Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне арналған «Менеджмент негіздері» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасыДата08.07.2016
өлшемі194.5 Kb.


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3-10


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы–экономикалық факультеті
Салалық экономика кафедрасы

«Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне арналған

«Менеджмент негіздері»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3-10БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

_____________Т.Я. Эрназаров

«____»______________20__ ж

Құрастырушы: доцент М.Б. Султанбеков. _____________

Салалық экономика кафедрасы
«Кәсіптік білім» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы

студенттеріне арналған «Менеджмент негіздері»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ С.Е. Сарсембекова 20__ ж. «____» _______


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 20_ ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы ________________ А. Б. Темиргалиева 20_ ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ ____________ 20__ж. «____» ________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
М.Б. Султанбеков– «Салалық экономика» кафедрасының доценті.

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Кафедраның телефоны 67-36-85, ішкі 1193, 523 аудиториясы.

2 Пән туралы мәліметтер

Пән 5 семестр бойы зерттеледі ұзақтығы 15 жұма. Пәннің жалпы сағаттар көлемі 45 сағат, соңын ішінде аудиторлық 22,5 сағат, студенттердің өзіндік жұмыстарына 22,5 сағат бөлінген. Аудиторлық уақыттын сабақтар түрлері бойынша үлестіруі іс-шаралық жоспарда келтірілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

5

1

15

7,50

7,50


30

15

Емтихан
 1. Пәннің мақсаты және тапсырмасы

«Менеджмент негіздері» курсының мақсаты болып болашақ мамандарға басқару ғылымы туралы ілімдер негіздерін, теориялар және методологиялар, әлеуметтік жүйедегі басқаруға деген жүйелік амалдар туралы жалпы білімдерді, басқарудың негізгі мәселелерін көрсету, маңызды тенденцияларды және олардың даму перспективаларын көрсету.

Пәннің міндеттері:


 • келесі бағыттар бойынша негізгі теориялық білімді меңгеру: ұйымдастыру теориясы, шешім қабылдау теориясы;

 • адамдар арасындағы ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге үйрету;

 • тәжірибеде ұйымды басқарудың негізгі принциптерін меңгеру және тиімді пайдалану;

 • ұйымды жоспарлау, ынталандыру және бақылау салаларында тәжірибемен алмасу және білім алу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек: менеджмент нарықтық жағдайларда қызмет ететін оптималды шаруашылық нәтижелерге жетуге бағытталған профессионалды қызметтің ерекше екенін; қазіргі кездегі менеджерге қойылатын негізгі талаптар; басқаруға деген ғылыми амалдар, менеджменттің негізгі және байланыс функциялар; басқарудың әдістері, стильдері; ұйымдастырулық өзгерістердің жүргізілуі мен оның индивидтің өзгеруімен байланысы, басқару шешімдердің қабылдау кезеңдері.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істеу білу керек: адам мен ұйымның арасындағы байланыстардың кешендік мінездемесін түсіндіруге; қалыптасатын жағдайларды есептегендегі ұйымдастыру жұмыстарын жобалау амалдарды таңдауды; сыртқы ортаның мақсаттарын анықтауға деген көпфакторлы ықпалын және ұйымның оның осы ортамен қарым қатынастағы стратегияларды көрсетуді; ұйымның ішкі айнымалалардың байланыстарын талдау, жағдайлық өзгешеліктерді ескерту, тиімді шешімдерді қабылдау және озатшылдықпен қызмет ету – келешекті жобалау.
 1. Пререквизиттер

«Менеджмент негіздері» пәннің оқыу келесі пәндерді оқыған қезде алған білімінде негізделген: «Еңбек қорғау» («Еңбек қорғауды басқару» бөлімі), «Өмір – тіршіліке ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету («Өмір – тіршіліктің қауыпсыздігінің құқық негіздері»), «Қоршаған ортаны қорғау» («Табиғи қорғау шараларының негізгі бағыттары және классификациясы» бөлімі), Экономикалық теорияның негіздері («Қоғамдың дамуында экономикалық теорияның ролі және орны», «Экономикалық жүйелер және ауыспалы экономиканың заңдылығы», «Нарықтық экономикадағы мемлекет» бөлімдері), «Саясаттану» («Ұйымның социологиясы және басқару» бөлімі).
 1. Постреквизиттер

- «Өнеркәсіп вентиляция» («Өндіріс кәсіпорындардың ауасы» бөлімі);

- «Стандартық және метрология» («Метрология», «Стандарттық» бөлімдері).

- «Өмір – тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» («Өмір – тіршіліктің қауыпсыздігің ұйымдастыру негіздері» бөлімі).
8 Пәннің тақырыптық жоспары


050731 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптар мен бөлімдер аты

Сағат көлемі

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1. Кіріспе. Маркетинг нарығы басқару жүйесі ретінде. Нарықты зерттеу

0,5
3

2. Маркетингтің стратегиясы, жоспарлау және бақылау

1
4

3. Кәсіпорындардың тауар және баға саясаты

1

1

4

4. Маркетингтік коммуникация. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі

1

2

4

5. Менеджменттің әдіснамалық негіздері

1

2

4

6. Басқаруды ұйымдастыру

1

2,5

4

7. Менеджменттегі шоғырландыру процестері. Топтық динамика

1
4

8. Билік және серіктестік

1
3

БАРЛЫҒЫ

7,5

7,5

309 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Менеджмент негіздері» жалпы кәсіптік пәндер қатарына кіреді, өйткені оның мазмұны кәсіпорынның рыноктағы жағдайын, бәсекелестік қаблетін және оны жоғарлату мүмкіндіктерін бағалауға мүмкіндік береді, еңбек және материялдық ресурстарды дұрыс қолдану, еңбек ұжымын басқаруды ғылыми негізінде қалыптастыруды қамтамасыз етеді.


10 Курс компоненттері
10.1 Дәріс сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Маркетинг нарығы басқару жүйесі ретінде. Нарықты зерттеу

Маркетингтің мәні. Маркетингтің қазіргі ұғымдары. Маркетинг түрлері. Маркетинг функциялары. Маркетингтің қоршаған ортасы. Маркетинг кешені. Қажеттілікті, тауар мен нарықты маркетингтік зерттеудің мазмұны. Тұтынушыларды зерттеу. Нарықтың мақсаты және оларды сегменттеу.


Тақырып 2 Маркетингтің стратегиясы, жоспарлау және бақылау

Маркетингті стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен мағынасы. Маркетинг стратегиясы ұғымы. Стратегия түрлері. «Бостон консалтинг топтары» (БКТ) матрицасының мәні, Портердің стратегиялық модельдері.

Маркетинг жоспарларының түрлері. Жоспарлау мен маркетингтік бақылаудың өзара байланысы.
Тақырып 3 Кәсіпорындардың тауар және баға саясаты

Тауар ұғымы. Тауардың өмірлік циклі. Тауарлық зерттеу. Тауарларды жіктеу. Тауарды орау және маркалау. Кәсіпорынның тауар саясаты. Өнімнің бәсекелестігі. Бағалардың мәні және түрлері. Кәсіпорынның баға саясаты. Маркетингте бағаның құрылуы.


Тақырып 4 Маркетингтік коммуникация. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі

Маркетингтік коммуникацияның мазмұны. Өнімді өткізудің негізгі түрлері: жарнама, паблисити, дербес сату және өткізуді ынталандыру. Өткізу және тауар қозғалысы. Фирмалардың бәсекелес позициялары және артықшылықтары. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі.


Тақырып 5 Менеджменттің әдіснамалық негіздері

Менеджмент: мәні, даму кезеңдері. Басқару амалдары және мектептер. Менеджменттің мақсаттары мен міндеттері. Менеджер және оның функциялары. Басқару принциптері мен әдістері.


Тақырып 6 Басқаруды ұйымдастыру

Менеджмент функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және бақылау. Жоспарлау менеджмент функциясы ретінде. Фирма ішіндегі жоспарлаудың мазмұны және міндеттері. Жоспарлар түрлері. Стратегиялық жоспарлау.

Ұйымдастыру функциясы. ұйымдастырылған құрылымдарды жіктеу. Қазіргі кезеңде фирмаларды басқарудың ұйымдастырушы құрылымдары.

Менеджменттегі уәждеу теориясы. Уәждеге қазіргі амалдар.

Менеджменттегі бақылау функциясы. Басқарушылық бақылау: іске асыру нысандары мен құралдары.

Тақырып 7 Менеджменттегі шоғырландыру процестері. Топтық динамика

Менеджмент технологиясы: мәні, оның құраушылары. Басқарушылық шешімдерді қабылдау механизмі. Шешімдерді қабылдаудағы топтық өзара әрекеттесу.

Коммуникациялар: мәні, түрлері, менеджменттегі маңызы. Коммуникациялық процестегі тосқауылдар және оларды жеңу. Әлеуметтік-психологиялық басқару аспектілері.

Басқарудың әлеуметтік жүйесі жєне топтық динамика. Персоналды басқару принциптері. Шет ел компанияларында өндірісті ұйымдастыру мен басқаруға топтық көзқарас.


Тақырып 8 Билік және серіктестік

Қазіргі басқару әдістері. Басқару теориясы. Басқару әдістері, стильдері. Даулар: мәні, түрлері. Даулы жағдайларды басқару. Қазіргі басқару сипаттамасы.10.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
Тақырып 1 Маркетинг нарығы басқару жүйесі ретінде. Нарықты зерттеу

Маркетингтің мәні. Маркетингтің қазіргі ұғымдары. Маркетинг түрлері. Маркетинг функциялары. Маркетингтің қоршаған ортасы. Маркетинг кешені. Қажеттілікті, тауар мен нарықты маркетингтік зерттеудің мазмұны. Тұтынушыларды зерттеу. Нарықтың мақсаты және оларды сегменттеу.


Тақырып 2 Маркетингтің стратегиясы, жоспарлау және бақылау

Маркетингті стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен мағынасы. Маркетинг стратегиясы ұғымы. Стратегия түрлері. «Бостон консалтинг топтары» (БКТ) матрицасының мәні, Портердің стратегиялық модельдері.

Маркетинг жоспарларының түрлері. Жоспарлау мен маркетингтік бақылаудың өзара байланысы.
Тақырып 3 Кәсіпорындардың тауар және баға саясаты

Тауар ұғымы. Тауардың өмірлік циклі. Тауарлық зерттеу. Тауарларды жіктеу. Тауарды орау және маркалау. Кәсіпорынның тауар саясаты. Өнімнің бәсекелестігі. Бағалардың мәні және түрлері. Кәсіпорынның баға саясаты. Маркетингте бағаның құрылуы.


Тақырып 4 Маркетингтік коммуникация. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі

Маркетингтік коммуникацияның мазмұны. Өнімді өткізудің негізгі түрлері: жарнама, паблисити, дербес сату және өткізуді ынталандыру. Өткізу және тауар қозғалысы. Фирмалардың бәсекелес позициялары және артықшылықтары. Кәсіпорынның халықаралық маркетингі.


Тақырып 5 Менеджменттің әдіснамалық негіздері

Менеджмент: мәні, даму кезеңдері. Басқару амалдары және мектептер. Менеджменттің мақсаттары мен міндеттері. Менеджер және оның функциялары. Басқару принциптері мен әдістері.


Тақырып 6 Басқаруды ұйымдастыру

Менеджмент функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және бақылау. Жоспарлау менеджмент функциясы ретінде. Фирма ішіндегі жоспарлаудың мазмұны және міндеттері. Жоспарлар түрлері. Стратегиялық жоспарлау.

Ұйымдастыру функциясы. ұйымдастырылған құрылымдарды жіктеу. Қазіргі кезеңде фирмаларды басқарудың ұйымдастырушы құрылымдары.

Менеджменттегі уәждеу теориясы. Уәждеге қазіргі амалдар.

Менеджменттегі бақылау функциясы. Басқарушылық бақылау: іске асыру нысандары мен құралдары.

Тақырып 7 Менеджменттегі шоғырландыру процестері. Топтық динамика

Менеджмент технологиясы: мәні, оның құраушылары. Басқарушылық шешімдерді қабылдау механизмі. Шешімдерді қабылдаудағы топтық өзара әрекеттесу.

Коммуникациялар: мәні, түрлері, менеджменттегі маңызы. Коммуникациялық процестегі тосқауылдар және оларды жеңу. Әлеуметтік-психологиялық басқару аспектілері.

Басқарудың әлеуметтік жүйесі жєне топтық динамика. Персоналды басқару принциптері. Шет ел компанияларында өндірісті ұйымдастыру мен басқаруға топтық көзқарас.


Тақырып 8 Билік және серіктестік

Қазіргі басқару әдістері. Басқару теориясы. Басқару әдістері, стильдері. Даулар: мәні, түрлері. Даулы жағдайларды басқару. Қазіргі басқару сипаттамасы.10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысыны кіреді: • дәріс сабақтарға дайындалу;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

 • курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеру;

 • межелгі бақылауға дайындалу.


«Менеджмент негіздері» мамандығы күндізгі оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұны
р/р

СӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқу дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

12

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Ауысша сұрақ

10

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру,

8

Барлығы:

30

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Менеджмент негіздері» пәні бойынша «Кәсіптік білім» мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі1 рейтинг (3 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

9

13

13

13

13

13

13

13

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

48

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

6

6

6

6

6

6

6

6

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О28

Бақылау нысаны

Қ

ӨОҮТ 1

ӨОҮТ 2

ӨОҮТ 2

ӨОҮТ 3

ӨОҮТ 4

ӨОҮТ 5

ҮТ

Макс.балл

0

4

4

4

4

4

4

4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныЖ1


Ж


Бақылау нысаныК


К
Макс.балл

2 рейтинг (3 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

13

13

13

13

13

14

13
100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 9

ДҮТ 10

ДҮТ 11

ДҮТ 12,13

ДҮТ 14

ДҮТ 15,16

ДҮТ 17
24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

3

3

3

3

3

3

3
Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 9

ПҮТ 10

ПҮТ 11

ПҮТ 12,13

ПҮТ 14

ПҮТ 15,16

ПҮТ 17
40

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5
Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О36

Бақылау нысаны

ӨОҮТ 6

ӨОҮТ 6

ҮТ

ӨОҮТ 7

ӨОҮТ 7

ӨОҮТ 8

ҮТ
Макс.балл

5

5

5

5

5

6

5
Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныЖ1


Ж


Бақылау нысаныК


К
Макс.балл

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау;

10 Курстың саясаты
Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дәл осылай қалай мынау жұмыстардың уақытына сіздердің курстастарыңыздың нормалы жұмысына кедергі жасайды. Телефондар өшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:


 • дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дєлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

 • тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға орындалған тәжірибелік сабақтын конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.

 • сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші жєне он бесінші апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралық бақылауда болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда аралық бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке күбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі
(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3
Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады

ЖР = (Р1 + Р2)/2

Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң және оған сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.

Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4

где Қ – қорытынды баға,

ЖР – Жіберу рейтингі,

ЕҚ – емтихан қорытындысы,

ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)


Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ
Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.
ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4
ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арќылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл. Емтихан тестері 50 сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады.11 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

   1. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Уч. пособие. М.: Гном-Пресс,1999.

   2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2000.

   3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. Пособие. М.: Остожье, 1999.

   4. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать – М.: АСТ, 2000.

   5. Мамыров Н.К. Менеджмент и рынки: Казахстанская модель. – Алматы: Қазақстан Энциклопедиясы, 1998.

   6. Мескон М.К., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента М. – Дело, 1994.

   7. Основы маркетинга: учеб. пособие. пер. с англ. / Ф.Котлер, Г.Армстронг, Д.Сондерс, В.Вонг. – СПб: Вильямс, 2000.


Қосымша

   1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: ФинПресс, 2000.

   2. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000.

   3. Маркетинг: учеб. для вузов/ Под ред. Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд., переизд. и доп. М.: Юнити-Дана, 2000.

   4. Менеджмент и маркетинг. Учеб. пособие: – Караганда: КарГУ, 1999.

   5. Общий менеджмент: Учеб. пособие/ А.К.Казанцева, В.С.Кабаков и др. – М.: Инфра-М, 1999.

   6. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Под ред. А.А.Радугина, М.: Центр, 1996.

   7. Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для вузов. – М.: ИМПЭ, 1999.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет