Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 353-2006 Қр мжмббс және Жылутехника роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірлендіДата11.07.2016
өлшемі369.5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуәнергетика кафедрасы

«Жылутехника» пәнінен

5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н. Ә.Пфейфер

2011 ж. «___» _________

Құрастырушы: аға оқытушы, техника магистрі_____________ Тулебаева Ж.А.
Жылуәнергетика кафедрасы
«Жылутехника» пәні бойынша 5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 3.08.353-2006 ҚР МЖМББС және Жылутехника РОӘК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20 _ж. «___»__________№_____Хаттама
Кафедра меңгерушісі _________________ Глазырин С.А.
Әнергетиктика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20 _ж. «_____»___________№____ Хаттама


ОӘК төрағасы _____________ Кабдуалиева М.М. 20 _ж. «_____»________
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _____________ Кислов А.П. 20 _ж. «_____»________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 20 _ж. «_____»________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20 _ж. «_____»________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты - болашақ мамаңдарды теория және тәжрибе бойынша білім беріп, оларды жылуды алудың, бір күйден екінші күйге өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдармен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу әнергияларын үнемдеудің, қайнар әнергия көздерін тауып оны қалық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.
Пәннің міндеті – студенттерге жылутехника терминдерін, жылу алу, жылудың бір күйден екінші күйге өзгеру заңдарын, жылу пайдаланатын жабдықтардың жұмыс тәсілдерін және ол жабдықтарды өндірістің қайсы саласында пайдалануды ұғындыру.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- құбылыс серпіні мен маңызы және жылуының таралу заңдарын;

- бірмәндік шарттардағы жылуөткізгіштік тендеуі мен біртекті ағынды жылуалмасу тендеулер жүйесінің шешілерін жөнініде түсініктері болуы;

- тектікүй (фазалық) түрленуі мен химиялық өзгерістердегі жылуалмасуын;

- маңызалмасудың негізгі түсініктері мен заңдарын және үштік сәйкестігін; бугазды қоспалардың жылуалмасуын анықтау әдістерін;

- сәулеленулік жылуалмасуын, сәулеленулік ағынның нәтижелігін есептеу әдістерін;

- жылуөтуді қарқындыру және жылуалмасу құралдарын есептеу әдістерін білуі;

Жылулық, жылуәнергетикалық жабдықтардың көрсеткіштерін тәжірибе жүзінде анықтауды үйрету практикалық машықтарды иемденуі қажет.
2 Пререквизиттер

Жылутехникасы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: физика, химия, гидравлика, аәродинамика, математика.


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар курстық және дипломдық жобаны орындағанда, ары қарай еңбек қызметінде пайдаланады.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу нысаны

№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

(сем)


зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

1

2

2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5

0,5

32

3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5

0,5

32

4

Термодинамикалық процестер

1

1


2

5

Ылғалды ауа

0,5
34

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

1

3,5

7

Букүшті қондырғылардың циклдары

1

4

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

1

4

9

Жылуөткізгіштік

1

1

33

10

Ағымды жылуалмасу

1

1

33

11

Сәулелі жылуалмасу

1

1


2

12

Жылуберіліс

1

1


2

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

1

0,5


4

14

Отың жану негіздері

1

0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

0,5

0,5


4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар

1

4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары

1

4

барлығы :

15

7,5

1552,5

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2010 т.ж.№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық (сем)

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары
2

2

Термодинамиканың бірінші заңы
0,5

14

3

Термодинамиканың екінші заңы
0,5

14

4

Термодинамикалық процестер
4

5

Ылғалды ауа16

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі
6

7

Букүшті қондырғылардың циклдары
6

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері
6

9

Жылуөткізгіштік
0,5

25

10

Ағымды жылуалмасу
0,5

15

11

Сәулелі жылуалмасу
4

12

Жылуберіліс
0,5


4

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері
4

14

Отың жану негіздері
0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау
4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар
4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары
4

барлығы :
3

675

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2011 т.ж.№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

0,5
2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5
3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5
4

Термодинамикалық процестер

0,5
5

Ылғалды ауа6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

0,5
7

Букүшті қондырғылардың циклдары

0,5
8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

0,5
9

Жылуөткізгіштік

0,5
10

Ағымды жылуалмасу

0,5
11

Сәулелі жылуалмасу12

Жылуберіліс

0,5
13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері14

Отың жану негіздері

0,5
15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар17

Өндірістік қазандық қондырғылары

0,5
барлығы :

6
4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1. Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

Техникалық термодинамика пәні және оның зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйе. Негізгі күй параметірлері. Тепетендік және тепетендіксіз күй. Күй тендеуі. Термиялық және калориметрлік күй теңдеулері. Жылу және жұмыс әнергия тасымалдаудың түрі. Термодинамикалық процесс. Тепетеңдік және тепетеңдіксіз жүйе. Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Айналымды проесстер.

Жылу сыйымдылық. Массалық, көлемдік және молярлық жылу сыйымдылықтары. Түрақты көлемдегі және қысымдағы жылу сыймдылығы. Жылу сыйымдылығының температура және қысыммен байланысы. Орташа және нағыз жылу сыйымдылық. Жылу сыймдылықты анықтау қажетті формулалар және таблицалар.Жұмыстық денелердің қоспасының жылу сыйымдылығы.

Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы


Термодинамиканың бірінші заңының мазмұны. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңының есепті түрі. Жұмыс және жылуды термодинамикалық күй параметрлері арқылы анықтау. Ішкі энергия. Энтальпия. Энтропия. РН- және ТS-диаграммалары. Ағым үшін термодинамиканың бірінші заңының теңдеуі.

Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамиканың екінші заңының мазмүны.Термодинамиканың екінші заңының негізгі анықтамалары. Жылу машиналарының термодинамикалық циклдары. Тура және кері циклдар. Термодинамикалық ПӘК және тоңазытқыштық коәффициент. Карно циклы, оның қасиеттерін талдау. Термодинамиканың екінші заңының есепті түрі. Қайтымсыз процестердегі әнтропияның өзгеруі. Термодинамиканың екінші заңын философиялық және статистикалық талдау. Оқшауланған термодинамикалық жүйенің әнтропиясынын жүмыс жасау мүмкіңдігін өзгеруі.Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Процестерді, жүмыстық денелердін күй өзгеруін зерттеудін жалпы тәсідцері.

Политропты процестер. Политропты процестердін негізгі сипаттамалары. РН- және ТS-координатарында келтіру. Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері.

Нағыз газдардағы және булардағы термодинамикалық процестер. Нағыз газдардың қасиеттері. Булар. Негізгі анықгалмалар. Буланы процесінің РН- және ТS-диаграммалары. Су –буы. Вукалович-Новиков тендеуі жөнінде түсінік. Боголюбов-Майер тендеуі. Судың және су буының термодинамикалық таблицалары. Су буының РН-, ТS- және НS- диаграммалары. Су буының термодинамикалық процестерін таблицалардың және НS-диаграммасының жәрдемімен есептеу.Тақырып 5. Ылғалды ауа

"Ылғадды ауа" түсінкті анықтау. Ылғалды ауаның күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және. Ылғадцы ауаның НБ-диаграммасы. Ылғадды ауаның негізгі процестерін есептеу (қыздыру, кептіру, ауаның әртүрлі булардың қоспалары).Тақырып 6. Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

Негізгі түсініктер. Ағып шығудың теңдеулері. Ағым жылдамдығы және жүмыстық қоры. Ағып шығу кезіндегі секундық шығым. Ағып шығудың критикалық жылдамдығымен осы ортада дыбыс жылдамдығының тараулымен байланысы. Кысымдардың критикалық қатнасы. Критикалық тәртіп (режим) үшін ағып шығудың жылдамдығының және секундтық массалық шығынынесептеу.

Критикалық жыддамдықтан өту шарты. Лаваля саптамасы. Су буының ағып шығу процесісын НS-диаграммасының жәрдемімен есептеу. Нағыз ағып шығу процесі.

Газдарды және буларды илендіру. Илендіру процесінің мәні және оның тендеу. Илендіру процесінде параметрлердің өзгеруі. Джоуль -Томсон әффектісі жөніңце түсінік. Идеал және ағыз газдың илену ерекшелігі. Инверсия температурасы жөнінде түсінік. Илену процесін іс жүзіңце пайдалану. Илену процесін һs-диаграммасыңда шартты көрсету.

Компрессорлардағы процестерді термодинамикалық таңдау. Процестерді жіктеу және жүмыс тәртібі. Индикаторлық диаграмма. Изотермиялы, адиабатты және политропты сығу. Компрессорға жүмсалатын жүмыс толық шығыны. Көп сатылы сығу процесі. Компрессорда өтетін термодинамикалық РН- және ТS-диаграммаларында келтіру. Қайтымсыз сығым. Компрессордың салыстырмалы ішкі ПӘКі.

Тақырып 7. Букүшті қондырғылардың циклдары

Букүшті қондырғылардың шарты нобайы. Ренкин циклі және оны талдау. Бастапқы және арқырғы параметрлердің Ренкин циклын термиялық ПӘК әсері. Цикдді РН-, ТS - және НS-диаграммаларында келтіру. Букүшті қондырғылардың теңділігін арттыру жолдары.Тақырып 8. Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

Жылу алмасу теориясың мақсаты және маңызы. Негізгі түсініктер және анықгамалары. Өңцірістік процестерде жылуалмасудың маңызы. Жылу тасымалдау түрлері: жылуөткізгіштік, ағымды жылу алмасу, сәулелі жылу алмасу. Күрделі жылу алмасу. Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Негізгі түсініктер және анықгамалары. Фурье заңы. Жылуөткізгіштік коәффициенті. Металдарда, диәлектриктерде жартылай өткізгіштерде, сүыйықгарда және газдарда жылу тасымалдау механизмі. Жьглу өткізгіштің дифференциалды тендеуі.Температура өткізгіштік коәффициенті.

Түрақгы тәртіптегі жылу өткізгіштік. Бір қабатты және көп қабатты жазық қабырғаның, цилиндрилік жәе сфералық қабырғалардың жлу өткізгіштігі.

Түрақсыз тәртіптегі жылу өткізгіштік. Түрақсыз тәртіптегі жылу өткізгіштік есептерін шешу тәсілдері: айнымалы мағналарды бөлу тәсілі, интегралдық өзгертудің Фурье тәсілі, Лашіас тәсілі. Ақырғы айырмашылық тәсілі. Шектелмеген пластинаны, цилиндрді және шарды I, II және III шектелген жағдайда кыздыру (сыуыту). Шекті өлшемді денелердегі тұрақсыз тәртіпті жылу өткізгіштік процесі.

Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Негізгі түсініктер және анықтамалар. Ньютон-Рихман теңцеуі. Жылу алмасу коәффициенті. Жылу алмасудың дифференциадцық тендеуі: түтқыр сү_йықтың ағым теңдеуі (Навье-Стокс теңдеуі), ағымды сүйықтың жылу өткізгіштік теңдеуі (Фурье-Киргофа тендеуі). Қабырғамен ағым шекарасындағы жылу алмасу тендеуі (Био-Фурье тендеуі), ағымды жьшу алмасудың дифференциадцы тендеулеріне бір мағыналықты сақтау заңы. Шекті қабаттың теориясының негізгі түсініктері. Жылу беруді шектелген қабат теориясы тәсілімен зерттеуі.

Үқсастық теориясының негіздері. Негізгі анықтамалар. Физикалық қүбылыстардың үқсастық шарты. Критериялық анықтамалары. Модельдеу тәсілдері. Негізгі үқсастық критериялық физикалық мәні. Математикалық модельдеу жөнінде түсінік.

Сұйықтардың жасанды қозғалыс кезіндегі жылу беруі. Сұйықтық жазық бетпен қозғалыс кезіндегі жылу алмасу. Паминарлық және турбуленттіііпекті қабаттың жылу беруі есептерді үқсастық теория тәсілімен шешуі критериялық тевдеулер. Қүбырғы сүйықтық ламинарлық және турбуленттік қозғалыс кезіндегі жылу алмасу. Үқсастық есептік тендеулері. Жалғыз қүбырды көдценең ағып өткендегі жылу алмасу. Коридорлы және шахматты орналасқан шоғыр үбырларды көлденең ағып өткендегі жьшу алмасу. Критериялық тендеулер.

Сүйықтың еркін қозғалысындағы жылу алмасу. Қоршалған келемдегі жылу алмасу: тіке беттердегі ламинарлық және турбуленттік конвекция. Горизонталь қүбыр жанындағы табиғый конвекция. Критериялық теңдеулер. Табиғый конвекция кезіндегі
түйықталған көлемдердегі жылу алмасу.

Агрегаттық күйі өзгерген кезіндегі жьшу алмасу. Қайнау кезіндегі жылу алмасу: көпіршікті және пленкалы кайнау кезіндегі жыпу беруі. Жьшу беру коәффицентін есептейтін тендеулер. Конденсациялану кезіндегі жылу алмасу. Пленкалык және тамшылық конденсациялар. Таза булар конденсациялану кезівде жылу беруі. Вертикальді және горизонтальді күбырлардың жылуберу коәффициентін есептейтін тендеулер. Таза булардың


және булардың қоспасының конденсациялану кезіңдегі жылу беруіне әсср ететін факторлар

Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Жалпы түсініктер жөне аныктамалар: сәулелі жылу алмасудың жылу балансы. Жылы сәуле шығарудың негізгі зандары. Мөддір ортамен бөлінген денелердің арасыңдағы сәулелі жьшу алмасу; сәулелену коәффициенті; кеңістікте еркін орналасқан денелердің арасындағы сәулелі жылу алмасу. Сәулеленуден қорғану. Газдардың сәуле шығаруы. Ошақтарды және отын жанатын камерларда сәулелі жылу алмасу.Тема 12. Жылуберіліс

Күрделі жылу алмасу. Жазық, цилиндрлік, сфералық жэне қабырғапандырыпған қабырғалар арқыиы жылу беріліс. Жылуберіліс коэффициенті. Жылу беріліс процесін қарқындату. Жьшулық оқшаулар. Жылуды оқшаулайтын материалдарды тандау.Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Жылуалмасқыш аппараттардың мақсаты, желісі және оларды жіктеу. Жылуалмасқыш аппараттарды есептеу принциптері. Жылуалмасқыш аппараттардың қүрылымын және жылу алмасуын анықтау есебі. Орташа температуралық кернеу. Жылуалмасқыш аппаратгарды гидродинамикалық есептеу негіздері.

Жылуалмасқыш аппараттарында модельдеу және жылуалмасу процестерін есептеу үшін ЭВМді қолдану.

Тақырып 14. Отың жану негіздері

Жағылатын отынның түрлері жэне олардың сипаттамасы. Отыңдарды жіктеу. Өндірісте эртүрлі отындарды пайдалану болашағы. Қатты, сүйық жэне газ тэріздес отын. Олардың негізгі сипатамалары. Отынның элементарлық қүрамы. Жану жылынығы. Шартгы отын. Мемлекеттің жэне эртүрлі салалардың отын балансының қүрылысы. Отыңды үнемдеу мэселері жэне оны шешу жолдары.

Жану теориясының негіздері жэне отынды жағуды үйымдастыру.Қатты, сүйық жэне газ тэріздес отывды жэне өндіріс қалдықтарын жағу өзгешелегі. Түйінді газдарды тазарту.

Қатты, сүйық жэне газ тэріздер отынның жану процесін есептеу. Қатты, сүйық жэне газ тэріздес отынның жануына қажетті ауаның теориялық мөлшерін анықтау. Ауаның молдық коэффициенті. Отынның жану өнімдерінің көлемін жэне энтальпиясын аныктау.


Жану өнімдерінің Ы— диаграммасы.

Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Энерготехнологиялық мәні және маңызы. Энерготехнологияны өндірісте пайдалану. Энерготехнологиялық жүйелерді этропиялы жэне эксергетикалы талдау. Энерготехнологиялық жүйелерді термодинамикалы үйлестіру. Қоршаған ортаны отынның сыртқа шығатын жану өнімдерінен қорғау.Тақырып 16. Энергия сақтау негіздері. Екінші энергетикалық ресурстар

Қалық шаруагдылығыңда энергоресурстарды үнемдеудің негізгі бағыттары. Энергетикалық және энергия пайдаланатын жабдықтардың үнемділігін артгыру. Энергия шығынын төмендету, энергоресурстардың шығынын мөлшелеу және оны есептеуді жоғары сатыға көтеру.

Екінші энергетикаляқ ресурстар (ЕЭР). Жалпы мағлуматтар және ЕЭРді талдау. ЕЭРді әртүрлі салаларда пайдалану мүмкіндігі. Әртүрлі салаларда отын және жылу пайдаланудаға ЕЭРді маңызы. Салалардағы ЕЭРді көзі және оны пайдалану.

Утилизациялайтын қондырғьшар, олардың жүмыс көрсеткіші. Утилизация техникалық келешегі, утилизация тәсілдерін жетілдіру. Өндіріс салаларында төмен потенциалды ЕЭРді пайдалану жолдары. Суық өндіру үшін абсорбциялық тоңазыткыш машиналарыңда ЕЭРді пайдалану. ЕЭРдің шығыный жоспарлау және ЕЭРді өндіріс салаларында пайдаланудың келешегі. ЕЭР пайдаланудың экономикалық тиімділігі.Тақырып 17. Өндірістік қазандық қондырғылары

Негізгі түсініктер. Бу, су ысытатын қазандарды классификациялау және олардың қүрылысы. Жылу тасымалдаушылар. Қазаңдық қондырғылардың жылулық есептерінің негізі. Жылулық есептіқ мағнасы және тәсілдері. Қазандық агрегаттық жылу балансы және ПӘК. Отын шығыны. меншікті отын шығыны. Қазандық агрегаттың аэродинамикалық есебі. Ауа дайындау. Буды сүрыптау. Қазан қондырғыларын қоректендіретін қүрьшғьшар. Сорғыштүрлегіш қүрылғьшар. Гостехнадзордың ережелері және қауыпсіздік техникалары. Қазан қондырғыларын пайдаланғанда қоршаған ортаны қорғау шаралары.


4.3 Пракикалық сабақтың мазмұны мен тізімі
Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинакалық жүйелердің күй параметрлері.

Жылу сыйымдылық жүмыстық дененің ішкі энергиясы жэне энтальпиясы. Жүмыстық денелердің қоспасы. Термодинамикалық бірінші заңы.
Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамикалық екінші заңы. Термодинамикалық дифференциалдық тендеулері. Фаздық өзгерістер.Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Жұмыстық денелердегі термодинамикалық процестер. Нағыз газдардағы термодинамикалық процестерді диаграммалардың жәрдемімен шешу. Ылғалды ауа параметірлері.Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Түрақты тәртіптегі жылу өткізгіштік. Жылуөткізгіштік коэффициеті, Фурье заңы. Агрегаттық күйі өзгерген кездегі жылу алмасу.Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Ағымды жылу алмасу заңдылықтары, коэффициенттері, есептік байланыстары.Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Кирхгоф заңы, Планк заңы, Вин заңы, сәулелену коэффициенті, жылулық ағыны, интенсивтілігі.Тақырып 12. Жылуберіліс

Жылуберілісті сипаттау заңдылықтары.Жылуберу коэффициенті және Ньютон-Рихман заңы, жылуөту коэффициенті, термиялық кедергілері.Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Жылуалмастырғыш аппаратардың жылулық балансы, теңдеулері, қызу беттерін анықтау.Тақырып 14. Отың жану негіздері

Отынның сипаттамалары. Отынның жануын есептеу, отынның жану өнімдерінің көлемін анықтау.Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Ошақ қүрылыстарың жылу балансы.Қоршаған ортаға жылу шығындарын анықтау және шығындардың шекті шамаларың анықтау.


4.3.1 Зертханалық сабақтардың мазмұны


Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинамиканың бірінші заның зерттеуТақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Су буының параметірлерің анықтау


Тақырып 5. Ылғалды ауа

Ауаның газды тұрақтысың аңықтау


Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Материалдардың жылу өткізгіштігін анықтау

Цилиндрлік қабат тәсілімен жылу өткізгіштікті аныктау.

Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Горизонталь цилиндрдің табиғи конвекция кезінде жылу беруі.

Жасаңды қозғалыс кезінде құбырдағы ауаның жылу беруі.
4.4 СӨЖ мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

жалпы орта білім негізіндегі күндізгі нысаны

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Конспекті тексеру

15

2

Практикалық сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

3

Дәріс сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Конспекті тексеру

20

4

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2МБ, емтихан

7,5
Барлығы52,5

Сырттай орта кәсіби білім негізіндегі

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Конспекті тексеру

25

2

Практикалық сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Дәріс сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Конспекті тексеру

25

4

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2МБ, емтихан

5
Барлығы75

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


Тақырып 1. Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

Техникалық термодинамика пәні және оның зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйе. Негізгі күй параметірлері. Термиялық және калориметрлік күй теңдеулері. Жылу және жұмыс әнергия тасымалдаудың түрі. Термодинамикалық процесс. Тепетеңдік және тепетеңдіксіз жүйе. Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Айналымды проесстер. Жұмыстық денелердің қоспасының жылу сыйымдылығы. [1, 2]Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинамиканың бірінші заңының мазмұны. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңының есепті түрі. Жұмыс және жылуды термодинамикалық күй параметрлері арқылы анықтау. Ішкі әнергия. Әнтальпия. Әнтропия. РН- және ТS-диаграммалары. Ағым үшін термодинамиканың бірінші заңының теңдеуі. [1, 2].

Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамиканың екінші заңының мазмүны.Термодинамиканың екінші заңының негізгі анықтамалары. Жылу машиналарының термодинамикалық циклдары. Тура және кері циклдар. Термодинамикалық ПӘК және тоңазытқыштық коәффициент. Карно циклы, оның қасиеттерін талдау. [2]Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Процестерді, жүмыстық денелердін күй өзгеруін зерттеудін жалпы тәсідцері.

Политропты процестер. Политропты процестердін негізгі сипаттамалары. РН- және ТS-координатарында келтіру. Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері [1, 2]

Тақырып 5. Ылғалды ауа

"Ылғадды ауа" түсінкті анықтау. Ылғалды ауаның күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және. Ылғадцы ауаның НS-диаграммасы. Ылғадды ауаның негізгі процестерін есептеу (қыздыру, кептіру, ауаның әртүрлі булардың қоспалары). [1, 2]Тақырып 6. Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

Критикалық жыддамдықтан өту шарты. Лаваля саптамасы. Су буының ағып шығу процесісын НS-диаграммасының жәрдемімен есептеу. Нағыз ағып шығу процесі.

Компрессорда өтетін термодинамикалық РН- және ТS-диаграммаларында келтіру. Қайтымсыз сығым. Компрессордың салыстырмалы ішкі ПӘКі. [4, 5]

Тақырып 7. Букүшті қондырғылардың циклдары

Букүшті қондырғылардың шарты нобайы. Ренкин циклі және оны талдау. Бастапқы және арқырғы параметрлердің Ренкин циклын термиялық ПӘК әсері. Цикдді РН-, ТS - және НS-диаграммаларында келтіру. Букүшті қондырғылардың теңділігін арттыру жолдары. [1, 2]Тақырып 8. Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

Жылу алмасу теориясың мақсаты және маңызы. Негізгі түсініктер және анықгамалары. Өңцірістік процестерде жылуалмасудың маңызы. Жылу тасымалдау түрлері: жылуөткізгіштік, ағымды жылу алмасу, сәулелі жылу алмасу. Күрделі жылу алмасу. [3, 4].Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Түрақгы тәртіптегі жылу өткізгіштік. Бір қабатты және көп қабатты жазық қабырғаның, цилиндрилік жәе сфералық қабырғалардың жлу өткізгіштігі.

Шектелмеген пластинаны, цилиндрді және шарды I, II және III шектелген жағдайда кыздыру (сыуыту). Шекті өлшемді денелердегі тұрақсыз тәртіпті жылу өткізгіштік процесі. [3, 4]

Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Үқсастық теориясының негіздері. Негізгі анықтамалар. Физикалық қүбылыстардың үқсастық шарты. Критериялық анықтамалары. Модельдеу тәсілдері. Негізгі үқсастық критериялық физикалық мәні. Математикалық модельдеу жөнінде түсінік. [3, 4]Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Жалпы түсініктер жөне аныктамалар: сәулелі жылу алмасудың жылу балансы. Жылы сәуле шығарудың негізгі зандары. Мөлдір ортамен бөлінген денелердің арасыңдағы сәулелі жьшу алмасу; сәулелену коәффициенті; кеңістікте еркін орналасқан денелердің арасындағы сәулелі жылу алмасу. Сәулеленуден қорғану. Газдардың сәуле шығаруы. Ошақтарды және отын жанатын камерларда сәулелі жылу алмасу. [3, 4]Тема 12. Жылуберіліс

Күрделі жылу алмасу. Жазық, цилиндрлік, сфералық жэне қабырғапандырыпған қабырғалар арқыиы жылу беріліс. Жылуберіліс коэффициенті. Жылу беріліс процесін қарқындату. Жьшулық оқшаулар. Жылуды оқшаулайтын материалдарды тандау. [3, 5]Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Жылуалмасқыш аппараттардың мақсаты, желісі және оларды жіктеу. Жылуалмасқыш аппараттарды есептеу принциптері. Жылуалмасқыш аппараттардың қүрылымын және жылу алмасуын анықтау есебі.

Жылуалмасқыш аппараттарында модельдеу және жылуалмасу процестерін есептеу үшін ЭВМді қолдану. [3, 5]

Тақырып 14. Отың жану негіздері

Отынның элементарлық қүрамы. Жану жылынығы. Шартгы отын. Мемлекеттің жэне эртүрлі салалардың отын балансының қүрылысы. Отыңды үнемдеу мэселері жэне оны шешу жолдары.

Жану теориясының негіздері жэне отынды жағуды үйымдастыру.Қатты, сүйық жэне газ тэріздес отывды жэне өндіріс қалдықтарын жағу өзгешелегі. Түйінді газдарды тазарту. [1, 4].

Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Энерготехнологиялық мәні және маңызы. Энерготехнологияны өндірісте пайдалану. Энерготехнологиялық жүйелерді этропиялы жэне эксергетикалы талдау. Энерготехнологиялық жүйелерді термодинамикалы үйлестіру. Қоршаған ортаны отынның сыртқа шығатын жану өнімдерінен қорғау.Тақырып 16. Энергия сақтау негіздері. Екінші энергетикалық ресурстар

Екінші энергетикаляқ ресурстар (ЕЭР). Жалпы мағлуматтар және ЕЭРді талдау. ЕЭРді әртүрлі салаларда пайдалану мүмкіндігі. Әртүрлі салаларда отын және жылу пайдаланудаға ЕЭРді маңызы. Салалардағы ЕЭРді көзі және оны пайдалану.

Утилизациялайтын қондырғьшар, олардың жүмыс көрсеткіші. Утилизация техникалық келешегі, утилизация тәсілдерін жетілдіру. [2].

Тақырып 17. Өндірістік қазандық қондырғылары

Қазаңдық қондырғылардың жылулық есептерінің негізі. Жылулық есептіқ мағнасы және тәсілдері. Қазандық агрегаттық жылу балансы және ПӘК. Отын шығыны. меншікті отын шығыны. Қазандық агрегаттың аэродинамикалық есебі. [1, 4]


Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПән атауы «Жылутехника»

Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

Академиялық сағат

кредиттер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ-а

КЖ-с

барлығы

Дәр

пр.

зерт

барлығы

СОӨЖ

Күндізгі жалпы орта білім негізінде

2

90

37,5

52,5

3


3

2

37,5

15

7,5

15

52,5
Сырттай орта кәсіби білім негізінде

2

84

9

75

3


3


2


9
3

6

75
Сырттай орта кәсіби білім негізінде
6

6


6

6


Кафедра меңгерушісі _________________ Глазырин С.А.Әдебиеттер тізімі
Негізгі:


  1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под. ред. Клименко А.В. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 630 с.

  2. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник. / Под. общ. ред. Клименко А.В., В. М. Зорина – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 527 с.

  3. Тулебаева Ж.А. Жылумаңызалмасу теориясы: қысқаша дәрістер конспектісі. - Павлодар: Кереку, 2006. – 57 б.

4. Тулебаева Ж.А. Қазан агрегаттарының жұмыс қағидасы және құрылымы қысқаша дәрiстер конспектiсi / Павлодар: Кереку,2009.- 53 б
Қосымша:
4. Е. Нұрекен. Сұйық және газ механикасы.- Алматы: АЭЖБИ, 2005, 193б

5. А.К. Қадырбаев Сұйық және газ механикасы, гидропневможетектер.Оқулық. - Алматы.: Бастау, 2008 – 270 б.
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/322011-2012 оқу жылына арналған

«Жылутехника»

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағыКЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар дайындаушы кафедра

Кафедра мегерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

Биотехнология

Омаров М.С.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет