Конференция жұмысының бағыттары: «Қазақстан-2050» түгел қамтитын экономикалық прагматизмДата01.07.2016
өлшемі78.07 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 2013 жылдың 24 сәуірінде Халел Досмұхамедовтің туғанына 130 жыл толуына арналған дәстүрлі «Досмұхамедов оқулары-2013» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізетіндігін хабарлайды.


Конференция жұмысының бағыттары:

1. «Қазақстан-2050» - түгел қамтитын экономикалық прагматизм

  1. Макроэкономикалық саясаттағы модернизация;

1.2 Жаңа кадр саясаты және инфрақұрылымның дамуы;

1.3 Ауыл шаруашылығын жаңғырту;

1.4 Табиғат және су ресурстарын басқарудағы саясат;


  1. Қуатты бизнес - қуатты мемлекет.

2. Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидалары

2.1 Ең төменгі әлеуметтік стандарт кепілдігі;

2.2 Денсаулық сақтау ісіндегі басымдықтар;

2.3 Ұлт денсаулығы - табысты болашағымыздың кепілі;

2.4 Ден шынықтыру мен спортты дамыту;

2.5 Х.Досмұхамедовтың медицина саласындағы мұрасы.3. Заманауи білім жүйесі. Білім саласындағы басымдықтар

3.1 Оқыту әдістемелерін жаңғырту;

3.2 Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа сааясаты;

3.3 Ғылым мен бизнестің кооперациясы;

3.4 Ғылым және өндіріс;


  1. Х.Досмұхамедов – ағартушы-ғалым.

4. Мемлекеттік басқарудың жаңа түрі

4.1 Басқаруды орталықсыздандыру және жетілдіру;

4.2 Бизнес-қауымдастықпен өзара іс-қимылдың жаңа жүйесі;

4.3 Х.Досмұхамедов – мемлекет қайраткері.5. Ұлттық және аймақтық қауіпсіздікті нығайтудағы сыртқы саясат міндеттері

5.1 Сыртқы саясатты жаңғыртудың басымдықтары;

5.2 Аймақтық қауіпсіздікті нығайту;

5.3 Экономикалық және сауда дипломатиясын дамыту;6. Қазақстандық патриотизм – көпұлтты қоғамның негізі

6.1 Қазақстан Республикасы азаматтарының толеранттылығы мемлекет дамуының кепілі ретінде;

6.2 Қазақстандағы тілдердің үш тұғырлылығы;

6.3 ХХI ғасырдағы Қазақстандағы дін;

6.4 Х.Досмұхамедов өмірі мен қызметі – патриотизм үлгісі.
Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына 2013 жылдың 20 наурызына дейін төмендегідей материалдарды ұсыну қажет:

1. Конференцияға қатысу туралы өтініш парағы (өтініш парағының үлгісі тіркелген).

2. Мақала мәтіні (электронды түрде).

3. Ұйымдастырушылық жарнасы төленгендігі туралы (2500 теңге) түбіртектің сканерленген көшірмесі, жарнаны міндетті түрде «Досмұхамедов оқулары жинағы үшін» белгісімен төлеу қажет.

ӨТІНІШ ПАРАҒЫНЫҢ ҮЛГІСІ:


Аты-жөні
Оқу немесе жұмыс орны, лауазымы
Ғылыми дәрежесі мен атағы
Секция аты
Баяндама тақырыбы
Баяндама ұсыну түрі: тікелей, сырттай, стендтік (қажеттісінің астын сызу)
Адрес, телефондары жұмыс, үй, ұялы, электрондық пошта адресі (E-mail)
Қонақ үй қажеттігі ИӘ/ЖОҚ

МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР ҚОЙЫЛАДЫ:


 • Мақала мәтінінің көлемі 6 беттен аспай, Word мәтіндік редакторда терілуі керек

 • Суреттер *jpg немесе gif форматта кескінделуі қажет.

 • Бет параметрлері: сол жағы – 3 см., оң жағы – 1,5 см., жоғары және төменнен 2 см.

 • Шрифт: Times New Roman (кегль 12).

 • Жолдардың арасы 1 интервал

 • Азат жолдың басталуы 1,25 см

 • Сол жақ жоғары бұрышында ӘОЖ (УДК) көрсетілуі керек.

 • Келесі жолдың ортасынан мақала тақырыбы бас әріптермен (жартылай қоюланған шрифт) автор(лар)дың тегі мен аты, жөні басылады.

 • Одан төмен мекеме аты, қала, E-mail;

 • Бір мақалада 4 автордан аспау тиіс;

 • Мақалада парақтарына нөмірленбейді;

 • Интервал тастап, азат жолдан мақала мәтіні басылады.

 • Мақала соңыңда сілтеме ретіне қарай әдебиеттер тізімі теріледі.

 • Формулалар MS Eguation 3.0 басылады.

 • Ұйымдастырушылық жарнасы – 2500 теңге,

Материалдарды электрондық поштамен қосымша тіркеме файлдар түрінде жіберуге болады файл атауы - «автордың аты-жөні, Досмухамедов окулары-2013».

Іс-сапар, жол, баспана, тамақтану шығындары жолдаған тарап есебінен төленеді.

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің реквизиттері

БИН: 990240001891, РНН: 151000021336, БИК: KCJBKZKX ,

р/счет: KZ 388560000000460835, Кбе-16, АФ ФО (Банк Центр Кредит» г.АтырауМекен жайымыз: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Студенттер даңғылы 212, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Тел: 8(7122) 27-63-27; 27-63-04, ішкі 119 E-mail: khalel-2013@mail.ru
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова информирует о проведении 24 апреля 2013 года республиканской научно-практической конференции «Досмухамедовские чтения - 2013», посвященной 130-летию со дня рождения Халела Досмухамедова.

На конференции планируется работа по следующих секций:

1. «Казахстан-2050» - всеобъемлющий экономический прагматизм

1.1 Модернизация макроэкономической политики;

1.2 Новая кадровая политика и развитие инфраструктуры;

1.3 Модернизация сельского хозяйства;

1.4 Политика в отношении природных и водных ресурсов;


  1. Сильный бизнес- сильное государство.

2. Новые принципы социальной политики

2.1 Минимальный социальный стандарт;

2.2 Ключевые приоритеты в области здравохранения;

2.3 Здоровье нации-основа нашего успешного будущего;

2.4 Развитие физкультуры и спорта;

2.5 Наследие Х.Досмухамедова в области медицины.3. Современная система образования. Приоритеты в сфере образования

3.1 Модернизация методик образования;

3.2 Новая политика развития инновационных исследованиий;

3.3 Кооперация науки и бизнеса;

3.4 Наука и производство;


  1. Х.Досмухамедов – ученый – просветитель.

4. Новый тип государственного управления

4.1 Совершенствование и децентрализация управления;

4.2 Новая система взаимодействия с бизнес-сообществом;

4.3 Х.Досмухамедов как государственный деятель.5. Задачи внешней политики в укреплении национальной и региональной безопасности

5.1 Приоритеты модернизации внешней политики;

5.2 Укрепление региональной безопасности;

5.3 Развитие экономической и торговой дипломатии.6. Казахстанский патриотизм – основа многонационального общества

6.1 Толерантность граждан РК как гарант процветания государства

6.2 Триединство языков в Казахстане

6.3 Религия в Казахстане ХХI века

6.4 Жизнь и деятельность Х.Досмухамедова - пример патриотизма
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

Доклады для публикации в сборнике материалов конференции должны быть высланы по адресу оргкомитета до 25 марта 2013 года с приложением следующих документов:

1. Заполненная заявка по форме

2. Статья в электронном виде

3. Копия платежного документа о перечислении оргвзноса в размере 2500 тенге на р/с АГУ им. Х.Досмухамедова с пометкой «За сборник трудов конференции «Досмухамедовские чтения-2013».


Образец заявки на участие в конференции:

ФИО
Место работы или учебы, должность
Ученая степень и звание
Название секции
Тема доклада
Форма представления доклада (очная, заочная, устный или стендовый доклад)
Адрес, телефоны: раб, дом, моб., E-mail
Необходимость бронирования номера в гостинице ДА/НЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:


 • Материалы должны быть объемом не более 6 страниц, набранные на редакторе Word;

 • Рисунки выполненные на формате *jpg или gif;

 • Параметры страниц: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее 2 см;

 • Шрифт: Times New Roman, (кегль 12);

 • Интервал – 1,25;

 • Красная строка - 0,9 см;

 • Страницы не нумеруются;

 • Число авторов одного доклада не должно превышать четырех человек;

 • На левом верхнем углу указывается УДК;

 • Со следующей строки по центру тема доклада полужирным шрифом заглавными буквами и ФИО автора;

 • Строкой ниже название вуза, учреждения и города, e-mail;

 • Через интервал с красной строки текст статьи;

 • В конце статьи указывается список использованной литературы;

 • Ссылки на использованные источники даются по тексту и обозночаются цифрами в квадратных скобках;

 • Формулы должны быть выполнены на MS Eguation 3.0 (Word 2003);

 • Организационный взнос – 2500 тенге;

 • Текст должен быть отредактирован стилистически и технически.

- Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не рассматриваются, материалы докладов не публикуются.

- Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на коференцию.

- Материалы должны быть высланы на электронный адрес оргкомитета с приложением файла с указанием «ФИО, Досмухамедовские чтения -2013»

- Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны.

РЕКВИЗИТЫ АГУ имени Х.Досмухамедова

БИН: 990240001891, РНН: 151000021336, БИК: KCJBKZKX ,

р/счет: KZ 388560000000460835, Кбе-16, АФ ФО (Банк Центр Кредит» г.АтырауАдрес: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, пр.Студенческий 212, Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова

Тел: 8(7122) 27-63-27; 27-63-04, вн. 119

E-mail: khalel-2013@mail.ruОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Каталог: files -> nauka
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
nauka -> Қазақстан жолы 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Қазақстан-2050»
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі батыс қазақстан облыстық Әкімдігі батыс қазақстан гуманитарлық академиясы «исатай-махамбет»
nauka -> Республикалық олимпиадаға «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында оқитын жоо-ның өз ішіндегі жарыстардың жеңімпаздары атанған 2-4 курстың студентері шақырылады
nauka -> Федеральное государственное научное учреждение
nauka -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Ш. Ш. УӘлиханов атындағы тарих және этнология институты ақпарат хат қҰрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет