Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 жДата17.07.2016
өлшемі203 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан

титул парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері пәнінен
050712 – Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтын білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

20__ ж. «___»________
Құрастырушылар: __________ аға оқытушы, магистр Д.А. Искакова


Машина жасау және стандарттау кафедрасы
Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері пәні бойынша

050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20__ ж. «______»______________ әзірленген.
20__ ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ ж. «__» __________ № ____ хаттама
ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________20__ ж.

(қолы) (күні)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ___________ Тоқтағанов Т.Т. «___»________20__ ж.

(қолы) (күні)
ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 20__ ж.

(қолы) (күні)

Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 20__ ж. № _____ хаттама.

1 Пәннің оқыту мақсаты – болашақ мамандарды, машинажасау өндірісінің механикалы өңдеу және құрастыру процестерін автоматтандыру жобаларын жасауға, біліктілік пен шеберлікке оқыту.
Пәнді оқу міндеттері – өндіріс процестерін автоматтандыру теорияларын оқып меңгеру;

- автоматты білдек жүйелерді орнату тәжірибені талдап қорыту;

-автоматтар мен автоматтандырылған тізбектердің мақсатты механизмдерімен танысып оқу;

- құрастыру процестерін автоматтаныру ерекшеліктерімен танысу.


Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- автоматтандырылған білдек жүйлерін орнату принциптерін және өндіріріс процестерін автаматтандыру дың негізгі теорияларын;

- құрастыру процестерінің автоматтаныру ерекшеліктерін түсінігі болуы керек;

- автоматтармен автоматтандырылған тізбектердің мақсатты механизмдерін жобалау;

- автоматтандырыпған білдек жүйелерін жобалау білуі керек;

- автоматтандырылған жабдықтардың өнімділігін және сенімділігін есептеуін қолдана білуі керек;

− автоматтандырылған тізбектердің өнімділігін, сенімділігін және экономикалық тиімділігін саралау дағдыларын игеруі керек;

− автоматты жүйелердің өнімділігі, сенімділігі және оларды қолдану тиімділігін арттыру жолдарына қатысты статистикалық мәліметтерді талдап, өңдеп, саралау құзыретті болуы керек.

2 Пререквизиттер

«Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі: машина тетіктері және құрылымдау негіздері, машинажасау технологиясының негіздері, метал кесу құралдарды жобалау және жасау. Қажет бөлімдер: кесу құралдардың түрлері және оларды технологиялық процестердің көрсеткіштеріне қатысты таңдау, метал кескіш білдектер. Қажет бөлімдер: білдектер жүйелерінің негізгі бөлшектері және механизмдері, білдектерді басқару жөнінде түсінік, білдектер жүйелерін тексеретін, диагностика жүргізітін және бейімдеп басқаратын жабдықтар, машиналарды жасап шығару технологиясы. Қажет бөлімдер: бүйымның құрылым технологиялылығын бағалау, машиналардың түрлі тектіктерінің технологиялық үрдістерін жобалау.3 Постреквизиттер

«Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері» пәнінен өзара байланысқан шектес пәндердің тізімі: өндіріс тәжірибенің материалдарын игеруге, дипломдық жобаны жасауға және болашақта мамандық бойынша өндірісте жұмыс атқаруға қажет.4 Пән мазмұны
4.1 Пәнінің тақырыптық жоспары

№р/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағат саны

дәріс

Тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе. Автоматтандырудың әлеуметтік және технико – экономикалық аспектері

1
4

2

Өндіріс процестерін автоматтандырылуларының негізгі сатылары

1
4

3

Еңбек өнімділігінің теориясы. Автоматтандырылған жүйелердің прогрессивтік негізгі көздері

1
4

4

Автоматтандырылған жабдықтардың сенімділік теориясы

1
4

5

Агрегаттық білдектерден құрастырылған автоматтар және автоматтандырылған тізбектер

1
4

6

Автоматтандырылған тізбектерді классификациялау Автоматтандырылған тізбектерді тұтастыру

1

7

4

7

Топтық әдіспен өңделетін тетіктерге арналған қайта реттелетін автоматтандырылған тізбектер

1
4

8

Көп атаутізімді қайта реттелетін автоматтандырылған тізбектер

1
4

9

Икемді автоматтандырылған тізбектер

1
4

10

Икемді өндіріс жүйелері

1
4

11

Машинажасау өндірісте бүйымдарды тексеру жұмыстарын автоматтандыру

1
4

12

Құрастыру процестерді автоматтандыру

1
4

13

Машинажасау өндірісінің процестерін роботтау

1
4

14

Автоматтандырылған технологиялық жабдықтарды жобалау

1

8

4

15

Автоматтандырылған білдектер жүйелерін тиімді қолдану негіздері. Автоматты басқару теориясының негіздері

1
4

Барлығы

15

15

60

4.2 Пәннің тақырыптары мазмұныТақырып 1 Кіріспе. Автоматтандырудың әлеуметтік және техникалық – экономикалық аспекттері.

Автоматтандырудың тарихы. Қол енбекті механизациялау және автоматтандыру. Еңбек өнімділігін көтеру мәселесі.

Қолданылатын әдебиет: [1].
Тақырып 2 Өндіріс процестерінің автоматандыруллуларының негізгі сатылары.

Бірінші саты – автоматтарды және жартылайавтоматтарды жасау. Екінші саты – автоматтандырылған тізбектерді жасау, үшінші саты – кешенді автоматтандыру, автоматтандырылған цехтар және зауыттар құру.

Қолданылатын әдебиет: [3].
Тақырып 3 Өндіріс процестерін автоматандыру негізгі теориялары

Машиналардың және еңбек өнімділіктерінің теориялық негіздері. Еңбек өнімділігін көтеру жолдары. Еңбек өнімділігі жаңа техниканы бағалайтын шарт. Жаңа техниканың озықтығы.

Қолданылатын әдебиет: [3].
Тақырып 4 Автоматтандырылған жабдықтардың сенімділік теориясы

Жабдықтың циклдік және технологиялық өнімділіктері. Нақты өнімділік. Өнімділік балансы. Жұмыс машиналарының пайдалы әсер коэффициенті. Жұмыс машиналардың сенімділіг және ұзақ тұрақтылықтары. Тоқырау түрлері және үлгілері. Автоматтандырылған жабдықтардың тоқырау және жөнделу уақыттарының ықтималды үлестірім заңдары.

Қолданылатын әдебиет: [6], [5].
Тақырып 5 Автоматтандырылған білдектер жүйелерінің түрлері.

Автоматтандырылған білдектер жүйелерінің тұтастыруына әсер көрсететін шарттар. Технологиялық процесс автоматтандырудың негізі. Технологиялық әрекеттерді және операцияларды бірізділік, параллельді, бірізділік-параллельді реттермен орындау. Технологиялық процестерді саралап жіктеу және операцияларды шоғырлау. Қатаң және икемді автоматтандырылған білдектер жүйелері. Технологиялық машиналарды агрегаттау заңдары.

Қолданылатын әдебиет: [10], [15], [13].
Тақырып 6 Автоматтандырылған тізбектер. Автоматтандырылған тізбектерді сұрыптау. Автоматтандырылған тізбектерді тұтастыру.

Қатаң, икемді, қайтабапталмалы, қайтабапталмайтын автоматтандырылған тізбектер. Серік айлабұйымдары бар және серік айлабұйымдары жоқ автоматтандырылған тізбектер. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектер. Көп учаскелі және көп ағынды тізбектер. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектердің өнімділігін және сенімділігін есептеу.

Қолданылатын әдебиет: [2], [3]. [9], [12], [7], [8].
Тақырып 7 Топтық әдіспен өңделетін тетіктерге арналған және көп атаутізімді қайта реттелетін автоматтандырылған тізбектер. Біліктер тобын, тұрқы тетіктер тобын, тиісті доңғалақтар тобын, иінтіректер тобын өндейтін қайтабапталмалы автоматтандырылған тізбектер. Қайтабапталмалылы және көп атаутізімді автоматтандырылған тізбектердің құрылымдарының ерекшеліктері.

Қолданылатын әдебиет: [2], [9].


Тақырып 8 Икемді автоматтандырылған тізбектер.

Икемді автоматтандырылған тізбектердің тасымалдауыш-жинақтаушы жүйелері. Құрылым ерекшеліктері. Пайдалану салалары.

Қолданылатын әдебиет: [2], [9], (20).
Тақырып 9 Икемді өндіріс жүйелері.

Икемді өндіріс уяшықтар. Икемді тасымалдауыш-жинақтаушы жүйелер. Аспаптар магазиндері және олардың құрылым ерекшеліктері. Көп операциялылы білдектер және өндеу орталықтар.

Қолданылатын әдебиет: [7], [8]. [15], (20).
Тақырып 10 Машинажасау өндірісінде бүйымдарды тексеру жұмыстарын автоматтандыру.

Автоматты тексеру түрлері және қолданылатын өзгерткіш түрлері. Күштерді, деформацияларды, температураны өлшейтін бергіштер. Индуктивті және фотобергіштер, термоқосақтар және термореттегіштер. Автоматтарды басқаратын құрылғылар. Түйіспе және түйіспесіз жолдағы ажратқыштар. Басқару аппараттары.

Қолданылатын әдебиет: [11], [14].
Тақырып 11 Құрастыру процестерін автоматтандыру.

Автоматтандырылған технологиялық құрастыру процестерінің ерекшеліктері. Құрастыру жұмыстарды механизациялау және автоматтандыру. Механизацияланған құрастыру аспаптары. Автоматтандырылған құрастыру тізбектерді сәйкес орналастыру. Аударғыштар және қайтатиегіштер. Автоматтандырылған құрастыру тізбектеріне арналған синхронды және синхронсыз тасымалдаушы жүйелер.

Қолданылатын әдебиет: [15].
Тақырып 12. Өндіріс роботтары және оларды машинажасау саласында қолдану.

Роботтарды қолданатын автоматтандырылған технологиялық процестердің ерекшеліктері. Машина жасау өндірісінде қолданылатын өндіріс роботтардың координаттық жүйелері және сәйкес орналасулары. Өндіріс роботтардың ұстағыштардың түрлері және құрылымдары. Роботталған кешеңдердің негізгі орналасу сұлбалары. Робокаралар және палеталар.

Қолданылатын әдебиет [19].
Тақырып 13 Автоматтандырылған білдектер жүйелерін жобалау.

Көп учаскелі және көп ағынды автоматтандырылған білдектер жүйелері. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектердің өнімділігін және сенімділігін есептеу. Күрделі құрылымды автоматтандырылған тізбектерді бір ағынды екі учаскелі автоматтандырылған тізбекке келтіру әдістері. Жинақтауыштардың санымен көлемдерінің автоматтандырылған тізбектердің өнімділігіне жасайтын әсерлері. Жинақтаушылардың оптималды көлемдерін анықтау. Өндірісте қолданылатын автоматтандырылған тізбектерді зерттеу әдістемесі.

Қолданылатын әдебиет: [2].
Тақырып 14 Білдектер жүйелерін тиімді қолдану негіздері.

Автоматтандырылған тізбектерде кесу құралдары индивидуалды немесе топтық аустыру стратегиялары. Кесу құралды білдектен тыс баптау. Баптаушының жұмыс орны. Автоматтандырылған білдектер жүйелеріне жөндеу және басқа техникалы қызметтер көрсету стратегиялары.

Қолданылатын әдебиет: [1], [2].
Тақырып 15. Автоматты басқару теориясының негіздері.

Білдектерді автоматты түрде басқаратын жүйелер. Статикалы, динамикалы баптау өлшемдерін автоматты түрде басқаратын және құрамдастырылған жүйелер. Жону білдек динамикалы тербелетін жүйе және оның дифференциалды тепетеңдігін шығару. Статикалы және астатикалы жүйелер. Орныққан және өтпелі процестер. Автоматты басқару жүйелердің орнықтылықтарын бағалайтын әдістер.

Қолданылатын әдебиет: [21].

4.3 Тәжірібелік сабақтардың тізімі мен тақырыптары

№1 жұмыс (6 дәріс) − Автоматтандырылған тізбектің тоқырау моделі.

Мазмұны – автоматтандырылған тізбектерде, өнімділік және сенімділік теорияларына негізделіп, кесу құралдарды оптималды ретпен ауыстыру есептерін шығару.

№2 жұмыс (14 дәріс) – Автоматтандырылған білдектер мен автоматтандырылған тізбектердің циклограммаларын тұтастыру

Мазмұны – студенттер технологиялық процесті негізге үстап, тиісті есептерді есептеп автоматтандырылған тізбектің жұмыс атқару ретін көрсететін циклограмманы жасайды. Мүнда автоматтандырылған тізбектің циклдан тыс тоқталуын еске алып, студенттер циклдан тыс кеткен жұмыс уақытты есептейді және уақыттар тізбегін жасайды.


4.4 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру

түрі

Тексеру түрі

Аумақ

сағат

1

Дәріске дайындалу
Дәріске қатысу

(сурақтарға жауап беру)
15

2

Тәжірибе сабақтарына дайындалу

Жазба

Үй тапсырмаларын қорғау


15

3

Аудиториялық сабақтардан тыс тақырыптарды оқу

Конспект

Оқу жетістік журналы


70

4

Тексерулерге

дайындық

РК1, РК2 (тестілеу)

100
Барлығы:200


Студенттер өздері оқып білетін тақырыптардың тізімі

1) Өндіріс процестерің автоматтандыру негізгі теориялары Основополагающие теории автоматизации производственных процессов.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 195 – 210), [3].

2) Автоматтандырылған жабдықтардың сенімділік теориясы.

Қолданатын әдебиеттер: [6], [5].

3) Автоматтандырылған тізбектер.. Автоматтандырылған тізбектерді сұрыптау және тұтастыру.

Қолданатын әдебиеттер: [2], [3]. [9], [12], [7], [8].

4) Топтық әдіспен тетіктерді өңдеуге арналған және көп атаутізімді қайта реттелетін автоматтандырылған тізбектер

Қолданатын әдебиеттер: [2], [9].

5) Икемді автоматтандырылған тізбектер.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 98 – 106), (2], [9].

6) Икемді өндіріс жүйелері.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 98 – 106),[7], [8], (15).

7) Машинажасау өндірісінде бүйымдарды тексеру жұмыстарын автоматтандыру.Автоматты тексеру және қолданылатын түрлендіргіш түрлері.

Қолданатын әдебиеттер: [11], [14].

8) Құрастыру процестерін автоматтандыру. Автоматтандырылған құрастыру технологиялық процестің ерекшеліктері.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 106 – 109),[15].

9) Өндіріс роботтары және оларды машинажасау саласында қолдану. машиностроении. Роботтарды қолданып өтетін автоматтандырылған технологиялық процестердің ерекшеліктері

Қолданатын әдебиеттер: (20, с.65 –76, 109 – 114), (19).

10) Автоматтандырылған білдектер жүйелерін жобалау.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 279 – 305),[2

11) Білдектер жүйелерін тиімді қолдану негіздері.

Қолданатын әдебиеттер: (20, с. 51 – 76),(1], [2].

12) Автоматты басқару теориясының негіздері

Қолданатын әдебиеттер (21, с. 3 - 57)

13) Автоматтандырылған білдектер жүйелерін жобалау

Қолданылатын әдебиет: (21, с. 3 - 65)

14) Білдектер жүйелерін тиімді қолдану негіздері

Қолданылатын әдебиет: (11, с. 14 - 65)

15) Автоматты басқару теориясының негіздері

Қолданылатын әдебиет: (19, с. 10 - 60)


5 Әдебиет тізімі

Негізгі


1 Волчкевич Л. И., Ковалев М. П., Кузнецов М. М. Основы автоматизации производства. – М. : Машиностроение, 2005. – 260 с.

2 Проскуряков А.Ф. Математические модели надежности автоматических линий. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 96с.

3 Проскуряков А.Ф Наладка многоцелевых станков. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Системы программного управления». – Павлодар, 2003. – 156 с.

4 Технологические основы управления качеством машин/ А. C.Васильев [и др.]. – М. : Машиностроение, 2003. – 255 с.


Қосымша

5 Соломенцев Ю.М. и др. Теория автоматического управления. Учебник для вузов. – М. : Высшая школа, 2001. – 268 с.

6 Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ: учеб.пособие для студ. вузов/ О. В. Таратынов, Б. М. Базров, В. В.Клепиков, О. И. Аверьянов и др.; под ред. О. В. Таратынова. – М. : МГИУ, 2006. – 519 с.


Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

көшірме
050712 – Машина жасау мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері пәні

Оқу формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

семестр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

кредит

академиялық сағат

кредит

аудиторлық сабақ (ак.сағат)

СӨЖ (ак. сағат)

барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

Кж

барлығы

дәр

тәж

барлығы

ОСӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

2

90

30

60

7


7

2

30

15

15

60

30

Кафедра меңгерушісі _________ Шумейко И.А. «___»_____________ 20__ ж.(қолы)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет