Конкурсне документације за јавну набавку лекова са листе А, А1 и д и медицинских помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, ЈН бр. Ле-01/2013жүктеу 20.2 Kb.
Дата09.07.2016
өлшемі20.2 Kb.

Z
dravstvena ustanova APOTEKA ”ZAJEČAR“Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar

Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656

e–mail: apotekazajecar@open.telekom.rswww.apotekazajecar.rsБрој: 607

Датум: 18.06.2013.

Предмет: Додатна објашњења број 5, конкурсне документације за јавну набавку лекова са листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, ЈН бр. ЛЕ-01/2013.  1. Питање:

Обраћамо вам се поводом Обавештења понуђачима са којима ће се вршити преговарање за набавку лекова Листа А и А1,и Д, медицинска помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигуранја,који је обликован по партијама у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН број ЛЕ-01/2013, број 606/17.06.2013. Увидом у партије за које нас позивате у преговарање, редни број 16 понуђач Хемофарм АД, Вршац, уочили смо да нас нисте позвали у преговарање за партије 545 и 281 са објашнјенјем да је понуда поднета изнад проценјене вредности.

Увидом у понуђене партије и цене установили смо да смо код партија:

545. Hemomycin 3 po 500mg понудили цену 365,30, пермутовали цену и направили грешку.

281 Propafen 50 po 150mg понудили појединачну цену 361,20 која је испрана цена, али је у коначном збиру исказана погрешна сума од 4.220.450,00 а не 2.347.800,00 колика је уствари права сума а самим тим и процењења вредност.

Молимо Вас за консултације безано за партију 281.
6.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

1. Апотека „Зајечар“ може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

3. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена..

4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Како сте у конкусној документацији на страни 39 у тачки 6.21 навели могућности када и како су допуштене исправке, молимо вас да нам уважите тачну појединачну цену и омогућите учешће за партију 281.Одговор:

С обзиром да је у случају лека Propafen 50 po 150mg (партија 545) начињена рачунска грешка, у складу за Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом дозвољавамо њену исправку. У том случају је понуда понуђача за ову партију у оквирима процењене вредности, те се може прихватити и дозволити понуђачу Хемофарм АД, Вршац да преговара и за партију број 545 Propafen 50 po 150mg .


Достављено свим понуђачима, објављено на сајту Апотеке Зајечар и Порталу јавних набавки, дана 18.06.2013. године

Апотека Зајечар,Комисија за јавну набавку


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет