Конференцияға қатысуға бағыттары бойынша ғылыми зерттеу жүргізетін Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің ғалымдары, жоо оқытушылары мен білім беру ұйымдарының жетекшілері, докторанттар шақырыладыДата12.07.2016
өлшемі91.79 Kb.АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2014 жылғы 18 сәуірде «Тұран-Астана» университетінде «Ғылыми-инновациялық даму жоғары білімді жаңғырту факторы ретінде» атты II халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өткізіледі.

Конференцияға қатысуға бағыттары бойынша ғылыми зерттеу жүргізетін Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің ғалымдары, ЖОО оқытушылары мен білім беру ұйымдарының жетекшілері, докторанттар шақырылады.

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Конференция келесі бағыттар бойынша жұмыс істейді:

  • Қазақстан жоғары оқу орындарын аккредиттеудің және академиялық саралаудың әдіснамалық негізі: теория и тәжірибе.

  • Пәнаралық байланыстарды кіріктіру жағдайында болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

  • Қазіргі кезеңде мамандарды даярлаудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

  • Қазақстан экономикасының инновациялық-индустриалдық дамуын есепке ала отырып модулдық білім бағдарламаларын құрудың әдіснамасы мен әдістемесі.

  • Модулдық білім бағдарламаларын жасаудағы құзыреттілік тәсіл.

Қатысушылар 2014 жылғы 5 сәуірге дейін конференцияға қатысу туралы тапсырыстарын және баяндамаларын жіберуі қажет (Қосымшаны қараңыз). Конференцияға келу шығындары қатысушылардың өз есебінен болады.Мақалаларды рәсімдеу талаптары:

Баяндаманың көлемі А4 форматты 6 парақтан аспауы қажет. Мәтін WINWORD XP немесе RTF терілуі қажет. Материалдар Times New Roman әріпі, 14 кегль пайдаланылуы керек. Жазба мәтіні бір жоларалығында (интервал), сол жағы – 20 мм, оң жағы – 20 мм, жоғарғы жағы – 20 мм, төменгі жағы – 20 мм терілуі қажет. Азат жолының шегінісі 1 см.

Парақтың оң жақ жоғарғы бұрышында автордың аты-жөні, жұмыс орыны, ғылыми дәрежесі мен атағы жазылады. Парақтың ортасында бас әріптермен материалдардың атауы жазылады, содан кейін мәтін теріледі. Сілтемелер тізімі мәтіннің соңында жазылады. Тұжырымдар – тұжырымдар редакторы (Microsoft Equation) қосымшасында теріледі. Мақала соңында қазақ тілінде (орыс тілді баяндамашылар үшін), орыс тілінде (қазақ тілді баяндамашылар үшін) және қазақ және орыс тілдеріндегі баяндамаларда ағылшын тіліндегі қысқаша түйіндеме болуы қажет.

Астана қаласының қатысушылары жұмыстарын поштамен немесе қолма-қол алып келу арқылы (басып шығарылған мәтіннің бір даналы қосымшысымен электронды тасығышта) ұсынады. Баяндамалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің ережелерін есепке ала отырып мұқият редакциялануы қажет.

Редакциялық алқа баяндамаларды редакциялаумен айналыспайды. Редакция қойылған талаптарға сәйкес болмағанда мақаланы жарыққа шығармауға құқылы. Тіркеу жарнасы (қатынастық, ұйымдастырушылық және баспа шығындарын жабу үшін) конференция материалдарын жинағының бір данасын алумен бірге 3 000 теңгені құрайды. Конференция мақалаларының жинағы конференция өткеннен кейін 1 ай ішінде жарық көреді.
Мекен-жайы және байланыс телефондары:
Астана қ. «Тұран-Астана» университеті

010000, Ы.Дүкенұлы көшесі, 29,

тел. 8(7172) 39-81-18, 39-69-28

E-mail: turan-astana@mail.ruЖақын және алыс шетелдер бойынша үйлестіруші: Джексембаева Гульнур Сабиткановна

Байланыс телефоны: 87757432262 E-mail: jexembayeva.gulnur@gmail.com


Қазақстан Республикасы бойынша үйлестіруші: Әсіл Меруерт Бердібекқызы,

E-mail: redaktoro@mail.ru
Салымдарды аударуға қатысты банк деректемелері:
«Тұран-Астана» университеті мекемесі

010000, Астана қаласы, Ы.Дүкенұлы көшесі 29

СТН 620300235314

ИИК KZ 51319Y010000365157

БИК ABKZKZKX

БИН: 031140004668

«ТӘБ Банк» АҚ «Астана» филиалы

Негіздеме: мақалаға төлем

КБЕ-17 КНП-861

Тел: 8 (7172) 39-68-89
«Ғылыми-инновациялық даму жоғары білімді жаңғырту факторы ретінде»

халықаралық ғылыми конференцияға қатысу тапсырысы
Т.А.Ә.___________________________________________________________________________________

Баяндама атауы ___________________________________________________________________________

Секция ___________________________________________________________________________________

Ғылыми атағы, дәрежесі ____________________________________________________________________

Жұмыс орны ______________________________________________________________________________

Лауазымы ________________________________________________________________________________

Мекен-жай________________________________________________________________________________

Телефон/факс, e-mail _______________________________________________________________________

Қажетті техникалық құралдар ________________________________________________________________

Қонақ үйде орынының қажеттілігі ____________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

18 апреля 2014 года на базе университета «Туран-Астана» проводится II международная научно-методическая конференция «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, руководители организаций образования, докторанты, ведущие научные исследования по направлениям конференции.

Рабочие языки: казахский, русский, английский.

Конференция будет работать по следующим направлениям:


  • Методологические основы аккредитации и академического ранжирования вузов Казахстана: теория и практика.

  • Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в условиях интегрирования междисциплинарных связей.

  • Информационно-коммуникационные технологии при подготовке специалистов на современном этапе.

  • Методология и методика построения модульных образовательных программ с учетом инновационно-индустриального развития экономики Казахстана.

  • Компетентностный подход в разработке модульных образовательных программ.

Для формирования программы конференции просим до 5 апреля 2014 года направить заявку и статьи на участие (см. Приложение). Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников.Требования к оформлению статей:

Объем докладов до 6 страниц формата А4. Текст должен быть набран в WINWORD XP или RTF. Для материалов необходимо использовать шрифт Times New Roman, кегль 14. Междустрочный интервал - 1, левое поле – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 1 см.

Текст рукописи должен быть оформлен следующим образом: в правой верхней части листа печатается фамилия и инициалы автора, место работы, ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатается название материала, затем текст. Сноски делаются посписочно в конце статьи. Формулы набирать только в приложении – редактор формул (Microsoft Equation). В конце статьи должно быть краткое резюме на казахском и английском (в докладах на русском языке), русском и английском (в докладах на казахском языке), казахском и русском (в докладах на английском языке).

Участники представляют работы на электронных носителях (из г. Астаны на электронных носителях с приложением одного экземпляра отпечатанного текста) по почте или лично (нарочным). Доклады должны быть тщательно отредактированы с учетом правил казахского, русского и английского языков.

Редколлегия не занимается редактированием докладов. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям. Регистрационный взнос (для покрытия коммуникативных, организационных и издательских расходов) составляет 3000 тенге с получением одного экземпляра сборника материалов конференции. Сборник материалов конференции будет опубликован в течение 1 месяца после конференции.
Адреса и контактные телефоны:

Университет «Туран-Астана»

010000, г. Астана, ул. Ы. Дукенулы, 29

Тел. 8(7172) факс. 39-81-18, 39-69-28

E-mail: turan-astana@mail.ru
Координатор по странам ближнего и дальнего зарубежья: Джексембаева Гульнур Сабиткановна

Конт. тел: 87757432262 E-mail: jexembayeva.gulnur@gmail.com


Координатор по Республике Казахстан: Әсіл Меруерт Бердібекқызы,

Е-mail: redaktoro@mail.ru


Банковские реквизиты для перечисления взноса:
Учреждение Университет «Туран-Астана»

010000, г. Астана, ул. Ы. Дукенулы, 29

РНН 620300235314

ИИК KZ51319Y010000365157

БИК ABKZKZKX

БИН: 031140004668

Филиал «БТА Банк» в г. Астана

КБЕ-17


Основание: оплата за статью

Тел: 8(7172) 39-68-89.
Заявка

Участника II международной научно-методической конференции

«Научно-инновационное развитие как фактор модернизации высшего образования»
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Название доклада _____________________________________________________________________
Секция ______________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание __________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________________
Телефон/факс, e-mail __________________________________________________________________
Необходимые технические средства _____________________________________________________
Требуется ли бронировать место в гостинице _____________________________________________
INFORMATION LETTER


April 18, 2014 at the University "Turan-Astana" the II International Scientific and Methodological Conference "Research and innovation development as a factor in the modernization of higher education" is held.

Scholars, university professors, heads of educational institutions, doctoral students, leading research on the directions of conference, are invited.

Languages: Kazakh, Russian and English.

The Conference works in the following directions:

• Methodological bases of accreditation and academic ranking of universities in Kazakhstan: Theory and Practice.

• Formation of professional competence of future specialists in terms of integration of interdisciplinary connections.

• Information and communication technology in preparing specialists at the present stage.

• Methodology and technique of construction of modular educational programs based on innovation and industrial development of Kazakhstan's economy.

• Competence-based approach in the development of modular educational programs.

For the formation of the conference program, send a request for participation and articles (see Appendix) till April 5, 2014. Participants cover expenses for arrival.

Requirements for articles:
The volume of reports should be no more than 6 pages, format A4. The text is to be typed in WINWORD XP or RTF. Font: Times New Roman, size 14. Line pitch - 1, the left margin - 20 mm, right margin - 20 mm, top - 20 mm, bottom - 20 mm. Indention - 1 cm.

Text should be completed as follows: in the upper right side of the sheet there are name and initials of the author, academic degree, working area. There are the name of the article (capital letters) and the text in the middle of the sheet. Footnotes are in the end in order of appearance. Formula are typed only in the annex - Equation Editor (Microsoft Equation). At the end of the article should be a short summary in Kazakh and English (in the reports in Russian), Russian and English (in the reports of the Kazakh language).

Participants provide works on electronic media (from Astana on electronic media with printed text) by mail or in person (by courier). Reports should be carefully edited with the rules of the Kazakh, Russian and English languages.

The Editorial Board is not engaged in editing reports. The editors reserve the right not to publish articles that do not meet the requirements. Registration fee (to cover the communication, organizational, and publishing costs) is 3000 tenge with providing one instance of the conference materials. Conference collection will be published within one month after the conference.Addresses and contact telephones:

“Turan-Astana” University

010000, Astana, I.Dukenuly, 29

Tel.: 8(7172) fax. 39-81-18, 39-69-28

E-mail: turan-astana@mail.ru
Coordinator on the near and far abroad countries: Gulnur Jexembayeva

Tel.: 87757432262 E-mail: jexembayeva.gulnur@gmail.com


Coordinator on Kazakhstan: Asil Meruert Berdibekkyzy,

Е-mail: redaktoro@mail.ruBank requisites for transfer fee:
Establishment “Turan-Astana” University”

010000, Astana, I.Dukenuly street, 29

TRN 620300235314

IIC KZ51319Y010000365157

SWIFT ABKZKZKX

BIN: 031140004668

«BТА Bаnk» branch in Astana

Beneficiary Code -17

Justification: The payment for the article

Tel.: 8(7172) 39-68-89.
Application

of Participants of the II International Scientific Conference
"Research and innovation development as a factor in the modernization of higher education"
Full name _____________________________________________________________________
Report name __________________________________________________________________
Section ______________________________________________________________________
Academic Degree _____________________________________________________________
Work Area __________________________________________________________________
Position _____________________________________________________________________
Address _____________________________________________________________________
Telephone/fax, e-mail __________________________________________________________
Necessary technical means _____________________________________________________
Need to book the Hotel _________________________________________________________
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
nauka -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
nauka -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты
nauka -> Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
nauka -> Біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы акционерлік қоғамының 10 – жылдық мерейтойына арналған
nauka -> Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс. Конференция материалдары арнайы жинаққа басылып шығарылады. Конференцияға қатысу үшін
nauka -> АҚпараттық хат олимпиялық спорт және спорт
nauka -> Ақпараттық хат Құрметті әріптестер!
nauka -> АҚпараттық хат 2015 жылғы қараша


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет