Жұмыс бағдарламасы С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесінің 30. 05. 2008 ж., №11 хаттама, отырысында бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата17.07.2016
өлшемі148.59 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым МинистрлігіС. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті
Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Ақпаратты таратудың радиожүйелері» пәнінен
050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_______ Пфейфер Н.Э

20__ж. «___»________


Құрастырушы: _________ аға оқытушы Жумадилова А.С.


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Ақпаратты таратудың радиожүйелері» пәні бойынша


050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің 30.05.2008 ж., № 11 хаттама, отырысында бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. « » _______, № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ Тастенов А.Д. 20__ ж. «___» ________.

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «__»_______ №__ хаттама


ОӘК төрағасы _____________ Кабдуалиева М.М. 20__ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _________ Кислов А.П 201__ж. «_____»________


ОҮЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ________ Варакута А.А 201_ж. «_____»________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама1 Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері


    1. Пәнді оқытудың мақсаты

«Ақпаратты таратудың радиожүйелері» курсы 050719 Радиотехника, электроника және телкоммуникация мамандығының оқу жоспарына кәсіптік пәннің циклін таңдау бойынша компоненттік пәндер қаратына енеді.

«Ақпаратты таратудың радиожүйелері» пәнінің мақсаты - статистикалық теориясын табу негіздерін оқып білу және электр сигналдарын ажырату, дабылдарды кодылау теориясын, модуляцияның әр түрінде ақпарат тарату радиожүйелерінің құру қағидасын.
    1. Пәнді оқытудың міндеті

Пәннің негізгі міндеттерін оқып білу:

- дискреттік дабылдардың ең тиімді қабылдау теориясының негізін;

- дискреттік хабарламаның қабылдау және тарату әдістерін;

- дискреттік хабарламаның ақпаратты сипаттамаларын;

- үздіксіз хабарламаның қабылдау және тарату әдістерін;

- ақпарат таратудың көпарналы радиожүйелерін.2 Пререквизиттер
Пәнді меңгеру үшін студент келесі пәндерді меңгеру керек:

1. Мамандыққа кіріспе.

2. Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері.

3. Электр байланыс теориясы.

4. Сымсыз байланыс технологиясы.

5. Цифрлік байланыс технологиясы.

6. Ақпарат тарату жүйелері.

Пәннің материалдары басқа профильдік пәндерді оқығанда, курстық және дипломдық жобалау кезінде қолданылады.

Осыдан басқа, практикалық сабақтардағы жұмыстың нәтижелі болуы үшін студент жақсы деңгейде жеке компьютердеің жұмысын және Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Electronics Workbench 4.12 және 5.12, SPLAN 4 және басқа да мамандандырылған бағдарламаларда жұмыс істей білуі тиіс.Пәннің тақырыптық жоспарыПМУ ҰС Н 7.18.2/073 Пәннің тақырыптық жоспары
3.1 Күндізгі оқу студенттері үшін


Пәннің тақырыптық жоспары

п/п


Тақырыптардың аты

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зер

СӨЖ

1

Кіріспе

0,5

-

-

2

2

Радиодабыл

1

-

-

4

3

Дискреттің дабылдардың ең тиімді тарату теориясының әдістері

4

2

-

14

4

Дискреттік хабарламаның тарату және қабылдау әдістері

5

2

-

15

5

Дискреттік хабарламалардың ақпараттық сипаттамалары

4

4

-

15

6

Кодтау теориясының негіздері

2

3

-

10

7

Үздіксіз хабарламаның тарату және қабылдау әдістері

5

2

-

14

8

Ақпарат таратудың көпарналы радиожүйелері

6

2
10

9

Ақпарат тарату жүйелерінің түрлілігі

2

-
4

10

Қорытынды

0,5

-

-

2БАРЛЫҒЫ


30

15

-

904 Теориялық курстың мазмұны
4.1 Дәріс сабақтары

1 тақырып Кіріспе

«Ақпаратты таратудың радиожүйе» пәннің мақсаты, міндеті мен мазмұны. Радиожүйелердің жіктелуі. Ақпаратты ауыстыру радиожүйелер (радиобайланыс жүйесі). Ақпаратты алудың радиожүйелер. Ақпаратты күйзелту жүйесі. Радиобасқару жүйесі.


2 тақырып Радиодабыл

Дабылдарды және олардың бір түрін анықтау. Дабылдардың негізгі сипаттамасы. Дабылдардың спектрлік тығыздықтың функциясы. Дабылдардың энергетикалық спектрі. Автокорреляцияның функциясы. Дабыл спектрінің тиімді ені. Дабылдар параметрі. Автокорреляцияның функциясы және тік бұрышты дабылдардың энергетикалық спектрі.


3 тақырып Дискреттік дабылдардың ең тиімді қабылдау теориясының негізі

Дабылды табудың ықтималдық сипаттамасы. Дабылдарды ең тиімді табылудың және ажыратудың критерийлары. Шындыққа жататын максимум критерийі. Байес критерийі. Пейман–Пирсон критерийі. Детерминдеу дабылдардың ең тиімді табылуы (когерентті қабылдау). Оптималдық табылуларда келістірілген сүзгілу. Оптималдық табылуда сапалық көрсеткіштері.


4 тақырып Дискреттік хабарламалардың тасымалдау мен қабылдау әдістері

Белсенді емес тыныспен дабылдарды қабылдау. Квазикогерентті қабылдау. Когерентсіз қабылдау. Тыну мен көпсәулелік шартта дабылдарды қабылдау. Импульстер бумасы түрінде дабылдарды табу. Радиоимпульстерді бума қабылдауында қалыптастыру. Радиоимпульстердің когерентті бумасын табу. Радиоимпульстердің когерентсіз бумасын табу.


5 тақырып Дискреттік хабарламалардың ақпаратты сипаттамасы

Ақпараттың сандың өлшемі. Энтропия. Байланыстың дискреттік арнасының өткізу қабілеті.


6 тақырып Кодтау теориясының негіздері

Жалпы ереже. Кодтардың параметрлары мен олардың жіктелуі. Бөгеуілге орнықты кодтаудың қағидасы. Сызықты екілік блоктық кодтар. Циклдік кодтар. Циклдік кодтың қалыптастыруы. Декодтық құрылғы.


7 тақырып Үздіксіз хабарламалардың тасымалдау мен қабылдау әдістері

ε-энтропия үздіксіз дабылдың дифференциалдық энтропиясы. Аналогты модуляциясы бар радиобайланыс жүйелері. Амплитудты модуляциясы бар радиобайланыс жүйелері. Бұрыштық модуляциясы бар радиобайланыс жүйелері Импульстық модуляциясы бар радиобайланыс жүйелері.

Үздіксіз хабарламаның цифрлық әдісінің тасымалдауы. Импульсті-коды модуляциясы бар радиожүйелер. Болжамды кодтауды қолданатын радиожүйелер.
8 тақырып Ақпатар тасымалдаудың көпарналы радиожүйелер

Арналардың тығыздау мен бөліну әдістері. Арналардың жиілікті бөліктеу радиожүйесі. (ЧРК) Арналардың жиілікті бөліктеу қағидасы. ЧРК радиожүйенің топтық күре жолында бұрмаланудың негізгі түрлері. ВРК Арналардың уақыттық бөліну радиожүйелері. Арналардың уақыттық бөліну қағидасы. ВРК көпарналы радиожүйеде бөгеуіл мен бұрмалану ЧРК мен ВРК жүйелерінің салыстырмалы баға. Ақпарат тасымалдаудың цифрлық көпарналық радиожүйелері. ИКМ радиожүйелері және (ИКМ-ВРК) арналардың уақыт бойынша бөлінуі. ИКМ радиожүйелері және арналардың жиілік бойынша бөлінуі (ИКМ-ЧРК). УФК түрі бойынша арналардың тығыздалуы. Цифрлық көпарналық жүйелерде синхрондау. Комбинациялық тығыздық туралы ұғым.


9 тақырып Ақпаратты тасымалдау жүйелердің бір түрі

Ақпаратты тасымалдаудың асинхрондық адрестік жүйелер (АААЖ). Шуылға ұқсас дабылдармен ақпаратты тасымалдау жүйелері (ШПС).


Қорытынды

Ақпаратты тасымалдау радиожүйелердің тәсіл мен әдістерін шолу. Қолданулы аймағы. Басымдылық пен кемшіліктер.


4.2 Тәжірибе сабақтары

«Ақпаратты тасымалдау радиожүйелері» пәні бойынша тәжірибе сабақтар методикалық нұсқаулар бойынша жүргізіледі. Сабақтарды орындауда электр тізбектерін модельдеу бағдарламасы және Electronics Workbench 4.12 және 5.12 электр құрылғылары т.б. бағдарламалар қолданылады.

Тәжірибелік тапсырмалар көлемі берілгендер мен шарттардың түрлілігіне сай арта түседі. Өздік жұмыс барысында үй тапсырмасы ретінде және тәжірибелік сабақтарда орындауға арналған тапсырмалардың тақырыптары тәжірибелік тапсырмалар студенттердің өздік жұмыстарында оқытушы басшылығымен орындалады.

4.2.1. Бірарналы және көпарналы телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты тасымалдаудың жылдамдығы.

4.2.2. Телекоммуникациялық арналар мен жүйелердің сапалық сипаттамалары.

4.2.3. Телекоммуникациялық радиоарналардың радиотехникалық сипаттамасы.

4.2.4. Гаустық шуылмен және дабылдардың көпсәулелі таралуымен радиоарна байланыстық бөгеуілге орнықтылығы.

4.2.5. Радиоарналарда дабылдардың синхрондалуы.

4.2.6. Хабарлау көздерінің кодталуы.

4.2.7. Байланыс арналарындағы хабарламалардың бөгеуілге орнықты кодталануы.

4.2.8. Радиожелістерінің энергетикалық потенциалы.  1. СӨЖ мазмұны5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
5.1 Кесте – Күндізгі оқу студенттері үшін СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп берудің түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу

Дәріс конспектісі

Сабақтарда қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабақтарда қатысу

15

3

Үй жұмыстарын орындау

Есептерді шешу

Есептерді тексеру

20

4

Аудиториялық сабақтарға кіргізілмеген материалды оқып-тану

ОӘҚ, ОҚ оқулықтары

Межелік бақылау

20

5

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ 2

15

Барлығы

905.2 СӨЖ үшін тапсырмалар тақырыптарының тізімі
5.2.1 Күндізгі оқу студенттері үшін тапсырмалар тақырыптарының тізімі (СӨЖ үшін)

Өздік жұмыс ретінде күндізгі оқу студенті орындалған жаттығулардың және оқытушының әр сабақта берген тапсырмасы бойынша нақты жаттығуларды орындап, үй тапсырмасын орындауы қажет.1 тақырып Кіріспе

Радиобасқару жүйесі.2 тақырып Радиодабыл

Дабылдар параметрі. Автокорреляцияның функциясы және тік бұрышты дабылдардың энергетикалық спектрі.3 тақырып Дискреттік дабылдардың ең тиімді қабылдау теориясының негізі

Оптималдық табылуларда келістірілген сүзгілу. Оптималдық табылуда сапалық көрсеткіштері.4 тақырып Дискреттік хабарламалардың тасымалдау мен қабылдау әдістері

Радиоимпульстердің когерентті бумасын табу. Радиоимпульстердің когерентсіз бумасын табу.5 тақырып Дискреттік хабарламалардың ақпаратты сипаттамасы

Байланыстың дискреттік арнасының өткізу қабілеті.6 тақырып Кодтау теориясының негіздері

Циклдік кодтар. Циклдік кодтың қалыптастыруы. Декодтық құрылғы.7 тақырып Үздіксіз хабарламалардың тасымалдау мен қабылдау әдістері

Импульстық модуляциясы бар радиобайланыс жүйелері.

Үздіксіз хабарламаның цифрлық әдісінің тасымалдауы. Импульсті-коды модуляциясы бар радиожүйелер.

8 тақырып Ақпатар тасымалдаудың көпарналы радиожүйелер

ИКМ радиожүйелері және арналардың жиілік бойынша бөлінуі (ИКМ-ЧРК). УФК түрі бойынша арналардың тығыздалуы. Цифрлық көпарналық жүйелерде синхрондау. Комбинациялық тығыздық туралы ұғым.9 тақырып Ақпаратты тасымалдау жүйелердің бір түрі

Ақпаратты тасымалдаудың асинхрондық адрестік жүйелер (АААЖ).
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
6 «Ақпаратты таратудың радиожүйелері» пәні бойынша 050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы үшін жұмыс оқу жоспарынан көшірме


п/п


Оқу формасы

Бақылау түрі

Студ. жұмыс көлемі, сағ

Курс пен семестр бойынша сағаттарды бөлу

(сағат)


Емт.

Сын.

КЖ

КЖұ

ЕГЖ

БЖ

жал.

ауд.

сөж

дәр.

тәж.

зер.

сөж

дәр.

тәж.

зер.

сөж

1

Күндізгі ЖОБ негізінде

7

-

-

-

-

-

135

45

90

7 семестр

8 семестр

30

15

-

90

-

-

-

-7 Оқу-әдістемелік қамсыздандыру
7.1 Негізгі әдебиет

1. Вишневский В.М. и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005.

2. Садомовский А.С. Радиосистемы передачи информации. Учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2001

3. Васин В.А. Радиосистемы передачи информации. – М.: Издательство: Горячая линия-Телеком, 2005.


7.2 Қосымша әдебиет

4. Важенин Н.А., Вейцель В. А., Волковский А.С. и др. Радиосистемы и сети передачи информации. Учебное пособие для вузов – М.: МАИ, 2002.

5. Горностаев Ю.М. и др. Перспективные спутниковые системы связи. – М.: Связь и бизнес, 2000

6. Рошан П., Лиэри Дж. Основы построения локальных сетей стандарта 802.11.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 20047. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. – М.: Эко-Трендз, 2001.

8. Конин В.В., Конина Л.А. Спутниковые системы навигации. – Киев. 2008.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет