қарағандағы эвольвенті емес бөлшектерді дөңгелететін аспаптар

3

3

-

20

8

Бұрандалы бетті бөлшектерді өндейтін дөңгелекті аспаптар

4

4

-

20

9

Автоматтандырылған өндіріске арналған аспаптар

2

2

-

15

10

Металл кесетін аспаптарды жобалағанда АЖЖ мен ЭЕМ-ын қолданудың жалпы жағдайлары

2

2

-

15

БАРЛЫҒЫ :

15

15

-

904.2 Пән тақырыптарының мазмұны

1 Кіріспе. Машина жасаудағы кескіш аспаптардың мәні және оның рөлі. Негізгі даму кезендері мен жана кезендегі талаптар.

2 Кескіш аспаптар тетіктерің сырт пішінін кесумен құру процестеріндегі негізгі буын ретінде қарастыру.

Кескіш аспаптардың типтері және олардың технологиялық процесс параметрлерінен тәуелділігін талдау.

Кескіш аспаптарға мәліметтер базаларын қалыптастыру қағидалары.

Аспаптық материалдар, олардың физика-механикалық қасиеттері және құралдың түріне және берілген технологиялық процеске байланысты таңдау.

Кескіш аспаптардың келесі түрлерінің конструкциялық элементтері туралы негізгі түсініктер және жұмыс істеу қағидасы.

3 Аспаптарды жалпы белгіленуі. Кескіштер. Кескіштер белгілері мен түрлері. Негізгі жағдайлары, оларды жобалау. Қатты қортпалы кескіштер. Сүргілей кескіштер. Тұтас жоңғы құрамды және жинамалы кескіштер. Сұлбалы кескіштер және оларды пішіндеу әдістері.

Тартажонғыштар. Жобалау әдістері.

Жалпы және арнайы тағайындалған жонғыштар, жонғылаудың бірқалыпты еместігі туралы түсінік. Желке өндейтін жонғыштар, өткір ұшты жонғыштар – цилиндрлік, бүйіржақты, саусақты, дөңгелекше. Жинау конструкциялы жонғыштар. Жобалау әдістері.

Тесіктерді өндейтін аспаптар. Бұрғы. Үңгілер. Ұңғылағыштар. Олардың құрылымдауының негізгі жағдайлары. Аралас аспаптар, саңылауларды кеулей жонуға арналған аспаптар. Жобалау дістері.

Абразивті және алмазды аспаптар.

4 Бұранда жасайтын аспаптар

Бұрындаойғыштар. Бұрандакескіштер. Бұрандалы кескіштер. Бұрандалы кескіштер және тарақшалар. Бұрандалы кесетін бастиектер. Бұранда таптайтын аспаптар. Жобалау әдістері.

5 Цилиндрлі тісті дөнгелек өндейтін аспаптар

Тіс кесетін аспаптарды жобалаудағы жалпы сұрактар.

Көшіру әдісіндегі қырынан қарағандағы жұмыс істеуші аспаптар.

Дөңгелекті жонғыштар. Саусақшалы жонғыштар. Оларды жобалаудың негізгі жағдайлары.Тіс қашайтын бастиектер. Тартулар.

Ағынды әдіспен қырынан қарағанда жұмыс істейтін аспаптар. Тіс сүргілейтін тарақшалар. Бұрамдық тіс кесетін жонғыштар. Тіс кесетін қашаулар. Шеверлер. Жобалау әдістері.

6 Конусты тісті дөңгелекті түзетін аспаптар

Жалпак және жалпақ шынды дөнгелектердегі конусты тісті дөңгелектің пішін түзуінін геометриялық негізгі және өндеу әдісі. Өндеу процесінің кинематикасы. Қыйсық және түзу тісті дөңгелектерді өндейтін аспаптардың түрлері. Түзу тісті кесетін аспаптар. Тіс сүргілейтін құралдар. Тіс кесетін бастиектер. Конусты бұрамдықты жонғыштар.7 Қырынан қарағандағы эвольвенті емес бөлшектерді дөңгелететін аспаптар

Қырынан қарағанда түзу сызықты бөлшектер үшін бұрамдакты жонғыштар (шлицты бұрамдакты жонғыштар). Оларды жобалаудың негізгі жағдайлары. Қырынан қарағандағы үлгілі бөлшектер үшін бұрамдыкты жонғыштардың кырынан қарағандағы есебі және құрылымдау, дөңгелетіп кесетін кескіштер.8 Бұрандалы бетті бөлшектерді өндейтін дөңгелекті аспаптар

9 Автоматтандырылған өндіріске арналған аспаптар

10 Металл кесетін аспаптарды жобалағанда АЖЖ мен ЭЕМ-ын қолданудың жалпы жағдайлары

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


3 такырып бойынша №1 тәжирибе жұмысы. Тартажөнғыштарды есептеу.

3 такырып бойынша №2 тәжирибе жұмысы. Фасонды кескіштерді аналитикалық және графикалық әдістермен жобалау.

4 такырып бойынша №3 тәжирибе жұмысы. Бұрандаөйғыштарды есептеу.

5 такырып бойынша №4 тәжирибе жұмысы. Тісті модульді бұрамдық жөнғыштарды есептеу.

4 такырып бойынша №5 тәжирибе жұмысы. Бұрамдық оймакілтек жөнғыштарды есептеу.

4.4 Лабораториялық сабақтардың мазмұны және тізімі


3 такырып бойынша №1 лабораториялық жұмысы. Кескіштердің конструкциясын, геометриясын зерттеу, токарлы кескіштерді катты қорытпамен қамтамасыздырылғандарды жобалау және қайрау

3 такырып бойынша №2 лабораториялық жұмысы. Қатты қорытпамен қамтамасыздырылған кескіштердің конструкциясын және геометриясын зерттеу, тілімшенің орнына ұяны өңдеу

3 такырып бойынша №3 лабораториялық жұмысы. Технологиялық өңдеу бірізділігін зерттеу. Алдыңғы беттің сыртпішінін құруын зерттеу және жазық жонғыш білдекті спиральды бұрғының винтті бунағын жонғылауға үшін баптау.

3 такырып бойынша №4 лабораториялық жұмысы. Алдыңғы беттің сыртпішінін құруын зерттеу және жазық жонғыш білдекті цилиндрлі ұңғылағыштың бунағын жонғылауға үшін баптау.

3 такырып бойынша №5 лабораториялық жұмысы. Артқы беттің сыртпішінін, дәлдігін зерттеу және бұрғының жұмыс сызбасын құрастыру

4 такырып бойынша №6 лабораториялық жұмысы. Бұранда жасайтын аспаптар

5 такырып бойынша №7 лабораториялық жұмысы. Цилиндрлі тісті дөңгелек өндейтін аспаптар.


4.5 КЖ тізімі

Курстық жұмыстың мақсаты метал кесетін аспаптарды құрылымдауда теориалық негіздерін шындау және сараптамалқ білімдерді курстық жұмыста қолдану.

КЖ көлемі 1 бетт графикадан және 35-40 бетт түсіндірме жазбадан тұрады.

Курстық жұмысқа 3-4 құралды жобалау кіреді.

КЖ «Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау» пәні бойынша студенттке 1 аптада, 1 сабақта тапсырма беріледі. ҚЖ нұсқасы ведомостағы номері бойынша беріледі «Металл кескіш аспаптарды жасау» пәні бойынша курстық жобаны орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар:

1 Тартажөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

2 Фасонды кескіштерді жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

3 Бұрандаөйғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

4 Тісті модульді бұрамдық жөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

5 Бұрамдық оймакілтек жөнғыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

6 Тісқашауыштарды жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау

7 Аунақшамен бұранданы бүрлеу және плашкамен кесудегі жобалау және есептеу үшін әдістемелік нұсқау


4.6 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны
СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Кескіш аспаптарды жасаудағы негізгі кезені.

Металл кескіш аспаптардың технология көз қараныстан классификациясыРеферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

2

Кескіш аспаптарға қолданылатын дайындамалар.

Аспаптардың құрал сағасын және квадраттың илемділік деформациямен алуРеферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

3

Дайындамаларды үйкеліспен пісіру.

Тез кескіш болаттардан жасалған тілімшелерді пісіруРеферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

4

Көп жүзді аспаптарға тілімшелерді пісіру. Аспаптарды пісіру, дәнекерлеу балқытып қаптастыру және желімдеу

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

5

Кескіш аспаптарға қолданылатын желімдеу қосылыс. Жабдықтардын кесу қабілетін жақсарту әдістері

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

6

Ойык, бунақ т.б. конструктивті элементтерді өндеу. Тұрқы аспаптардын тілімшелерін және пышақтарын механикалық бекіту. Аспаптардың корпусындағы ойыкта және ендірме пышақта бұдырларды өндеу әдісі. Құрал сағасына табаншаны және квадраты өндеу

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

12

7

Винтті бунақты кесу әдістері. Желкеөңдеуге қолданылатын ажарлағыш шарықтастын диаметрін тандау. Призматикалык, донгелек кескіштерде және жонғыштарда фасонды беттерді өндеу. Аспаптарда бұранданы жасау.

Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

9

8

Желкеөндеумен аспаптардын тістерін өндеу. Желкеөндеуге жұдырықшаны құру. Бұрандаөйғышты желкеөндеу. Бұрандакескішті желкеөндеу.


Реферат

Өзіндік жұмыстарды қорғауы

9

Барлығы90


5 Әдебиет

Негізгі


  1. Инструменты для обработки точных отверстий/С.В.Кирсанов [и др.].-Изд. 2-е, испр. и доп.-М.:Машиностроение,2005.-334с.

  2. Формообразующие инструменты в машиностроении: [А. Г. Схиртладзе и др.].-М.:Новое знание,2006.-557 с.

  3. Маслов А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств: учебник для студ. вузов/А. Р. Маслов.-М.:Машиностроение,2006.-335 с.

  4. Гоцеридзе, Р. М. Процессы формообразования и инструменты:/Р. М. Гоцеридзе.-2-е изд, испр.-М.:Академия,2007.-379 с.

Қосымша

5. Анурьев, В. И. Справочник конструктура-машиностроителя: в 3 т./В.И.Анурьев; под ред. И.Н.Жестковой.-Изд. 8-е, перераб. и доп.-М.:Машиностроение. Т.1.-2001.

6. Маслов, А. Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: справочник/А.Р.Маслов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Машиностроение, 2002.- 251с.

17. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ:учеб. пособие для студ. вузов/под ред. О. В. Таратынова.-2-е изд., доп. и перераб.-М.:МГИУ,2006.-377 с.

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
050712 Машина жасау
мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасауОқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

барлығы

дәр

пр.

лб

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

3

135

45

90

5


5

3

45

15

15

15

90

45

2

90

30

60

66

6

2

30

15

15
60

30

Кафедра меңгерушісі _________Шумейко И.А. 20__ж. «___» ________(қолы)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет