Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасыДата08.07.2016
өлшемі165 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

ДӘРІСТЕРДІҢ ҚЫСҚАША КОНСПЕКТІСІМамандығы: 051103 – «Фармация»

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы

Дәрістердің қысқаша конспектісі.

Курс: 2

Пән: Коммуникативтік дағдылар КN 2218

Құрастырушы: аға оқыт. Марданова Ш.С.

аға оқыт. Қожамжарова К.Ө.Алматы – 2011 ж

Коммуникативті дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология кафедрасы мәжілісінде талқыланып, бекітілді.

«____»________2011 ж. №_____ хаттама

1 дәріс.Тақырыбы: Фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру.

Мақсаты: фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігі туралы, фармация саласында тиімді қарым – қатынасты қалыптастыратын факторлар туралы ұғым қалыптастыру.

Жоспар:

 1. Коммуникативтік біліктілік мәні мен қызметі .

 2. Коммуникативтік біліктіліктің құрылымы.

 3. Фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігінің мазмұндық элементтерінің ерекшеліктері .

 4. Фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігін қалыптастырудың жолдары мен әдістері.

Дәрістің тезисі:

 1. Коммуникативтік біліктілік адамның өзін және қарым – қатынас бойынша серігін дұрыс бағалаудан көрінетін күрделі әлеуметтік – психикалық құрылым ретінде. Коммуникативтік біліктіліктің қызметі. Коммуникативтік біліктілікті дамытуға қажет тұлғалық қасиеттер. Коммуникативтік біліктіліктің құрылымының негізгі компонентері. Фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігінің мазмұндық элементтерінің ерекшеліктері . Коммуникативтік біліктілікті дамыту көздері.

Көрнекі құралдар:

Мультимедиялық жабдықтау.Ұсынылатын әдебиетттер:

Негізгі:

1. Арыстанов Ж.М. Фармацияның ұйымдастырылуы. Шымкент. 2003.

2. Арыстанов Ж.М. Фармация саласындағы менеджмент негіздері. Шымкент. 1999.

3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

4. Сәбет Бап – Баба Жалпы психология. Алматы, 2001

5. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы, 1996Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология Алматы Университет базасы., 1992

2. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994

Орыс тілінде:

1. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Уч. Пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001

2. Немов Р.С. Психология. М. ВЛАДОС, 2000 - 2001

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

4. Рогов И.Е. Общая психология (курс лекций). М.: ВЛАДОС, 2001

5. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д\вузов6 2007

6. СтоляренкоЛ.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов – на –Дону, 2003

7. Клиническая психология Под. ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001

2. Вачков И.В. Основы психологии групового тренинга, М: Изд –во «Ось - 89», 1999

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. Пос., 2004

4. Сидоров П.И. Клиническая психология. Москва, Академ а, 2005

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию М., «ФеРо»


Ағылшын тілінде:

1. Michael J., Goldshtein, Bruse L., Baker, and K. Jamison Abnormal Psychology: experience, origins, and intervtntion.1986

2. Robert S. Feldman. Understanding Psychology. 1990, 1987 by McGraw – Hill Inc.
Бақылау сұрақтары:


 1. Коммуникативтік біліктілік ұғымына анықтама бер.

 2. Тиімді қарым – қатынастың қандай факторлары бар?

 3. Коммуникативтік біліктіліктің қызметі.

 4. Коммуникативтік біліктіліктің құрылымы.

 5. Фармацевт маманның коммуникативтік біліктілігінің мазмұндық элементтерінің ерекшеліктері .

6. Коммуникативтік біліктілікті қалыптастыру үшін қандай әдістер қолданылады?

2 дәріс.Тақырыбы: Коммуникативтік толеранттылық, кәсіби имидж және кәсіби бейімделу.

Мақсаты: Фармация саласындағы маманның кәсіби іс - әрекетінің психологиялық аспектілерін білу.

Жоспар:

 1. Кәсіби бейімделудің психологиялық мәні.

 2. Фармацевт маманның кәсіби маңызды қасиеттері.

 3. Кәсіби имидж және коммуникативтік толеранттылық.

 4. Кәсіби даму. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетін зерттеудің психологиялық әдістері.


Дәрістің тезисі:

Кәсіби бейімделудің психологиялық мәні. Фармацевт маманның кәсіби бейімделуінің ерекшеліктері. Стрестік жағдайларға бейімделу. Әлеуметтену бейімделу факторы ретінде. Фармацевт маманның кәсіби маңызды қасиеттері. Фармацевт маманның кәсіби дамуы: мәні, негізгі бағыттары. Кәсіби имидж және коммуникативтік толеранттылық. Маманның қызметіне сай екендігін бағалау. Фармация саласына маманның кәсіби жарамдылығы туралы ұғым. Маманның психологиялық профиліКөрнекі құралдар:

Мультимедиялық жабдықтау.Ұсынылатын әдебиетттер:

Негізгі:

1. Арыстанов Ж.М. Фармацияның ұйымдастырылуы. Шымкент. 2003.

2. Арыстанов Ж.М. Фармация саласындағы менеджмент негіздері. Шымкент. 1999.

3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

4. Сәбет Бап – Баба Жалпы психология. Алматы, 2001

5. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы, 1996Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология Алматы Университет базасы., 1992

2. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994

Орыс тілінде:

1. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Уч. Пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001

2. Немов Р.С. Психология. М. ВЛАДОС, 2000 - 2001

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

4. Рогов И.Е. Общая психология (курс лекций). М.: ВЛАДОС, 2001

5. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д\вузов6 2007

6. СтоляренкоЛ.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов – на –Дону, 2003

7. Клиническая психология Под. ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001

2. Вачков И.В. Основы психологии групового тренинга, М: Изд –во «Ось - 89», 1999

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. Пос., 2004

4. Сидоров П.И. Клиническая психология. Москва, Академ а, 2005

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию М., «ФеРо»


Ағылшын тілінде:

1. Michael J., Goldshtein, Bruse L., Baker, and K. Jamison Abnormal Psychology: experience, origins, and intervtntion.1986

2. Robert S. Feldman. Understanding Psychology. 1990, 1987 by McGraw – Hill Inc.
Бақылау сұрақтары:

1. Кәсіби бейімделудің психологиялық мәні неде?

2. Фармацевт маманның кәсіби бейімделуінің ерекшеліктері қандай?

3. Фармацевт маманның тиімді іс-әрекет жасауы үшін қандай қасиеттер қажет?

4. Кәсіби имидж және коммуникативтік толеранттылық ұғымдарының мәнін аш.

5. Фармацевт маманның кәсіби жпрамдылығын бағалаудың қандай әдістері бар?

6. Маманның психологиялық профилінің анықтамасын бер.

3 дәріс.Тақырыбы: Қақтығыстардың пайда болу себептері, оларды шешу жолдары.

Мақсаты: Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіне жағымсыз әсер ететін факторларды білу.

Жоспар:

1. Созылмалы шаршау синдромы: құбылысқа психологиялық әдебиетте берілетін анықтамалар .

2. Шаршататын факторлар. Шаршаудың фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіне тигізетін әсері.

3. Кәсіби қақтығыстар фармацевт маманның созылмалы шаршауының салдары ретінде.Дәрістің тезисі:

Созылмалы шаршау синдромы: құбылысқа психологиялық әдебиетте берілетін анықтамалар. Пайда болу себептері. Шаршататын факторлар. Шаршаудың фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіне тигізетін әсері. Созылмалы шаршау синдромын диагностикалау варианттары. Фармацевт маманның іс - әрекетіндегі қақтығыстар. Қақтығыстар кезінде өзін - өзі ұстау стратегиясы. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетінің ерекшеліктерін ескере отырып қақтығыстарды шешу жолдары.Көрнекі құралдар:

Мультимедиялық жабдықтау.Ұсынылатын әдебиетттер:

Негізгі:

1. Арыстанов Ж.М. Фармацияның ұйымдастырылуы. Шымкент. 2003.

2. Арыстанов Ж.М. Фармация саласындағы менеджмент негіздері. Шымкент. 1999.

3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

4. Сәбет Бап – Баба Жалпы психология. Алматы, 2001

5. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы, 1996Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология Алматы Университет базасы., 1992

2. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994

Орыс тілінде:

1. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Уч. Пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001

2. Немов Р.С. Психология. М. ВЛАДОС, 2000 - 2001

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

4. Рогов И.Е. Общая психология (курс лекций). М.: ВЛАДОС, 2001

5. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д\вузов6 2007

6. СтоляренкоЛ.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов – на –Дону, 2003

7. Клиническая психология Под. ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001

2. Вачков И.В. Основы психологии групового тренинга, М: Изд –во «Ось - 89», 1999

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. Пос., 2004

4. Сидоров П.И. Клиническая психология. Москва, Академ а, 2005

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию М., «ФеРо»


Ағылшын тілінде:

1. Michael J., Goldshtein, Bruse L., Baker, and K. Jamison Abnormal Psychology: experience, origins, and intervtntion.1986

2. Robert S. Feldman. Understanding Psychology. 1990, 1987 by McGraw – Hill Inc.

Бақылау сұрақтары:

1. Созылмалы шаршау синдромына сипаттама бер.

2. Созылмалы шаршауды қандай себептер туғызады?

3. Фармацевт маманды шаршататын факторлар.

4. Созылмалы шаршау синдромын диагностикалайтын қандай әдістерді білесіз?

5. Қақтығыс ұғымына анықтама бер.

6. Қақтығыстардың қандай түрлерін білесің?

7. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетінде қай кезде қақтығыстар тууы мүмкін?

8. Қақтығыстарды шешудің қандай жолдарын білесің?

4 дәріс.Тақырыбы: Пациенттің жеке – дара ерекшелігіне сай онымен қарым – қатынасқа түсу жолдары.

Мақсаты: Пациенттің жеке – дара ерекшелігіне сай онымен қарым – қатынасқа түсу жолдарын білу.

Жоспар:

1. Фармацевт пен пациенттің қарым – қатынасының әлеуметтік - психологиялық ерекшеліктері.

2. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіндегі қарым – қатынастың типтері.

3. Қарым – қатынасқа қиын түсетін пациенттермен жұмыс.

4. Әр жастағы пациенттермен қарым – қатынас.
Дәрістің тезисі:

Фармацевт пен пациенттің қарым – қатынасының әлеуметтік - психологиялық ерекшеліктері. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіндегі қарым – қатынастың типтері. Қарым – қатынасқа қиын түсетін пациенттермен жұмыс. Қарым – қатынастағы тұлғалық, құралдық және ниеттік қиыншылықтар.Психикалық ауытқулары бар пациенттермен қарым – қатынасқа түсу. Әр жастағы пациенттермен қарым – қатынас.Көрнекі құралдар:

Мультимедиялық жабдықтау.Ұсынылатын әдебиетттер:

Негізгі:

1. Арыстанов Ж.М. Фармацияның ұйымдастырылуы. Шымкент. 2003.

2. Арыстанов Ж.М. Фармация саласындағы менеджмент негіздері. Шымкент. 1999.

3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

4. Сәбет Бап – Баба Жалпы психология. Алматы, 2001

5. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы, 1996Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология Алматы Университет базасы., 1992

2. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994

Орыс тілінде:

1. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Уч. Пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001

2. Немов Р.С. Психология. М. ВЛАДОС, 2000 - 2001

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

4. Рогов И.Е. Общая психология (курс лекций). М.: ВЛАДОС, 2001

5. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д\вузов6 2007

6. СтоляренкоЛ.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов – на –Дону, 2003

7. Клиническая психология Под. ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001

2. Вачков И.В. Основы психологии групового тренинга, М: Изд –во «Ось - 89», 1999

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. Пос., 2004

4. Сидоров П.И. Клиническая психология. Москва, Академ а, 2005

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию М., «ФеРо»


Ағылшын тілінде:

1. Michael J., Goldshtein, Bruse L., Baker, and K. Jamison Abnormal Psychology: experience, origins, and intervtntion.1986

2. Robert S. Feldman. Understanding Psychology. 1990, 1987 by McGraw – Hill Inc.

Бақылау сұрақтары:


 1. Фармацевт пен пациенттің қарым – қатынасының әлеуметтік - психологиялық ерекшеліктерін сипаттап бер.

 2. Фармацевт маманның кәсіби іс - әрекетіндегі қарым – қатынастың қандай типтері бар.

 3. Қарым – қатынасқа қиын түсетін пациенттермен жұмыс ерекшеліктерін ата.

 4. Психикалық ауытқулары бар пациенттермен қарым – қатынасқа қалай түсеміз?

 5. Қарт адамдармен қарым – қатынасқа түсу ерекшелігі қандай?

5 дәріс.Тақырыбы: Фармацевт – маманның қоғамдығы рөлі мен жауапкершілігі.

Мақсаты: Фармацевт – маманның қоғамдығы рөлі мен жауапкершілігін ашып көрсету.

Жоспар:

1. Жауапкершілік адамгершіліктің категориясы ретінде.

2. Психологиядағы жауапкершіліктің мәні.

3. Дж Роттердің локус бақылау концепциясы.

4. Фармацевт – маманның қоғамдығы рөлі мен жауапкершілігінің мәні.

Дәрістің тезисі:

Жауапкершілік адамгершіліктің категориясы ретінде. Мінез – құлқын адамгершілік негізінде реттеу. Дж Роттердің локус бақылау концепциясы. Локус бақылаудың екі түрі: интерналдық және экстерналдық.Жағымды және жағымсыз жауапкершілік (Ф. Перлз бойынша). Жауапкершілік субъектінің өзінің ішкі түрткісі ретінде. Әлеуметтік жауапкершілік. Әлеуметтік жауапкершіліктің белгілері. Өзі үшін жауапкершілік және басқа үшін жауапкершілік: фармацевт – маманның қарым – қатынастық және әлеуметтік психологиялық қатынасының шарты ретінде.Көрнекі құралдар:

Мультимедиялық жабдықтау: «Қарым - қатынас».Ұсынылатын әдебиетттер:

Негізгі:

1. Арыстанов Ж.М. Фармацияның ұйымдастырылуы. Шымкент. 2003.

2. Арыстанов Ж.М. Фармация саласындағы менеджмент негіздері. Шымкент. 1999.

3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. Алматы, 2002

4. Сәбет Бап – Баба Жалпы психология. Алматы, 2001

5. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы, 1996Қосымша:

1. Елікбаев Н. Психология Алматы Университет базасы., 1992

2. Илешева Р. Медициналық психология. Алматы, 1994

Орыс тілінде:

1. Куницына В.Н., Козаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Уч. Пособие для вузов, «Питер», СПб, 2001

2. Немов Р.С. Психология. М. ВЛАДОС, 2000 - 2001

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, «Питер», Спб, 2007.

4. Рогов И.Е. Общая психология (курс лекций). М.: ВЛАДОС, 2001

5. Столяренко Л.Д. Психология. Уч. д\вузов6 2007

6. СтоляренкоЛ.Д. Основы психологии. Феникс, Ростов – на –Дону, 2003

7. Клиническая психология Под. ред. Б.Д. Карвасарского. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001

2. Вачков И.В. Основы психологии групового тренинга, М: Изд –во «Ось - 89», 1999

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. Уч. Пос., 2004

4. Сидоров П.И. Клиническая психология. Москва, Академ а, 2005

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию М., «ФеРо»Ағылшын тілінде:

1. Michael J., Goldshtein, Bruse L., Baker, and K. Jamison Abnormal Psychology: experience, origins, and intervtntion.19862. Robert S. Feldman. Understanding Psychology. 1990, 1987 by McGraw – Hill Inc.

Бақылау сұрақтары:

 1. Жауапкершілік дегеніміз не?

 2. Жауапкершілігі бар және жауапкершілігі жоқ адамды сипаттаңыз.Екеуінің айырмашылығын ата.

 3. Дж Роттердің локус бақылау концепциясын сипатта.

 4. Жауапкершілік мәселесімен қандай ғалымдар шұғылданды?

 5. Әлеуметтік жауапкершілік ұғымына сипаттама бер. Әлеуметтік жауапкершіліктің белгілері.

 6. Фармацевт – маманның кәсіби жауапкершіліктің алатын орны мен ролі.
беттің беті
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет