Лекция: 15 Практикалық сабақтар: 15 соөЖ: 30 СӨЖ: 30 Емтихан : семестр 6 Өскемен Усть-Каменогорск 2015 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына негізделген, 5В071200 «Машинажасау»Дата11.07.2016
өлшемі396 Kb.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі


Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет12ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

МжК факультеті деканы

___________________М. Дудкин

___________________2015 ж.


Машина жасаудағы беріктікті есептеу

Силлабус
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Силлабус


Мамандық: 5В071200 - «Машинажасау»
Оқу түрі : күндізгі
Курс: 3

Семестр: 6

Кредит саны: 2

Сағат саны:

Лекция: 15

Практикалық сабақтар: 15

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 30


Емтихан : семестр 6

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына негізделген, 5В071200 «Машинажасау» оның ішінде «Машина жасау технологиясы, металлкескіш білдектер және құралдар» мамандығына арналған, «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында құрастырылған силлабус.

«Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасындағы отырысында талқыланған.


Кафедар меңг. К. Комбаев
Хаттама №____ ____________________жылдан бастап.

Машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрағасы А.В. Вавилов


№ ______хаттама ____________________ж

Дайындады


доцент Н.И.Сизиков
оқытушы Д.Кабдуллина

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР МЕН БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
«Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасы, машинажасау және көлік (Г - 1 – 429 ауд.)

Сабақты жүргізетін оқытушы: Сизиков Николай Иванович, к. т. н., доцент.

Жұмыс тел.: 54 -14 -76

Аудиториялық сағаттары мен консультация уақыты : оқытушының жұмыс кестесі мен сабақ кестесі бойынша.

1 ПӘН СИПАТТАМАСЫ, ОҚУ ПРОЦЕССІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқытылатын пән сипаттамасы.
Пән «Машина жасаудағы беріктікті есептеу» бейінді пәндер қатарына жатады және таңдамалы компонент болып табылады.Машина жасаудағы конструкциялар мен олардың элементтерінің беріктігін, қаттылығын және тұрақтылығын әр түрлі есептейтін практикалық жұмыстар қарастырылған. Білік, пластина және қабықша сияқты конструкцялық элементтердің артықшылықтарын дұрыс қолдану және жобаланатын құрылымдардың дұрыс сұлбасын таңдауға айтарлықтай көңіл бөлінеді. Студенттердің пәнді оқу барысында өзекті элементті құрылымдардың беріктілік, қаттылық және төзімділікке есептеуді үйренеді. Пәнді оқу барысында студенттертің үй жұмысы түрінде бола алатын өзік жұмысына, доклатты дайындауға, рефераттарды дайындауға және т.б. орындау түріне жоғары көңіл білдіріледі. Сонымен қатар студенттер кітапхана әдебиеттерімен жұмыс істейді Интернетте ақпаратты іздеу барыснда болады.
.1.2 Пәнді оқу мақсаттары мен міндеттері
Пәнді оқу мақсаттары:

- студенттердің өзекті элементті құрылымдардың беріктік және қаттылығына байланысты практикалық есептерді шығару әдестерін үйрену;

- студенттердің өзекті элементтердің тұрақтылығына байланысты есептерді шығару әдістерін үйрену;

- цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттарын үйрену.

Пәнді оқыту міндеттері:

- Өзекті элементті құрылымдардың беріктік және қаттылығын есептудің жаңа әдістерін зерттеу;

- Өзекті элементтердің тұрақтылығына байланысты есептерді шығару әдістерін меңгеру;

- Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттарын меңгеру;- Құрылым элементтерін дайындаудағы жаңа материалдармен танысу.

1.3 Пәнді оқыту нәтижесі
Білім:

Білім алушы білу керек:

- Өзекті элементті құрылымдардың беріктік және қаттылығын есептудің жаңа әдістері туралы;

- Өзекті элементтердің тұрақтылығына байланысты есептерді шығару әдістері туралы;

- Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу әдістері.

Дағдылар:

Дағдылар:

- Жобаланатын бекітілістің есептік құрылымын таңдау;

- Құрылым элементтерінің ішкі күштерін анықтау;

- Қаттылық, тұрақтылық және беріктік шегінің керекті шарты;

- Құрылым элементтерінің кескін есебі.Құзырет:

Басты құзыреттер болып табылады:

- жобаланатын бекітілістің есептік құрылымын таңдау

- құрылым элементтерінің ішкі күштерін анықтауда жаңа практикалық әдістерді қолдану;

- қаттылық, тұрақтылық және беріктік шегінің керекті шартын таңдау.

1.4 Пререквизиттер
Бұл пәнді меңгеру үшін студенттер жоғарғы оқу орнында оқытылған материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы пәндерін жетік меңгеру керек.

1.5 Постреквизиттер
Студент бұл курста алған білімдері мен меңгерген тәжірибесін дипломдық жұмысында қолдана алады.

2 ПӘН МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып аты, мазмұны

Еңбектену сағаты, сағ.

Пайдаланылатын әдебиет

1

2

3

Лекциялық сабақтар

Тақырып 1. Ішкі күштер. Кернеу мен деформацялар

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 2. Шекті кернеу. Беріктік шарты

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 3. Кескіннің геометриялық сипаттамасы

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 4. Беріктік теориясының жазық кернеулі күйі

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 5. Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістердің есептеу шарттары

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 6. Пісіру қосылыстарының беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 7. Бұрамалаудағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.2.1

1

2

3

Тақырып 8. Көлденең майысу.Майысудағы беріктік шарттары

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 9. Қиын тойтарудағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 10. Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттары

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 11. Қысымдалған тіреулердің орнықтылық есептері

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 12. Динамикалық қысымдардағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 13. Шаршау ұғымы. Төзімділікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 14. Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 15. Есептеудерде дербес компьютерлерді қолдану

1

3.1.1, 3.2.1

Семинарлық (практикалық) сабақтар

Тақырып 1. Ішкі күштер. Кернеу мен деформацялар

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 2. Шекті кернеу. Беріктік шарты

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 3. Кескіннің геометриялық сипаттамасы

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 4. Беріктік теориясының жазық кернеулі күйі

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 5. Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістердің есептеу шарттары

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 6. Пісіру қосылыстарының беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 7. Бұрамалаудағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 8. Көлденең майысу.Майысудағы беріктік шарттары

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 9. Қиын тойтарудағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 10. Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттары

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 11. Қысымдалған тіреулердің орнықтылық есептері

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 12. Динамикалық қысымдардағы беріктікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 13. Шаршау ұғымы. Төзімділікке есептеу

1

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 14. Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу

1

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 15. Есептеудерде дербес компьютерлерді қолдану

1

3.1.1, 3.2.1

Студенттің оқытушымен өздік жұмысы

Тақырып 1. Ішкі күштер. Кернеу мен деформацялар

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 2. Шекті кернеу. Беріктік шарты

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 3. Кескіннің геометриялық сипаттамасы

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 4. Беріктік теориясының жазық кернеулі күйі

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 5. Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістердің есептеу шарттары

2

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 6. Пісіру қосылыстарының беріктікке есептеу

2

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 7. Бұрамалаудағы беріктікке есептеу

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 8. Көлденең майысу.Майысудағы беріктік шарттары

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 9. Қиын тойтарудағы беріктікке есептеу

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 10. Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттары

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 11. Қысымдалған тіреулердің орнықтылық есептері

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 12. Динамикалық қысымдардағы беріктікке есептеу

2

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 13. Шаршау ұғымы. Төзімділікке есептеу

2

3.1.1, 3.1.2

Тақырып 14. Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу

2

3.1.1, 3.2.1

Тақырып 15. Есептеудерде дербес компьютерлерді қолдану

2

3.1.1, 3.2.1


2.2 Курстық жұмыстың мазмұны мен талаптары
Курстық жұмысты жасау оқу жоспарында қарастырылмаған.

3 Студенттің өздік жұмысына тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырма мақсаты мен мазмұны

Керекті әдебиет

Орындалу уақыты

Бақылау түрі

Тапсырма мерзімі

1

2

3

4

5

6

Кернеу мен деформацялар.

Білу: Конструкцияларда пайда болатын кернеу мен деформацялар.

Үйрену: Конструкцияларда пайда болатын кернеу мен деформацялар түрін тани білу

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма

Ауызша сауалнама


2-ші жұма

Беріктік шарты.

Білу: Берілетін есептеулердегі беріктік шарты.

Үйрену: Есептеулерде беріктік шартын дұрыс қолдану.

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма

Ауызша сауалнама

3-ші жұма

Геометриялық сипаттамалар.

Білу: Геометриялық сипаттамалардың әдістері

Үйрену: Геометриялық сипаттамаларды есептеу

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма

Ауызша сауалнама

4-ші жұма

Беріктік теориясы.

Білу: Белгілі беріктік теориялары.

Үйрену: Беріктік теорияларын қолдану

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма

Ауызша сауалнама

5-ші жұма

Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістердің есептеу шарттары.

Білу : Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістердің есептеу шарттарының әдістері.

Үйрену: Тойтармалы және бұрандамалы бекітілістерді есептеу .

3.1.1, 3.1.2

Бір жұма


Ауызша сауалнама

6-шы жұма

Пісіру қосылыстарының беріктікке,майысуға есептеу.

Білу: Пісіру қосылыстарының беріктікке,майысуға есептеу.

Үйрену: Пісіру қосылыстарының беріктікке,майысуға есептеу.

3.1.1, 3.1.2

Бір жұма


Ауызша сауалнама

7-ші жұма

1

2

3

4

5

6

Бұрамалаудағы беріктікке есептеу

Білу: Бұрамалаудағы беріктікке есептеу.

Үйрену: Бұрамалаудағы беріктікке есептеу жолдары.


3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

8-ші жұма

Майысудағы беріктік шарттары.

Білу: Майысудағы беріктік шарттары.

Үйрену: Майысудағы беріктік шарттарын қолдану

3.1.1, 3.2.1

4

5

6

Қиын тойтару.

Білу : Қиын тойтарудағы беріктікке есептеу.

Үйрену: Қиын тойтарудағы беріктікке есептеу шарттарын қолдану.

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

10-шы жұма

Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттары.

Білу: Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттары.

Үйрену: Цилиндрлік және сфералық ыдыстардың есептеу шарттарын қолдану.

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

11-ші жұма

Қысымдалған тіреулердің орнықтылығы.

Білу: Қысымдалған тіреулердің орнықтылығы Үйрену: Қысымдалған тіреулердің орнықтылығына есеп шығару.

3.1.1, 3.1.2

Бір жұма


Ауызша сауалнама

12- ші жұма

Динамикалық қысымдар

Білу: Динамикалық қысымдардағы беріктікке есептеу шарттары.

Үйрену: Динамикалық қысымдардағы беріктікке есептеуді үйрену.3.1.1, 3.1.2

Бір жұма


Ауызша сауалнама

13- ші жұма

Төзімділікке есептеу.

Білу: Төзімділікке есептеу.

Үйрену: Төзімділікке есептеуді үйрену.


3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

14- ші жұма

Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу.

Білу: Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу шарттары

Үйрену: Серпімділік шегінен тыс төзімдлікке еспетеу


3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

15- ші жұма

1

2

3

4

5

6

Есептеудерде ДК қолдану.

Білу: Есептеудерде ДК қолдану мүмкіндігі.

Үйрену: Есептеудерде ДК қолдану.

3.1.1, 3.2.1

Бір жұма


Ауызша сауалнама

15- ші жұма


  1. Пән бойынша тапсырманы өткізу және жасау графигі.*
Бақылау түрі

Академиялық оқуқу мерзімі, жұма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Лекция конспекттері*


*

Ауызша сауалнама

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тесстік сауалнама

*

*

*

Реферат


Эссе


Үй жұмысы
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Арарлық бақылау*


*

Барлығы

2

3

3

3

4

3

5

3

3

4

3

3

3

3

6

*Ескерту: Берілген пән түріне байланысты тапсырма түрлері мен бақылау жиілігі оқытушының өзі тағайындайды.

 1. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
 1. Негізігі әдебиет

3.1.1 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т. 1/ Под ред. И.Н. Жестковой. - Изд. 8. М.: «Машиностроение», 2003.

3.1.2 Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1999.


 1. Қосымша әдебиет

3.2.1 Беляев Н.М. Сопротивление материалов. - М.:Наука, 1976.

3.2.2 Сборник задач по сопротивлению материалов /Под редакцией Качурина В.К. – М.: Наука, 1972.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУЫ


4.1 Оқутышының талаптары
Оқытушының талаптары:

 • сабақ кестесі бойынша СӨЖ, практикалық сабақтар мен лекциялық сабақтарға қатысу міндетті болып табылады;

 • студенттердің сабақта болу – болмауы сабақтың басында тексеріледі. Сабаққа кешіккен жағдайда студент оқытушадан аудиторияға кіруге рұқсат алу керек, аудиторияға кірген соң жұмысқа кірісіп, демалыс уақытында оқытушыға кешігу себебін айту керек;

 • баллмен бағаланатын жұмыстарды берілген мерзімде тапсыру қажет;Уақытында орындалмаған жұмыстардың баллы кемиді;Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді;

 • қанағаттандырылмаған баға үшін аралық бақылауды қайта жазбайды;

 • оррташа рейтинг алған студенттер Рср = (Р1 + Р2)/2 50%пайыздан кем болса емтиханға жіберілмейді;

 • сабақ уақытында ұялы телефондар өшірулі болыу керек;

 • сабаққа студенттер дұрыс, таза киіммен келу керек.4.2 Баға өлшемі
Барлық тапсырмалар 100 – баллдық құрылыммен жүзеген асырылады.

Аралық бақылау әр жұмада өткізіледі және өзіне лекцияға қатысуды, студендтің өздік жұмысы мен практикалық жұмыстың орындалуын өзіне қосады.

Аралық бақылау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде жүргізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен шығарылады*:Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, пайыздық көлем, %

Сабаққа қатысу

Конспекттер лекциялар

Ауызша сауланама

Үй жұмыстары

Тесттік сауалнама

Реферат

Эссе

Аралық бақылау

Барлығы

Рейтинг 1

15

10

10

20

15

-

-

30

100

Рейтинг 2

15

10

10

20

15

-

-

30

100


Ескерту: берілетін пәннің ерекшеліктеріне байланысты оқытушы бақылаудың пайыздық көлемі мен түрлерін тағайындайды.

Пән бойынша емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде жүргізіледі.

Студенттің қортынды бағасы өзіне қосады:

- 40% нәтиже, экзамен бағасы;

- 60% ағымдағы баға нәтижесі.

Қортынды бағаны есептеу формуласы:


, (1)
Р1, Р2 – бірінші және екінші рейтинг бағасының сандық эквивалиенті;

Э – экзамен бағасының сандық эквивалиенті.Қортынды әріпті баға және оның сандық эквивалиентті бағасы, баласы:


Әріптік баға

Сандық эквивалент

Пайыздық бағасы, %

Дәстүрлі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттандырарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49
4.3 Қортынды бақылау материалдары
Қортынды бақылау үшін «Машина жасаудағы сапа менеджменті» пәнінен 2012ж сәуір айында ЦМК – ға тапсырылған Р_61_88 тесттік база қолданылады.Емтихандық сессия алдында тесттік базаның тексерілуі мен экспертизасы жүргізіледі.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет