Кітапханаға түскен Қарму баспасынан шығарылған кітаптар тізіміжүктеу 30.73 Kb.
Дата15.07.2016
өлшемі30.73 Kb.
Кітапханаға түскен

ҚарМУ баспасынан шығарылған кітаптар тізімі

2015 жыл
Бөкетов Е. Атан қомында тұган адам: ғылым, өнер туралы ойлар / Евней Бөкетов.- 2-ші басылым. – Қарағанды: КарМУ баспасы, 2015. – 172 б. –

( Е.А. Бөкетовтың 90 жылдығына арналады)


Жинақтағы «Атан қомында тұган адам» деген мақалада қазақтың белгілі ғалым-

дары – Қ. Сәтбаев, М. Әуэзов, И. Қарақұлов, Ә. Бектұровтардың творчестволық ізденіс-

тері, талғам-таным, тапқан жаңалықтары эсселік мәнерде сөз болады. Автор әдебиет

мәселелеріне де, әсіресе ақындық өнер, ақындық дарын ерекшеліктеріне де білгірлікпен

көз жіберіп, түсінік терендігімен көрінеді.

Букетов Е. Шесть писем другу / Евней Букетов.- Изд. 2-е. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. – 344 с.: ил. – ( Посвящается 90-летию Е.А. Букетова)
Эта книга, написанная в форме писем другу, наиболее полно и ярко отражает личность академика Евнея Букетова, легко и естественно рассказывает о лучших традициях советского народа, о славных людях, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, о самом дорогом и священном – дружбе между людьми.Букетов Е. Грани творчества / Евней Букетов.- Изд. 2-е. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. – 125 с. – ( Посвящается 90-летию Е.А. Букетова)
В книгу ученого, писателя, переводчика Е.А. Букетова вошли очерки-размышления о нашем времени и о творческих личностях, ставших олицетворением духовных сил народа, о людях чьи биографии отразили те перемены, которые произошли в жизни казахского народа после Октябрьской революции. Автор показал его духовный взлет, подъем науки и культуры. Он обращается к молодым современникам, зовет их к высоким нравственным идеалам, учит быть культурными и целеустремленными.
Евней Арыстанұлы Бөкетовтің әлемі = Мир Евнея Арстановича Букетова / бас. ред. Е.Қ. Көбеев. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. — 506 бет.

Басылымда академик Е.А.Бөкетовтің жазушы, Орталык Қазақстан білімі мен ғылымын ұйымдастырушысы және ғалым ретіндегі сан қырлы әлемін паш ететін ғылыми және шығармашылык мұрасын зерттеу мәселелері мазмұндалған.

В книге изложены вопросы изучения научного и творческого наследия академика Е.А.Букетова, раскрывагощие многогранный мир ученого, писателя и организатора науки и образования Центрального Казахстана.


Евней Арыстанұлы Бөкетов = Евней Арстанович Букетов: биобиблиогр. көрсеткіш / Акад. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті; бас ред. Е.Қ. Көбеев; жауапты ред. Р.М. Жұмашев; құраст.: Д.Р. Альмагамбетова, А.Қ. Әбдірейімова,Л.А. Ершова. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. – 112 б.
Ұсынылып отырған көрсеткіш 1992 және 2005 жылдары басылып шыққан Е.А. Бөкетовке арналған биобиблиографиялық көрсеткіштің жалғасы болып табылады. Биобиблиографиялық көрсеткіште Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасы қорында бар, алдыңғы көрсеткішке кірмеген ғалымның еңбектерінің тізімі және өмірі мен қызметін бейнелейтін материалдар бар. Жарияланымдарды іріктеу 2015 жылдың 31 қаңтарында аяқталды.

Предлагаемый указатель является продолжением биобиблиографических указателей, посвященных Е.А. Букетову и изданных в 1992 и 2005 годах. Биобиблиография включает список трудов ученого, не вошедших в предыдущие указатели, материалы, характеризующие его жизнь и деятельность, имеющиеся в фонде научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. Отбор публикаций закончен 31 января 2015 года.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет